Na temelju članka 38

Na temelju članka 38. točke 2. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 20/01 - pročišćeni tekst), Gradska skupština Grada Zagreba, na 28. sjednici, 29. siječnja 2004., donijela je

 

ODLUKU

o izmjenama Odluke o javnim priznanjima Grada Zagreba

 

Članak 1.

 

U Odluci o javnim priznanjima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/00 i 8/02) u članku 15. stavku 1. riječ: "pojedina" zamjenjuje se riječima: "jedno ili više određenih područja".

 

Članak 2.

U članku 23. stavak 4. mijenja se i glasi: "Javni se natječaj raspisuje u veljači i traje, najmanje, 20 dana."

 

Članak 3.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 061-01/04-01/1

URBROJ: 251-11-04-04-4

Zagreb, 29. siječnja 2004.

Predsjednica

Gradske skupštine

Morana Paliković Gruden, dipl.polit., v.r.