Na temelju članka 41. točke 6. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18 i 3/20), Gradska skupština Grada Zagreba, na 39. sjednici, 3. veljače 2021., donijela je

 

ZAKLJUČAK

 

1. Gradska skupština Grada Zagreba donijela je Socijalni plan Grada Zagreba 2014. - 2020. (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/14 i 23/16).

 

2. Produžuje se provedba Socijalnog plana Grada Zagreba 2014. - 2020. do kraja 2021.

 

3. Ovaj će zaključak biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 021-05/21-01/53

URBROJ: 251-01-03-21-5

Zagreb, 3. veljače 2021.

Predsjednik

Gradske skupštine

Mislav Herman, dr. med., v. r.