O b r a z l o ž e n j e

Grad Zagreb, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, što ga zastupa gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić, dipl politolog, kao poslodavac

i

Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske, Zagreb, Trg kralja Petra Krešimira IV. broj 2, što ga zastupaju predsjednik Boris Pleša, dipl. politolog, i sindikalni povjerenik Podružnice Sindikata Gradske uprave Grada Zagreba Vlado Korbar, dipl. politolog

 

zaključili su dana 15. rujna 2014.

 

I. dodatak Kolektivnom ugovoru

za službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima Grada Zagreba

 

Članak 1.

 

U Kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/14) članak 44. stavak 2. mijenja se i glasi:

"Gradonačelnik može posebnom odlukom utvrditi uvjete i iznos stimulativne otpremnine za službenike i namještenike koji prije navršenih 65 godina života podnesu zahtjev za prestanak službe/rada zbog ostvarivanja prava na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu."

 

Članak 2.

 

U članku 49. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

"Isplata otpremnine iz stavka 1. ovog članka i isplata otpremnine iz članka 44. stavka 2. ovoga ugovora međusobno se isključuju."

 

Članak 3.

 

Ovaj dodatak Kolektivnom ugovoru stupa na snagu danom potpisa ovlaštenih osoba ugovornih strana i bit će objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 112-01/14-03/2

URBROJ: 251-02-01-14-7

Zagreb, 15. rujna 2014.

 

Za Grad Zagreb

gradonačelnik

Milan Bandić, dipl. politolog, v.r.

Za Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH

Boris Pleša, dipl. politolog, v.r.

 

 

 

Za podružnicu sindikata Gradske uprave

Grada Zagreba

Vlado Korbar, dipl. politolog, v.r.