Na temelju članka 41. točke 13. i članka 76. stavaka 4. i 5. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18 i 3/20), Gradska skupština Grada Zagreba, na 39. sjednici, 3. veljače 2021., donijela je

 

ODLUKU

o izmjenama Odluke o osnivanju mjesnih odbora

 

Članak 1.

 

U Odluci o osnivanju mjesnih odbora (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/09, 12/10, 4/13, 5/17 i 28/20), u članku 2. glavi XVI. pod točkom 41. riječi: "Šašinovec - Šija vrh" zamjenjuju se riječju: "Šašinovec".

 

Članak 2.

 

U članku 3.a riječi: "na području pojedinog mjesnog odbora" zamjenjuju se riječima: "po mjesnim odborima".

 

Članak 3.

 

U Popisu ulica s pripadajućim kućnim brojevima po mjesnim odborima, pod Stenjevec riječi: "Mjesni odbor 'Matija Gubec'" zamjenjuju se riječima: "Mjesni odbor Kustošija".

Pod Sesvete riječi: "Mjesni odbor Vugrovec Donji" zamjenjuju se riječima: "Mjesni odbor Vugrovec".

 

Članak 4.

 

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 021-05/21-01/37

URBROJ: 251-01-03-21-7

Zagreb, 3. veljače 2021.

Predsjednik

Gradske skupštine

Mislav Herman, dr. med., v. r.