Na temelju članka 17. stavka 3. alineje 2. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) i članka 60. stavka 1. točke 9. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18, 3/20, 3/21 i 11/21 - pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Zagreba, 1. prosinca 2021., donosi

 

PLAN

vježbi civilne zaštite na području Grada Zagreba za 2022. godinu

 

I.

 

Ovim planom vježbi civilne zaštite na području Grada Zagreba za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuje se organiziranje i provođenje vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite Grada Zagreba.

 

II.

 

Tijekom 2022. predviđa se održavanje dviju vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite Grada Zagreba.

Vrijeme održavanja vježbi:

- proljeće 2022.

- jesen 2022.

 

Organizator vježbi:

- Grad Zagreb.

 

Ciljevi vježbi:

- uvježbavanje i podizanje razine osposobljenosti operativnih snaga sustava civilne zaštite Grada Zagreba

- stjecanje novih sposobnosti te daljnje unapređenje sustava civilne zaštite

- provjera efikasnosti postupaka utvrđenih standardnim operativnim postupcima operativnih snaga sustava civilne zaštite te drugih sudionika u slučaju velikih nesreća

- uvježbavanje koordiniranog djelovanja operativnih snaga u slučaju velikih nesreća ili katastrofa

- uvježbavanje rukovođenja operativnim snagama sustava civilne zaštite

- podizanje razine informiranosti stanovništva o aktivnostima civilne zaštite i postupanju vezano za nesreće s opasnim tvarima radi spremnosti prilikom eventualnih budućih događaja

- provjera planskih dokumenata

- provjera sustava prenošenja informacija i obavijesti o događaju na lokalnoj i regionalnoj razini.

 

Sudionici:

- Vatrogasna zajednica Grada Zagreba

- Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Zagreb

- Policijska uprava zagrebačka

- Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba

- Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb

- Hrvatska gorska služba spašavanja - Stanica Zagreb

- Zagrebački speleološki savez

- Zagrebački radioamaterski savez

- udruge za obuku potražnih pasa

- Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar"

- pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Grada Zagreba

- ostali sudionici.

 

Vrsta vježbi:

- terenske vježbe.

 

III.

 

Sudionici vježbi obvezuju se sudjelovati u vježbama u opsegu i sastavu koji će se utvrditi scenarijem vježbi.

 

IV.

 

Vježbe iz točke II. ovog plana provest će se ovisno o epidemiološkoj situaciji na području Grada Zagreba.

 

V.

 

Ovaj će plan biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 804-09/21-03/2

URBROJ: 251-03-02-21-2

Zagreb, 1. 12. 2021.

Gradonačelnik

Grada Zagreba

Tomislav Tomašević, mag. pol., v. r.