Na temelju članka 17. stavka 1. alineje 4. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 82/15), članka 5. stavka 2. Uredbe o sastavu i strukturi postrojbi civilne zaštite (Narodne novine 27/17) i članka 41. točke 2. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16 i 2/18), Gradska skupština Grada Zagreba, na 11. sjednici, 7. svibnja 2018., donijela je

 

ODLUKU

o osnivanju postrojbi civilne zaštite opće namjene Grada Zagreba

 

Članak 1.

 

Ovom odlukom osnivaju se postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Zagreba (u nastavku teksta: postrojbe), utvrđuje se njihov sastav i veličina, način popune te druga pitanja značajna za njihovo djelovanje.

 

Članak 2.

 

Osnivaju se sljedeće postrojbe:

1. Postrojba civilne zaštite opće namjene Gradske četvrti Donji grad;

2. Postrojba civilne zaštite opće namjene Gradske četvrti Gornji grad - Medveščak;

3. Postrojba civilne zaštite opće namjene Gradske četvrti Trnje;

4. Postrojba civilne zaštite opće namjene Gradske četvrti Maksimir;

5. Postrojba civilne zaštite opće namjene Gradske četvrti Peščenica - Žitnjak;

6. Postrojba civilne zaštite opće namjene Gradske četvrti Novi Zagreb - istok;

7. Postrojba civilne zaštite opće namjene Gradske četvrti Novi Zagreb -zapad;

8. Postrojba civilne zaštite opće namjene Gradske četvrti Trešnjevka - sjever;

9. Postrojba civilne zaštite opće namjene Gradske četvrti Trešnjevka - jug;

10. Postrojba civilne zaštite opće namjene Gradske četvrti Črnomerec;

11. Postrojba civilne zaštite opće namjene Gradske četvrti Gornja Dubrava;

12. Postrojba civilne zaštite opće namjene Gradske četvrti Donja Dubrava;

13. Postrojba civilne zaštite opće namjene Gradske četvrti Stenjevec;

14. Postrojba civilne zaštite opće namjene Gradske četvrti Podsused - Vrapče;

15. Postrojba civilne zaštite opće namjene Gradske četvrti Podsljeme;

16. Postrojba civilne zaštite opće namjene Gradske četvrti Sesvete;

17. Postrojba civilne zaštite opće namjene Gradske četvrti Brezovica.

 

Članak 3.

 

Svaka se postrojba sastoji od upravljačke i najmanje dvije operativne skupine.

Upravljačka skupina sastoji se od 2 pripadnika, a svaka operativna skupina sastoji se od 8 do 10 pripadnika, sukladno potrebama koje proizlaze iz Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Zagreba.

 

Članak 4.

 

Postrojbe se popunjavaju raspoređivanjem vojnih obveznika i drugih građana s mjestom prebivališta u Gradu Zagrebu tako da se građani, sukladno važećim propisima, pozovu na intervju, obavijeste o pravima i obvezama u vezi s rasporedom u postrojbe civilne zaštite, utvrdi im se raspored i utemelji evidencijski karton pripadnika Postrojbe.

Raspoređeni pripadnici Postrojbe uvode se u evidenciju obveznika civilne zaštite.

 

Članak 5.

 

Sredstva za ustrojavanje, opremanje, osposobljavanje i djelovanje postrojbi osiguravaju se u proračunu Grada Zagreba.

 

Članak 6.

 

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju postrojbi civilne zaštite opće namjene Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/11).

 

Članak 7.

 

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 021-05/18-01/169

URBROJ: 251-01-05-18-5

Zagreb, 7. svibnja 2018.

Predsjednik

Gradske skupštine

dr. sc. Andrija Mikulić, v. r.