Na temelju članka 23. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) i članka 4. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite (Narodne novine 126/19 i 17/20), gradonačelnik Grada Zagreba 23. srpnja 2021., donosi

 

ZAKLJUČAK

o izmjeni Zaključka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Zagreba

 

Članak 1.

 

U Zaključku o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 18/17, 19/17, 5/18, 14/18, 18/19, 6/20, 7/20, 8/20, 30/20, 32/20, 33/20, 7/21, 10/21 i 16/21), članak 2. mijenja se i glasi:

"Stožer ima načelnika, zamjenika načelnika i 12 članova.

U Stožer se imenuju:

- za načelnika:

dr. sc. Luka Korlaet, zamjenik gradonačelnika Grada Zagreba,

 

- za zamjenika načelnika:

dr. sc. Pavle Kalinić, pročelnik Ureda za upravljanje u hitnim situacijama,

 

- za članove:

Damir Pilčik, pročelnik Područnog ureda civilne zaštite Zagreb,

Siniša Jembrih, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba,

Marko Rašić, struč. spec. crim., načelnik Policijske uprave zagrebačke Ministarstva unutarnjih poslova,

dr. sc. Mirela Šentija Knežević, prof. log., univ. spec. admin. urb., zamjenica pročelnika Gradskog ureda za zdravstvo,

Milan Rendulić, dipl. ing., zamjenik pročelnika Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet,

prof. prim. dr. sc. Žarko Rašić, dr. med., ravnatelj Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba,

prof. prim. dr. sc. Mladen Bušić, dr. med., ravnatelj Kliničke bolnice "Sveti Duh",

dr. sc. Vanja Tešić, dr. med., spec. epidemiologinja, voditeljica Službe za epidemiologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar",

Petar Penava, ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Zagreb,

Mihajlo Strelec, pročelnik Stanice Zagreb Hrvatske gorske službe spašavanja,

Ivica Ćukušić, zapovjednik specijalističkih postrojbi civilne zaštite Grada Zagreba,

Nikola Vuković, dipl. oec., predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o."

 

Članak 2.

 

Stavlja se izvan snage Zaključak o imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/21).

 

Članak 3.

 

Ovaj će zaključak biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 804-02/21-01/5

URBROJ: 251-03-02-21-4

Zagreb, 23. 7. 2021.

Gradonačelnik

Grada Zagreba

Tomislav Tomašević, mag. pol., v. r.