Na temelju članka 109. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13) i članka 38. točke 7. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09, 10/10, 4/13, 24/13 i 2/15), Gradska skupština Grada Zagreba, na 35. sjednici, 22. prosinca 2015. godine, donosi

 

ODLUKU

o dopunama Odluke o donošenju Prostornoga plana Grada Zagreba

 

Članak 1.

 

U Odluci o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/01, 16/02, 11/03, 2/06, 1/09, 8/09, 21/14, 23/14 - pročišćeni tekst) u članku 1. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

"Donose se Dopune Prostornog plana Grada Zagreba, što ih je izradila Urbanistica d.o.o. iz Zagreba u suradnji s nositeljem izrade Gradskim uredom za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet te koordinatorom izrade Zavodom za prostorno uređenje Grada Zagreba 2015. godine, u svrhu usklađenja sukladno članku 201. Zakona o prostornom uređenju."

Dosadašnji stavci 2., 3., 4., 5. i 6. postaju stavci 3., 4., 5., 6. i 7.

 

Članak 2.

 

U članku 3. točki B.a. riječi: "1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA 1.A. Površine za razvoj i uređenje - izmjene i dopune 2014." zamjenjuju se riječima: "1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA, 1.A. Površine za razvoj i uređenje - dopune 2015.", a riječi: "3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA, 3.B. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite - izmjene i dopune 2014." zamjenjuju se riječima: "3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA, 3.B. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite - dopune 2015.".

U točki B.b. riječi: "Građevinska područja naselja - izmjene i dopune 2014." zamjenjuju se riječima: "Građevinska područja naselja - dopune 2015.".

U točki D. iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

"Dopune kartografskih prikaza iz točke B.a. pod rednim brojevima 1.A. i 3.B. i kartografskih prikaza iz točke B.b. ovjereni pečatom Gradske skupštine Grada Zagreba i potpisom predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba, sastavni su dio ove odluke."

 

Članak 3.

 

U članku 4. stavku 1. iza točke 28. točka se zamjenjuje točkom sa zarezom i dodaju se točke 29., 30. i 31. koje glase:

"29. izgrađeni dio građevinskog područja je područje određeno ovim planom koje je izgrađeno;

30. neizgrađeni dio građevinskog područja je područje određeno ovim planom planirano za daljnji razvoj;

31. neuređeni dio građevinskog područja je neizgrađeni dio građevinskog područja određen ovim planom za koji je propisana obveza donošenja urbanističkog plana uređenja."

U stavku 2. redni broj: "28." zamjenjuju se rednim brojem: "31.".

U stavku 3. iza riječi: "završne odredbe" stavlja se točka, a riječi: "(članci 16.-26.)." brišu se.

 

Članak 4.

 

U članku 6. točki 1.4. riječi: "1.A KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA, Površine za razvoj i uređenje - izmjene i dopune 2014." zamjenjuju se riječima: "1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA, 1.A. Površine za razvoj i uređenje - dopune 2015.".

U točki 1.5. riječi: "1.A KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA, Površine za razvoj i uređenje - izmjene i dopune 2014." zamjenjuju se riječima: "1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA, 1.A. Površine za razvoj i uređenje - dopune 2015.".

U točki 1.6. stavku 1. riječi: "3. B. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA, Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite - izmjene i dopune 2014." zamjenjuju se riječima: "3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA, 3.B. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite - dopune 2015.".

U točki 1.7. riječi: "3. B. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA, Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite - izmjene i dopune 2014." zamjenjuju se riječima: "3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA, 3.B. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite - dopune 2015.".

U točki 1.8. riječi: "Građevinska područja naselja" zamjenjuju se riječima: "Građevinska područja naselja - dopune 2015.".

U točki 1.11. riječi: "Građevinska područja naselja - izmjene i dopune 2014." zamjenjuju se riječima: "Građevinska područja naselja - dopune 2015.".

U točki 1.14. stavku 1. riječi: "Građevinska područja naselja - izmjene i dopune 2014." zamjenjuju se riječima: "Građevinska područja naselja - dopune 2015.".

 

Članak 5.

 

U članku 7. točki 2.1.2. stavak 1. mijenja se i glasi:

"Prostornim planom određeni su izgrađeni i neizgrađeni dijelovi građevinskog područja naselja i ucrtani su na kartografskom prikazu 1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA, 1.A. Površine za razvoj i uređenje - dopune 2015. u mjerilu 1:25.000 i na kartografskom prikazu Građevinska područja naselja - dopune 2015. u mjerilu 1:5.000. Dopunama Prostornog plana Grada Zagreba određeni su i neuređeni dijelovi neizgrađenog dijela građevinskog područja i ucrtani su na kartografskom prikazu 1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA, 1.A. Površine za razvoj i uređenje - dopune 2015. u mjerilu 1:25.000 i na kartografskom prikazu Građevinska područja naselja - dopune 2015. u mjerilu 1:5.000."

U točki 2.3. stavku 1. riječi: "Građevinska područja naselja - izmjene i dopune 2014." zamjenjuju se riječima: "Građevinska područja naselja - dopune 2015.".

U točki 2.3.1. stavku 1. riječi: "Građevinska područja naselja - izmjene i dopune 2014." zamjenjuju se riječima: "Građevinska područja naselja - dopune 2015.".

U točki 2.3.2. pod podnaslovom A. Neizgrađene površine riječi: "Građevinska područja naselja" zamjenjuju se riječima: "Građevinska područja naselja - dopune 2015.".

Pod podnaslovom B. Površine komunalnih i prometnih infrastrukturnih sustava i mreža u stavku 1. riječi: "1.A KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA, Površine za razvoj i uređenje - izmjene i dopune 2014." zamjenjuju se riječima: "1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA, 1.A. Površine za razvoj i uređenje - dopune 2015.", a riječi: "Građevinska područja naselja" zamjenjuju se riječima: "Građevinska područja naselja - dopune 2015.".

U stavku 2. riječi: "1.A KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA, Površine za razvoj i uređenje - izmjene i dopune 2014." zamjenjuju se riječima: "1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA, 1.A. Površine za razvoj i uređenje - dopune 2015.".

Pod podnaslovom C. Druge površine riječi: "1.A KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA, Površine za razvoj i uređenje - izmjene i dopune 2014." zamjenjuju se riječima: "1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA, 1.A. Površine za razvoj i uređenje - dopune 2015.", a riječi: "Građevinska područja naselja" zamjenjuju se riječima: "Građevinska područja naselja - dopune 2015.".

U podtočki 2.4.1.2. pod (4.) iza riječi: "Prepuštovcu" briše se zarez, a riječi: "Rakitju, Lučkom i Slanovcu" zamjenjuju se riječima: "i Rakitju".

 

Članak 6.

 

U članku 9. točki 4.1. stavku 4. riječi: "Građevinska područja naselja" zamjenjuju se riječima: "Građevinska područja naselja - dopune 2015.".

 

Članak 7.

 

U članku 10. točki 5.1.1. podtočki (2.) stavku 2. riječi: "Građevinska područja naselja" zamjenjuju se riječima: "Građevinska područja naselja - dopune 2015.".

U točki 5.2.1. podtočki (1.) stavku 1. riječi: "1A. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA, Površine za razvoj i uređenje - izmjene i dopune 2014." zamjenjuju se riječima: "1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA, 1.A. Površine za razvoj i uređenje - dopune 2015.", a riječi: "Građevinska područja naselja" zamjenjuju se riječima: "Građevinska područja naselja - dopune 2015.".

 

Članak 8.

 

U članku 12. točki 7. stavku 2. riječi: "3. B. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA, Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite - izmjene i dopune 2014." zamjenjuju se riječima: "3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA, 3.B. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite - dopune 2015.", a riječi: "'Građevinska područja naselja' - izmjene i dopune 2014." zamjenjuju se riječima: "Građevinska područja naselja - dopune 2015.".

U podtočki 7.2.2.2. pod (6.) riječi: "3.B. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA, Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite - izmjene i dopune 2014." zamjenjuju se riječima: "3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA, 3.B. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite - dopune 2015.".

U podtočki 7.3.2.1. u stavku 9. riječi: "provedbene dokumente prostornog uređenja, koji će sadržavati" brišu se.

U podtočki 7.3.2.2. u stavku 11. riječi: "provedbene dokumente prostornog uređenja, koji će sadržavati" brišu se.

U podtočki 7.3.5.1. u stavku 11. riječi: "provedbene dokumente prostornog uređenja, koji će sadržavati detaljniju" brišu se.

 

Članak 9.

 

U članku 15. točki 10.1.2. stavku 2. riječi: "3.B. UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA, Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite - izmjene i dopune 2014." zamjenjuju se riječima: "3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA, 3.B. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite - dopune 2015.", a riječi: "Građevinska područja naselja" zamjenjuju se riječima: "Građevinska područja naselja - dopune 2015.".

Točka 10.1.3. mijenja se i glasi:

"10.1.3. Urbanistički planovi uređenja

Urbanistički planovi uređenja donose se obvezno za:

-  neuređene dijelove građevinskih područja naselja rezervirane za novu stambenu gradnju i prateće sadržaje te javnu i društvenu namjenu: Desprim, Hrašće, Hrvatski Leskovac, Ivanja Reka, Markovo Polje, Odra, Popovec, Soblinec, Kupinečki Kraljevec - Harabajsi, USA škola, Horvati - Pipić Breg, Horvati - Gorjanci, Strmec - Jantoleki, Zadvorsko, Lučko - sjever, Lučko - sjeveroistok, Veliko Polje;

-  ostale neuređene dijelove građevinskih područja naselja: Brebernica, Donji Trpuci - Vinešnjak, Grančari, Havdić Selo, Horvati - Pipići, Horvati - Karasmani, Horvati - Paladinići, Kupinečki Kraljevec - Milače, Kupinečki Kraljevec - Pandaki, Kupinečki Kraljevec - Tumbri, Kupinečki Kraljevec - Štrpet, Starjak, Dumovec, Kašina - Cmrok, Kašina - Mali i Veliki brijeg;

-  neuređene dijelove građevinskih područja gospodarskih zona: Hrvatski Leskovac, Sesvetski Kraljevec - istok, Sesvetski Kraljevec - jug, Sesvetski Kraljevec (poslovna namjena), Veliko Polje te u prostoru uz zagrebačku obilaznicu između Lučkog i Ježdovca (ugostiteljsko-turistička namjena);

-  neuređene dijelove građevinskih područja za sportsko-rekreacijske sadržaje: Brezovica, Prepuštovec, Soblinec, Rakitje, Demerje;

-  neuređene dijelove građevinskih područja rezervirane za razvoj groblja: Brezovica, Markovo Polje, Donji Dragonožec i Suhaki te druga groblja sukladno posebnim propisima.

Granice obuhvata urbanističkih planova iz ove točke prikazane su na kartografskom prikazu 3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA, 3.B. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite - dopune 2015. u mjerilu 1:25.000 načelno, a detaljno će se odrediti odlukom o izradi uzimajući u obzir lokalne uvjete, u skladu sa zakonskim propisima kojima se uređuje prostorno uređenje.

Do donošenja urbanističkog plana uređenja iz ove točke, na neuređenom dijelu građevinskog područja ne može se izdati akt za građenje nove građevine."

 

 

iii. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 10.

 

Dopune Prostornog plana Grada Zagreba izrađene su u 6 (šest) izvornika ovjerenih pečatom Gradske skupštine Grada Zagreba i potpisom predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba.

Izvornici Dopuna Prostornog plana Grada Zagreba čuvaju se u dokumentaciji prostora.

 

Članak 11.

 

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 021-05/15-01/302

URBROJ: 251-01-05-15-7

Zagreb, 22. prosinca 2015.

Predsjednik

Gradske skupštine

Darinko Kosor, v.r.