Na temelju članka 40. stavka 2. Privremenog statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/93) i članka 3. stavka 2. Zaključka o načinu korištenja športskih objekata u vlasništvu Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 13/96 i 15/96), Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba, na 44. sjednici, 3. ožujka 1999., donijelo je

ZAKLJUČAK
o izmjeni Zaključka o davanju u zakup športskih objekata neposrednom dodjelom

            1. U Zaključku o davanju u zakup športskih objekata neposrednom dodjelom (Službeni glasnik Grada Zagreba 13/96), u članku 1. točki 58. brišu se riječi: "SD Končar Zagreb" i zamjenjuju riječima: "SD Centar".

            2. Ovaj će zaključak biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba.

KLASA: 620-01/99-01/6
URBROJ: 251-01-03/3-99-4
Zagreb, 3. ožujka 1999.

Gradonačelnica
Grada Zagreba
Marina Matulović-Dropulić, dipl.ing.arh., v.r.