Na temelju članka 57. točke 8. Poslovnika Gradske skupštine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/09, 6/13 i 7/14), u vezi s člankom 113. stavkom 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13), Odbor za Statut, Poslovnik i propise, na 51. sjednici, 19. listopada 2015., utvrdio je pročišćeni tekst Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 14/03), Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/06) Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09), Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/15) u kojima je utvrđeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

 

KLASA: 021-05/15-03/280

URBROJ: 251-01-06-15-1

Zagreb, 19. listopada 2015.

Predsjednik

Odbora za Statut, Poslovnik i propise

Ratko Maričić, dipl. iur., v.r.

 

 

ODLUKA

o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta

(pročišćeni tekst)

 

I. TEMELJNE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Donosi se Generalni urbanistički plan Sesveta (u nastavku teksta: Generalni urbanistički plan), što ga je 2003. izradio Gradski zavod za planiranje razvoja Grada i zaštitu okoliša.

Donose se Izmjene i dopune Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (u nastavku teksta: Izmjene i dopune Generalnoga urbanističkog plana), što ih je izradio Gradski zavod za prostorno uređenje 2006.

Odredbom članka 1. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/06) dodan je novi stavak 2.

Odredbom članka 1. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) na kraju stavka 2. brisana je točka i dodana je brojka: "2006."

Donose se Izmjene i dopune Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (u nastavku teksta: Izmjene i dopune Generalnoga urbanističkog plana), što ih je izradio Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba u suradnji s nositeljem izrade Gradskim uredom za strategijsko planiranje i razvoj Grada 2008.

Odredbom članka 1. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) iza stavka 2. dodan je novi stavak 3.

Donose se Izmjene i dopune Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (u nastavku teksta: Izmjene i dopune GUP-a Sesveta), što ih je izradio Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba u suradnji s nositeljem izrade Gradskim uredom za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet 2013. godine.

Odredbom članka 1. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) iza stavka 3. dodan je novi stavak 4.

Donose se Izmjene i dopune Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (u nastavku teksta: Izmjene i dopune GUP-a Sesveta), što ih je izradio Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba u suradnji s nositeljem izrade Gradskim uredom za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet 2015. godine.

Odredbom članka 2. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/15) iza stavka 4. dodan je stavak 5.

 

Članak 2.

 

Generalnim se urbanističkim planom, u skladu sa Strategijom i Programom prostornog uređenja Republike Hrvatske i Prostornim planom Grada Zagreba, utvrđuje temeljna organizacija prostora, zaštita prirodnih, kulturnih i povijesnih vrijednosti, korištenje i namjena površina s prijedlogom uvjeta i mjera njihova uređenja.

Generalni urbanistički plan sadrži način i oblike zaštite i korištenja, uvjete i smjernice za uređenje i zaštitu prostora, mjere za unapređivanje i zaštitu okoliša, područja s posebnim i drugim obilježjima, te druge elemente važne za područje Sesveta.

 

POLAZIŠTA I CILJEVI

 

Članak 3.

 

Prostor Sesveta razvijat će se i obnavljati usporedno i u međuzavisnosti s uravnoteženim, ravnomjernim i kvalitativnim razvojem Grada Zagreba, glavnoga grada Republike Hrvatske, uz očuvanje i razvijanje identiteta i individualnosti Sesveta.

Cilj prostornog uređenja Sesveta je urbana obnova i konsolidacija njegova urbanog teritorija, što će se poticati sljedećim planskim mjerama:

-   dopunjavanjem (pogušćivanjem) izgrađenog teritorija;

-   očuvanjem i uređivanjem neizgrađenih prostora;

-   poboljšavanjem urbane mreže i komunikacijskih sustava, posebice javnog prometa, te prometnog povezivanja sa Zagrebom;

-   unapređivanjem sustava urbanog uređenja, gospodarenja prostorom i razvijanjem kvalitetne gospodarske strukture;

-   očuvanjem povijesnih i prirodnih vrijednosti, te sustavnim evidentiranjem i sanacijom ugroženih vrijednosti zaštićene povijesne jezgre i drugih nositelja povijesnog identiteta.

 

Članak 4.

 

Generalni urbanistički plan donosi se za građevinsko područje Sesveta utvrđeno Prostornim planom Grada Zagreba, površine 1.816 ha i za planiranih 60.000 stanovnika.

Odredbom članka 2. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u stavku 1. oznaka: "1.790 ha" zamijenjena je oznakom: "1.816 ha".

Granice Generalnoga urbanističkog plana prikazane su na kartografskim prikazima iz članka 5. točke B ove odluke.

Odredbom članka 2. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/06) dodan je novi stavak 2.

Odredbom članka 2. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u stavku 2. riječi: "stavka 1." su brisane.

 

Članak 5.

 

Generalni urbanistički plan sastoji se od:

A   Tekstualnog dijela u knjizi pod nazivom Generalni urbanistički plan Sesveta s izmjenama i dopunama Generalnoga urbanističkog plana Sesveta 2008.

Odredbom članka 3. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/06) u stavku 1. u točki "A", iza riječi: "Generalni urbanistički plan Sesveta", dodane su riječi: "s izmjenama i dopunama Generalnoga urbanističkog plana Sesveta".

Odredbom članka 2. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u stavku 1. točki A iza riječi: "dopunama Generalnoga urbanističkog plana Sesveta" dodana je brojka: "2008."

B   Grafičkog dijela - Izmjene i dopune Generalnoga urbanističkog plana Sesveta 2008. koji sadrži kartografske prikaze u mjerilu 1:5.000 i to:

Odredbom članka 3. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/06) u stavku 1. u točki "B", iza riječi: "Grafičkog dijela", dodane su riječi: "- Izmjene i dopune Generalnoga urbanističkog plana Sesveta".

Odredbom članka 2. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u stavku 1.točki B iza riječi: "Sesveta", dodana je brojka "2008."

1.      KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA

2.      MREŽA GOSPODARSKIH I DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

3.a    PROMETNA MREŽA

3.b    KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA

Energetski sustav, pošta i telekomunikacije

3.c    KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA

Vodnogospodarski sustav i gospodarenje otpadom

4.a    UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA

Urbana pravila

4.b    UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA

Zaštićeni i evidentirani dijelovi prirode i nepokretna kulturna dobra

4.c    UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA

Područja primjene planskih mjera zaštite

Generalni urbanistički plan iz stavka 1. točaka A i B, ovjeren pečatom Gradske skupštine Grada Zagreba i potpisom predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba, sastavni je dio ove odluke.

Izmjene i dopune Generalnoga urbanističkog plana iz stavka 1. ovog članka ovjerene pečatom Gradske skupštine Grada Zagreba i potpisom predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba sastavni su dio ove odluke.

Odredbom članka 3. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/06) iza stavka 2. dodan je novi stavak 3.

Izmjene i dopune Generalnoga urbanističkog plana sastoje se od:

A   Tekstualnog dijela u knjizi pod nazivom: Izmjene i dopune Generalnoga urbanističkog plana Sesveta 2015.

B   Grafičkog dijela - Izmjene i dopune Generalnoga urbanističkog plana Sesveta 2015. koji sadrži kartografske prikaze u mjerilu 1:5.000, i to:

1.   KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA - izmjene i dopune 2015.

2.   MREŽA GOSPODARSKIH I DRUŠTVENIH DJELATNOSTI - izmjene i dopune 2015.

3.a    PROMETNA MREŽA - izmjene i dopune 2015.

3.b    KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA Energetski sustav, pošta i telekomunikacije - izmjene i dopune 2015.

3.c    KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA Vodnogospodarski sustav i gospodarenje otpadom - izmjene i dopune 2015.

4.a    UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA Urbana pravila - izmjene i dopune 2015.

4.b    UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA Zaštićeni i evidentirani dijelovi prirode i nepokretna kulturna dobra - izmjene i dopune 2015.

4.c    UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA Područja primjene planskih mjera zaštite - izmjene i dopune 2015.

C   Obvezni prilozi

Odredbom članka 3. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/15) u stavku 4. broj: "2013." zamijenjen je brojem: "2015.".

Izmjene i dopune Generalnoga urbanističkog plana iz stavka 4. ovoga članka ovjerene pečatom Gradske skupštine Grada Zagreba i potpisom predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba sastavni su dio ove odluke.

Odredbom članka 3. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) iza stavka 3. dodani su novi stavci 4. i 5.

Elaborat GUP Sesvete - I. Konzervatorska podloga - nepokretna kulturna dobra, II. Evidentirani dijelovi prirode s uvjetima uređenja i korištenja (Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode, 2001., revizija 2003.) i kartografski prikaz Plan zona ugroženosti, u mjerilu 1:10.000, prilozi su Generalnome urbanističkom planu.

Elaborat GUP Sesvete - I. Konzervatorska podloga - nepokretna kulturna dobra, izmjene (Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode, listopad 2004.), prilog je Izmjenama i dopunama Generalnoga urbanističkog plana.

Odredbom članka 3. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/06) iza dosadašnjeg stavka 3. koji je postao stavak 4., dodan je novi stavak 5.

Odredbom članka 3. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) dosadašnji stavci 4. i 5. postali su stavci 6. i 7.

Elaborat GUP Sesveta - Konzervatorska podloga - zaštita nepokretnih kulturnih dobara (Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode, revizija 2010., izmjene i dopune 2012.) i kartografski prikaz Plan zona ugroženosti, u mjerilu 1:10.000, prilozi su Generalnome urbanističkom planu.

Odredbom članka 3. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) iza dosadašnjeg stavka 5. koji postao stavak 7. dodan je novi stavak 8.

 

Članak 6.

 

Izrazi i pojmovi koji se koriste u smislu ove odluke imaju sljedeće značenje:

1.         balkoni, lođe, istaci - dijelovi građevine, u višim etažama, konzolno izbačeni izvan građevnog pravca prizemlja;

-  balkoni su otvoreni dio građevine;

-  lođe su otvoreni natkriveni dijelovi građevine;

-  istaci su zatvoreni dio građevine izvan građevnog pravca, ukupna dužina istaka može biti do trećine dužine pripadajućega uličnog pročelja građevine, istaknuto do 1 m, s tim da se što manje sužava pravo na pogled susjednim građevinama;

Odredbom članka 4. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u stavku 1. točki 1. alineji 3. iza riječi: "građevnog pravca" dodan je zarez i riječi: "ukupna dužina istaka može biti do trećine dužine pripadajućega uličnog pročelja građevine, istaknuto do 1 m, s tim da se što manje sužava pravo na pogled susjednim građevinama;".

2. Brisana.

Odredbom članka 4. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/15) u stavku 1. točka 2. je brisana.

3.         dijelovi (etaže) građevine:

3.1.     podzemna etaža:

-  podrum (Po) je dio građevine koji je potpuno ukopan ili je ukopan više od 50% svog volumena u konačno uređeni zaravnani teren i kojem se prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno suterena;

-  iznimno, ispod etaže suterena (S) ili prizemlja (P) moguće je izvesti tehnički podrum bez namjene, ako ga zahtijeva geomehanički izvještaj za gradnju građevine (tehnički podrum se ne uračunava u iskaz GBP-a, ali uz uvjet da je potpuno ukopan u postojeći teren).

Odredbom članka 4. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u stavku 1. točka 3.1. je izmijenjena.

3.2.     nadzemne etaže - su suteren (S), prizemlje (P), kat (K) i potkrovlje (Pk) ili uvučeni kat:

-  suteren (S) je dio građevine čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 50% svoga volumena u konačno uređeni i zaravnani teren uz pročelje građevine, odnosno da je najmanje jednim svojim pročeljem izvan terena;

-  prizemlje (P) je dio građevine čiji se prostor nalazi neposredno na površini, odnosno najviše 1,5 m iznad konačno uređenog i zaravnanog terena mjereno na najnižoj točki uz pročelje građevine ili čiji se prostor nalazi iznad podruma i/ili suterena (ispod poda kata ili krova);

-  kat (K) je dio građevine čiji se prostor nalazi između dva stropa iznad prizemlja;

-  potkrovlje (Pk) oblikovano kosim ili zaobljenim krovom može imati najveću visinu nadozida 120 cm. Potkrovlje oblikovano kosim krovom može imati maksimalni nagib 35˚;

-  uvučeni kat - najviši kat oblikovan ravnim krovom čiji zatvoreni ili natkriveni dio iznosi najviše 75% površine dobivene vertikalnom projekcijom svih zatvorenih nadzemnih dijelova građevine.

Odredbom članka 4. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/15) u stavku 1. točka 3.2. je izmijenjena.

4.         Generalni urbanistički plan Sesveta (Generalni urbanistički plan) - prostorni plan koji se, u skladu sa zakonom, donosi za građevinsko područje dijela naselja Sesvete (urbani dio) granice kojega su određene Prostornim planom Grada Zagreba;

5.         gradski projekt - složene aktivnosti u uređenju prostora od osobitog interesa za Grad, u gradskim se projektima Grad javlja kao sudionik u realizaciji, bilo da je vlasnik zemljišta bilo da je uložio ili će tek ulagati u novu gradsku infrastrukturu ili u neku drugu novu gradsku kvalitetu;

5.a      javni natječaj - javni natječaj, koji ovisno o temi, značenju i obuhvatu, može biti arhitektonski, urbanistički i za krajobrazno uređenje;

Odredbom članka 4. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/15) u stavku 1. iza točke 5. dodana je točka 5.a.

6.         građevinska (bruto) površina - GBP zgrade - je zbroj površina mjerenih u razini podova svih dijelova (etaža) zgrade (Po, S, Pr, K, Pk, uvučeni kat) određenih prema vanjskim mjerama obodnih zidova s oblogama u koje se ne uračunava površina dijela potkrovlja i zadnje etaže svijetle visine manje od 2,00 m te se ne uračunava površina lođa, vanjskih stubišta, balkona, terasa, prolaza i drugih otvorenih dijelova zgrade;

Odredbom članka 4. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u stavku 1. u točki 6. riječi: "PPo" su brisane, a iza riječi: "lođa," dodane su riječi: "vanjskih stubišta".

Odredbom članka 4. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/15) u stavku 1. točka 6. je izmijenjena.

7.         Brisana.

Odredbom članka 4. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/15) u stavku 1. točka 7. je brisana.

8.         gustoća stanovništva (Gnst) - odnos broja stanovnika i površine obuhvata urbanističkog plana uređenja;

Odredbom članka 1. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/15) u cijelom tekstu Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 14/03, 17/06, 1/09 i 7/13) riječi: "provedbeni dokumenti prostornog uređenja" u određenom padežu zamijenjene su riječima: "urbanistički plan uređenja" u odgovarajućem padežu, a riječ: "šport" i sve njegove izvedenice zamijenjene su riječju: "sport" i njegovim izvedenicama u odgovarajućem padežu.

9.         individualna gradnja - gradnja individualnih građevina;

10.       individualna građevina - građevina najveće visine tri nadzemne etaže, pri čemu se treća etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat, s mogućnošću gradnje podzemne etaže;

Odredbom članka 4. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u stavku 1. točka 10. je izmijenjena.

11.      interpolacija - gradnja na građevnoj čestici koja se nalazi u pretežito izgrađenom uličnom potezu, odnosno pretežito dovršenom predjelu;

12.      izgrađenost građevne čestice - odnos tlocrtnih površina svih građevina na građevnoj čestici i ukupne površine građevne čestice, izražen u postocima;

13.      izvorni urbanistički plan - plan po kojem se počelo graditi naselje;

14.      koeficijent iskoristivosti građevne čestice (ki) - odnos građevinske (bruto) površine i površine građevne čestice;

koeficijent iskoristivosti nadzemno (ki nadzemno) izračunava se s omjerom građevinske (bruto) površine samo nadzemnih etaža, ne računajući podzemne etaže;

15.      koridor ulice:

-  za planirane ulice osnovne ulične mreže: prostor unutar kojeg se osniva građevna čestica ulice, kojeg se regulacijske linije u pravilu poklapaju s linijama koridora,

-  za postojeće ulice osnovne ulične mreže: postojeće stanje izvedenosti prometne površine;

16.      krovna kućica - dio krovne konstrukcije iznad ravnine krovne plohe, ukupna dužina krovnih kućica može biti do jedne trećine dužine pripadajućeg pročelja građevine;

17.      lokalni uvjeti - temeljna su polazišta za izradu urbanističkog plana uređenja i urbanističko-tehničkih uvjeta za zahvat u prostoru, a sadrže elemente stanja i prostornih mogućnosti kao npr.:

-  reljef, voda i zelenilo;

-  posebno vrijedni dijelovi prirodne baštine i kulturno-povijesnih građevina i cjelina;

-  karakteristični i vrijedni pogledi i slike mjesta;

-  ambijenti, mjesta okupljanja i sastajanja ljudi te pojedine građevine;

-  trgovi, ulice i drugi javni prostori;

-  veličina i izgrađenost građevnih čestica, način gradnje, te visina i površina postojećih građevina;

-  opremljenost komunalnom i prometnom infrastrukturom;

-  komunalna opremljenost;

-  druge posebnosti i vrijednosti;

-  najmanji prostorni obuhvat za koji se utvrđuju lokalni uvjeti je ulični potez ili dio uličnog poteza koji čini prostornu cjelinu ili urbani blok - zona omeđena javnom površinom;

Odredbom članka 4. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u stavku 1. u točki 17. riječi: "detaljnijih prostornih planova" zamijenjene su riječima: "provedbenih dokumenata prostornog uređenja".

18.      mješovita gradnja - gradnja niskih i individualnih građevina;

19.      načelna lokacija - sadržaj, u pravilu, društvene djelatnosti i posebne namjene, koji je obvezan u prostoru;

točan položaj, odnosno lokacija i površina građevne čestice određuje se urbanističkim planom uređenja, a, iznimno, cjelovitim prostornim rješenjem urbanog bloka;

20.      nadstrešnica - građevina koja natkriva prostor (iznimno zatvorena s jedne strane kada se postavlja uz glavnu, pomoćnu građevinu, potporni zid ili među susjedne građevne čestice);

21.      niska gradnja - gradnja niskih građevina;

22.      niska građevina - građevina visine do četiri nadzemne etaže, pri čemu se četvrta etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat, s mogućnošću gradnje podzemnih etaža;

23.      niz - građevna cjelina od najmanje tri međusobno prislonjene građevine približno jednakih gabarita i oblikovanja, gradnja i rekonstrukcija kojih uvjetuje cjelovito rješenje građevne cjeline;

23.a    nositelj izrade - stručno upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za obavljanje stručnih i administrativnih poslova u vezi s izradom nacrta prijedloga i nacrta konačnog prijedloga prostornog plana, osim same izrade tih nacrta, te administrativne poslove u vezi s izradom i donošenjem prostornog plana i sudjelovanje u provođenju mjera provedbe plana određene ovom odlukom;

Odredbom članka 4. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u stavku 1. iza točke 23. dodana je nova točka 23.a.

Odredbom članka 4. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/15) u stavku 1. točka 23.a je izmijenjena.

24.      paviljon - građevina koja natkriva prostor u funkciji javnog korištenja neizgrađenih površina (Z, Z1, Z2);

25.      poluugrađena građevina - građevina kojoj se jedna strana nalazi na međi građevne čestice, a s drugih strana ima neizgrađeni prostor (vlastitu česticu ili javnu površinu), uz građevinu može biti prislonjena pomoćna građevina;

26.      pomoćna građevina - građevina koja namjenom upotpunjuje individualnu i nisku građevinu (garaže, spremišta i druge pomoćne prostorije što služe za redovnu uporabu građevine), visine najviše dvije nadzemne etaže, pri čemu je visina prve etaže do 3,0 m, a druga etaža oblikuje se kao potkrovlje bez nadozida, i s mogućnošću gradnje jedne podzemne etaže;

27.      Brisana.

Odredbom članka 4. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/15) u stavku 1. točka 27. je brisana.

28.      postojeća katastarska čestica - čestica evidentirana katastarskim planom;

29.      postojeće stanje izvedenosti prometne površine - prometna površina koja se kao takva u naravi koristi, odnosno: katastarska čestica prometne površine evidentirana u katastarskom operatu, dio druge katastarske čestice na kojemu je kao stvarni način uporabe u katastarskom operatu evidentirana prometna površina ili prometna površina ucrtana u odgovarajućoj geodetskoj podlozi;

30.      potkrovlje:

-  oblikovano kosim ili zaobljenim krovom može imati najveću visinu nadozida 120 cm;

-  potkrovlje oblikovano kosim krovom može imati maksimalni nagib 35°;

Odredbom članka 4. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u stavku 1. u točki 30. alineje 1. i 2. su izmijenjene.

31.      prirodni teren - neizgrađena površina zemljišta (građevne čestice), uređena kao zelena površina bez podzemne gradnje, parkiranja, bazena, teniskih igrališta i sl.;

32.      rezervacija proširenja postojeće ulice - prostor rezerviran za proširenje postojeće prometne površine - ulice, unutar kojega do realizacije proširenja ulice nije moguća gradnja građevina, sadnja visokog raslinja; niti uređenje potrebnih parkirališna mjesta ili prirodnog terena određenih ovom odlukom;

širina prostora rezervacije proširenja postojeće ulice određena je odredbama članka 38. ove odluke ili kartografskim prikazima;

32.a Brisana.

Odredbom članka 4. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u stavku 1. iza točke 32. dodana je nova točka 32.a.

Odredbom članka 4. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/15) u stavku 1. točka 32.a je brisana.

33.      samostojeća građevina - građevina koja sa svih strana ima neizgrađeni prostor (vlastitu građevnu česticu ili javnu površinu), uz građevinu može biti prislonjena pomoćna građevina;

34.      tihi obrt - obrt koji u okviru svoje djelatnosti bukom, mirisom i intenzivnim prometom ne ometa stanovanje;

35.      tlocrtna površina građevine (TP) - površina dobivena vertikalnom projekcijom svih zatvorenih, otvorenih i natkrivenih konstruktivnih nadzemnih dijelova građevine, osim balkona, na građevnu česticu, uključujući nadzemni dio podruma i nadstrešnicu prema članku 35. ove odluke i terase u prizemlju kada su one konstruktivni dio podzemne etaže;

36.      ugrađena građevina - građevina kojoj se dvije strane nalaze na međama građevne čestice, a s drugih strana ima neizgrađeni prostor (vlastitu česticu ili javnu površinu), uz građevinu može biti prislonjena pomoćna građevina;

37.      UPU - urbanistički plan uređenja;

38.      urbana matrica - mreža javnih prostora, ulica, trgova i drugih površina neophodnih za ostvarivanje drugih namjena u prostoru;

39.      urbani blok - dio gradskog prostora omeđen<svih strana uličnom mrežom ili drugim javnim prostorom (trg, park, javne zelene površine i sl.);

40.      visina građevine (h) - mjeri se od konačno zaravnanog i uređenog terena uz pročelje građevine na njegovu najnižem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjeg kata, odnosno vrha nadozida potkrovlja;

najveća visina etaže za obračun visine građevine, mjereno od poda do poda, iznosi za:

-  stambenu etažu do 3,5 m (izuzev potkrovlja);

-  poslovnu etažu do 4,0 m;

-  iznimno, za osiguravanje kolnog pristupa za interventna vozila najveća visina etaža prizemlja iznosi do 4,5 m;

etaže građevine mogu biti i više od navedenih ako to zahtijeva namjena građevine, ali visina građevine ne može biti viša od najveće visine određene urbanim pravilom, izuzevši vjerske građevine;

41.      visoka gradnja - gradnja visokih građevina;

42.      visoka građevina - građevina od četiri i više nadzemnih etaža s mogućnošću gradnje podzemnih etaža;

43.      vodno dobro - zemljište definirano Zakonom o vodama;

44.      zamjenska građevina - nova građevina izgrađena na mjestu ili u neposrednoj blizini mjesta prethodno uklonjene postojeće građevine unutar iste građevne čestice, uz uvjet da se bitno ne mijenja namjena, izgled, veličina i utjecaj na okoliš dotadašnje građevine.

Odredbom članka 4. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u stavku 1. točka 44. je izmijenjena.

Odredbom članka 4. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/06) članak 6. je izmijenjen.

Odredbom članka 3. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) članak 6. je izmijenjen.

 

II. ODrEDBE ZA PROVOĐENJE

 

UVJETI ODREĐIVANJA I RAZGRANIČAVANJA POVRŠINA JAVNIH I DRUGIH NAMJENA

 

Članak 7.

 

Uvjeti određivanja korištenja površina za javne i druge namjene u Generalnome urbanističkom planu su:

- temeljna obilježja prostora te ciljevi razvoja urbane kulture i razvoja Sesveta;

- valorizacija postojeće prirodne i izgrađene sredine;

- održivo korištenje i kvaliteta prostora i okoliša i unapređivanje kvalitete života;

- postojeći i planirani broj stanovnika;

- poticanje razvoja pojedinih prostornih cjelina;

- povećanje broja radnih mjesta na području Sesveta;

- racionalno korištenje infrastrukturnih sustava.

 

KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA

 

Članak 8.

 

Površine javnih i drugih namjena razgraničene su i označene bojom i planskim znakom na kartografskom prikazu 1. Korištenje i namjena prostora, u mjerilu 1: 5.000 i to:

1. Stambena namjena                                                 (žuta)                           S

2. Mješovita namjena                                                 (narančasta)              M

3. Mješovita - pretežito stambena namjena            (narančasta)              M1

4. Javna i društvena namjena:                                   (crvena)

- socijalna                                                      D2

- zdravstvena                                                D3

- predškolska                                                 D4

- školska                                                         D5

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/15) u stavku 1. točki 4. alineje 1., 6. i 7. su brisane, dosadašnje alineje od 2. do 5. postale su alineje od 1. do 4., a dosadašnje alineje 8. i 9. postale su alineje 5. i 6.

-  vjerska               D8

-  površine na kojima su moguće sve javne i društvene namjene (sve navedene i druge javne i društvene namjene: upravna, visoko učilište i znanost, kultura, HTV, političke organizacije, diplomatska predstavništva s mogućnošću gradnje rezidencijalne građevine, kongresni centri, specijalizirani odgojno-obrazovni centri za okoliš i održivi razvoj, sportsko - rekreacijske dvorane, vatrogasne postaje i sl.) D

Odredbom članka 4. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u stavku 1. točka 4. je izmijenjena.

Odredbom članka 1. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/15) u cijelom tekstu Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 14/03, 17/06, 1/09 i 7/13) riječi: "provedbeni dokumenti prostornog uređenja" u određenom padežu zamijenjene su riječima: "urbanistički plan uređenja" u odgovarajućem padežu, a riječ: "šport" i sve njegove izvedenice zamijenjene su riječju: "sport" i njegovim izvedenicama u odgovarajućem padežu.

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/15) u stavku 1. točki 4. u dosadašnjoj alineji 9. koja je postala alineja 6. u zagradi iza riječi: "namjene:" dodane su riječi: "upravna, visoko učilište i znanost, kultura,".

5. Gospodarska namjena:                                          (ljubičasta)                 G

- poslovna namjena                                                    K

- ugostiteljsko - turistička namjena                         T

Na površinama označenima planskim znakom G moguće su sve namjene navedene u ovoj točki i proizvodna namjena (I).

6. Sportsko - rekreacijska namjena                          (zelena)                       R

Sportsko -rekreacijska namjena - golf igralište       (zelena)                       R1

7. Javne zelene površine:                                           (zelena)

- javni park                                                                                                   Z1

- sesvetske šume                                                                                          Z2

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/15) u točki 7. alineji 2. riječ: "park-" je brisana.

8. Zaštitne zelene površine                                         (zelena)                       Z

9. Posebna namjena                                                    (ljubičasta)                 N

10. Površine infrastrukturnih sustava                      (bijela)                        IS

11. Groblje                                                                    (znak)

12. Vodno dobro - potoci, kanali                              (svijetloplava)           V

13. Brisana.

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/15) točka 13. je brisana.

14. Koridor posebnog režima potoka             (svijetloplava)

15. Koridor posebnog režima dalekovoda    (svijetlosiva)

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/06) u stavku 1. dosadašnje točke 13. i 14. postale su točke 14. i 15.

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/15) dosadašnje točke 14. i 15. postale su točke 13. i 14.

GUP-om su detaljno određene granice mješovite gospodarske namjene koje su načelno planirane Prostornim planom Grada Zagreba.

Daljnje razgraničavanje unutar namjena iz ovoga članka moguće je izradom urbanističkih planova uređenja.

Odredbom članka 4. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u stavku 3. riječi: "detaljnijih planova" zamijenjene su riječima: "provedbenih dokumenata prostornog uređenja".

 

1. STAMBENA NAMJENA - S

 

Članak 9.

 

Na površinama stambene namjene postojeće i planirane građevine su stambene ili pretežito stambene.

Na površinama stambene namjene mogu se graditi građevine i uređivati prostori i za prateće sadržaje:

-  prodavaonice robe dnevne potrošnje;

-  predškolske ustanove i škole;

-  ustanove zdravstvene zaštite i socijalne skrbi;

-  druge namjene koje dopunjavaju stanovanje, ali mu istodobno ne smetaju (osobne usluge, vjerske zajednice, poslovni prostori - uredi, sportsko -rekreacijski sadržaji i površine i sl.);

-  javne i zaštitne zelene površine i dječja igrališta.

Prateći sadržaji iz prethodnoga stavka mogu biti u sklopu stambene građevine, a njihova površina može biti najviše 20% ukupnog GBP-a na građevnoj čestici.

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u stavku 3. kratica: "BRP-a" zamijenjena je kraticom: "GBP-a".

Postojeći prateći sadržaji veći od propisanih mogu se zadržati, ali bez povećavanja.

Na zasebnoj građevnoj čestici veličine do 1,0 ha mogu se graditi predškolske ustanove, škole, ustanove zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, vjerske građevine, manje elektroenergetske i komunalne građevine, sportsko - rekreacijski sadržaji i površine, te javne i zaštitne zelene površine i dječja igrališta.

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u stavku 5. iza riječi: "manje" dodne su riječi: "elektroenergetske i".

Na površinama stambene namjene ne mogu se graditi građevine za proizvodnju, skladišta, uslužne djelatnosti što onečišćuju okoliš (servisi), ugostiteljstvo, odnosno sadržaji koji bukom, mirisom i intenzivnim prometom smetaju stanovanju. Postojeći takvi sadržaji mogu se zadržati bez mogućnosti širenja, s tendencijom prenamjene u namjenu primjerenu stanovanju.

 

2. MJEŠOVITA NAMJENA - M

 

Članak 10.

 

Na površinama mješovite namjene postojeće su građevine stambene, stambeno-poslovne ili poslovne, dok su planirane građevine stambeno-poslovne ili poslovne, a mogu biti i stambene u skladu s urbanim pravilima ove odluke.

Pod poslovnom namjenom podrazumijevaju se trgovački, uslužni i uredski sadržaji.

Na površinama mješovite namjene mogu se graditi građevine i uređivati prostori i za:

- javnu namjenu;

- tržnice, manje robne kuće, hotele;

- ugostiteljstvo;

- komunalne građevine i uređaje;

- sport i rekreaciju;

- javne garaže;

- posebnu namjenu;

- javne i zaštitne zelene površine i dječja igrališta;

- benzinske postaje, osim u povijesnoj jezgri Sesveta;

Odredbom članka 6. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u stavku 3. na kraju alineje 8. točka je zamijenjena točkom sa zarezom i dodana je nova alineja 9.

Odredbom članka 6. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/15) u stavku 3. alineji 9. točka je zamijenjena točkom sa zarezom.

- vatrogasne postaje.

Odredbom članka 6. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/15) iza alineje 9. dodana je alineja 10.

Na površinama mješovite namjene ne mogu se graditi trgovački kompleksi, te skladišta kao osnovna namjena, osim priručnih skladišta.

 

3. MJEŠOVITA - PRETEŽITO STAMBENA NAMJENA - M1

 

Članak 11.

 

Na površinama mješovite - pretežito stambene namjene, postojeće i planirane građevine su pretežito stambene, a mogući su i poslovni sadržaji koji ne smetaju stanovanju.

Na površinama mješovite - pretežito stambene namjene mogu se graditi građevine i uređivati prostori i za:

- prodavaonice robe dnevne potrošnje;

- predškolske ustanove i škole;

- ustanove za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb;

- tihi obrt i usluge domaćinstvima;

- političke i društvene organizacije i sadržaje kulture (izložbeni prostori i sl.), vjerske zajednice;

- pošte, banke i slično;

- sadržaji posebne namjene;

Odredbom članka 6. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/06) u stavku 2., iza alineje 6. dodana je nova alineja 7.

- sport i rekreaciju na otvorenim prostorima i u manjim dvoranama bez gledališta;

- druge namjene koje dopunjavaju stanovanje, ali mu istodobno ne smetaju (osobne usluge, ordinacije, poslovni prostori - uredi, razna predstavništva i drugo);

- ugostiteljstvo;

- javne garaže;

- javne i zaštitne zelene površine i dječja igrališta.

Odredbom članka 6. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/06) u stavku 2. dosadašnje alineje od 7. do 11. postale su alineje od 8. do 12.

Prateći sadržaji iz prethodnog stavka mogu biti u sklopu stambene građevine, a njihova površina može iznositi najviše do 30% ukupnog GBP-a na građevnoj čestici.

Odredbom članka 7. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u stavku 3. kratica: "BRP-a" zamijenjena je kraticom: "GBP-a".

Na zasebnoj građevnoj čestici veličine do 1,0 ha mogu se graditi predškolske ustanove i škole, ustanove za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb, vjerske građevine i građevine djelatnosti kulture, građevine posebne namjene, trgovačko-uslužni centri stambenog susjedstva, sportsko-rekreacijski sadržaji i igrališta, javne i zaštitne zelene površine, javne garaže, te manje elektroenergetske i komunalne građevine i uređaji.

Odredbom članka 6. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/06) u stavku 4., iza riječi: "djelatnosti kulture," dodane su riječi: "građevine posebne namjene,".

Odredbom članka 7. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u stavku 4. iza riječi: "manje" dodane su riječi:"elektroenergetske i".

Na površinama mješovite - pretežito stambene namjene ne mogu se graditi veći trgovački centri koji svojim opsegom premašuju potrebe stambenog susjedstva, građevine za proizvodnju i obrt, skladišta i drugi sadržaji koji zahtijevaju intenzivan promet ili na drugi način smetaju stanovanju.

Postojeći sadržaji iz prethodnog stavka mogu se zadržati bez mogućnosti širenja, ali s tendencijom prenamjene u namjenu primjerenu stanovanju.

Na površinama mješovite - pretežito stambene namjene postojeće se garaže ne mogu prenamijeniti.

 

4. JAVNA I DRUŠTVENA NAMJENA - D

 

Članak 12.

 

Na površinama javne i društvene namjene mogu se graditi građevine za javnu i društvenu namjenu i prateće sadržaje.

Građevine za javnu i društvenu namjenu mogu biti:

- upravne                                                                                                                                                                  D1,

- socijalne                                                                                                                                                                 D2,

- zdravstvene                                                                                                                                                           D3,

- predškolske                                                                                                                                                            D4,

- školske                                                                                                                                                                    D5,

- za visoko učilište i znanost                                                                                                                                D6,

- za kulturu                                                                                                                                                               D7,

- vjerske                                                                                                                                                                    D8,

-  površine na kojima su moguće sve javne i društvene namjene (sve navedene i druge javne i društvene namjene: HTV, političke organizacije, diplomatska predstavništva s mogućnošću gradnje rezidencijalne građevine, kongresni centri, specijalizirani odgojno-obrazovni centri za okoliš i održivi razvoj, sportsko - rekreacijske dvorane, vatrogasne postaje i sl.)                                   D.

Odredbom članka 8. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u stavku 2. na kraju alineje 8. točka je zamijenjena zarezom i dodana je nova alineja 9.

U građevinama javne i društvene namjene mogu se graditi i prostori za sadržaje što upotpunjuju i služe osnovnoj djelatnosti koja se u njima obavlja.

Na površinama javne i društvene namjene mogu se graditi manje elektroenergetske i komunalne građevine i autobusni kolodvor s pratećim sadržajima (trgovačko-poslovnim i ugostiteljsko- turističkim).

Odredbom članka 8. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u stavku 4. iza riječi: "manje" dodane su riječi: "elektroenergetske i".

Na površinama javne i društvene namjene ne mogu se graditi stambene ni poslovne građevine.

Na površinama i građevnim česticama javne i društvene namjene, izuzimajući predškolske i školske, moguća je postava kioska za trgovinu na malo i uslužnu djelatnost. Oblikovni i prostorni uvjeti za postavljanje kioska određuju se posebnim pravilnikom.

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) iza stavka 5. dodan je novi stavak 6.

 

5. GOSPODARSKA NAMJENA - G

 

Članak 13.

 

Za gospodarsku namjenu određene su površine:

- gospodarske namjene                                  G,

- poslovne namjene                                         K,

- ugostiteljsko-turističke namjene                T.

Na površinama gospodarske namjene - G mogu se graditi građevine sljedeće namjene:

proizvodna namjena - I:

- industrijski, obrtnički i gospodarski pogoni svih vrsta, skladišni prostori,

- poslovni, uredski i trgovački sadržaji koji upotpunjuju osnovnu proizvodnu djelatnost;

poslovna namjena - K:

- poslovni, upravni, uredski, trgovački, uslužni i komunalno-servisni sadržaji te poslovni hoteli.

Na površinama gospodarske namjene - G mogu se graditi građevine i za druge sadržaje:

- prodavaonice, izložbeno-prodajni prostori i građevine sličnih sadržaja;

- ugostiteljske građevine i građevine za zabavu;

- komunalne građevine i uređaji, te prometne građevine i javne garaže;

- sportsko-rekreacijski sadržaji;

- javne i zaštitne zelene površine, te rasadnici;

- istraživački centri i škole vezane uz gospodarske djelatnosti i drugi sadržaji koji upotpunjuju osnovnu namjenu;

- benzinske postaje;

- vatrogasne postaje;

Odredbom članka 6. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u stavku 3. iza alineje 7. dodana je nova alineja 8.

- građevine javne i društvene namjene.

Odredbom članka 7. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/15) u stavku 3. na kraju alineja 7. i 8. točka je zamijenjena točkom sa zarezom, a iza alineje 8. dodana je alineja 9.

Na površinama poslovne namjene - K mogu se graditi građevine za sljedeće sadržaje:

- poslovni, upravni, uredski, trgovački, uslužni i komunalno-servisni sadržaji te poslovni hoteli.

Na površinama poslovne namjene - K mogu se graditi građevine i za druge sadržaje:

- prodavaonice, izložbeno-prodajni prostori i građevine sličnih sadržaja;

- ugostiteljske građevine i građevine za zabavu;

- elektroenergetske i komunalne građevine i uređaji, te prometne građevine i javne garaže;

Odredbom članka 9. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u stavku 5., alineji 3. ispred riječi: "komunalne" dodane su riječi: "elektroenergetske i".

- sportsko-rekreacijski sadržaji;

- uredski prostori, istraživački centri i građevine javne i društvene namjene, te drugi sadržaji koji upotpunjuju osnovnu namjenu;

Odredbom članka 7. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/06) u stavku 5., iza alineje 4. dodana je nova alineja 5.

- javne i zaštitne zelene površine;

- benzinske postaje.

Odredbom članka 7. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/06) u stavku 5., dosadašnje alineje 5. i 6. postale su alineje 6. i 7.

Na površinama ugostiteljsko-turističke namjene - T mogu se graditi:

- hotel, izletište, kamp, te ugostiteljski sadržaji.

 

6. SPORTSKO - REKREACIJSKA NAMJENA - R, R1

 

Članak 14.

 

Na površinama sporta i rekreacije mogu se smjestiti sportsko-rekreacijski sadržaji.

Površine sporta i rekreacije dijele se, ovisno o položaju u prostoru i vrsti sporta i rekreacije, na površine na kojima se mogu graditi zatvorene ili otvorene sportske građevine i drugi prateći prostori što upotpunjuju osnovnu namjeru i služe njoj, te na površine na kojima se mogu uređivati otvorena igrališta s manjim pratećim prostorima.

Iznimno, u zoni zahvata planirane namjene sport i rekreacija oznake (R) na lokaciji sportsko-rekreacijskog kompleksa Sesvete, utvrđuje se mogućnost izvođenja zahvata uključivanjem pratećih prodajno-poslovnih sadržaja.

Odredbom članka 8. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/06) iza stavka 2. dodan je novi stavak 3.

Površina sporta i rekreacije - R1 uređuje se kao golf igralište s manjim pratećim sadržajima.

Odredbom članka 8. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/06) dosadašnji stavak 3. postao je stavak 4.

 

7. JAVNE ZELENE POVRŠINE

 

Članak 15.

 

JAVNI PARK - Z1

Javni park je javni neizgrađeni prostor oblikovan planski raspoređenom vegetacijom i sadržajima temeljno ekoloških i estetskih obilježja, namijenjen šetnji i odmoru građana.

Funkcionalno oblikovanje parka određuju prirodne karakteristike prostora, kontaktne namjene i potreba za formiranjem ekološko, edukativno estetskih i rekreativnih površina.

Tipologija javnog parka određena je načinom i razinom opremljenosti sadržajima, građevinama i drugom opremom. Prema tipologiji javni se parkovi diferenciraju na gradske parkove i parkove susjedstva.

SESVETSKE ŠUME - Z2.

Odredbom članka 8. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/15) iznad stavka 4. naslov je izmijenjen.

Sesvetske šume su šume kojih su funkcionalno-oblikovne karakteristike definirane njihovim prirodnim obilježjima.

Sesvetske šume moguće je oblikovati kao parkovne površine tako da se gospodarenjem zadrži izvorna struktura šume, uz mogućnost opremanja samo onim sadržajima koji će imati naglašeniju rekreativnu funkciju od opće korisnih funkcija šume.

Odredbom članka 8. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/15) u stavcima 4. i 5. riječ: " park -" je brisana.

Razinu opremanja i površinu šume što će se opremati sadržajima određuju tijela nadležna za upravljanje šumama i za zaštitu prirode.

 

8. ZAŠTITNE ZELENE POVRŠINE - Z

 

Članak 16.

 

Zaštitne zelene površine su površine oblikovane radi potrebe zaštite i očuvanja okoliša (potočne doline, tradicionalni krajolici, zaštita rubova šume, zaštita od buke i druge tampon - zone).

 

Članak 17.

 

Brisan.

Odredbom članka 9. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/15) iznad članka 17. podnaslov: "9. POSEBNA NAMJENA - N" i članak 17. su brisani.

 

10. POVRŠINE INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA - IS

 

Članak 18.

 

Površine infrastrukturnih sustava su površine na kojima se mogu graditi komunalne građevine i uređaji, infrastrukturne građevine na posebnim prostorima i građevnim česticama, te linijske, površinske i druge prometne građevine.

Iznimno, na građevnim se česticama uz građevine iz prethodnoga stavka mogu graditi i poslovne građevine (uredske i prateće), vezano uz obavljanje osnovne djelatnosti.

Na površinama predviđenima za gradnju komunalnih građevina i uređaja te infrastrukturnih građevina na posebnim prostorima i građevnim česticama mogu se graditi trafostanice 110/x kV, plinske regulacijske (PRS), razdjelne (RS) i blokadne (BS) stanice, te ispostave za dežurne službe.

Odredbom članka 9. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/06) u stavku 3., iza oznake: "110/x kV" umjesto točke stavljen je zarez i dodane su riječi: "plinske regulacijske (PRS), razdjelne (RS) i blok (BS) stanice, te ispostave za dežurne službe.

Odredbom članka 10. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u stavku 3., riječ: "blok" zamijenjena je riječju: "blokadne".

Na površinama predviđenima za linijske, površinske i druge prometne građevine mogu se graditi:

- autobusni kolodvor i stajališta;

- željeznički kolodvor i stajališta s pratećim sadržajima;

- parkirališta, javne garaže i garaže;

- benzinske postaje s pratećim sadržajima;

- željezničke građevine i koridori s pratećim sadržajima;

- ulice i trgovi.

Na površinama infrastrukturnih sustava iz ovoga članka ne mogu se graditi stambene građevine.

 

11. GROBLJE - (znak)

 

Članak 19.

 

Postojeće groblje u središtu Sesveta zadržava se u prostoru kao posebna parkovna površina te se u tom smislu i uređuje.

 

12. VODNO DOBRO - potoci, kanali - V

 

Članak 20.

 

Potoci Čučerska reka, Trnava, Vuger, Črnec, Jelkovec, Novaki, Magdalena, Kobiljak, Gornje Polje, Đurinčica, Ina i drugi održavat će se i uređivati tako da se održi režim i propisana kvaliteta voda.

Potoci se, u pravilu, uređuju otvorenog korita i prirodnog toka. Vodotoci na osobito vrijednim područjima uređuju se pejsažno.

Na potocima i u njihovu neposrednom okolišu potrebno je očuvati postojeće biljne i životinjske vrste.

 

Članak 20.a

 

Brisan.

Odredbom članka 10. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/06) iza članka 20. dodan je se novi podnaslov i članak 20.a.

Odredbom članka 11. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u stavku 2. riječi: "detaljnijim planovima", zamijenjene su riječima. "provedbenim dokumentima prostornog uređenja".

Odredbom članka 10. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/15) iznad članka 20.a podnaslov: "13. POVRŠINE ZA BUDUĆI RAZVOJ - BR" i članak 20.a su brisani.

 

14. KORIDOR POSEBNOG REŽIMA POTOKA

 

Odredbom članka 10. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/06) dosadašnji podnaslovi 13. i 14. postali su podnaslovi 14. i 15.

 

Članak 21.

 

Na površinama za gradnju što graniče s vodotokom, planiranom ili postojećom regulacijskom i zaštitnom vodnom građevinom, te drugim vodnim dobrom, u svrhu sprečavanja pogoršavanja vodnog režima ograničavaju se prava vlasnika i korisnika zemljišta za gradnju tako da se na udaljenosti od 10 m od obale postojećeg, odnosno planiranog korita potoka u naselju, ne mogu graditi građevine ni podizati ograde.

Odredbom članka 11. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/15) broj: "5" zamijenjen je brojem: "10".

 

15. KORIDOR POSEBNOG REŽIMA DALEKOVODA

 

Članak 22.

 

Koridorom posebnog režima određena je najmanja udaljenost od dalekovoda koja se mora poštovati prigodom gradnje građevina.

Kod nadzemnih elektroenergetskih vodova građevina mora biti udaljena:

- od osi DV 110 kV najmanje 10 m;

- od osi DV 220 kV najmanje 12,5 m;

- od osi DV 400 kV najmanje 15 m.

 

16. ZAHVATI KOJE JE MOGUĆE PLANIRATI U SVIM NAMJENAMA

 

Odredbom članka 12. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) iznad članka 22.a dodan je novi podnaslov.

 

Članak 22.a

 

Na površinama svih namjena što su utvrđene Generalnim urbanističkim planom Sesveta mogu se graditi ulice, trgovi, dječja igrališta, infrastrukturna mreža i manje infrastrukturne i komunalne građevine i uređaji i mjerne postaje za praćenje kakvoće zraka.

Odredbom članka 11. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/06) iza članka 22. dodan je novi članak 22.a.

Odredbom članka 13. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u stavku 1. iza riječi: "infrastrukturne" dodane su riječi: "i komunalne", a na kraju stavka brisana je točka i dodane su riječi: "i mjerne postaje za praćenje kakvoće zraka."

Postava reklamnih panoa omogućuje se na površinama svih namjena, u skladu s posebnom gradskom odlukom.

Odredbom članka 13. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) iza stavka 1. dodan je novi stavak 2.

Odredbom članka 12. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/15) u stavku 2. iza riječi: "posebnom" dodana je riječ: "gradskom", a riječi: "Gradskog poglavarstva" su brisane.

 

RAZGRANIČENJE NAMJENA POVRŠINA

 

Članak 23.

 

Detaljno razgraničenje između pojedinih namjena površina i urbanih pravila, granice kojih se grafičkim prikazom ne mogu utvrditi nedvojbeno, odredit će se urbanističkim planom uređenja ili urbanističko-tehničkim uvjetima za zahvat u prostoru.

Odredbom članka 14. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u stavku 1. riječi: "detaljnijim planovima" zamijenjene su riječima: "provedbenim dokumentima prostornog uređenja".

Odredbom članka 7. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u stavku 1. iza riječi: "namjena površina" dodane su riječi: "i urbanih pravila."

Građevna čestica za određeni zahvat u prostoru može se temeljem razgraničenja oblikovati od jedne ili više katastarskih čestica uz uvjet da je veći dio građevne čestice unutar osnovne namjene.

Iznimno, građevna čestica može biti i manjim dijelom u osnovnoj namjeni, ali ne manjim od polovice minimalne površine građevne čestice određene urbanim pravilom.

Građevna čestica može se oblikovati temeljem razgraničenja, ukoliko se preostali dio građevne čestice koji nije u osnovnoj namjeni nalazi u zonama R, R1, Z1, Z2 i Z, s time da se izuzimaju zelene površine u sustavu zaštite, uz uvjet da se građevina smjesti na površinu na kojoj je gradnja dopuštena.

Urbanistički parametri za građevnu česticu oblikovanu temeljem detaljnog razgraničenja određuju se prema minimalnoj građevnoj čestici definiranoj urbanim pravilom, ili u odnosu na dio građevne čestice u osnovnoj namjeni ako je on veći od minimuma propisanog urbanim pravilom.

Odredbom članka 14. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) stavak 6. je brisan.

Detaljnim razgraničenjem pojedinih namjena površina ne može se osnovati građevna čestica iza građevne čestice uz ulicu (drugi red gradnje).

Odredbom članka 14. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) dosadašnji stavak 7. postao je stavak 6.

Odredbom članka 12. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/06) članak 23. je izmijenjen.

 

UVJETI UREĐENJA PROSTORA ZA GRAĐEVINE OD VAŽNOSTI ZA DRŽAVU I GRAD ZAGREB

 

Članak 24.

 

Građevine od važnosti za Državu i Grad Zagreb - prometne, komunalne, proizvodne i sportske građevine, građevine javne i društvene namjene, nepokretna kulturna dobra, te građevine posebne namjene - grade se i rekonstruiraju u skladu s namjenom prostora i posebnim propisima.

Odredbom članka 15. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u stavku 1. iza riječi: "grade se" brisan je zarez i riječi: "dograđuju, nadograđuju".

Građevine od važnosti za Državu i Grad Zagreb mogu se smjestiti na površinama mješovite namjene, mješovite - pretežito stambene namjene, javne i društvene namjene, gospodarske namjene, poslovne namjene, sportsko -rekreacijske namjene, posebne namjene, te na površinama infrastrukturnih sustava.

 

UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

 

Članak 25.

 

Građevine gospodarskih djelatnosti mogu se smjestiti na površinama gospodarske namjene - G, poslovne namjene - K, mješovite namjene - M, mješovite - pretežito stambene namjene - M1 i ugostiteljsko-turističke namjene - T.

Smještaj, odabir djelatnosti i tehnologija uskladit će se s mjerama zaštite okoliša i drugim prostornim karakteristikama, s tim da je dopuštena gradnja gospodarskih građevina koje nisu energetski zahtjevne, prometno su primjerene, zasnovane su na novim tehnologijama i imaju tradicijska obilježja u ovom prostoru.

Od najvećega gospodarskog značenja je gospodarska zona Sesvete za koju će se urbanističkim planom uređenja odrediti zastupljenost pojedinih gospodarskih djelatnosti i pratećih sadržaja.

Odredbom članka 13. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/06) u stavku 3. iza riječi: "Sesvete" brisan je zarez i riječi: "površine oko 250 ha,".

Odredbom članka 16. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u stavku 3. tekst "detaljnijim planom" zamijenjen je tekstom "provedbenim dokumentom prostornog uređenja".

Gospodarske građevine koje se grade na površinama mješovite namjene, gdje se grade i stambene građevine, ne smiju smetati stanovanju što podrazumijeva poslovanje bez velikog transporta kojim se ne stvara prekomjerna buka, ne zagađuje zrak, te ne ispuštaju štetne otpadne vode.

Uvjeti smještaja i gradnje građevina gospodarskih djelatnosti određeni su urbanim pravilima ove odluke i prikazani su na kartografskim prikazima 1. Korištenje i namjena prostora, 2. Mreža gospodarskih i društvenih djelatnosti i 4.a Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - Urbana pravila, u mjerilu 1:5.000.

 

UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

 

Članak 26.

 

U Generalnome urbanističkom planu osigurani su prostorni uvjeti za smještaj i razvoj sustava društvenih djelatnosti: predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, visokih učilišta, znanstvenih institucija, građevina kulture i sporta, zdravstvenih i socijalnih ustanova, uprave, vjerskih građevina, te drugih građevina javnog interesa.

Građevine društvenih djelatnosti mogu se smjestiti u zone javne i društvene namjene, stambene namjene, mješovite namjene, mješovite - pretežito stambene namjene, gospodarske namjene i sportsko-rekreacijske namjene.

Uvjeti smještaja i gradnje građevina društvenih djelatnosti određeni su urbanim pravilima ove odluke i prikazani su u kartografskim prikazima 1. Korištenje i namjena prostora, 2. Mreža gospodarskih i društvenih djelatnosti i 4.a Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - Urbana pravila, u mjerilu 1:5.000.

U kartografskim su prikazima lokacije predškolskih ustanova, osnovnih škola, te zdravstvenih i socijalnih ustanova prikazane kao definirane zone u izgrađenim područjima i kao načelne lokacije na prostorima novih regulacija.

U definiranim zonama javne i društvene namjene moguća je gradnja građevina na temelju cjelovitoga prostornog rješenja zone.

Načelne lokacije su obveza za cijelo područje na kojem se nalaze, a njihov točan položaj i površina definiraju se urbanističkim planom uređenja koji su obveza za predmetno područje, a iznimno i cjelovitim prostornim rješenjem urbanog bloka.

Odredbom članka 17. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u stavku 6. riječi: "detaljnijim planovima" zamijenjene su riječima: "provedbenim dokumentima prostornog uređenja".

 

Predškolske ustanove, osnovne i srednje škole

 

Članak 27.

 

Prigodom određivanja lokacija za predškolske ustanove te osnovne i srednje škole mora se osigurati dostupnost prilaza i prijevoza i najveća moguća sigurnost polaznika. Pješački put djeteta, odnosno učenika, od stanovanja do predškolske ustanove, odnosno do škole ne smije biti prekidan jakim prometnicama.

Lokacija građevine planira se na kvalitetnom terenu koji će omogućavati što dulji boravak djece na otvorenome, uz korištenje ozelenjenih i igralištima organiziranih površina s primjerenom mikroklimom (primjerena udaljenost od jakih prometnica, proizvodnih pogona, većih parkirališnih površina ili drugih zdravstveno nepovoljnih građevina).

Na lokacijama uz škole, ako to dopuštaju prostorne mogućnosti, uređivat će se i otvoreni sportski tereni za rekreaciju stanovnika.

Predškolske ustanove (dječje jaslice i vrtići) planiraju se tako da zadovolje potrebe određenog područja, odnosno da se njihovim rasporedom stvore optimalna gravitacijska područja i tako omogući jednakomjerna dostupnost svim potencijalnim korisnicima.

Gravitacijska udaljenost za predškolske ustanove u pravilu iznosi 200-400 m, iznimno do maksimalno 1000 m, a za osnovne škole 400-600 m, ovisno o gustoći naseljenosti.

Odredbom članka 8. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) iza stavka 4. dodan je novi stavak 5.

Potrebe za predškolskim ustanovama određuju se na temelju pretpostavljenog udjela djece u ukupnom stanovništvu od 8%, s tim da je obuhvat u predškolskim ustanovama 76% te dobne skupine.

Površina građevne čestice za građevinu visine do dvije nadzemne etaže je najmanje 30 m2 po djetetu. Površina građevne čestice za građevinu visine tri nadzemne etaže, pri čemu se treća oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat, najmanje je 25 m2 po djetetu. Predškolske ustanove mogu biti zasebne cjeline u okviru stambeno-poslovnih građevina i poslovnih za koje je potrebno osigurati najmanje 15 m² vanjskog prostora po djetetu, na sigurnoj udaljenosti ne većoj od 100 m. Vanjski prostor je vlastita građevna čestica ili otvorena zelena površina u javnom korištenju.

Odredbom članka 8. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) dosadašnji stavci 5. i 6. postali su stavci 6. i 7.

Odredbom članka 8. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u dosadašnjem stavku 6. riječ: "jedne" zamijenjena je riječima: "do dvije".

Odredbom članka 13. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/15) u stavku 7. iza riječi: "25 m² po djetetu." dodan je tekst: "Predškolske ustanove mogu biti zasebne cjeline u okviru stambeno-poslovnih građevina i poslovnih za koje je potrebno osigurati najmanje 15 m² vanjskog prostora po djetetu, na sigurnoj udaljenosti ne većoj od 100 m. Vanjski prostor je vlastita građevna čestica ili otvorena zelena površina u javnom korištenju."

Prostorni kapaciteti građevine određuju se optimalno za 10 odgojnih skupina, odnosno 200 djece, a maksimalni kapaciteti za 17-20 odgojnih skupina odnosno s 340 - 400 djece. Dječji vrtić s područnim odjelima optimalno ima 30 odgojnih skupina s ukupno 600 djece.

Odredbom članka 8. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) iza dosadašnjeg stavka 6. koji je postao stavak 7. dodan je novi stavak 8.

Mogućnost gradnje podzemne etaže.

Odstupanja su moguća u već formiranim dijelovima naselja u kojima, zbog postojeće izgrađenosti, nije moguće zadovoljiti spomenuti normativ.

Odredbom članka 13. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/15) u stavku 10. iza riječi: "normativ" zarez je zamijenjen točkom, a riječi: "s tim da površina čestice ne može biti manja od 2.000 m²." su brisane.

Osnovne škole planiraju se na temelju pretpostavljenog udjela djece od 10% u ukupnom stanovništvu i obuhvatom od 100%.

Prigodom projektiranja i gradnje osnovnih škola primjenjuju se, pored zakonskih odredbi, sljedeći normativi i standardi:

- veličina građevne čestice određuje se tako da se osigura najmanje 30 m² po učeniku, a iznimno 20 m2 u već izgrađenim gusto naseljenim područjima, odnosno, u već formiranim naseljima;

Odredbom članka 8. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u dosadašnjem stavku 10. alineji 1. oznaka: "30-40 m2" zamijenjena je riječima: "najmanje 30 m²".

- prostorni kapacitet osnovnoškolske građevine određuje se najviše za 896 učenika u najviše 32 razredna odjela ako se radi o dvjema smjenama, te 560 učenika u 16 - 20 razrednih odjela ako se radi o jednoj smjeni što se utvrđuje kao standard koji se želi postići;

- maksimalan broj učenika u razrednom odjelu je 28.

Na zemljištu za gradnju osnovne škole mora se osigurati površina za školsku zgradu, za odmor i rekreaciju, za vanjske sportske terene, za zelene površine i dr.

Postojeći srednjoškolski centar zadovoljava sadašnje i buduće potrebe za srednjoškolskim obrazovanjem, a ako bude potrebna još jedna lokacija, može se osigurati u zonama javne namjene.

Odredbom članka 8. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) dosadašnji stavci od 7. do 12. postali su stavci od 9. do 14.

Prigodom gradnje srednjih škola primjenjuju se sljedeći normativi:

-  prostorni kapacitet srednjoškolske građevine određuje se za najviše 32 razredna odjela, odnosno do 800 učenika u školi;

-  optimalni kapacitet srednjoškolske građevine je od 16 do 20 razrednih odjela, odnosno 400 - 500 učenika;

-  broj učionica određuje se tako da se jedna učionica planira na 28 učenika;

-  veličina građevne čestice određuje se tako da se osigura 20 - 40 m2 po učeniku, uzimajući u obzir lokalne uvjete.

Osnovni standard školskog prostora, u pravilu, treba osigurati rad škole u jednoj smjeni, a iznimno, do stvaranja potrebnih uvjeta, u dvije smjene.

Odredbom članka 8. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) iza dosadašnjeg stavka 12. koji je postao stavak 14. dodani su novi stavci 15. i 16.

Odredbom članka 14. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/06) iza stavka 10. dodan je novi stavak 11.

Odredbom članka 14. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/06) dosadašnji stavci 11. i 12. postali su stavci 12. i 13.

Odredbom članka 18. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) članak 27. je izmijenjen.

 

Zdravstvo i socijalna skrb

 

Članak 28.

 

Postojeće građevine za zdravstvo i socijalnu skrb proširivat će se i adaptirati u skladu s prostornim mogućnostima, a gradnja novih odredit će se prema potrebama, u skladu s posebnim standardima i na lokacijama usklađenima s planom korištenja i namjene prostora te urbanim pravilima ove odluke.

Lokacija na kojoj će se graditi zdravstvena odnosno, socijalna ustanova mora biti odabrana tako da pruža siguran pristup i kretanje, osobito invalidnim osobama.

Dom za starije i nemoćne osobe planira se prema normativu 20 m2 zemljišta po korisniku, od čega je 5 m2 zelenih površina po korisniku.

 

Kultura

 

Članak 29.

 

Vrste i površine za sadržaje kulture koji nedostaju, moguće je realizirati u obliku jedinstvenih građevina na površinama javne namjene ili kao sistem kulturnih sadržaja na različitim lokacijama, povoljnima u odnosu na potrebe, smještenima u zonama mješovite namjene i mješovite - pretežito stambene namjene.

Gradnja spomenika, spomen - obilježja i sl. moguća je i unutar svih planiranih namjena, uz uvjet formiranja kvalitetnih ambijentalnih mikroprostora.

 

Sport i rekreacija

 

Članak 30.

 

Sportski sadržaji (otvoreni i zatvoreni) gradit će se prema potrebama i na lokacijama usklađenima s planom korištenja i namjene prostora.

 

Vjerske građevine

 

Članak 31.

 

Nove vjerske građevine grade se prema potrebama i na lokacijama u skladu s korištenjem i namjenom prostora.

Na područjima gdje se, zbog nove gradnje, nastanjuje više od 5.000 stanovnika, osiguravat će se i omogućiti gradnja vjerskih građevina.

Manje kapelice, križevi i sl. mogu se graditi i na javnim zelenim površinama i zaštitnim zelenim površinama predviđenima planom korištenja i namjene prostora.

 

Drugi sadržaji javnog interesa

 

Članak 32.

 

Drugi sadržaji javnog interesa kao što su znanstvene institucije, uprava i pravosuđe, udruge građana, političke stranke i druge organizacije, uključujući i diplomatska predstavništva, planiraju se prema potrebama i u skladu s posebnim standardima na lokacijama usklađenima s planom korištenja i namjene prostora.

 

UVJETI I NAČIN GRADNJE STAMBENIH GRAĐEVINA

 

Uvjeti gradnje stambenih građevina

 

Članak 33.

 

Stambene se građevine mogu graditi na površinama stambene - S, mješovite - pretežito stambene namjene - M1 i mješovite namjene - M, a na nekim površinama drugih namjena stanovanje je zastupljeno iznimno, kao prateći sadržaj.

Stambene se građevine mogu graditi kao individualne, niske i visoke građevine.

Individualna stambena građevina je građevina do tri nadzemne etaže, pri čemu se treća etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat, s mogućnošću gradnje podzemne etaže, s najviše tri stana i GBP-om do 400 m2.

Niska stambena građevina je građevina do četiri nadzemne etaže, pri čemu se četvrta etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat, s mogućnošću gradnje podzemnih etaža, u pravilu, s više od tri stana.

Visoka stambena građevina je građevina s četiri i više nadzemnih etaža, s mogućnošću gradnje podzemnih etaža.

Građevine se mogu graditi samo uz rješenje priključka na prometnu površinu prema članku 38. ove odluke, priključaka na mrežu za opskrbu električnom energijom i vodom, te za odvodnju otpadnih voda.

Iznimno, individualne stambene građevine mogu se graditi s rješenjem opskrbe vodom prema mjesnim prilikama te odvodnjom voda u nepropusnu sabirnu jamu, ostalo prema prethodnom stavku.

Omogućuje se rekonstrukcija i gradnja novih građevina na mjestu postojećih građevina prema odgovarajućim urbanim pravilima na izgrađenim građevnim česticama, iako nemaju neposredan pristup s ulice ili pristupnog puta.

Odredbom članka 15. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/06) stavci 6. i 7. su izmijenjeni.

Odredbom članka 15. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/06) iza stavka 7. dodani su novi stavci 8. i 9.

Odredbom članka 19. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) članak 33. je izmijenjen.

 

Način gradnje stambenih građevina

 

Članak 34.

 

Individualne se građevine mogu graditi kao samostojeće, poluugrađene i građevine u nizu.

Niske se građevine mogu graditi samo kao samostojeće građevine.

Iznimno, ako je postojeća susjedna građevina poluugrađena, moguća je gradnja nove poluugrađene građevine, s tim da ukupan GBP obje građevine ne prelazi najveći GBP samostojeće građevine određen urbanim pravilom.

Odredbom članka 20. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u stavku 3. kratice: "BRP" zamijenjene su kraticama: "GBP".

Odredbom članka 16. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/06) stavak 4. je brisan.

Način gradnje nove građevine i gradnja zamjenske građevine određuje se prema veličini i obliku građevne čestice, a u skladu s urbanim pravilima ove odluke.

Individualna građevina koja ima otvore prema susjednoj građevnoj čestici mora biti udaljena od međe te građevne čestice najmanje 3 m, ako urbanim pravilima nije drugačije određeno.

Ako niska građevina ima otvore prema susjednoj građevnoj čestici mora biti udaljena od međe te građevne čestice najmanje 5 m, ako urbanim pravilima nije drugačije određeno.

Odredbom članka 16. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/06) dosadašnji stavci od 5. do 7. postali su stavci od 4. do 6.

Visoka građevina mora biti udaljena najmanje polovicu svoje visine od međa pripadajuće građevne čestice, osim od onih međa na koje je prislonjena i javnoprometnih površina (ulica, trg).

Odredbom članka 16. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/06) dosadašnji stavak 8. koji je postao stavak 7. je izmijenjen.

Ako individualna i niska građevina nemaju otvore prema susjednoj građevnoj čestici mogu biti udaljene od međe te građevne čestice najmanje 1 m, ako urbanim pravilima nije drugačije određeno.

Otvorima se ne smatraju dijelovi zida sagrađeni od staklene opeke i otvori s neprozirnim staklom veličine 60 x 60 cm.

Balkoni, istaci, terase i otvorena stubišta ne mogu se graditi na udaljenosti manjoj od 3 m od međe susjedne građevne čestice.

Detaljna pravila za uvjete i način gradnje stambenih građevina određena su u urbanim pravilima ove odluke i iskazana na kartografskom prikazu 4.a Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - urbana pravila, u mjerilu 1:5.000.

Odredbom članka 16. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/06) dosadašnji stavci od 9. do 12. postali su stavci od 8. do 11.

Smještaj građevine na građevnoj čestici određen je urbanim pravilima ove odluke.

Odredbom članka 16. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/06) iza stavka 11. dodan je novi stavak 12.

Građevine nije moguće smjestiti na dijelu građevne čestice rezerviranom za proširenje postojeće ulice.

Odredbom članka 20. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) iza stavka 12. dodan je novi stavak 13.

 

Način gradnje pomoćnih građevina

 

Članak 35.

 

Na građevnoj čestici individualne i niske građevine može se graditi:

- pomoćna građevina koja namjenom upotpunjuje individualnu i nisku građevinu, (garaže, spremišta i druge pomoćne prostorije što služe za redovnu uporabu građevine); visine najviše dvije nadzemne etaže, pri čemu je visina prve etaže do 3,0 m, a druga etaža oblikuje se kao potkrovlje bez nadozida, s mogućnošću gradnje jedne podzemne etaže;

- nadstrešnica namijenjena za natkrivanje parkirališta, terasa, stubišta, ulaznih prostora, otvorenih površina građevne čestice i sl.; uračunava se u izgrađenost građevne čestice (osim nadstrešnice nad ulazom u građevinu), ne uračunava se u GBP; za njezin se smještaj primjenjuju odredbe za pomoćne građevine.

Građevni pravac pomoćne građevine, odnosno nadstrešnice, u pravilu je iza građevnog pravca glavne građevine. Iznimno, na kosom terenu garaža se može graditi ispred glavne građevine, odnosno na regulacijskoj liniji ili na rubu rezervacije postojeće ulice, u skladu s lokalnim uvjetima.

Najmanja udaljenost samostojeće pomoćne građevine od susjednih građevnih čestica mora biti 1 m, odnosno 3 m ako ima otvore prema susjednoj građevnoj čestici.

Poluugrađena pomoćna građevina mora biti prislonjena uz pomoćnu građevinu na susjednoj građevnoj čestici, odijeljena vatrobranim zidom, uz uvjet da nagib krova nije prema susjednoj građevnoj čestici.

Pomoćna građevina u nizu mora biti dvjema stranama prislonjena na susjedne građevine i odijeljena vatrobranim zidom, uz uvjet da nagib krova nije prema susjednim građevnim česticama.

Nadstrešnice i pomoćne građevine ne mogu se smjestiti na dijelu građevne čestice rezerviranom za proširenje postojeće ulice.

Odredbom članka 21. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) članak 35. je izmijenjen.

 

Uređenje građevne čestice

 

Članak 36.

 

Građevne čestice oblikuju se prema urbanim pravilima ove odluke.

Postojeći se reljef terena mora sačuvati te se gradnjom podruma, terasa i potpornih zidova dopuštaju minimalne intervencije u postojećem terenu.

Građevna čestica individualne građevine uređuje se, u pravilu, na tradicionalan način uređenja okućnice, poštujući funkcionalne i oblikovne krajobrazne karakteristike, uz upotrebu autohtonoga biljnog materijala, s tim da najmanje 30% površine građevne čestice mora biti prirodni teren.

Okućnica se hortikulturno uređuje visokom i niskom vegetacijom.

Obvezan je hortikulturno uređen predvrt.

Ograde prema ulici se izrađuju, u pravilu, kombinacijom čvrstog materijala i živice ili prirodnog materijala - drvo, visine do najviše 1,5 m.

Ograde između građevnih čestica ne mogu biti više od 2,0 m, mjereno od niže kote konačno zaravnanog terena.

Građevna čestica niske građevine uređuje se ovisno o predjelu u kojem se nalazi, s tim da najmanje 20% površine građevne čestice mora biti prirodni teren.

U rezidencijalnim prostorima svaka nova građevina mora imati prostore za vanjski boravak stanara koji se hortikulturno uređuju visokom i niskom vegetacijom autohtonoga biljnog materijala.

Ograde se, u pravilu, oblikuju niskom živicom visine do 1 m.

Građevna čestica može biti i neograđena.

U zonama i potezima urbaniteta svaka nova građevina mora imati uređene vanjske prostore za javno korištenje koji upotpunjuju nestambene sadržaje prizemlja građevine, te se hortikulturno uređuju visokom i niskom vegetacijom.

Građevna se čestica, u pravilu, ne ograđuje, izuzevši djelomično niskom živicom visine do 1 m.

Ograde, predvrtovi, terase, potporni zidovi, stube, kolne i pješačke rampe za pristup građevinama, bazeni, teniska igrališta, potrebna parkirališna mjesta i prirodni teren određen urbanim pravilima ove odluke, kao i ostali elementi uređenja građevne čestice, ne mogu se smjestiti na dijelu građevne čestice rezerviranom za proširenje postojeće ulice.

Na dijelu građevne čestice rezerviranom za proširenje postojeće ulice moguće je uređenje travnjaka, bez sadnje visoke vegetacije, te minimalnoga potrebnog pristupa građevini.

Odredbom članka 22. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) iza stavka 13. dodani su novi stavci 14. i 15.

 

UVJETI UTVRĐIVANJA TRASA I POVRŠINA PROMETNE, TELEKOMUNIKACIJSKE, ELEKTROENERGETSKE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURNE MREŽE

 

Odredbom članka 23. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u podnaslovu iza članka 36., iza riječi: "TELEKOMUNIKACIJSKE" stavljen je zarez i dodane su riječ: "ELEKTROENERGETSKE", a iza podnaslova dodan je novi članak 37.

Odredbom članka 9. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) iznad članka 37. naslov "PROMETNA MREŽA"je brisan, a isti naslov dodan je iznad članka 37.a.

 

Članak 37.

 

Generalnim urbanističkim planom osigurane su površine i koridori infrastrukturnih sustava, i to za:

- prometni sustav;

- telekomunikacije i pošte;

- vodnogospodarski sustav;

- energetski sustav.

Postojeće i planirane trase vodova komunalne infrastrukture, ovisno o lokalnim i tehničkim uvjetima, vodit će se u pravilu označenim koridorima u skladu s odrednicama članaka 22.a i 55. ove odluke. Lokalne i tehničke uvjete za realizaciju komunalne infrastrukture utvrđuju nadležne službe.

Koridori magistralnih elektroenergetskih vodova 110 kV i vodova komunalne infrastrukture prikazani su načelno na kartografskim prikazima 3.b KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA, Energetski sustav, pošta i telekomunikacije, i 3.c KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA, Vodnogospodarski sustav i gospodarenje otpadom. Trase vodova komunalne infrastrukture, telekomunikacije i pošte, koridori posebnog režima dalekovoda i potoka, Generalnim urbanističkim planom su određeni u mjerilu 1:5000, njihov točan položaj provjerava se tijekom provedbe Plana u suradnji s nadležnim javnopravnim tijelima. Za sve zahvate i zadržavanje građevina unutar koridora posebnog režima, za trase vodova komunalne infrastrukture i telekomunikacije, potrebno je ishoditi posebne uvjete, odnosno potvrdu nadležnog javnopravnog tijela, koje raspolaže podacima o točnom položaju trase, da je građevina izgrađena u skladu s posebnim uvjetima iz nadležnosti tog javnopravnog tijela.

Odredbom članka 14. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/15)u stavku 3. rečenica: "Njihov detaljni položaj odredit će se provedbenim dokumentima prostornog uređenja (DPU, UPU) i/ili lokacijskom dozvolom." zamijenjena je tekstom: "Trase vodova komunalne infrastrukture, telekomunikacije i pošte, koridori posebnog režima dalekovoda i potoka, Generalnim urbanističkim planom su određeni u mjerilu 1:5000, njihov točan položaj provjerava se tijekom provedbe Plana u suradnji s nadležnim javnopravnim tijelima. Za sve zahvate i zadržavanje građevina unutar koridora posebnog režima, za trase vodova komunalne infrastrukture i telekomunikacije, potrebno je ishoditi posebne uvjete, odnosno potvrdu nadležnog javnopravnog tijela, koje raspolaže podacima o točnom položaju trase, da je građevina izgrađena u skladu s posebnim uvjetima iz nadležnosti tog javnopravnog tijela."

Infrastrukturni se sustavi grade prema posebnim propisima i pravilima struke, te odredbama ove odluke.

Odredbom članka 23. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u podnaslovu iza članka 36., iza riječi: "TELEKOMUNIKACIJSKE" stavljen je zarez i dodane su riječ: "ELEKTROENERGETSKE", a iza podnaslova dodan je novi članak 37.

 

PROMETNA MREŽA

 

Odredbom članka 9. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) iznad članka 37. naslov "PROMETNA MREŽA"je brisan, a isti naslov dodan je iznad članka 37.a.

 

Članak 37.a

 

Na površinama infrastrukturnih sustava namijenjenih prometu mogu se graditi i uređivati:

- ulice i trgovi;

- javna parkirališta i garaže;

- željezničke pruge;

- biciklističke staze i trake;

- pješačke površine;

- benzinske postaje;

- prometni terminali i drugi prateći sadržaji u funkciji prometa.

Ulice i trgovi, biciklističke staze i trake, te pješačke površine mogu se uređivati i graditi na površinama svih namjena.

U kartografskom prikazu 3.a PROMETNA MREŽA određeni su koridori za ulična i željezničko-ulična čvorišta, a detaljni visinski odnosi te funkcionalna širina određivat će se urbanističkim planom uređenja ili posebnim uvjetima javnopravnog tijela nadležnog za promet.

Odredbom članka 24. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u dosadašnjem članku 37. koji je postao članak 37.a iza stavka 2. dodan je novi stavak 3.

Odredbom članka 15. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/15) stavak 3. je izmijenjen.

 

Ulice i trgovi

 

Članak 38.

 

Generalnim urbanističkim planom predviđa se gradnja i uređenje ulične osnovne mreže koja se sastoji od gradske autoceste (gradska obilaznica), glavnih gradskih ulica, gradskih ulica, sabirnih ulica, te drugih nekategoriziranih ulica i rezerviranih koridora.

Prigodom gradnje glavnih gradskih ulica i gradskih ulica u pravilu će se planirati drvoredi.

Ukupna širina poprečnog profila, odnosno razmak između regulacijskih linija ulice, određivat će se sukladno kartografskom prikazu 3.a PROMETNA MREŽA, u mjerilu 1:5.000, a raspored površina unutar profila i njihovo tehničko oblikovanje na temelju posebnih uvjeta javnopravnog tijela nadležnog za promet.

Odredbom članka 16. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/15) stavak 3. je izmijenjen.

Površine planirane za gradnju ulica mogu se, prema potrebi, proširiti, posebno radi formiranja raskrižja, prilaza raskrižju, autobusnih ugibališta, posebnih traka za javni prijevoz, podzida, nasipa i slično.

Načelne širine koridora ili rezervacije proširenja postojeće ulice za planirane kategorije ulica određene su za:

- gradsku autocestu 80 m;

- glavnu gradsku ulicu 20 - 40 m;

- gradsku ulicu 15 - 20 m;

- sabirnu ulicu 8,5 - 12 m.

Iznimno, kad to prostorne okolnosti nalažu, ulice će se graditi s poprečnim profilom ili rezervacijom proširenja postojeće ulice, koji za gradsku autocestu iznosi najmanje 50 m, za glavnu gradsku ulicu najmanje 15,0 m, za gradsku ulicu najmanje 12,0 m, za sabirnu ulicu najmanje 8,5 m, a za druge nekategorizirane ulice najmanje 7,0 m.

Širina prometne trake za glavne gradske ulice i gradske ulice u pravilu iznosi 3,25 m (najmanje 3,0 m), za sabirne ulice 3,0 m, a za druge nekategorizirane ulice najmanje 2,75 m.

Raskrižja na uličnoj mreži u pravilu su u istoj razini, a na glavnim gradskim ulicama mogu biti i denivelirana ako to zahtijevaju prometne potrebe i dopuštaju prostorne mogućnosti.

Planirana slijepa ulica može biti najviše dužine do 180 m, uz uvjet da na kraju ima obvezno okretište za komunalna i druga vozila.

Planirana pristupna cesta do građevne čestice je najmanje širine 5,5 m ako se koristi za kolni i pješački promet, s tim da je njena najveća dužina 75 m i na nju se veže najviše pet individualnih stambenih građevina s najviše tri stana.

Odredbom članka 10. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u stavku 10. riječi: "Planirani pristupni put" zamijenjene su riječima: "Planirana pristupna cesta", riječ: "njegova" zamijenjena je riječju: "njena", a riječ: "njega" zamijenjena je riječju: "nju".

Iznimno, planirana pristupna cesta do građevne čestice najmanje je širine 3,5 m ako se koristi za kolni i pješački promet i najmanje širine 1,5 m ako se koristi za pješački promet, s tim da je najduža 50 m i na nju se mogu priključiti samo dvije individualne stambene građevine s najviše tri stana.

Odredbom članka 10. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u stavku 11. riječi: "planirani pristupni put" zamijenjene su riječima: "planirana pristupna cesta", oznaka: "3,0 m" zamijenjena je oznakom: "3,5 m", riječi: "njegova najveća dužina" zamijenjene su riječju "najduža", a riječ "njega" zamijenjena je riječju "nju".

Kod postojećih ostalih nekategoriziranih ulica i rezerviranih koridora te postojećih ulica koje nisu u osnovnoj uličnoj mreži ucrtanoj na kartografskom prikazu 3.a PROMETNA MREŽA, potrebno je osigurati prostor rezerviran za proširenje postojeće ulice koji iznosi najmanje 4,5 m od osi prometne površine, osim u već izgrađenim dijelovima grada s formiranim ulicama, gdje ne može biti manji od 2,75 m od osi prometne površine.

Omogućuje se rješenje priključka građevne čestice na prometnu površinu prema postojećem stanju izvedenosti, uz rezervaciju proširenja postojeće ulice prema prethodnom stavku ili prema kartografskim prikazima, uz uvjet da njena širina u naravi nije manja od:

- 3,5 m za individualne stambene građevine do 400 m2 GBP s najviše tri stana;

- 5,5 m za ostale individualne i niske građevine, osim građevina u zonama G, K i T;

- 9 m za visoke građevine i građevine u zonama G, K i T.

Odredbom članka 10. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u stavku 13. alineje od 1. do 3. su izmijenjene.

Ulice se mogu graditi etapno i po dužini i širini.

Odredbom članka 17. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/06) članak 38. je izmijenjen.

Odredbom članka 25. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) članak 38. je izmijenjen.

 

Parkirališta i garaže

 

Članak 39.

 

Potreban broj parkirališnih ili garažnih mjesta (broj PGM) određuje se na 1.000 m2 GBP-a, ovisno o namjeni prostora u građevini:

Odredbom članka 26. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u stavku 1. kratica:"BRP-a" zamijenjena je kraticom: "GBP-a".

 

Namjena prostora

Prosječna vrijednost

Lokalni uvjeti

Stanovanje (ukoliko nije propisano urbanim pravilom)

15

13-17

Proizvodnja, skladišta i sl.

8

6-10

Trgovine

40

30-50

Drugi poslovni sadržaji

20

15-25

Restorani i kavane

50

40-60

Fakulteti i znanstvene ustanove

15

10-20

 

Odredbom članka 18. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/06) u stavku 1. iza riječi: "prostora u građevini" tabelarni prikaz je izmijenjen.

Odredbom članka 26. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u stavku 1. u tablici u stupcu pod nazivom "Prosječna vrijednost" u prvom retku brojka "14", zamijenjena je brojkom "15", a u 6. retku brojka "10" zamijenjena je brojkom "15", te je u stupcu pod nazivom "Lokalni uvjeti" u prvom retku brojka "11" zamijenjena brojkom "13".

U građevinsku (bruto) površinu za izračun PGM-a ne uračunavaju se garaže i jednonamjenska skloništa. Kada se potreban broj PGM-a, s obzirom na posebnost djelatnosti, ne može odrediti prema normativu iz stavka 2. ovoga članka, odredit će se po jedan PGM za:

Odredbom članka 26. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u stavku 2. riječi: "bruto izgrađenu površinu" zamijenjene su riječima: "građevinsku (bruto) površinu".

- hotele, hostele i pansione na svake dvije sobe;

Odredbom članka 26. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u stavku 2. alineji 1., iza riječi: "hotele" stavljen je zarez i dodane su riječ: "hostele".

- motele na svaku sobu;

- kazališta, koncertne dvorane, kina i sl. na 18 sjedala;

- sportske dvorane i igrališta s gledalištima na 18 sjedala i za jedan autobus na 400 mjesta;

- ugostiteljsku namjenu na četiri do 12 sjedećih mjesta;

- škole i predškolske ustanove, na jednu učionicu, odnosno za jednu grupu djece;

- bolnice, na tri kreveta ili dva zaposlena u smjeni;

- ambulante, poliklinike, domove zdravlja, socijalne ustanove i sl., na dva zaposlena u smjeni;

- vjerske građevine, na 5 do 20 sjedala, ovisno o lokalnim uvjetima.

Odredbom članka 18. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/06) stavci 2. i 3. zamijenjeni su novim stavkom 2.

Odredbom članka 26. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u stavku 2. alineji 9. riječ: "pet" zamijenjena je brojkom "5".

Za određivanje broja parkirališnih mjesta za višesadržajne građevine treba, na temelju detaljnog programa građenja, utvrditi i eventualne dodatne parkirališne potrebe, vodeći računa o broju zaposlenih i posjetitelja, načinu dostave i otpreme robe i tehnološkim potrebama proizvodnje, blizini javnog prijevoza i slično.

Odredbom članka 11. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u stavku 3. riječi: "kompleksne proizvodne, uslužne, poslovne i trgovačke sadržaje" zamijenjene su riječima: "višesadržajne građevine".

Garaže se ne mogu prenamjenjivati za druge sadržaje, a parkirališta samo iznimno, uz osiguravanje alternativnog smještaja vozila.

Parkiranje je moguće, u pravilu, na svim ulicama, uz uvjet poštivanja zahtjeva sigurnosti prometa te osiguravanja prolaza za pješake, bicikliste, vatrogasna i vozila hitne pomoći. Na ulicama na kojima se predviđa gradnja parkirališta brzina kretanja motornih vozila ograničit će se na 50 km/h i manje.

Od ukupnog broja parkirališnih mjesta, na javnim parkiralištima i u javnim garažama, najmanje 5% mora biti osigurano za vozila invalida.

Na parkiralištima s manje od 20 mjesta koja se nalaze uz ambulantu, ljekarnu, prodavaonicu proizvoda dnevne potrošnje, poštu, restoran i predškolsku ustanovu, mora biti osigurano najmanje jedno parkirališno mjesto za vozila invalida.

Parkirališne se potrebe za pojedine građevine rješavaju na građevnoj čestici, a javna se parkirališta grade na javnim površinama (ulicama i posebnim parkirališnim površinama), te u javnim garažama.

Na područjima za koje postoji obveza donošenja urbanističkog plana uređenja, urbanističkim se planom uređenja može omogućiti rješavanje parkirališnih potreba za pojedine građevine i na javnim površinama i/ili javnim garažama.

Odredbom članka 26. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u stavku 9. riječi: "detaljnijih planova" zamijenjene su riječima: "provedbenih dokumenata prostornog uređenja" a riječi: "detaljnijim se planom" zamijenjene su riječima: "provedbenim se dokumentom prostornog uređenja".

U središtu Sesveta gradit će se javne garaže i to najmanje tri sjeverno, te jedna južno od željezničke pruge.

Odredbom članka 18. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/06) dosadašnji stavci od 4. do 11. postali su stavci od 3. do 10.

Uz stajališta i terminale javnoga gradskog prijevoza omogućuje se gradnja parkirališta.

Odredbom članka 26. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) iza stavka 10. dodan je novi stavak 11.

 

Željeznički promet

 

Članak 40.

 

Prostori za razvoj željezničkog prometa određeni su i označeni u kartografskom prikazu 3.a Prometna mreža.

Planira se modernizacija Zagrebačkoga željezničkog čvora i dogradnja dijelova željezničke mreže te osposobljavanje željeznice za daljnje uključivanje u sustav javnoga gradskog i prigradskog prijevoza putnika.

Planirani koridori omogućuju zadržavanje postojećih i gradnju novih pruga bilo na postojećoj, podignutoj ili spuštenoj niveleti, što će se definirati studijskim i projektnim rješenjima Zagrebačkoga željezničkog čvora.

Industrijski kolosijeci gradit će se u skladu s potrebama.

 

Biciklističke staze i trake

 

Članak 41.

 

Za promet biciklima gradit će se biciklističke staze bilo odvojeno od ulica bilo unutar uličnog profila kao zasebna površina, odnosno prometnom signalizacijom obilježena traka na kolniku ili nogostupu.

Obvezna je gradnja biciklističkih staza koje su označene na kartografskom prikazu 3.a Prometna mreža.

Biciklističke se staze, osim onih označenih u kartografskom prikazu, mogu graditi i na drugim mjestima.

Najmanja širina biciklističke staze ili trake za jedan smjer vožnje je 1,0 m, a za dvosmjerni promet 1,60 m.

Ako je biciklistička staza ili traka neposredno uz kolnik dodaje se zaštitna širina od 0,75 m. Iznimno, zaštitna širina nije obvezna ako je u ulici trajno ograničena brzina kretanja motornih vozila na 50 km/h.

Odredbom članka 17. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/15) u stavku 5. broj: "30" zamijenjen je brojem: "50".

Ako je uzdužni nagib biciklističke staze ili trake izvan ulične površine, u pravilu, ne može biti veći od 8%.

 

Pješačke površine

 

Članak 42.

 

Pješačke površine su: nogostupi, trgovi i ulice (pješačke zone), pješački putevi, pothodnici, nathodnici, prolazi i šetnice.

Nogostupi i pješački putovi moraju biti dovoljne širine, u pravilu, ne uže od 1,5 m. Iznimno, u vrlo skučenim uvjetima mogu biti i uže, ali ne manje od 1,2 m.

Kad su nogostupi uži od 1,5 m na njih se ne smiju postavljati stupovi javne rasvjete ni bilo kakve druge prepreke koje otežavaju kretanje pješaka.

Prigodom formiranja novih ulica u kojima je omogućena gradnja stambenih građevina s više od tri stana, širina nogostupa ne može biti manja od, u pravilu, 2,5 m.

Odredbom članka 19. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/06) u stavku 4., iza riječi: "manja od" stavljen je zarez i dodane su riječi: "u pravilu,".

Na raskrižjima i na drugim mjestima gdje je predviđen prijelaz preko kolnika za pješake, bicikliste i osobe s teškoćama u kretanju moraju se ugraditi spušteni rubnjaci.

Pješačke ulice i trgovi - pješačka zona u povijesnom središtu Sesveta načelno je označena u kartografskom prikazu 3.a Prometna mreža, a njezino detaljnije rješenje predmet je javnog natječaja, odnosno urbanističkog plana uređenja.

Odredbom članka 27. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u stavku 6. riječi: "detaljnijega plana" zamijenjene su riječima: "provedbenog dokumenta prostornog uređenja".

Odredbom članka 12. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u stavku 6. riječi: "urbanističko-arhitektonskog" zamijenjene su riječju: "javnog".

 

Benzinske postaje

 

Članak 43.

 

Postojeće benzinske postaje prikazane su na kartografskom prikazu 3a. Prometna mreža.

Nove benzinske postaje moguće je graditi na površinama mješovite namjene, izvan povijesne jezgre Sesveta, na građevnoj čestici površine do 1.000 m2 te na površinama gospodarske i poslovne namjene i na površinama infrastrukturnih sustava osim u koridorima prometnica.

Odredbom članka 20. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/06). u stavku 2. iza riječi: "poslovne namjene" dodane su riječi: "i na površinama infrastrukturnih sustava osim u koridorima prometnica."

Postojeće i planirane benzinske postaje s pratećim sadržajima u funkciji uličnog prometa mogu se rekonstruirati, odnosno graditi tako da se osigura:

Odredbom članka 20. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/06) u stavku 3. iza riječi: "u funkciji", riječ "cestovnog" zamijenjena je riječju "uličnog".

- sigurnost svih sudionika u prometu;

- zaštita okoliša uređenjem najmanje 20% građevne čestice kao cjelovite hortikulturne površine, uz oblikovanje pojasa zaštitnog zelenila prema susjednim građevnim česticama.

Odredbom članka 20. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/06) u stavku 3. na kraju alineje 2. umjesto točke sa zarezom stavljena je točka, a alineja 3. je brisana.

Odredbom članka 20. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/06) stavak 4. je brisan.

Odredbe ovoga članka primjenjuju se i na plinske postaje za opskrbu motornih vozila gorivom.

 

Prometni terminali i drugi prateći sadržaji u funkciji prometa

 

Članak 44.

 

U cilju poboljšanja organizacijskih i tehničkih uvjeta odvijanja javnog prometa Generalnim se urbanističkim planom omogućuje uređenje postojećih i gradnja novih terminalnih građevina i površina na mjestima sastajanja dviju i više vrsta putničkog prometa te uređaja za teretni promet pri čemu se, uz ostalo, mora osigurati dostupnost svim korisnicima terminala, a posebno osobama s teškoćama u kretanju.

Prometni terminal Sesvete, koji obuhvaća željeznički i autobusni kolodvor, središnji je putnički terminal u kojem se stječu glavne linije javnoga putničkog prometnog sustava Sesveta (željeznički vlakovi daljinskog, regionalnog i gradsko-prigradskog prijevoza, autobusne linije gradsko-prigradskog prometa i taxi) i mjesto velikog broja putnika koji, ovisno o cilju i izvoru putovanja, mijenjaju prijevozna sredstva.

Odredbom članka 18. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/15) stavak 2. je izmijenjen.

Željeznička stajališta moguće je uređivati kao manje prometne terminale koji mogu osim perona za prijem i otpremu putnika sadržavati i parkirališta za automobile i bicikle te stajalište za gradski autobus.

Odredbom članka 18. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/15) stavak 3. je izmijenjen.

Stajališta gradskih autobusa u obliku ugibališta gradit će se na ulicama gdje postoje prometne potrebe i prostorne mogućnosti za njihov smještaj. Na svim stajalištima gradskog autobusa mogu se graditi nadstrešnice za putnike.

Stajališta međumjesnih autobusa uredit će se u sklopu Prometnog terminala Sesveta, a mogu se graditi i na mjestima uz glavne gradske ulice, ovisno o prometnim potrebama u skladu s propisima.

Odredbom članka 21. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/06) stavak 6., je brisan.

Stajališta u funkciji javnoga gradskog prijevoza putnika mogu se, prema potrebi, graditi i na lokacijama koje nisu označene u kartografskom prikazu, ako to pridonosi poboljšanju javnog prijevoza.

Odredbom članka 28. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) iza stavka 5. dodan je novi stavak 6.

Odredbom članka 18. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/15) u stavku 6. riječi: "i postaje" su brisane.

 

Helidromi

 

Članak 44.a

 

Omogućuje se gradnja helidroma na površinama svih namjena utvrđenih Generalnim urbanističkim planom, na lokacijama na kojima to dopušta konfiguracija terena, pravci vjetrova, mogućnost prilaza i odleta, sukladno posebnim propisima.

Helidromi se mogu izgraditi i na ravnim krovovima građevina koje zadovoljavaju spomenute propise.

Odredbom članka 29. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) iza članka 44. dodan je novi podnaslov i novi članak 44.a.

 

TELEKOMUNIKACIJE I POŠTA

 

Odredbom članka 30. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) podnaslov iznad članka 45. "TELEKOMUNIKACIJSKA MREŽA" je izmijenjen.

 

Članak 45.

 

Generalnim urbanističkim planom određene su površine i koridori za rekonstrukciju i gradnju:

- distributivne kanalizacije;

- telefonskih centrala;

- građevine Udaljenoga pretplatničkog stupnja (UPS-a);

- radioodašiljačkih postaja i koridora;

- mikrovalnih veza HRT-a, TV pretvarača, odašiljača i veza HRT-a;

- poštanskih ureda.

Predviđa se progušćavanje mreže telefonskih govornica, uz normativ najmanje dvije telefonske govornice na 1.000 stanovnika u okolnim dijelovima, a u užem središtu Sesveta najmanje jedna telefonska govornica na 200 stanovnika.

Postojeće i planirane građevine i mreže telekomunikacije prikazane su na kartografskom prikazu 3.b KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA, Energetski sustav, pošta i telekomunikacije. U kartografskim prikazima korišteni simboli označavaju načelnu lokaciju.

Generalnim urbanističkim planom omogućuje se poboljšanje pokrivanja, povećanje kapaciteta mreža i uvođenje novih usluga i tehnologija, u cilju razvoja sustava pokretnih komunikacija, ali pod uvjetom da ne utječu štetno na zdravlje stanovništva. U cilju preventivne zaštite stanovništva, a primarno djece kao posebno osjetljive skupine, kumulativna jakost električnog polja (E) ne smije premašivati 6,1 V/m, a ukupna gustoća toka snage (S) 66 mW/m2 na čitavom području obuhvata Plana.

Odredbom članka 19. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/15) u. stavku 4. iza riječi: "komunikacija" točka je zamijenjena zarezom i dodane su riječi: "ali pod uvjetom da ne utječu štetno na zdravlje stanovništva. U cilju preventivne zaštite stanovništva, a primarno djece kao posebno osjetljive skupine, kumulativna jakost električnog polja (E) ne smije premašivati 6,1 V/m, a ukupna gustoća toka snage (S) 66 mW/m2 na čitavom području obuhvata Plana."

Postavljanje osnovnih postaja pokretne telekomunikacije na samostojeće antenske stupove omogućuje se unutar zona označenih sa G, K, IS i Z, ali na udaljenosti ne manjoj od visine stupa u odnosu na najbližu zonu stambene namjene (S), mješovite - pretežito stambene namjene (M1) i mješovite namjene (M), i javne i društvene namjene - socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5). Smještaj samostojećih antenskih stupova je moguć i u zonama javne i društvene namjene, osim socijalne predškolske i školske.

Odredbom članka 13. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u stavku 5. iza riječi: "mješovite namjene (M)." dodane su rečenice: "Smještaj samostojećih antenskih stupova je moguć i u zonama javne i društvene namjene, osim predškolske i školske. Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima."

Odredbom članka 31. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) članak 45. je izmijenjen.

Odredbom članka 19. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/15) u stavku 5. iza oznake: "(M)" točka je zamijenjena zarezom i dodane su riječi: "i javne i društvene namjene - socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)., iza riječi: "osim" dodana je riječ: "socijalne", a rečenica: "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima." je brisana.

Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija antenskim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene (S), mješovite (M1, M), javne i društvene namjene - socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5), na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s antenskim prihvatom (mjereno do najviše točke antenskog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih. Odredbe iz prethodne alineje ne primjenjuju se na građevine javne i društvene namjene koje, radi obavljanja temeljne djelatnosti, imaju posebne potrebe za širokopojasnim pristupom preko vlastitog uređaja. Antenski prihvat ne može se postaviti ako bi njegovim djelovanjem jakost električnog polja ili ukupna gustoća toka snage porasli iznad vrijednosti navedenih u stavku 4. ovog članka. Antenski prihvat mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu 100 m.

Generalnim urbanističkim planom omogućuje se unaprjeđenje tehnološkog razvoja nepokretne širokopojasne mreže na području Sesveta izgradnjom svjetlovodnih distribucijskih mreža.

Omogućuje se smještaj distribucijskih čvorova - samostojećih vanjskih kabineta u skladu sa zakonskom regulativom, pravilima struke i odredbama ove odluke.

Za sve visoke građevine unutar radijskih koridora potrebno je ishoditi posebne uvjete nadležnog tijela.

Odredbom članka 19. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/15) iza stavka 5. dodani su stavci 6., 7., 8. i 9.

 

ELEKTROENERGETSKA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA

 

Odredbom članka 32. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u podnaslovu iznad članka 46., ispred riječi: "KOMUNALNA" dodane su riječi: "ELEKTROENERGETSKA I"

 

Članak 46.

 

Generalnim urbanističkim planom određeno je da se na pojedinim površinama, odnosno građevnim česticama mogu graditi i uređivati građevine elektroenergetske i komunalne infrastrukture, i to:

- građevine i uređaji za opskrbu vodom, odvodnju voda i uređenje potoka;

- građevine za opskrbu energijom.

Manje građevine elektroenergetske i komunalne infrastrukturne mreže mogu se graditi na površinama svih namjena.

Elektroenergetska i komunalna infrastruktura s pripadajućim građevinama, zasebnim su kartografskim znakovima za postojeće i za planirano stanje prikazane na kartografskim prikazima 3.b KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA Energetski sustav, pošta i telekomunikacije i 3.c KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA Vodnogospodarski sustav i gospodarenje otpadom. U kartografskim prikazima korišteni simboli označavaju načelnu lokaciju. Trase vodova komunalne infrastrukture, telekomunikacije i pošte, koridori posebnog režima dalekovoda i potoka, Generalnim urbanističkim planom su određeni u mjerilu 1:5000, njihov točan položaj provjerava se tijekom provedbe Plana u suradnji s nadležnim javnopravnim tijelima. Za sve zahvate i zadržavanje građevina unutar koridora posebnog režima, za trase vodova komunalne infrastrukture i telekomunikacije potrebno je ishoditi posebne uvjete, odnosno potvrdu nadležnog javnopravnog tijela, koje raspolaže podacima o točnom položaju trase, da je građevina izgrađena u skladu s posebnim uvjetima iz nadležnosti tog javnopravnog tijela.

Odredbom članka 33. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) članak 46. je izmijenjen.

Odredbom članka 20. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/15) u stavku 3. iza riječi: "lokaciju." dodan je tekst: "Trase vodova komunalne infrastrukture, telekomunikacije i pošte, koridori posebnog režima dalekovoda i potoka, Generalnim urbanističkim planom su određeni u mjerilu 1:5000, njihov točan položaj provjerava se tijekom provedbe Plana u suradnji s nadležnim javnopravnim tijelima. Za sve zahvate i zadržavanje građevina unutar koridora posebnog režima, za trase vodova komunalne infrastrukture i telekomunikacije potrebno je ishoditi posebne uvjete, odnosno potvrdu nadležnog javnopravnog tijela, koje raspolaže podacima o točnom položaju trase, da je građevina izgrađena u skladu s posebnim uvjetima iz nadležnosti tog javnopravnog tijela."

 

Građevine i uređaji za opskrbu vodom, odvodnju voda i uređenje potoka

 

Članak 47.

 

Generalnim urbanističkim planom osigurane su površine i koridori za gradnju građevina i uređaja za opskrbu vodom: crpnih stanica, magistralnih vodoopskrbnih cjevovoda i drugih vodoopskrbnih cjevovoda.

Generalnim urbanističkim planom osigurane su površine i koridori za gradnju građevina i uređaja za odvodnju voda: kolektora, sabirnih kanala, kanalske mreže, odušnih kanala, ispusta i retencijskih bazena, crpnih stanica i kišno-preljevnih retencijskih objekata. U obuhvatu Generalnog urbanističkog plana predviđen je mješoviti sustav odvodnje s rasterećenjem oborinskih voda na preljevima i kišno-preljevnim retencijskim bazenima, a koji se kolektorima otpadnih voda dovodi do Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Zagreba u Resniku.

Odredbom članka 14. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u stavku 2. iza riječi: "bazena" točka je zamijenjena zarezom i dodane su riječi: "crpnih stanica i kišno-preljevnih retencijskih objekata."

Odredbom članka 21. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/15) u stavku 2. iza riječi: "objekata." dodana je rečenica.

Generalnim urbanističkim planom osigurane su površine i koridori za gradnju građevina i uređaja za uređenje potoka: gradnju retencija za zaštitu od štetnog djelovanja potočnih voda, za uređenje postojećih potoka, posebno bujičnih voda, prema Zakonu o vodama, odnosno određeni su pojasi posebnog režima korištenja zbog održavanja vodnog režima, novo zajedničko otvoreno korito potoka Trnava - Čučerska reka.

 

Građevine za opskrbu energijom

 

Električna energija

 

Članak 48.

 

Generalnim urbanističkim planom zbog sigurnije opskrbe potrošača električnom energijom na području Sesveta određeno je da će se:

-  zadržati postojeću TS 400/220/110 kV Žerjavinec, kao i izvedene 110 kV vodove prema Dupcu, Jertovcu, Resniku i Dugom Selu;

Odredbom članka 22. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/15) u stavku 1. alineja 1. je izmijenjena.

- revitalizirati pojedine starije građevine te dograditi 110 kV mrežu na širem području;

- sagraditi nova TS 110/x kV Sesvete, s priključkom na 110 kV mrežu;

- sagraditi srednjonaponska (20 kV) i niskonaponska (0.4 kV) distribucijska mreža te interpolirati potreban broj novih TS 10 (20) / 0.4 kV u cilju sanacije stanja u "sivim zonama".

Za nadzemne elektroenergetske vodove, ovisno o lokalnim uvjetima, osiguravaju se sljedeći koridori:

- DV 110 kV - širina koridora najmanje 20 m;

- DV 220 kV - širina koridora najmanje 25 m;

- DV 400 kV - širina koridora najmanje 30 m.

Koridori kroz šumska područja, gdje se njihova konačna širina određuje prema propisanim sigurnosnim udaljenostima, formiraju se prema najvećoj visini drveća, tako da, u slučaju pada drveta, drvo ne dosegne vodiče.

Iznimno, postojeće i planirane nadzemne elektroenergetske vodove 110 kV s pripadajućim koridorom posebnog režima, ovisno o lokalnim i tehničkim uvjetima, može se voditi kabelskim ili nadzemnim vodom, u pravilu, istom trasom u skladu s odredbama članaka 22.a i 55. ove odluke. Koridori posebnog režima dalekovoda, Generalnim urbanističkim planom su određeni u mjerilu 1:5000, njihov točan položaj provjerava se tijekom provedbe Plana u suradnji s nadležnim javnopravnim tijelima. Za sve zahvate i zadržavanje građevina unutar koridora posebnog režima, potrebno je ishoditi posebne uvjete, odnosno potvrdu nadležnog javnopravnog tijela, koje raspolaže podacima o točnom položaju trase, da je građevina izgrađena u skladu s posebnim uvjetima iz nadležnosti tog javnopravnog tijela.

Odredbom članka 34. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) iza stavka 3. dodan je novi stavak 4.

Odredbom članka 22. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/15) u stavku 4. iza riječi: "odluke." dodan je tekst: "Koridori posebnog režima dalekovoda, Generalnim urbanističkim planom su određeni u mjerilu 1:5000, njihov točan položaj provjerava se tijekom provedbe Plana u suradnji s nadležnim javnopravnim tijelima. Za sve zahvate i zadržavanje građevina unutar koridora posebnog režima, potrebno je ishoditi posebne uvjete, odnosno potvrdu nadležnog javnopravnog tijela, koje raspolaže podacima o točnom položaju trase, da je građevina izgrađena u skladu s posebnim uvjetima iz nadležnosti tog javnopravnog tijela."

Omogućit će se gradnja alternativnih izvora energije (solarne elektrane - kolektori, vjetroelektrane i dr.) prema posebnim propisima, na zemljištu i na građevinama.

Odredbom članka 15. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) iza stavka 4. dodan je novi stavak 5.

 

Prirodni plin

 

Odredbom članka 35. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) podnaslov iznad članka 49. je izmijenjen.

 

Članak 49.

 

Unutar obuhvata Generalnog urbanističkog plana Sesveta u potpunosti je provedena plinofikacija prirodnim plinom široke potrošnje i industrije za postojeću izgrađenost te osigurani uvjeti za proširenje plinskog distributivnog sustava u svrhu plinofikacije novih krajnjih kupaca.

Odredbom članka 23. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/15) u stavku 1. riječ: "plinoopskrbnog" zamijenjena je riječima: "plinskog distributivnog", a riječ: "potrošača" zamijenjena je riječima: "krajnjih kupaca".

Za opskrbu plinom određene su površine i koridori prema propisanim najmanjim sigurnosnim udaljenostima.

Generalnim urbanističkim planom određene su površine i koridori za rekonstrukciju i gradnju visokotlačnih plinovoda (VTP), građevina plinskih regulacijskih (PRS), razdjelnih (RS) i blokadnih (BS) stanica te ispostava za dežurne službe.

Plinske regulacijske stanice (PRS) su nadzemne ili podzemne građevine. Oko njih se po potrebi izvan zone ugroženosti od eksplozije postavlja zaštitna ograda. Do njih se polažu visokotlačni plinovodi (VTP) ili srednjotlačni plinovodi (STP), a iz njih do potrošača vode srednjotlačni plinovodi (STP) ili niskotlačni plinovodi (NTP). Lokacija PRS mora imati pristupni put s javnoprometne površine s jednim parkirališnim mjestom za povremeno parkiranje osobnog ili teretnog vozila.

Razdjelne (RS) i blokadne stanice (BS) se grade nadzemno. Oko njih se po potrebi izvan zone ugroženosti od eksplozije postavlja zaštitna ograda. Lokacija RS i BS mora imati pristupni put s javnoprometne površine s jednim parkirališnim mjestom za povremeno parkiranje osobnog ili teretnog vozila.

Plinovodi se polažu u površine javne namjene: zeleni pojas, pješački hodnik ili eventualno u kolnik, podzemno prema posebnim propisima.

Odredbom članka 23. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/15) stavak 6. je izmijenjen.

Minimalne sigurnosne udaljenosti od susjednih osjetljivih građevina iznosi za:

- magistralni plinovod Ivanja Reka - TE-TO Zagreb 30 m od osi plinovoda;

- VTP 10 m;

- STP 2 m;

- NTP 1 m.

Minimalne sigurnosne udaljenosti od susjednih osjetljivih građevina za VTP, STP i NTP mogu se u iznimnim i opravdanim slučajevima smanjiti uz primjenu posebnih mjera zaštite i suglasnost Gradske plinare Zagreb.

Minimalne sigurnosne udaljenosti plinovoda od drugih komunalnih instalacija i građevina određene su posebnim propisima ovisno o vrsti druge instalacije i građevine.

Radi opskrbe plinom područja Sesveta planira se rekonstrukcija i dogradnja plinske mreže.

U dijelovima Sesveta gdje uz plinsku distribucijsku mrežu postoje ili se planiraju i drugi izvori energije koristiti će se izvor energije koji je prihvatljiviji za korisnike.

Odredbom članka 23. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/15) iza stavka 10. dodan je novi stavak 11.

Plinoopskrbne građevine mogu se graditi i na površinama i koridorima koji nisu označeni na kartografskom prikazu 3.b KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA, Energetski sustav, pošta i telekomunikacije, ako je to potrebno radi povećanja pouzdanosti ili širenja plinskog distributivnog sustava.

Odredbom članka 22. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/06) članak 49. je izmijenjen.

Odredbom članka 36. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) članak 49. je izmijenjen.

Odredbom članka 23. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/15) u dosadašnjem stavku 11. koji je postao stavak 12. riječ: "plinoopskrbnog" zamijenjena je riječima: "plinskog distributivnog".

Za sve zahvate i zadržavanje građevina unutar koridora posebnog režima, potrebno je ishoditi posebne uvjete, odnosno potvrdu nadležnog javnopravnog tijela, koje raspolaže podacima o točnom položaju trase, da je građevina izgrađena u skladu s posebnim uvjetima iz nadležnosti tog javnopravnog tijela.

Odredbom članka 23. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/15) iza stavka 12. dodan je stavak 13.

 

UVJETI UREĐENJA POSEBNO VRIJEDNIH I/ILI OSJETLJIVIH PODRUČJA I CJELINA

 

Članak 50.

 

Generalnim urbanističkim planom utvrđena su posebno vrijedna i osjetljiva područja i cjeline za koja se određuju posebni uvjeti korištenja, uređenja i zaštite radi njihove zaštite i očuvanja:

-  posebno vrijedna područja prirode: osobito vrijedni dijelovi prirode - evidentirani dijelovi prirode, potoci i njihove obale, šume;

-  posebno vrijedna izgrađena područja: kulturna dobra, zone i potezi urbaniteta i oblikovno vrijedna područja;

-  točke i potezi kompozicijskih, panoramskih i vizurnih vrijednosti;

-  područja sanacije: područja i dijelovi ugroženoga okoliša, oštećenoga prirodnog ili kultiviranog krajobraza i gradske cjeline.

Posebno vrijedna i osjetljiva područja i cjeline označeni su na kartografskom prikazu 4.b Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Zaštićeni i evidentirani dijelovi prirode i nepokretna kulturna dobra, u mjerilu 1: 5.000.

 

Posebno vrijedna područja prirode

 

Članak 51.

 

Osobito vrijedni dijelovi prirode - evidentirani dijelovi prirode

Generalnim urbanističkim planom izdvojeni su osobito vrijedni dijelovi prirode.

Popis evidentiranih dijelova prirode te uvjeti uređenja i korištenja određeni su odredbama članaka 74. i 75. ove odluke.

Odredbom članka 16. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u stavku 2. riječi: "te u elaboratu II. Evidentirani dijelovi prirode s uvjetima uređenja i korištenja koji je prilog Generalnome urbanističkom planu" su brisane.

Odredbom članka 24. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/15) u stavku 2. riječi: "i onih predloženih za zaštitu," su brisane.

Potoci i njihove obale

Potoci koji nisu uređeni uređuju se, u pravilu, s otvorenim koritom, a potoci na osobito vrijednim područjima prirode uređuju se pejsažno.

Šume

Šumske površine trajno se štite namjenom sesvetske šume, a one utvrđene kao posebno vrijedne štite se i uvjetima određenima odredbom članka 75. ove odluke.

Odredbom članka 16. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u stavku 4. riječi: "te elaboratom iz stavka 1. ovoga članka" su brisane.

Odredbom članka 24. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/15) u stavku 4. riječ: "park -" je brisana.

 

Posebno vrijedna izgrađena područja

 

Članak 52.

 

Kulturna dobra

Način zaštite, uređenja i korištenja nepokretnih kulturnih dobara određen je odredbama članaka 76. - 78. ove odluke te u elaboratu Konzervatorska podloga - zaštita nepokretnih kulturnih dobara (Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode, revizija 2010., izmjene i dopune 2012.) koji je prilog Generalnome urbanističkom planu.

Odredbom članka 17. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u stavku 1. riječi: "I. Konzervatorska podloga - Nepokretna kulturna dobra" zamijenjene su riječima: "Konzervatorska podloga - zaštita nepokretnih kulturnih dobara (Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode, revizija 2010., izmjene i dopune 2012.)".

Zone i potezi urbaniteta te oblikovno vrijedna područja

U zonama, odnosno potezima urbaniteta i oblikovno vrijednim područjima prigodom gradnje i uređenja treba voditi računa o povijesnim, umjetničkim i ambijentalnim vrijednostima značajnih prostora, cjelina i građevina, te o oblikovanju tradicijskih i novih mjesta okupljanja i zadovoljavanja svakodnevnih potreba ljudi važnih za prepoznavanje i identitet pojedinih predjela Sesveta i Sesveta u cjelini.

 

Točke i potezi kompozicijskih, panoramskih i vizurnih vrijednosti

 

Članak 53.

 

Na točkama i potezima kompozicijskih, panoramskih i vizurnih vrijednosti može se graditi samo ako se gradnjom ne ugrožavaju kompozicijske, panoramske i vizurne vrijednosti, a u skladu s urbanim pravilima ove odluke.

 

Područja sanacije

 

Članak 54.

 

Dijelovi ugroženog okoliša i područja sanacije na kojima je ugrožen okoliš su posebno:

-  prostori u kojima je ugrožen zrak, kao što je to središnji prostor Sesveta i prostori uz glavne prometnice i proizvodne sadržaje;

-  prostori u kojima je povećana buka, kao što je to središnji prostor Sesveta, potezi uz značajnije prometnice i uz djelatnosti koje su izvor buke;

-  prostori u kojima je ugroženo tlo radi odvijanja djelatnosti, kao što su to bivše farme svinja i telića u Sesvetama i Sesvetskom Kraljevcu i skladište Ine u Sesvetama, nepropisno izvedenih septičkih i sabirnih jama, nepostojanja građevina i uređaja za odvodnju otpadnih voda, prometa, deponiranja otpada i drugo;

-  vode u potocima radi nepropisno izvedenih septičkih i sabirnih jama, nepostojanja građevina i uređaja za odvodnju otpadnih voda, deponiranja otpada i drugo;

-  prostori i građevine u kojima se obavljaju djelatnosti što povećavaju opasnost od eksplozije, požara i zagađivanja podzemnih voda, tla i zraka.

Mjere sanacije propisane su posebnim zakonima i propisima te mjerama ovoga plana.

Dijelovi oštećenoga prirodnog ili kultiviranog krajobraza, te oštećene gradske cjeline sanirat će se preoblikovanjem, prenamjenom ili oplemenjivanjem oštećenih prostora, u skladu s planiranom namjenom, posebnim propisima, urbanim pravilima ove odluke i drugim mjerama.

 

UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA URBANA PRAVILA

 

Članak 55.

 

Opće odredbe

Urbanim su pravilima određeni oblici korištenja i način gradnje u skladu s prirodnom i urbanističko-arhitektonskom baštinom, lokalnim uvjetima, te korištenjem i namjenom prostora.

Urbanim se pravilima određuju, među ostalim, prostorni pokazatelji: veličina građevne čestice, izgrađenost građevne čestice, koeficijent iskoristivosti građevne čestice (ki), broj etaža građevine, visina građevine, te GBP građevine.

Prigodom osnivanja građevne čestice gradnja je moguća i na građevnoj čestici površine do 5% manje od površine propisane urbanim pravilima ove odluke, ako se dio katastarske čestice priključuje planiranoj ulici ili pristupnom putu, s tim da se kvantifikacija odnosi na propisanu česticu.

Ulične ograde i ograde između građevnih čestica za namjene koje nisu stambene određuju se prema normativima osnovne namjene, i nije ih moguće smjestiti unutar rezervacije proširenja postojeće ulice.

Za prostore novih regulacija određeni su i prostorni pokazatelji: Gnst - gustoća stanovništva - odnos broja stanovnika i površine obuhvata urbanističkog plana uređenja.

Građevine se mogu graditi samo uz rješenje priključka na prometnu površinu prema članku 38. ove odluke, priključaka na mrežu za opskrbu električnom energijom i vodom, te za odvodnju otpadnih voda i s potrebnim brojem parkirališnih mjesta u skladu s odredbama ove odluke.

Iznimno, individualne stambene građevine mogu se graditi s rješenjem opskrbe vodom prema mjesnim prilikama te odvodnjom voda u nepropusnu sabirnu jamu, ostalo prema prethodnom stavku.

Građevine nije moguće smjestiti na dijelu građevne čestice rezerviranom za proširenje postojeće ulice.

Područja na koje se odnose pojedina urbana pravila prikazana su na kartografskom prikazu 4.a UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA - Urbana pravila.

Detaljno razgraničenje između urbanih pravila, granice kojih se grafičkim prikazom ne mogu utvrditi nedvojbeno, odredit će se urbanističkim planom uređenja ili urbanističko - tehničkim uvjetima određenim za zahvat u prostoru. Pri razgraničenju prostora granice se određuju u korist zaštite prostora.

Područja za koje postoji obveza provedbe javnih natječaja i/ili obveza donošenja urbanističkih planova uređenja označeni su na kartografskom prikazu 4.c UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA - Područja primjene planskih mjera zaštite.

Odredbom članka 18. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u stavku 11. riječi: "urbanističko-arhitektonskih" zamijenjene su riječju: "javnih".

Na područjima za koje je propisana obveza donošenja urbanističkog plana uređenja, do njegova donošenja moguća je rekonstrukcija i gradnja novih građevina na mjestu postojećih građevina u skladu s odredbama članka 86. i urbanim pravilima ove odluke.

Gradnja zamjenske građevine te rekonstrukcija građevine kojom se utječe na ispunjavanje bitnih zahtjeva za postojeću građevinu, a kojom se ne mijenja usklađenost postojeće građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena, pristup s prometne površine, broj parkirališnih mjesta i odvodnja otpadnih voda nisu propisani.

Odredbom članka 18. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u stavku 13. riječi: "odnosno nove građevine izgrađene na mjestu ili u neposrednoj blizini mjesta prethodno uklonjene postojeće građevine unutar iste građevne čestice, uz uvjet da se ne mijenja namjena, izgled, veličina i utjecaj na okoliš dotadašnje građevine" su brisane.

Rekonstrukcija i gradnja ulica, trgova, parkova, te komunalne infrastrukture omogućuje se na čitavome gradskom području bez obzira na propozicije iz urbanih pravila.

Gradnja manjih elektroenergetskih i komunalnih građevina, helidroma i reciklažnih dvorišta odredit će se tehničkim uvjetima za tu vrstu građevina, bez obzira na propozicije iz urbanih pravila. Omogućit će se gradnja alternativnih izvora energije (solarne elektrane - kolektori, vjetroelektrane i dr.) prema posebnim propisima, na zemljištu i na građevinama.

Odredbom članka 18. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u stavku 15. iza riječi: "urbanih pravila." dodana je rečenica.

Unutar zaštitne zone - zone zabranjene gradnje, koja je naznačena na kartografskom prikazu br. 4.a UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA - Urbana pravila, nije dopuštena izgradnja objekata osim onih koji su u funkciji obrane.

Odredbom članka 23. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/06) članak 55. je izmijenjen.

Odredbom članka 37. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) članak 55. je izmijenjen.

 

Članak 56.

 

Prostori Sesveta koriste se, uređuju i štite u skladu s prostornim posebnostima:

1.   REZIDENCIJALNI PROSTORI

Prostori postojećih regulacija - dovršeni prostori:

- Zaštita i uređivanje dovršenog prostora individualne gradnje - Dubec, Novo Brestje, Sesvetski Kraljevec (1.1.);

Odredbom članka 25. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/15) u stavku 1. pod točkom: "1. REZIDENCIJALNI PROSTORI" u alineji 1. riječ: "vrijednog" zamijenjena je riječju: "dovršenog".

- Zaštita, uređivanje i dogradnja prostora individualne gradnje - Inino naselje (1.2.);

Odredbom članka 25. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/15) u stavku 1. pod točkom: "1. REZIDENCIJALNI PROSTORI" u alineji 2. riječ: "vrijednog" je brisana.

- Zaštita i uređivanje prostora visoke gradnje - Luka, Selčina, Dubec (1.3.);

- Zaštita i uređivanje povijesne jezgre starog sela - Sesvetski Kraljevec (1.4.).

Prostori postojećih regulacija - prostori dovršenja:

- Uređivanje i dogradnja prostora individualne gradnje (1.5.);

- Uređivanje i dogradnja prostora niske gradnje (1.6.).

Prostori novih regulacija:

- Prostori niske gradnje (1.7.);

- Prostori mješovite gradnje (1.8.).

2.   PODRUČJA URBANITETA

- Središte Sesveta (2.1.)

- Linearni potezi urbaniteta (2.2.)

- Lokalne zone urbaniteta (2.3.)

3.   GOSPODARSKE ZONE

- Gospodarska zona Sesvete (3.1.)

- Gospodarska zona Kobiljak i Sesvetski Kraljevec (3.2.)

4.   PROSTORI TRANSFORMACIJE

Odredbom članka 38. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u točki 4., alineja 1. je brisana.

- Zona Badel (4.2.);

- Zona Ciglana (4.3.);

- Farma Sesvetski Kraljevec (4.4.);

- Sopnica - Jelkovec (4.5.);

- Duboki jarak (4.6.);

- Sljeme - Sesvete (4.7.);

Odredbom članka 38. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u točki 4., dosadašnje alineje 2. - 7., postale su alineje 1. - 6.

- Zona Ciglana - sjever (4.8.).

Odredbom članka 24. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/06) točka 4., je izmijenjena.

Odredbom članka 38. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u točki 4., iza dosadašnje alineje 8. koja je postala alineja 7. točka je zamijenjena točkom sa zarezom i dodana je nova alineja 8.

Odredbom članka 25. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/15) pod točkom: "4. PROSTORI TRANSFORMACIJE" iza alineje 7. točka sa zarezom zamijenjena je točkom, a alineja 8. je brisana.

5.   SPORTSKO - REKREACIJSKI KOMPLEKSI

- Sportsko-rekreacijski kompleks s gradnjom (5.1.)

- Sportsko- rekreacijski kompleks bez gradnje (5.2.)

6.   JAVNE I ZAŠTITNE ZELENE POVRŠINE

Javni park:

- Gradski park (6.1.);

- Park susjedstva (6.2.).

Sesvetske šume:

- Sesvetske šume bez rekreacije (6.3.);

- Sesvetske šume s rekreacijom (6.4.).

Zaštitne zelene površine:

- Zaštitne zelene površine uz infrastrukturne sustave (6.5.);

- Zaštitne zelene površine uz šume, naselja (6.6.).

Odredbom članka 25. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/15) pod točkom: "6. JAVNE I ZAŠTITNE ZELENE POVRŠINE" riječ: "park -" je brisana.

 

1. REZIDENCIJALNI PROSTORI

 

Prostori postojećih regulacija - dovršeni prostori

 

Članak 57.

 

Zaštita i uređivanje dovršenog prostora individualne gradnje - Dubec, Novo Brestje, Sesvetski Kraljevec (1.1.)

Opća pravila:

- zaštita vrijednosti predjela kao cjeline, osobito urbane matrice;

- zadržavanje postojeće planske regulacije i tipologije poluugrađenih građevina i građevina u nizu;

- čuvanje, održavanje i uređivanje vrijednih građevina, parkova, drvoreda, ulica, trgova i postojeće parcelacije;

- gradnja građevina na postojećoj parcelaciji, interpolacijom i zamjenom trošnih građevina, te rekonstrukcija građevina, uz uvjet da budu usklađene s okolnom gradnjom u pogledu tlocrtnih i visinskih gabarita, te oblikovnih karakteristika.

Detaljna pravila

a) Na površinama stambene namjene:

- gradnja (interpolacija) novih građevina;

- visina građevine određena je pretežitom visinom izgrađenoga uličnog poteza i ne može biti viša od: podzemna etaža i tri nadzemne etaže, pri čemu se treća etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat;

- građevne se čestice ne mogu spajati niti se građevna čestica može dijeliti na dvije čestice;

- najveća izgrađenost građevne čestice ograničena je postojećom izgrađenošću okolnih čestica i ne može biti veća od 30% za samostojeće građevine, 40% za poluugrađene građevine i 50% za građevine u nizu;

- najveći ki je 1,0 za samostojeće građevine, 1,2 za poluugrađene građevine i 1,5 za građevine u nizu;

- najveći GBP na građevnoj čestici je 400 m2;

- postojeći kontinuirani građevni pravac je obvezan;

- najmanja udaljenost građevine od međe susjedne građevne čestice je 3 m;

- prirodni teren mora biti najmanje 30% površine građevne čestice i nije ga moguće planirati unutar rezervacije proširenja postojeće ulice;

- postojeće se garaže ne mogu nadograđivati;

- uvjeti za gradnju pomoćnih građevina određeni su člankom 35. ove odluke;

- uvjeti za uređivanje građevne čestice određeni su člankom 36. ove odluke;

- potreban broj PGM-a osigurati na građevnoj čestici (ne unutar rezervacije proširenja postojeće ulice) prema normativu 1 PGM/1 stan, a za druge namjene prema normativima iz članka 39. ove odluke;

- prigodom zamjene postojećih građevina postojeći GBP i ki veći od određenih ovim člankom mogu se zadržati, ali bez povećavanja; drugi uvjeti prema detaljnim pravilima iz ovoga članka;

- prigodom rekonstrukcije postojeća udaljenost od susjedne građevne čestice koja nije manja od 1 m i postojeći građevni pravac mogu se zadržati; drugi uvjeti prema detaljnim pravilima iz ovoga članka;

- rekonstrukcija poluugrađene građevine ili građevine u nizu uvjetuje idejno rješenje cjeline;

- iznimno, u južnom dijelu Novog Brestja, gradnja samostojećih i poluugrađenih građevina, te rekonstrukcija i zamjena postojećih građevina na građevnoj čestici, najmanje površine 350 m2 za samostojeću i 220 m2 za poluugrađenu građevinu, najmanja udaljenost građevnog pravca od regulacijske linije ili ruba rezervacije za proširenje postojeće ulice je 5 m, a drugi uvjeti prema detaljnim pravilima iz ovoga članka; prigodom zamjene i rekonstrukcije postojećih građevina površina građevne čestice može biti i manja od navedenih; drugi uvjeti prema detaljnim pravilima za zamjenu i rekonstrukciju iz ovoga članka;

- iznimno, na sjeverozapadnom dijelu Dupca na sjevernoj strani produžene Ulice M. Studine moguća je nova parcelacija prema postojećoj parcelaciji ugrađenih građevina u toj ulici; drugi uvjeti prema detaljnim pravilima za gradnju (interpolaciju) iz ovog članka.

b) Na površinama javne i društvene namjene:

- gradnja samostojećih građevina, te rekonstrukcija i zamjena postojećih građevina;

- najveća visina građevine je podzemna etaža i tri nadzemne etaže;

- najveća izgrađenost građevne čestice je 30%;

- najmanja udaljenost građevine od međe susjedne građevne čestice je h/2;

- prirodni teren mora biti najmanje 40% površine građevne čestice, parkovno uređen, i nije ga moguće planirati unutar rezervacije proširenja postojeće ulice;

- potreban broj PGM-a rješava se prema normativima iz članka 39. ove odluke (ne unutar rezervacije proširenja postojeće ulice);

- prigodom rekonstrukcije i zamjene postojećih građevina ako su postojeća izgrađenost građevne čestice i visina građevine veće od određenih ovim člankom mogu se zadržati, ali bez povećavanja;

- gradnja novih građevina prema javnom natječaju, izuzev pratećih i pomoćnih objekata javne namjene te infrastrukturnih objekata.

Odredbom članka 19. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u stavku 2. pod podnaslovom: "b) Na površinama javne i društvene namjene:" u alineji 8. riječi: "urbanističko-arhitektonskom" zamijenjene su riječju: "javnom".

Odredbom članka 26. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/15) u stavku 2. pod podnaslovom: "b) Na površinama javne i društvene namjene:", na kraju alineje 8. točka je zamijenjena zarezom i dodane su riječi: "izuzev pratećih i pomoćnih objekata javne namjene te infrastrukturnih objekata."

c) Na zaštitnim zelenim površinama:

- uređenje prema urbanim pravilima iz članka 71. ove odluke.

Odredbom članka 25. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/06) u stavku 2., alineji 3. iza riječi: "dvije čestice" brisan je zarez i riječi: "osim ako je to bilo predviđeno izvornim urbanističkim planom".

Odredbom članka 39. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) članak 57. je izmijenjen.

 

Članak 58.

 

Zaštita, uređivanje i dogradnja prostora individualne gradnje - Inino naselje (1.2.)

Opća pravila:

- zaštita vrijednosti predjela kao cjeline, osobito urbane matrice;

- zadržavanje postojeće planske regulacije i tipologije samostojećih individualnih građevina;

- čuvanje, održavanje i uređivanje vrijednih građevina, parkova, drvoreda, ulica, trgova i postojeće parcelacije;

- gradnja građevina na postojećoj parcelaciji, interpolacijom i zamjenom trošnih građevina, te rekonstrukcija građevina, uz uvjet da budu usklađene s okolnom gradnjom u pogledu tlocrtnih i visinskih gabarita i oblikovnih karakteristika.

Detaljna pravila

a) Na površinama stambene namjene:

- gradnja (interpolacija) samostojećih građevina;

- visina građevine određena je pretežitom visinom izgrađenoga uličnog poteza i ne može biti viša od: podzemna etaža i tri nadzemne etaže, pri čemu se treća etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat;

- građevne se čestice ne mogu spajati niti se građevna čestica može dijeliti na dvije čestice, osim ako je to u skladu s koncepcijom urbanističkog rješenja po kojem je građeno naselje;

- najveća izgrađenost građevne čestice ograničena je postojećom izgrađenošću okolnih čestica i ne može biti veća od 30%;

- najveći ki je 1.0;

- najveći GBP na građevnoj čestici je 400 m2;

- postojeći kontinuirani građevni pravac je obvezan;

- najmanja udaljenost građevine od međe susjedne građevne čestice je 3 m;

- prirodni teren mora biti najmanje 30% površine građevne čestice, i nije ga moguće planirati unutar rezervacije proširenja postojeće ulice;

- postojeće garaže ne mogu se nadograđivati;

- uvjeti za gradnju pomoćnih građevina određeni su člankom 35. ove odluke;

- uvjeti za uređivanje građevne čestice određeni su člankom 36. ove odluke;

- potreban broj PGM-a osigurati na građevnoj čestici, prema normativu 1 PGM/1 stan, a za druge namjene prema normativima iz članka 39. ove odluke (ne unutar rezervacije proširenja postojeće ulice);

- prigodom zamjene postojećih građevina postojeći GBP i ki veći od određenih ovim člankom mogu se zadržati, ali bez povećavanja; drugi uvjeti prema detaljnim pravilima iz ovoga članka;

- prigodom rekonstrukcije postojeća udaljenost od susjedne građevne čestice koja nije manja od 1 m i postojeći građevni pravac mogu se zadržati; drugi uvjeti prema detaljnim pravilima iz ovoga članka;

- iznimno, na sjevernom dijelu Ininog naselja, moguća je gradnja samostojećih građevina na građevnoj čestici najmanje površine 600 m2, uz najveću izgrađenost građevne čestice 30%, građevina u nizu na građevnoj čestici, najmanje površine 200 m2, uz najveću izgrađenost građevne čestice 50%, najmanja udaljenost građevnog pravca od regulacijske linije planirane ili dovršene ulice odnosno ruba rezervacije proširenja postojeće ulice je 5 m, a drugi uvjeti prema detaljnim pravilima iz ovoga članka.

b) Na površinama javne i društvene namjene:

- gradnja samostojećih građevina, te rekonstrukcija i zamjena postojećih građevina;

- najveća visina građevine je podzemna etaža i tri nadzemne etaže;

- najveća izgrađenost građevne čestice je 30%;

- najmanja udaljenost građevine od međe susjedne građevne čestice je h/2;

- prirodni teren mora biti najmanje 40% površine građevne čestice, parkovno uređen i nije ga moguće planirati unutar rezervacije proširenja postojeće ulice;

- potreban broj PGM-a rješava se prema normativima iz članka 39. ove odluke (ne unutar rezervacije proširenja postojeće ulice);

- prigodom rekonstrukcije i zamjene postojećih građevina ako su postojeća izgrađenost građevne čestice i visina građevine veće od određenih ovim člankom mogu se zadržati, ali bez povećavanja;

- gradnja novih građevina prema javnom natječaju, izuzev pratećih i pomoćnih objekata javne namjene te infrastrukturnih objekata.

Odredbom članka 20. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u stavku 2. pod podnaslovom: "b) Na površinama javne i društvene namjene:" u alineji 8. riječi: "urbanističko-arhitektonskom" zamijenjene su riječju: "javnom".

Odredbom članka 26. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/06) u stavku 2., alineji 3., riječi: "bilo predviđeno izvornim urbanističkim planom" zamijenjene su riječima: "u skladu s koncepcijom urbanističkog rješenja po kojem je građeno naselje".

Odredbom članka 40. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) članak 58. je izmijenjen.

Odredbom članka 27. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/15) u stavku 2. pod podnaslovom: "b) Na površinama javne i društvene namjene:", na kraju alineje 8. točka je zamijenjena zarezom i dodane su riječi: "izuzev pratećih i pomoćnih objekata javne namjene te infrastrukturnih objekata."

 

Članak 59.

 

Zaštita i uređivanje prostora visoke gradnje - Luka, Selčina, Dubec (1.3.)

Opća pravila:

- zaštita i uređivanje urbanističkih cjelina naselja pretežito visoke višestambene gradnje;

- poboljšavanje kvalitete stanovanja dovršavanjem postojećih i uvođenjem novih sadržaja, u pravilu, sadržaja društvenog i komunalnog standarda;

- čuvanje i održavanje urbane matrice, ulica, trgova i osobito zelenih površina;

- rješavanje prometnih problema naselja gradnjom parkirališta i garaža, uz obvezno očuvanje zelenih površina;

- na javnim i zaštitnim zelenim površinama ne mogu se graditi građevine i uređivati parkirališta;

- očuvanje izvornog oblikovanja građevina, karakterističnih vizura, elemenata i identiteta i slike naselja.

Detaljna pravila

a) Na površinama mješovite - pretežito stambene namjene:

- rekonstrukcija i zamjena postojećih građevina, te iznimno gradnja (interpolacija) samostojećih građevina, uz obvezno poštivanje urbane matrice i tipologije gradnje prema koncepciji urbanističkih planova po kojem je građeno naselje;

- na jednoj građevnoj čestici moguće je graditi više građevina;

- nova građevina može imati podzemnu etažu i četiri nadzemne etaže, s ravnim krovom ili krovom blagog nagiba do 10º;

- građevine se mogu graditi samo uz javni prostor - trg ili ulicu, najmanje širine 9 m;

- najveća izgrađenost građevne čestice je 50%;

- najveći ki građevne čestice je 2,0;

- najmanja udaljenost građevine od međe susjedne građevne čestice je h/2;

- najmanja međusobna udaljenost između građevina unutar zahvata u prostoru je zbroj polovica njihovih visina;

- prirodni teren mora biti najmanje 20% površine građevne čestice i nije ga moguće planirati unutar rezervacije proširenja postojeće ulice;

- prirodni teren se hortikulturno uređuje;

- potreban broj PGM osigurati unutar zahvata u prostoru prema normativu 1 PGM/1 stan, a za druge namjene prema normativima iz članka 39. ove odluke (ne unutar rezervacije proširenja postojeće ulice);

- zamjena postojećih građevina prema detaljnim pravilima iz ovoga članka;

- rekonstrukcija postojećih građevina moguća je uz uvjet da se očuva osnovno arhitektonsko oblikovanje građevine;

- sanacija ravnog krova moguća je izvedbom kosog krovišta do 6º skrivenog u vijencu kojim se neće narušiti izvorno arhitektonsko oblikovanje građevine;

- iznimno na području sjeverno od križanja Bistričke ulice i Trakošćanske ulice, uz Bistričku ulicu moguća je gradnja samostojećih građevina, uz najveću izgrađenost građevne čestice 60% i visine 4 nadzemne etaže, najveći ki nadzemno je 3,0; drugi uvjeti prema pravilima iz ovog članka.

b) Na površinama javne i društvene namjene:

- gradnja samostojećih građevina te rekonstrukcija i zamjena postojećih građevina;

- najveća visina građevine je podzemna etaža i tri nadzemne etaže;

- najveća izgrađenost građevne čestice je 30%;

- najmanja udaljenost građevine od međe susjedne građevne čestice je h/2;

- prirodni teren mora biti najmanje 40% površine građevne čestice, parkovno uređen i nije ga moguće planirati unutar rezervacije proširenja postojeće ulice;

- potreban broj PGM-a rješava se prema normativima iz članka 39. ove odluke (ne unutar rezervacije proširenja postojeće ulice);

- prigodom rekonstrukcije i zamjene postojećih građevina ako su postojeća izgrađenost građevne čestice i visina građevine veće od određenih ovim člankom, mogu se zadržati, ali bez povećavanja;

- gradnja novih građevina prema javnom natječaju, izuzev pratećih i pomoćnih objekata javne namjene te infrastrukturnih objekata.

Odredbom članka 21. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u stavku 2. pod podnaslovom: "b) Na površinama javne i društvene namjene:" u alineji 8. riječi: "urbanističko-arhitektonskom" zamijenjene su riječju: "javnom".

Odredbom članka 27. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/06) članak 59. je izmijenjen.

Odredbom članka 41. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) članak 59. je izmijenjen.

Odredbom članka 28. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/15) u stavku 2. pod podnaslovom: "b) Na površinama javne i društvene namjene:", na kraju alineje 8. točka je zamijenjena zarezom i dodane su riječi: "izuzev pratećih i pomoćnih objekata javne namjene te infrastrukturnih objekata."

 

Članak 60.

 

Zaštita i uređivanje povijesne jezgre starog sela - Sesvetski Kraljevec (1.4.)

Opća pravila:

-  očuvanje cjeline (slike naselja, njegove matrice i karakterističnog mjerila, te etnoloških građevina) kao autentičnog prostora povijesne jezgre starog sela;

Odredbom članka 22. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u stavku 1. alineja 1. je izmijenjena.

-  nova gradnja mora respektirati elemente povijesne matrice sela: karakterističnu parcelaciju i organizaciju čestica, smještaj građevina na čestici, tradiciju gradnje drvenih stambenih građevina;

-  nove se građevine moraju mjerilom, tipologijom, rasporedom u prostoru i materijalima građenja uskladiti s tradicionalnim načinom gradnje;

-  zadržavanje visine gradnje u postojećim mjerilima naselja.

Odredbom članka 42. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) pod podnaslovom Opća pravila: alineja 6. je izmijenjena.

Odredbom članka 22. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u stavku 1. alineje 5. i 6. su brisane.

Odredbom članka 29. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/15) u stavku 1. alineji 4. točka sa zarezom zamijenjena je točkom.

 

Detaljna pravila

a) Na površinama stambene namjene:

-  građevina može imati najviše tri etaže, pri čemu se najviša etaža oblikuje kao potkrovlje, oblikovno usklađen s karakterističnim postojećim krovovima naselja;

Odredbom članka 42. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) pod podnaslovom a) Na površinama stambene namjene: alineja 1. je izmijenjena.

Odredbom članka 22. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u stavku 2. pod podnaslovom: "a) Na površinama stambene namjene:" u alineji 1. riječ: "tavan" zamijenjena je riječju: "potkrovlje".

-  postojeći građevni pravac je obvezan;

-  najmanja površina građevne čestice je 500 m2 za samostojeće građevine, 300 m2 za poluugrađene građevine, a 200 m2 za građevine u nizu;

Odredbom članka 42. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) pod podnaslovom a) Na površinama stambene namjene: u alineji 3. riječi: tekst "BRP građevine", zamijenjene su kraticom:"GBP".

Odredbom članka 29. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/15) u stavku 2. pod podnaslovom: "a) Na površinama stambene namjene:" alineja 3. je izmijenjena.

-  najveća izgrađenost građevne čestice je 30% za samostojeće građevine, 40% za poluugrađene građevine, a 50 % za građevine u nizu;

-  najveći ki je 1,0 za samostojeće, 1,2 za dvojne i građevine u nizu;

-  najveći GBP na građevnoj čestici je 400 m2;

-  najmanja udaljenost građevine od međe susjedne građevne čestice je 3 m;

-  prirodni teren mora biti najmanje 30% površine građevne čestice i nije ga moguće planirati unutar rezervacije proširenja postojeće ulice;

-  uvjeti za gradnju pomoćnih građevina određeni su člankom 35. ove odluke;

-  uvjeti za uređivanje građevne čestice određeni su člankom 36. ove odluke;

-  potreban broj PGM-a osigurat će se na građevnoj čestici prema normativu 1 PGM/1 stan, a za druge namjene prema normativima iz članka 39. ove odluke (ne unutar rezervacije proširenja postojeće ulice);

-  prigodom interpolacije površina građevne čestice može biti manja od površine određene ovim člankom; drugi uvjeti prema detaljnim pravilima iz ovoga članka;

-  prigodom zamjene postojećih građevina površina građevne čestice može biti manja od površine određene ovim člankom; postojeći GBP i ki, veći od određenih ovim člankom, mogu se zadržati, ali bez povećavanja; drugi uvjeti prema detaljnim pravilima iz ovoga članka;

-  prigodom rekonstrukcije postojećih građevina površina građevne čestice može biti manja od površine određene ovim člankom; postojeća udaljenost od međe susjedne građevne čestice koja nije manja od 1 m i postojeći građevni pravac mogu se zadržati; drugi uvjeti prema detaljnim pravilima iz ovog članka;

Odredbom članka 29. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/15) iza alineje 3. dodane su nove alineje od 4. do 14.

- zadržati način korištenja i uređivanja građevne čestice.

Odredbom članka 29. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/15) u dosadašnjoj alineji 4. koja je postala alineja 15. točka sa zarezom zamijenjena je točkom.

Odredbom članka 22. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u stavku 2. pod podnaslovom: "a) Na površinama stambene namjene:"na kraju alineje 5. točka sa zarezom zamijenjena je točkom, a alineja 6. je brisana.

Odredbom članka 29. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/15) dosadašnja alineja 5. je brisana.

b) Na površinama javnog parka

- uređenje prema urbanim pravilima iz članka 69. ove odluke.

 

Prostori postojećih regulacija - prostori dovršenja

 

Članak 61.

 

Uređenje i dogradnja prostora individualne gradnje (1.5.)

Opća pravila:

- obnova i dovršavanje naselja gradnjom individualnih građevina, te građevina s javnim i društvenim sadržajima;

- osiguravanje prostora za gradnju i rekonstrukciju ulica i komunalne infrastrukture;

- na područjima za koje je propisana obveza donošenja urbanističkog plana uređenja, do njegova donošenja moguća je rekonstrukcija i gradnja zamjenskih građevina u skladu s odredbom članka 86. stavka 2. ove odluke, a prema detaljnim pravilima ovog članka.

Detaljna pravila

a) Na površinama stambene i mješovite, pretežito stambene namjene:

- gradnja samostojećih, poluugrađenih i građevina u nizu;

- najveća visina građevina je podzemna etaža i tri nadzemne etaže, pri čemu se treća etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat;

- najmanja površina građevne čestice je 500 m2 za samostojeće građevine, 300 m2 za poluugrađene građevine, a 200 m2 za građevine u nizu;

- najveća izgrađenost građevne čestice je 30% za samostojeće građevine, 40% za poluugrađene građevine, a 50 % za građevine u nizu;

- najveći ki je 1,0 za samostojeće, 1,2 za dvojne i građevine u nizu;

- najveći GBP na građevnoj čestici je 400 m2;

Odredbom članka 30. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/15) u stavku 2. pod podnaslovom: "a) Na površinama stambene i mješovite, pretežito stambene namjene:" u alineji 6. riječi: "za samostojeće građevine, a 200 m² za poluugrađene građevine i građevine u nizu" su brisane.

- građevni je pravac udaljen od regulacijske linije ili ruba rezervacije proširenja postojeće ulice najmanje 5 m;

- najmanja udaljenost građevine od međe susjedne građevne čestice je 3 m;

- prirodni teren mora biti najmanje 30% površine građevne čestice i nije ga moguće planirati unutar rezervacije proširenja postojeće ulice;

- uvjeti za gradnju pomoćnih građevina određeni su člankom 35. ove odluke;

- uvjeti za uređivanje građevne čestice određeni su člankom 36. ove odluke;

- potreban broj PGM-a osigurati na građevnoj čestici prema normativu 1 PGM/1 stan, a za druge namjene prema normativima iz članka 39. ove odluke (ne unutar rezervacije proširenja postojeće ulice);

- prigodom interpolacije površina građevne čestice može biti manja od površine određene ovim člankom; drugi uvjeti prema detaljnim pravilima iz ovoga članka;

- prigodom zamjene postojećih građevina površina građevne čestice može biti manja od površine određene ovim člankom; postojeći GBP i ki, veći od određenih ovim člankom, mogu se zadržati, ali bez povećavanja; drugi uvjeti prema detaljnim pravilima iz ovoga članka;

- prigodom rekonstrukcije postojećih građevina površina građevne čestice može biti manja od površine određene ovim člankom; postojeća udaljenost od međe susjedne građevne čestice koja nije manja od 1 m i postojeći građevni pravac mogu se zadržati; drugi uvjeti prema detaljnim pravilima iz ovog članka;

- iznimno, na građevnim česticama većima od 5.000 m2 moguća je gradnja individualnih stambenih građevina najveće visine podzemna etaža i dvije nadzemne etaže; najveći GBP je 800 m2; najmanja udaljenost građevine od međe susjedne građevne čestice je 10 m;

- iznimno, na građevnim česticama većima od 10000 m2 moguća je gradnja individualnih stambenih građevina najveće visine podzemna etaža i dvije nadzemne etaže; najveći GBP do 2500 m2, najmanja udaljenost građevina od međe susjedne građevne čestice je 10 m.

b) Na površinama javne i društvene namjene:

- gradnja samostojećih građevina, te rekonstrukcija i zamjena postojećih građevina;

- najveća visina građevine je podzemna etaža i tri nadzemne etaže;

- najveća izgrađenost građevne čestice je 30%;

- najmanja udaljenost građevine od međe susjedne građevne čestice je h/2;

- prirodni teren mora biti najmanje 40% površine građevne čestice, parkovno uređen i nije ga moguće planirati unutar rezervacije proširenja postojeće ulice;

- potreban broj PGM-a rješava se prema normativima iz članka 39. ove odluke (ne unutar rezervacije proširenja postojeće ulice);

- prigodom rekonstrukcije i zamjene postojećih građevina ako su postojeća izgrađenost građevne čestice i visina građevine veće od određenih ovim člankom, mogu se zadržati, ali bez povećavanja;

- gradnja novih građevina prema javnom natječaju, izuzev na lokaciji za osnovnu školu sa sportskom dvoranom uz Leteničku ulicu, izuzev pratećih i pomoćnih objekata javne namjene te infrastrukturnih objekata;

Odredbom članka 23. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u stavku 2. pod podnaslovom: "b) Na površinama javne i društvene namjene:" u alineji 8. riječi: "urbanističko-arhitektonskom" zamijenjene su riječju: "javnom".

Odredbom članka 30. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/15) u stavku 2. pod podnaslovom: "b) Na površinama javne i društvene namjene:" na kraju alineje 8. točka sa zarezom zamijenjena je zarezom i dodane su riječi: "izuzev na lokaciji za osnovnu školu sa sportskom dvoranom uz Leteničku ulicu, izuzev pratećih i pomoćnih objekata javne namjene te infrastrukturnih objekata;".

- na području uz potok Vuger za koje je propisana obveza provedbe javnog natječaja, do provedbe natječaja moguća je rekonstrukcija građevina prema detaljnim pravilima ovog članka.

Odredbom članka 23. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u stavku 2. alineji 9. riječi: "urbanističko-arhitektonskog" zamijenjene su riječju: "javnog".

c) Na zaštitnim zelenim površinama

- uređenje prema urbanim pravilima iz članka 71. ove odluke.

d) Na površinama javnog parka

- uređenje prema urbanim pravilima iz članka 69. ove odluke.

Odredbom članka 28. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/06) u stavku 2. alineji 1. iza riječi: "samostojećih" stavljen je zarez i brisan je veznik "i", iza riječi: "poluugrađenih" dodan je veznik "i", a iza riječi: "građevina" dodane su riječi: "u nizu".

Odredbom članka 28. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/06) u stavku 2. alineji 3. iza riječi: "samostojeće građevine," brisan je veznik "a", a iza riječi: "poluugrađene građevine" stavljen je zarez i dodane su riječi: "a 200 m2 za građevine u nizu".

Odredbom članka 28. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/06) u stavku 2. alineji 4. iza riječi: "samostojeće građevine," brisan je veznik "a", a iza riječi: "poluugrađene građevine" stavljen je zarez i dodane su riječi: "a 50 % za građevine u nizu".

Odredbom članka 28. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/06) u stavku 2. alineji 5. brisan je veznik "a", iza riječi: "dvojne" dodan je veznik "i", a iza riječi: "građevine" dodane su riječi: "u nizu".

Odredbom članka 28. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/06) u stavku 2. alineji 6. iza riječi: "poluugrađene građevine" dodane su riječi: "i građevine u nizu".

Odredbom članka 43. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) članak 61. je izmijenjen.

 

Članak 62.

 

Uređivanje i dogradnja prostora niske gradnje (1.6.)

Opća pravila:

- obnova i dovršavanje naselja gradnjom niskih građevina, te građevina s javnim i društvenim sadržajima;

- osiguravanje prostora za gradnju i rekonstrukciju ulica i komunalne infrastrukture.

Detaljna pravila

a) Na površinama mješovite i mješovite - pretežito stambene namjene:

Odredbom članka 31. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/15) u stavku 2. podnaslov: "a) Na površinama mješovite - pretežito stambene namjene:" je izmijenjen.

- gradnja samostojećih građevina;

- najveća visina građevina je podzemna etaža i četiri nadzemne etaže, pri čemu se četvrta etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat;

- najmanja površina građevne čestice je 600 m2;

- najmanje 80 m2 građevne čestice / 1 stan;

- najveća izgrađenost građevne čestice je 40%;

- najveći ki je 1,0;

- najveći GBP na građevnoj čestici je 600 m2;

- građevni je pravac udaljen od regulacijske linije ili ruba rezervacije proširenja postojeće ulice najmanje 5 m;

- najmanja udaljenost građevine od međe susjedne građevne čestice je 5 m;

- prirodni teren mora biti najmanje 30% površine građevne čestice, iznimno može biti 15% površine građevne čestice za izgradnju trgovačko-uslužnog centra i nije ga moguće planirati unutar rezervacije proširenja postojeće ulice;

Odredbom članka 31. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/15) u alineji 10. iza riječi: "čestice" stavljen je zarez i dodane su riječi: "iznimno može biti 15% površine građevne čestice za izgradnju trgovačko-uslužnog centra".

- uvjeti za gradnju pomoćnih građevina određeni su člankom 35. ove odluke;

- uvjeti za uređivanje građevne čestice određeni su člankom 36. ove odluke;

- potreban broj PGM-a osigurati na građevnoj čestici prema normativu 1 PGM/1 stan, a za druge namjene prema normativima iz članka 39. ove odluke (ne unutar rezervacije proširenja postojeće ulice);

- prigodom zamjene postojećih građevina površina građevne čestice može biti manja od 600 m2; postojeći GBP i ki, veći od određenih ovim člankom mogu se zadržati, ali bez povećavanja; drugi uvjeti prema detaljnim pravilima iz ovoga članka;

- prigodom rekonstrukcije postojećih građevina građevna čestica može biti manja od 600 m2; postojeća udaljenost od susjedne građevne čestice koja nije manja od 3 m može se zadržati; drugi uvjeti prema detaljnim pravilima iz ovoga članka.

b) Na površinama javne i društvene namjene:

- gradnja samostojećih građevina, te rekonstrukcija i zamjena postojećih građevina;

- najveća visina građevine je podzemna etaža i tri nadzemne etaže;

- najveća izgrađenost građevne čestice je 30%;

- najmanja udaljenost građevine od međe susjedne građevne čestice je h/2;

- prirodni teren mora biti najmanje 40% površine građevne čestice, parkovno uređen i nije ga moguće planirati unutar rezervacije proširenja postojeće ulice;

- potreban broj PGM-a rješava se prema normativima iz članka 39. ove odluke (ne unutar rezervacije proširenja postojeće ulice);

- prigodom rekonstrukcije i zamjene postojećih građevina ako su postojeća izgrađenost građevne čestice i visina građevine veće od određenih ovim člankom, mogu se zadržati, ali bez povećavanja;

- gradnja novih građevina prema javnom natječaju, izuzev pratećih i pomoćnih objekata te infrastrukturnih objekata.

Odredbom članka 24. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u stavku 2. pod podnaslovom: "b) Na površinama javne i društvene namjene:" u alineji 8. riječi: "urbanističko-arhitektonskom" zamijenjene su riječju: "javnom".

Odredbom članka 31. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/15) pod podnaslovom: "b) Na površinama javne i društvene namjene:" u alineji 8. iza riječi: "natječaju" dodane su riječi: "izuzev pratećih i pomoćnih objekata te infrastrukturnih objekata".

- na području uz potok Vuger za koje je propisana obveza provedbe javnog natječaja, do provedbe natječaja moguća je rekonstrukcija građevina prema detaljnim pravilima ovog članka.

Odredbom članka 24. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u stavku 2. pod podnaslovom: "b) Na površinama javne i društvene namjene:" u alineji 9. riječi: "urbanističko-arhitektonskog" zamijenjene su riječju: "javnog".

Odredbom članka 44. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) članak 62. je izmijenjen.

 

Prostori novih regulacija

 

Članak 63.

 

Prostori novih regulacija su prostori nedostatne komunalne opremljenosti zemljišta ili potpuno neizgrađeni prostori za koje je utvrđena obveza donošenja urbanističkog plana uređenja te raspisivanja javnog natječaja za građevine društvenih djelatnosti i drugih sadržaja u obuhvatu urbanističkog plana uređenja, a koji se financiraju iz sredstava državnog ili gradskog proračuna.

Odredbom članka 25. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u stavku 1. riječi: "urbanističko-arhitektonskog" zamijenjene su riječju: "javnog".

Do donošenja urbanističkog plana uređenja moguća je rekonstrukcija građevina u skladu s odredbom članka 86. ove odluke.

Na prostorima novih regulacija građevine javne i društvene namjene grade se prema urbanim pravilima iz članka 61. ove odluke.

Na prostorima novih regulacija javne i zaštitne zelene površine uređuju se prema urbanim pravilima iz članka 69., članka 70. i članka 71. ove odluke.

Prostori niske gradnje (1.7.)

Novi rezidencijalni prostori niske gradnje s mrežom javnih prostora i javnih i društvenih sadržaja, te drugim pratećim sadržajima stanovanja planiraju se prema sljedećim uvjetima:

a) gustoća stanovništva (Gnst) je najviše 150 st /ha;

b) tipologija gradnje:

- niske višestambene građevine;

- uvjeti gradnje prema urbanim pravilima iz članka 62. ove odluke. Iznimno, na prostorima UPU Selčina - sjever i UPU Gajišće - jug te na prostoru UPU Staro Brestje - zapad za trgovačko-uslužni centar, najveći GBP na građevnoj čestici je 1200 m2.

Odredbom članka 32. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/15) u stavku 5. pod naslovom: "Prostori niske gradnje (1.7.)", podnaslovom: "b) tipologija gradnje:", u alineji 2. iza riječi: "Gajišće - jug" dodane se riječi: "te na prostoru UPU Staro Brestje - zapad za trgovačko-uslužni centar,".

c) korištenje i namjena površina:

- stanovanje i prateći sadržaji (predškolske i školske ustanove, ustanove zdravstvene zaštite, parkovi, dječja igrališta, trgovačko - uslužni centri stambenog susjedstva),

- površina stambene namjene je 60 - 70% površine obuhvata urbanističkog plana uređenja,

- javne i zaštitne zelene površine su najmanje 10% površine obuhvata urbanističkog plana uređenja.

Prostori mješovite gradnje (1.8.)

Novi rezidencijalni prostori individualne i niske gradnje s mrežom javnih prostora i javnih i društvenih sadržaja, te drugim pratećim sadržajima stanovanja planiraju se prema sljedećim uvjetima:

a) gustoća stanovništva (Gnst) je najviše 100 st / ha;

b) tipologija gradnje:

- individualne građevine: samostojeće, poluugrađene ili građevine u nizu;

- niske višestambene građevine;

- uvjeti gradnje prema urbanim pravilima iz članka 61. i članka 62. ove odluke.

c) korištenje i namjena površina:

- stanovanje i prateći sadržaji (predškolske i školske ustanove, ustanove socijalne i zdravstvene zaštite, parkovi, dječja igrališta, trgovačko-uslužni centri stambenog susjedstva);

Odredbom članka 32. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/15) u stavku 6. pod naslovom: "Prostori mješovite gradnje (1.8.)", podnaslovom: "c) korištenje i namjena površina:" u alineji 1. iza riječi: "ustanove" dodane su riječi: "socijalne i".

- površina stambene namjene je 60 - 70% površine obuhvata urbanističkog plana uređenja;

- javne i zaštitne zelene površine su najmanje 10% površine obuhvata urbanističkog plana uređenja.

Odredbom članka 29. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/06) u stavku 5., podnaslov: "a) gustoća stanovanja (Gbst)" zamijenjen je podnaslovom: "a) gustoća stanovništva (Gnst)".

Odredbom članka 29. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/06) u stavku 5., podnaslovu b) tipologija gradnje, na kraju alineje 2., dodana je rečenica.

Odredbom članka 29. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/06) u stavku 6. podnaslov: "a) gustoća stanovanja (Gbst)" zamijenjen je podnaslovom: "a) gustoća stanovništva (Gnst)".

Odredbom članka 45. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) članak 63. je izmijenjen.

 

2. PODRUČJA URBANITETA

 

Članak 64.

 

Područja urbaniteta su prostori visokoga urbanog intenziteta i većih gustoća izgrađenosti koji svojim položajem ili povijesnim značenjem igraju značajnu ulogu u stvaranju identiteta Sesveta.

Središte Sesveta (2.1.)

- osmišljen urbanistički razvoj središnjeg prostora naselja kao nositelja identiteta mjesta, odnosno poslovnoga, administrativnog, kulturnog, zdravstvenog i prometnog gradskog središta;

- osmišljavanje načina povezivanja s područjem južno od pruge kao mogućnosti prostornog i sadržajnog proširenja središta;

Odredbom članka 33. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/15) pod podnaslovom: "Središte Sesveta (2.1)" alineja 2. je izmijenjena.

- planiranje prometnog rasterećenja središta i formiranje pješačke zone;

- gradnja prometnog terminala koji uključuje željeznički i autobusni kolodvor, te javnu garažu;

Odredbom članka 26. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) pod podnaslovom: "Središte Sesveta (2.1.)" alineja 5. je brisana.

- transformacija izgrađene strukture, uz očuvanje morfoloških i drugih obilježja koji su nositelji povijesnog identiteta mjesta i poteza prepoznatljivih ambijentalnih vrijednosti;

Odredbom članka 26. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) pod podnaslovom: "Središte Sesveta (2.1.)" dosadašnja alineja 6. je izmijenjena.

- očuvanje prostornih posebnosti, poštivanje postojećeg mjerila i karaktera povijesne jezgre Sesveta;

Odredbom članka 26. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) pod podnaslovom: "Središte Sesveta (2.1.)" u dosadašnjoj alineji 7. riječ: "zaštićene" je brisana.

- u skladu s polazištima i mjerama očuvanja prostora detaljnije određivanje najveće etažnosti za pojedine dijelove povijesnog središta, a u dopuštenom rasponu od jedne do najviše pet etaža odredit će se urbanističkim planom uređenja;

Odredbom članka 26. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) pod podnaslovom: "Središte Sesveta (2.1.)" u dosadašnjoj alineji 8. riječ: "zaštite" zamijenjena je riječima: "očuvanja prostora".

- uređenje javnih parkova;

- obnova i očuvanje starog groblja kao posebne parkovne površine bez mogućnosti gradnje građevina;

- obveza provedbe javnog natječaja na temelju kojega se donosi urbanistički plan uređenja;

Odredbom članka 26. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) pod podnaslovom: "Središte Sesveta (2.1.)" u dosadašnjoj alineji 11. riječi: "urbanističko-arhitektonskog" zamijenjene su riječju: "javnog".

Odredbom članka 26. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) pod podnaslovom: "Središte Sesveta (2.1.)" dosadašnje alineje od 6. do 11. postale su alineje od 5. do 10.

- za izradu programa za provedbu javnog natječaja i programskih polazišta za izradu urbanističkog plana uređenja potrebno je pribaviti posebne uvjete - zasebnu stručnu podlogu nadležnog tijela za zaštitu kulturnih dobara;

Odredbom članka 26. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) pod podnaslovom: "Središte Sesveta (2.1.)" iza dosadašnje alineje 11. koja je postala alineja 10. dodana je nova alineja 11.

- do donošenja urbanističkog plana uređenja moguća je gradnja građevina javne i društvene namjene od državne ili gradske važnosti prema javnom natječaju, drugi lokacijski uvjeti nisu propisani;

Odredbom članka 33. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/15) pod podnaslovom: "Središte Sesveta (2.1)" alineja 12. je izmijenjena.

- do donošenja urbanističkog plana uređenja moguća je rekonstrukcija građevina u skladu s odredbom članka 86. ove odluke;

- iznimno u Ninskoj ulici u zoni ugostiteljsko-turističke namjene omogućuje se zadržavanje postojećeg stanja izvedenosti objekata.

Detaljna pravila za područja izvan obuhvata plana:

a) na površinama javne i društvene namjene:

- gradnja novih građevina prema javnom natječaju, izuzev pratećih i pomoćnih objekata javne namjene te infrastrukturnih objekata;

Odredbom članka 26. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) pod podnaslovom: "a) na površinama javne i društvene namjene:" alineji 1. riječi: "urbanističko-arhitektonskom" zamijenjene su riječju: "javnom", a riječi: "u skladu s posebnim uvjetima zaštite" su brisane.

Odredbom članka 33. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/15) pod podnaslovom: "Detaljna pravila za područja izvan obuhvata Plana:" pod: "a) na površinama javne i društvene namjene:" na kraju alineje 1. točka sa zarezom zamijenjena je zarezom i dodane su riječi: "izuzev pratećih i pomoćnih objekata javne namjene te infrastrukturnih objekata;".

- omogućuje se rekonstrukcija i zamjena postojećih građevina;

- rekonstrukcija građevina moguća je u skladu s odredbama članka 86. ove odluke;

Odredbom članka 33. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/15) pod podnaslovom: "Detaljna pravila za područja izvan obuhvata Plana:" pod: "a) na površinama javne i društvene namjene:" iza alineje 2. dodana je nova alineja 3.

- najveća visina građevina je jedna ili više podzemnih etaža i najviše do pet nadzemnih etaža;

Odredbom članka 33. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/15) pod podnaslovom: "Detaljna pravila za područja izvan obuhvata Plana:" pod: "a) na površinama javne i društvene namjene:" u dosadašnjoj alineji 3. koja je postala alineja 4. riječi: "tri nadzemne etaže, iznimno" zamijenjene su riječju: "najviše".

b) na površinama mješovite i stambene namjene:

-  gradnja slobodnostojećih, poluugrađenih i ugrađenih, kao i rekonstrukcija i zamjena građevina, u pravilu, na postojećoj parcelaciji;

-  najveća visina građevina je podzemna etaža i četiri nadzemne etaže, pri čemu se četvrta etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat;

-  najmanja površina nove građevne čestice je 600 m2 za samostojeće, 300 m2 za poluugrađene i 150 m2 za ugrađene građevine;

-  najmanje 80 m2 građevne čestice /1 stan;

-  najveća izgrađenost građevne čestice je 40%;

-  najveći ki nadzemno je 1,2;

-  najveći GBP na građevnoj čestici je 800 m2;

-  za novu gradnju obavezan je predvrt; najmanje 30% površina predvrta mora biti hortikulturno uređeno;

-  prirodni teren mora biti najmanje 30% površine građevne čestice i nije ga moguće planirati unutar rezervacije proširenja postojeće ulice;

-  potreban broj PGM-a osigurati na građevnoj čestici prema normativu 1 PGM/1 stan, a za druge namjene prema normativima iz članka 39. ove odluke (ne unutar rezervacije proširenja postojeće ulice);

-  prigodom zamjene i rekonstrukcije postojećih građevina površina građevne čestice može biti manja od površine određene ovim člankom; ako su postojeći GBP i ki veći od određenih ovim člankom mogu se zadržati, ali bez povećavanja; drugi uvjeti nisu propisani.

Odredbom članka 26. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) pod podnaslovom: "b) na površinama mješovite namjene sjeveroistočno od Bjelovarske i Varaždinske:" u alineji 1. zarez i riječi: "prema posebnim uvjetima zaštite" su brisane.

Odredbom članka 33. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/15) Podnaslov: "b) na površinama mješovite namjene sjeveroistočno od Bjelovarske i Varaždinske:" i alineje od 1. do 11. su izmijenjeni.

Linearni potezi urbaniteta (2.2.)

Linearni potezi urbaniteta su potezi uz glavne sesvetske ulice Zagrebačku, Bjelovarsku, Dugoselsku i Varaždinsku ulicu, te druge ulice.

Opća pravila

- transformacije izgrađene strukture u cilju stvaranja urbanog identiteta uličnih poteza prepoznatljivih ambijentalnih i oblikovnih vrijednosti;

- gradnja niskih stambenih stambeno - poslovnih ili poslovnih građevina;

Odredbom članka 33. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/15) pod podnaslovom: "Opća pravila" u alineji 2. iza riječi: "niskih" dodana je riječ: "stambenih".

- prizemlja građevina u pravilu su poslovne namjene;

Odredbom članka 33. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/15) u alineji 3. riječ: "isključivo" zamijenjena je riječima: "u pravilu su".

- na područjima za koje je propisana obveza donošenja urbanističkog plana uređenja, do njegova donošenja moguća je rekonstrukcija građevina u skladu s odredbom članka 86. ove odluke.

a) Na površinama mješovite i poslovne namjene i na površinama gospodarske namjene - ugostiteljsko-turističke:

Odredbom članka 26. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) podnaslov: "a) Na površinama mješovite i poslovne namjene:", je izmijenjen.

Detaljna pravila

- gradnja samostojećih građevina;

- najveća visina građevina je podzemna etaža i četiri nadzemne etaže, pri čemu se četvrta etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat;

- prizemlje građevine može biti iznad kote uređenog terena najviše 1,5 m;

Odredbom članka 33. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/15) pod podnaslovom: "Detaljna pravila" u alineji 3. riječi: "30 cm" zamijenjena je riječima: "1,5 m".

- najmanja površina građevne čestice je 600 m2;

- najmanje 80 m2 građevne čestice / 1 stan;

Odredbom članka 33. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/15) alineja 6. je brisana, a dosadašnje alineje od 7. do 9. postale su alineje od 6. do 8.

- najveća izgrađenost građevne čestice je 50%;

- najveći ki nadzemno je 1,0;

Odredbom članka 33. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/15) u dosadašnjoj alineji 8. koja je postala alineja 7. iza riječi: "ki" dodana je riječ: "nadzemno".

- najveći GBP na građevnoj čestici stambene namjene je 800 m2;

Odredbom članka 33. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/15) u dosadašnjoj alineji 9. koja je postala alineja 8. iza riječi: "čestici" dodane su riječi: "stambene namjene".

- za izgradnju nestambenih sadržaja na većim građevnim česticama GBP može biti veći od 800 m2; ki ne veći od 1,0, a ostali parametri prema detaljnim pravilima;

Odredbom članka 33. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/15) iza dosadašnje alineje 9. koja je postala alineja 8. dodana je nova alineja 9.

- građevni je pravac udaljen od regulacijske linije glavne ulice ili ruba rezervacije proširenja postojeće ulice najmanje 10 m, a od ostalih ulica najmanje 5,0 m;

- najmanja udaljenost građevine od međe susjedne građevne čestice je 5 m;

Odredbom članka 33. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/15) alineja 12. je brisana, a dosadašnje alineje od 13. do 27. postale su alineje od 12. do 26.

- prirodni teren mora biti najmanje 30% površine građevne čestice i nije ga moguće planirati unutar rezervacije proširenja postojeće ulice;

- obavezan je predvrt; najmanje 30% površina predvrta mora biti hortikulturno uređeno i nije ga moguće planirati unutar rezervacije proširenja postojeće ulice;

- uvjeti za gradnju pomoćnih građevina određeni su člankom 35. ove odluke;

- uvjeti za uređivanje građevne čestice određeni su člankom 36. ove odluke;

- potreban broj PGM-a osigurati na građevnoj čestici prema normativu 1 PGM/1 stan, a za druge namjene prema normativima iz članka 39. ove odluke (ne unutar rezervacije proširenja postojeće ulice);

- prigodom zamjene postojećih građevina površina građevne čestice može biti manja od površine određene ovim člankom ako je širina čestice manja od 20 m, postojeća udaljenost od međe susjedne građevne čestice koja nije manja od 3 m može se zadržati; ako su postojeći GBP i ki veći od određenih ovim člankom mogu se zadržati, ali bez povećavanja; drugi uvjeti prema detaljnim pravilima iz ovog članka;

Odredbom članka 33. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/15) u dosadašnjoj alineji 18. koja je postala alineja 17. iza riječi: "ovim člankom" dodane su riječi: "ako je širina čestice manja od 20 m, postojeća udaljenost od međe susjedne građevne čestice koja nije manja od 3 m može se zadržati".

- prigodom rekonstrukcije postojećih građevina površina i širina građevne čestice mogu biti manje od određenih ovim člankom; postojeća udaljenost od međe susjedne građevne čestice koja nije manja od 3 m može se zadržati; građevni je pravac udaljen 5 m od regulacijske linije ili ruba rezervacije proširenja postojeće ulice; drugi uvjeti prema detaljnim pravilima iz ovoga članka;

- iznimno, moguća je rekonstrukcija postojeće stambene individualne građevine; postojeća udaljenost od susjedne građevne čestice koja nije manja od 1 m može se zadržati; građevni je pravac udaljen najmanje 5 m od regulacijske linije ili ruba rezervacije proširenja postojeće ulice; najveći GBP je 400 m2; moguće je zadržati stambenu namjenu; drugi uvjeti prema detaljnim pravilima iz ovoga članka;

- iznimno, moguća je gradnja i rekonstrukcija poluugrađene građevine na česticama širine manje od 20 m, ako je postojeća susjedna građevina poluugrađena a kao dovršetak postojeće tipologije; najveći GBP je 400 m2; drugi uvjeti prema detaljnim pravilima iz ovoga članka;

Odredbom članka 33. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/15) u dosadašnjoj alineji 21. koja je postala alineja 20. iza riječi: "gradnja" dodane su riječi: "i rekonstrukcija", iza riječi: "poluugrađene građevine" dodane su riječi: "na česticama širine manje od 20 m,", a iza riječi: "građevina poluugrađena" dodane su riječi: "a kao dovršetak postojeće tipologije".

- iznimno, u zoni poslovne namjene na prostoru između Zagrebačke ulice i željezničke pruge, moguća je gradnja samostojećih građevina najvećeg GBP-a 1.200 m2; drugi uvjeti prema detaljnim pravilima iz ovoga članka;

- iznimno, u zoni poslovne namjene na prostoru između Bjelovarske ulice i željezničke pruge, moguća je gradnja trgovačko - kulturnog centra, najveće izgrađenosti građevne čestice 50%, prirodni teren mora biti najmanje 30% građevne čestice, obvezan javni natječaj, potreban broj parkirališnih i garažnih mjesta mora biti osiguran većim dijelom unutar podrumske etaže građevine;

Odredbom članka 26. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u alineji 23. riječ: "arhitektonski" zamijenjena je riječju: "javni".

- iznimno, u zoni poslovne namjene na prostoru zapadno od križanja Zagrebačke ulice i Ulice Ljudevita Posavskog na k.č.br. 1986/1, 1987, 1988/1, 1990 i 1991/4 k..o. Sesvete moguća je gradnja poslovne građevine najvećeg GBP-a 2400 m2 i najveće duljine uličnog pročelja 30 m; drugi uvjeti prema detaljnim pravilima iz ovoga članka;

- iznimno, u zoni poslovne namjene sjeverno od Dugoselske ulice na k.č.br. 3554, 3555/1 i 3555/2 k.o. Sesvetski Kraljevec moguća je gradnja poslovnih građevina ugostiteljske namjene najvećeg GBP-a zone 3400 m2; drugi uvjeti prema detaljnim pravilima iz ovoga članka;

- iznimno, za k.č.br. 3694/1 k.o. Sesvete, najveći ki nadzemno je 2.0, najveća visina građevine šest nadzemnih etaža; obaveza provedbe arhitektonskog natječaja; drugi uvjeti odredit će se urbanističkim planom uređenja;

- iznimno, u zoni poslovne namjene sjeverno od križanja ulice Dubrava i Ulice kneza Branimira moguća je gradnja poslovnih građevina pri čemu prirodni teren mora biti 30% površine građevne čestice; najveći ki je 3,0; drugi uvjeti nisu propisani.

Odredbom članka 26. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u alineji 27. riječi: "urbanističko-arhitektonskim" zamijenjene su riječju: "javnim".

Odredbom članka 33. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/15) u dosadašnjoj alineji 27. koja je postala alineja 26. riječi: "čije će se arhitektonsko oblikovanje i odnos prema susjednim namjenama provjeriti javnim natječajem," zamijenjene su riječima: "pri čemu".

b) Na površinama javne i društvene namjene:

- gradnja samostojećih građevina, te rekonstrukcija i zamjena postojećih građevina;

- najveća visina građevine je podzemna etaža i tri nadzemne etaže;

- najveća izgrađenost građevne čestice je 30%;

- najmanja udaljenost građevine od međe susjedne građevne čestice je h/2;

- prirodni teren mora biti najmanje 40% površine građevne čestice, parkovno uređen i nije ga moguće planirati unutar rezervacije proširenja postojeće ulice;

- potreban broj PGM-a rješava se prema normativima iz članka 39. ove odluke (ne unutar rezervacije proširenja postojeće ulice);

- prigodom rekonstrukcije i zamjene postojećih građevina ako su postojeća izgrađenost građevne čestice i visina građevine veće od određenih ovim člankom, mogu se zadržati, ali bez povećavanja;

- gradnja novih građevina prema javnom natječaju, izuzev pratećih i pomoćnih objekata javne namjene te infrastrukturnih objekata.

Odredbom članka 26. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) pod podnaslovom: "b) Na površinama javne i društvene namjene:" u alineji 8. riječi: "urbanističko-arhitektonskom" zamijenjene su riječju: "javnom".

Odredbom članka 33. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/15) pod podnaslovom: "b) Na površinama javne i društvene namjene:" u alineji 8. iza riječi: "natječaju" točka je zamijenjena zarezom i dodane su riječi: "izuzev pratećih i pomoćnih objekata javne namjene te infrastrukturnih objekata."

Lokalne zone urbaniteta (2.3.)

- Lokalne zone urbaniteta planiraju se na prostorima Novog Brestja i Sesvetske Selnice - Sesvetskih Sela prema sljedećim uvjetima:

Odredbom članka 26. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) pod podnaslovom: Lokalne zone urbaniteta (2.3.)" iza riječi: "Brestja" brisan je zarez i dodano slovo "i", a riječi: "i Sesvetskog Kraljevca" su brisane.

- formiranje mreže javnih prostora, te uređenje trgova, parkova, dječjih igrališta i gradnja građevina javnih sadržaja;

- gradnja niskih stambeno-poslovnih ili poslovnih građevina prema urbanim pravilima 2.2. iz članka 64. i /ili urbanim pravilima za gradnju (interpolaciju) iz članka 59. ove odluke;

- gradnja građevina javne i društvene namjene prema urbanim pravilima iz članka 61. ove odluke;

- uređenje javnih i zaštitnih zelenih površina prema urbanim pravilima iz članka 69., članka 70. i članka 71. ove odluke;

- uređenje sportsko-rekreacijskih površina prema urbanom pravilu 5.1. iz članka 68. ove odluke;

- obveza donošenja urbanističkog plana uređenja;

- do donošenja urbanističkog plana uređenja moguća je rekonstrukcija građevina u skladu s odredbom članka 86. ove odluke.

Odredbom članka 30. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/06), pod Linearni potezi urbaniteta (2.2.), kod Detaljnih pravila u alineji 10. iza riječi: "linije" dodane su riječi: "glavne ulice", a iza riječi: "najmanje 10 m" stavljen je zarez i dodane su riječi: "a od ostalih ulica najmanje 5,0 m".

Odredbom članka 30. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/06), pod Linearni potezi urbaniteta (2.2.), kod Detaljnih pravila u alineji 22. iza riječi: "namjene" dodane su riječi: "na prostoru između Zagrebačke ulice i željezničke pruge,".

Odredbom članka 30. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/06), pod Linearni potezi urbaniteta (2.2.), kod Detaljnih pravila iza alineje 22. dodane su nove alineje 23. i 24.

Odredbom članka 46. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) članak 64. je izmijenjen.

 

3. GOSPODARSKE ZONE

 

Članak 65.

 

Gospodarska zona Sesvete (3.1.)

Opća pravila

- gospodarska zona gradskog značenja sastoji se od lokacija sjever i jug, dijelom na arheološkom lokalitetu;

- uz Ulicu Ljudevita Posavskog i Slavonsku aveniju planira se poslovna namjena, a na drugim se prostorima planira i poslovna i proizvodna namjena;

- skladišta kao osnovna djelatnost ne mogu se graditi;

- skladišni prostor može biti površine do 20% GBP-a poslovne ili proizvodne građevine;

- osigurati prostor za smještaj reciklažnog dvorišta;

- površine za koje postoji obveza donošenja urbanističkog plana uređenja prikazane su u kartografskom prikazu 4.c UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA - Područja primjene planskih mjera zaštite;

- do donošenja urbanističkog plana uređenja moguća je rekonstrukcija građevina u skladu s odredbom članka 86. ove odluke;

- na području za koje ne postoji obveza donošenja urbanističkog plana uređenja mogu se graditi građevine i uređivati prostori prema detaljnim pravilima iz ovoga članka.

Detaljna pravila:

a) na površinama gospodarske i poslovne namjene:

- gradnja samostojećih građevina;

- najveća visina građevine je podzemna etaža i tri nadzemne etaže;

- najmanja površina građevne čestice je 2.000 m2;

- najmanja širina građevne čestice na regulacijskoj liniji ili rubu rezervacije proširenja postojeće ulice je 20 m, a najveći omjer širine i dužine čestice određen je, u pravilu, 1:5;

- najveća izgrađenost građevne čestice je 50%;

- najveći ki je 1,0;

- građevni pravac od regulacijske linije ili ruba rezervacije proširenja postojeće ulice udaljen je najmanje 12 m, iznimno od izdvojenih pješačkih površina i biciklističkih staza najmanje 5 m;

- najmanja udaljenost građevine od međe susjedne građevne čestice je h/2, ali ne manje od 3,0 m;

- potreban broj PGM-a osigurati na građevnoj čestici prema normativima iz članka 39. ove odluke (ne unutar rezervacije proširenja postojeće ulice);

- prirodni teren mora biti najmanje 30% površine građevne čestice i nije ga moguće planirati unutar rezervacije proširenja postojeće ulice;

- građevna čestica mora biti hortikulturno uređena; prema susjednim česticama drugih namjena, potrebno je urediti pojaseve visokoga zaštitnog zelenila (ne unutar rezervacije proširenja postojeće ulice);

- prigodom zamjene postojećih građevina površina građevne čestice može biti manja od površine određene ovim člankom; postojeći ki veći od 1,0 može se zadržati, ali bez povećanja; drugi uvjeti prema detaljnim pravilima iz ovoga članka;

- prigodom rekonstrukcije, postojećih građevina površina i širina građevne čestice mogu biti manje od određenih ovim člankom; najveći ki je 1,0; postojeća udaljenost od susjedne građevne čestice koja nije manja od 3 m i postojeći građevni pravac mogu se zadržati; drugi uvjeti prema detaljnim pravilima iz ovoga članka;

- iznimno, za sjeverno područje gospodarske zone uz željezničku prugu, planirano kao dio područja središta Sesveta za koji postoji obveza i provedbe javnog natječaja i donošenja urbanističkog plana uređenja, najveći ki nadzemno je 2.5; drugi uvjeti odredit će se javnim natječajem, odnosno urbanističkim planom uređenja;

Odredbom članka 27. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) pod podnaslovom: "Gospodarska zona Sesvete (3.1.)" u stavku 2. pod podnaslovom: "a) na površinama gospodarske i poslovne namjene:" u alineji 14. riječi: "urbanističko-arhitektonskog" zamijenjene su riječju: "javnog", riječi: "detaljnijeg plana" zamijenjene su riječima: "provedbenog dokumenta prostornog uređenja", a riječi: "urbanističko-arhitektonskim" zamijenjene su riječju: "javnim".

- iznimno, za područje UPU-a Gospodarska zona Sesvete - jug uz Slavonsku aveniju, na građevnim česticama većim od 4000 m2, najveći ki nadzemno je 2.0, najveća visina građevine šest nadzemnih etaža; obaveza provedbe javnog natječaja; drugi uvjeti odredit će se urbanističkim planom uređenja;

Odredbom članka 27. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u stavku 2. pod podnaslovom: "a) na površinama gospodarske i poslovne namjene:" u alineji 15. riječ: "arhitektonskog" zamijenjena je riječju: "javnog".

- iznimno, na području zone poslovne namjene koje nije obuhvaćeno UPU-om Gospodarska zona Sesvete - jug, sjeverno od Slavonske avenije, a zapadno uz Savsku cestu, koeficijent iskoristivosti građevne čestice ki nadzemno je maksimalno 2,0, drugi uvjeti prema pravilima iz ovog članka;

Odredbom članka 34. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/15) pod podnaslovom: "Gospodarska zona Sesvete (3.1.)" u stavku 2. pod podnaslovom: "a) na površinama gospodarske i poslovne namjene:" u alineji 16. iza riječi: "poslovne namjene", riječi: "sjeverozapadno" zamijenjena je riječima: "koje nije obuhvaćeno UPU-om Gospodarska zona Sesvete - jug, sjeverno od Slavonske avenije, a zapadno", riječi: "s južne i zapadne strane omeđenom novoplaniranom ulicom," brisane su, a iza riječi: "članka" točka je zamijenjena točkom sa zarezom.

- iznimno, na području zone poslovne namjene uz istočnu stranu Ulice Ljudevita Posavskog najveći ki je 1.5, najveća visina građevine je četiri nadzemne etaže, pri čemu se četvrta etaža oblikuje kao uvučeni kat; drugi uvjeti prema pravilima iz ovog članka.

Odredbom članka 34. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/15) iza alineje 16. dodana je alineja 17.

b) na površinama infrastrukturnih sustava:

- veličina građevne čestice, građevine i pratećih sadržaja određeni su tehnološkim zahtjevima;

- poštivanje mjera zaštite okoliša;

- prirodni teren mora biti najmanje 30% površine građevne čestice i nije ga moguće planirati unutar rezervacije proširenja postojeće ulice;

- građevna čestica mora biti hortikulturno uređena; prema susjednim česticama drugih namjena, potrebno je urediti pojaseve visokoga zaštitnog zelenila (ne unutar rezervacije proširenja postojeće ulice).

Odredbom članka 31. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/06) pod Općim pravilima, alineja 1. je izmijenjena.

Odredbom članka 31. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/06) pod Općim pravilima, alineja 5. je brisana.

Odredbom članka 31. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/06) pod Općim pravilima, dosadašnje alineje od 6. do 9. postale su alineje od 5. do 8.

Odredbom članka 31. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/06) pod Detaljnim pravilima, alineja 7. je izmijenjena.

Odredbom članka 47. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) članak 65. je izmijenjen.

c) na površinama mješovite namjene:

- do donošenja urbanističkog plana uređenja moguća je rekonstrukcija građevina u skladu s odredbom članka 86. ove odluke.

Odredbom članka 34. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/15) iza podnaslova: "b) na površinama infrastrukturnih sustava" s pripadajućim alinejama dodan je podnaslov c) i alineja.

 

Članak 66.

 

Gospodarske zone Kobiljak i Sesvetski Kraljevec (3.2.)

 

Opća pravila

Odredbom članka 35. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/15) pod podnaslovom: "Opća pravila" alineja 1. je brisana.

-  s obzirom na blizinu stanovanja, na ovom se području mogu graditi građevine za proizvodne, pretežito zanatske sadržaje s tehnološki visoko razvijenom proizvodnjom i bez štetnih utjecaja na okoliš, te poslovne građevine za pretežito uslužne, trgovačke i komunalno - servisne sadržaje;

-  u gospodarskoj zoni Kobiljak osigurati prostor za smještaj reciklažnog dvorišta.

Odredbom članka 35. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/15) dosadašnje alineje 2. i 3. postale su alineje 1. i 2.

Detaljna pravila

- gradnja samostojećih građevina;

- najveća visina građevine je podzemna etaža i tri nadzemne etaže;

Odredbom članka 48. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) pod podnaslovom Detaljna pravila alineja 2. je izmijenjena.

- najmanja površina građevne čestice je 2.000 m2;

- najveća izgrađenost građevne čestice je 40%;

- najveći ki nadzemno je 1,0;

Odredbom članka 35. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/15) pod podnaslovom: "Detaljna pravila" u alineji 5. iza riječi: "ki" dodana je riječ: "nadzemno".

-  građevni pravac udaljen je od regulacijske linije ili ruba rezervacije proširenja postojeće ulice najmanje 10 m;

Odredbom članka 48. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) pod podnaslovom Detaljna pravila u alineji 6. iza riječi: "linije", dodane su riječi: "ili ruba rezervacije proširenja postojeće ulice".

-  najmanja udaljenost građevine od međe susjedne građevne čestice je h/2, ali ne manje od 3,0 m;

-  potreban broj PGM-a osigurati na građevnoj čestici prema normativima iz članka 39. ove odluke (ne unutar rezervacije proširenja postojeće ulice);

Odredbom članka 48. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) pod podnaslovom Detaljna pravila u alineji 8. na kraju alineje brisana je točka sa zarezom i dodane su riječi u zagradi: "(ne unutar rezervacije proširenja postojeće ulice);".

-  prirodni teren mora biti najmanje 30% površine građevne čestice i nije ga moguće planirati unutar rezervacije proširenja postojeće ulice;

Odredbom članka 48. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) pod podnaslovom Detaljna pravila u alineji 9. na kraju alineje brisana je točka sa zarezom i dodane su riječi: "i nije ga moguće planirati unutar rezervacije proširenja postojeće ulice;".

-  građevna čestica mora biti hortikulturno uređena; prema susjednim česticama drugih namjena, potrebno je urediti pojaseve visokoga zaštitnog zelenila (ne unutar rezervacije proširenja postojeće ulice);

Odredbom članka 48. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) pod podnaslovom Detaljna pravila u alineji 10. na kraju alineje brisana je točka sa zarezom i dodane su riječi u zagradi: "(ne unutar rezervacije proširenja postojeće ulice);".

-  prigodom zamjene postojećih građevina površina građevne čestice može biti manja od površine određene ovim člankom; postojeći ki veći od 1,0 može se zadržati, ali bez povećavanja; drugi uvjeti prema detaljnim pravilima iz ovoga članka;

-  prigodom rekonstrukcije postojećih građevina građevna čestica može biti manja od 2.000 m2; najveći ki je 1,0; postojeća udaljenost od susjedne građevne čestice koja nije manja od 3 m i postojeći građevni pravac mogu se zadržati; drugi uvjeti prema detaljnim pravilima iz ovoga članka;

Odredbom članka 35. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/15) pod podnaslovom: "Detaljna pravila" u alineji 12. iza riječi: "članka" točka je zamijenjena točkom sa zarezom.

-  prigodom izgradnje i rekonstrukcije ugostiteljsko-turističkih građevina uz glavne gradske ulice, omogućuje se najveća visina građevina do šest nadzemnih etaža, pri čemu se šesta etaža oblikuje kao uvučeni kat, ostali uvjeti prema detaljnim pravilima ovog članka.

Odredbom članka 48. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) pod podnaslovom Detaljna pravila u alineji 12. iza riječi: "rekonstrukcije" brisan je zarez i riječi: "dogradnje i nadogradnje".

Odredbom članka 35. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/15) pod podnaslovom: "Detaljna pravila" iza alineje 12. dodana je alineja 13.

 

4. PROSTORI TRANSFORMACIJE

 

Članak 67.

 

Prostori transformacije su lokacije postojeće industrije, velikih skladišta i napuštenih poljoprivrednih farmi na kojima je moguća prenamjena u:

- sadržaje i programe koji omogućavaju urbanu transformaciju i stvaranje javnog prostora gradskog karaktera;

- sadržaje stanovanja, kulture, znanosti, zabave, sporta i rekreacije, tehnološko-znanstveno-gospodarske sadržaje, prostore za trgovinu i urede, te hotele i parkove;

- trgovačke sadržaje koji moraju biti prilagođeni urbanom prostoru s tipologijom i ponudom gradske robne kuće (hipermarketi su isključeni).

Područja za koje postoji obveza provedbe javnih natječaja i/ili obveza donošenja urbanističkog plana uređenja označeni su na kartografskom prikazu 4.c UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA - Područja primjene planskih mjera zaštite.

Odredbom članka 28. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u stavku 2. riječi: "urbanističko-arhitektonskih" zamijenjene su riječju: "javnih", a riječ: "dokumanata" zamijenjena je riječju: "dokumenata".

Do donošenja urbanističkog plana uređenja moguća je rekonstrukcija građevina u skladu s odredbom članka 86. ove odluke.

Zona Badel (4.2.)

-    područje većim dijelom industrijsko postrojenje površine oko 6,0 ha;

-    planira se više različitih programa - sadržaji javne namjene, trgovački, uslužni i ugostiteljski sadržaji, stanovanje, sportsko-rekreacijski sadržaji, turistički sadržaji i drugi sadržaji koji se mogu graditi u zoni mješovite namjene;

-    formiranje pješačke zone primjerene gradskom središtu kao i zone javnog parka uz potok Vuger;

-    najveća ki zone nadzemno je 1.5;

-    najveća visina nove gradnje do pet nadzemnih etaža s mogućnošću formiranja akcenta u prostoru visine do 12 nadzemnih etaža;

-    javne i zaštitne zelene površine su najmanje 20% površine zone;

Odredbom članka 28. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) pod podnaslovom "Zona Badel (4.2.)" iza alineje 5. dodana je nova alineja 6.

Odredbom članka 36. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/15) pod podnaslovom "Zona Badel (4.2.)" alineje od 1. do 6. su izmijenjene.

-    gradnja i uređenje određeno je gradskim projektom, a u skladu s člankom 83. Odluke.

Odredbom članka 36. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/15) pod podnaslovom "Zona Badel (4.2.)" iza alineje 6. dodana je alineja 7.

Zona Ciglana (4.3.)

- područje površine oko 5,5 ha;

- planira se raznolikost budućih programa od lokalnog i gradskog značenja;

- najveća ki zone nadzemno je 2.0;

- najveća visina građevina do četiri nadzemne etaže, osim za građevine na križanju Sesvetske ceste i Ulice Blage Zadre do pet nadzemnih etaža;

- javne i zaštitne zelene površine su najmanje 20% površine zone.

Farma Sesvetski Kraljevec (4.4.)

- prostor nekadašnje farme površine oko 13 ha;

- planira se stanovanje s javnim, sportsko-rekreacijsko-turističkim i trgovačkim sadržajima kao pratećim sadržajem;

- najveća ki zone nadzemno je 1.5;

- najveća visina građevina je podzemna etaža i četiri nadzemne etaže, pri čemu se četvrta etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat;

- javne i zaštitne zelene površine su najmanje 30% površine zone.

Sopnica - Jelkovec (4.5.)

- područje nekadašnje svinjogojske farme površine oko 32 ha, u vlasništvu Grada;

- planira se kao zona mješovitih, pretežito stambenih programa.

Duboki jarak (4.6.)

- područje bivšeg vojnog skladišta, u vlasništvu Republike Hrvatske, eksplozijom djelomično očišćeno od šumskog raslinja i kontaktnog prostora uz produženu Branimirovu ulicu površine oko 27,0 ha;

Odredbom članka 36. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/15) pod podnaslovom: "Duboki jarak (4.6.)" u alineji 1. iza riječi: "ulicu" dodane su riječi: "površine oko 27,0 ha".

- planiraju se mješoviti, pretežito stambeni programi u zelenilu, uz očuvanje šumske kulture, javni sadržaji te sportsko-rekreacijski sadržaji;

Odredbom članka 36. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/15) p