Na temelju članaka 6

Na temelju članaka 6. Zakona o kulturnim vijećima (Narodne novine 48/04) i članka 38. točke 2. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06 i 18/06), Gradska skupština Grada Zagreba, na 45. sjednici, 26. veljače 2009., donijela je

 

ODLUKU

o izmjenama Odluke o osnivanju kulturnih vijeća

 

Članak 1.

 

U Odluci o osnivanju kulturnih vijeća (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/04) u članku 5. stavak 4. mijenja se i glasi:

"Na temelju prispjelih prijedloga Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport imenuje predsjednike i članove vijeća."

 

Članak 2.

 

U članku 6. stavku 1. riječ: "dvije" zamjenjuje se riječju: "četiri".

 

Članak 3.

 

U cijelom tekstu Odluke riječi: "Gradski ured za kulturu" zamjenjuju se riječima: "Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport" u odgovarajućim padežima.

 

Članak 4.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 612-01/09-03/1

URBROJ: 251-01-04-09-4

Zagreb, 26. veljače 2009.

Predsjednica

Gradske skupštine

Mr.sc. Tatjana Holjevac, v.r.