Na temelju članka 35. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 - ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 41. točke 1. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18 i 3/20), Gradska skupština Grada Zagreba, na 39. sjednici, 2. veljače 2021., donijela je

 

STATUTARNU ODLUKU

o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba

 

Članak 1.

 

U Statutu Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18 i 3/20), u članku 40. stavak 3. mijenja se i glasi:

"(3) Gradska skupština ima četrdeset sedam gradskih zastupnika."

 

Članak 2.

 

U članku 41. točki 29. riječ: "mjesne" briše se.

 

Članak 3.

 

U članku 44. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

"(5) Predsjednik i potpredsjednik Gradske skupštine koji svoju dužnost obavljaju profesionalno ostvaruju pravo na plaću i ostala prava iz rada, a predsjednik i potpredsjednici Gradske skupštine koji svoju dužnost ne obavljaju profesionalno ostvaruju pravo na naknadu, sukladno zakonu kojim se uređuje lokalna i područna (regionalna) samouprava i gradskoj odluci."

 

Članak 4.

 

U članku 49. stavak 2. mijenja se i glasi:

"(2) Gradski zastupnik ima pravo na naknadu za rad u Gradskoj skupštini i radnim tijelima Gradske skupštine u skladu sa zakonom i gradskom odlukom."

Stavak 3. mijenja se i glasi:

"(3) Gradski zastupnik ima pravo na opravdani izostanak s posla radi sudjelovanja u radu Gradske skupštine i njezinih radnih tijela, sukladno sporazumu s poslodavcem."

 

Članak 5.

 

U članku 60. stavku 1. iza točke 24. dodaje se nova točka 25. koja glasi:

"25. saziva zborove građana;".

Dosadašnja točka 25. postaje točka 26.

 

Članak 6.

 

U članku 64. stavak 6. mijenja se i glasi:

"(6) Ako u obavijesti iz stavka 5. ovoga članka nije naveden dan početka novog načina obavljanja dužnosti, novi način obavljanja dužnosti započinje prvog dana sljedećeg mjeseca nakon dostave te obavijesti."

 

Članak 7.

 

U članku 68. stavak 2. briše se.

U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 2. na kraju prve rečenice briše se točka i dodaju se riječi: "i njegove zamjenike."

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 3.

U dosadašnjem stavku 5. koji postaje stavak 4. brojevi: "3. i 4." zamjenjuju se brojevima: "2. i 3.".

U dosadašnjem stavku 6. koji postaje stavak 5. broj: "5." zamjenjuje se brojem: "4.".

Iza dosadašnjeg stavka 6. koji postaje stavak 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

"(6) O svim promjenama tijekom mandata gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika, pročelnik gradskog upravnog tijela nadležnog za službeničke odnose dužan je bez odgode obavijestiti tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu."

 

Članak 8.

 

U članku 69. stavak 3. mijenja se i glasi:

"(3) Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 20 % ukupnog broja birača upisanih u popis birača u Gradu Zagrebu, Gradska skupština raspisat će referendum za opoziv gradonačelnika te zamjenike gradonačelnika koji su izabrani zajedno s njim u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje lokalna i područna (regionalna) samouprava i zakona kojim se uređuje raspisivanje referenduma, u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje je li prijedlog podnio potreban broj birača u Gradu Zagrebu."

 

Članak 9.

 

U članku 79. stavku 1. točki 8. riječ: "mjesne" briše se.

 

Članak 10.

 

U članku 99. stavku 1. točki 9. riječ: "mjesne" briše se.

 

Članak 11.

 

U članku 139. riječi: "mjesni zborovi građana, predstavke, prijedlozi i pritužbe građana" zamjenjuju se riječima: "zborovi građana, predstavke i pritužbe građana, prijedlozi i peticije građana".

 

Članak 12.

 

U članku 140. stavku 2. na kraju rečenice briše se točka i dodaju se riječi: "kojim se uređuje provedba referenduma."

U stavku 6. na kraju rečenice briše se točka i dodaju se riječi: "i upisani su u popis birača."

 

Članak 13.

 

U članku 141. stavku 2. na kraju rečenice briše se točka i dodaju se riječi: "i upisani su u popis birača."

 

Članak 14.

 

Podnaslov iznad članka 143. mijenja se i glasi: "Zborovi građana".

Članak 143. mijenja se i glasi:

"(1) Zborovi građana sazivaju se radi izjašnjavanja građana o pojedinim pitanjima i prijedlozima iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba te raspravljanja o potrebama i interesima građana od lokalnog značenja, u skladu sa zakonom i ovim statutom.

(2) Na zborovima građana imaju pravo sudjelovati birači koji imaju prebivalište na području za koje je sazvan zbor građana."

 

Članak 15.

 

Članak 144. mijenja se i glasi:

"(1) Zborove građana saziva vijeće mjesnog odbora, odnosno vijeće gradske četvrti, u skladu s ovim statutom

(2) Zborove građana može sazvati i Gradska skupština te gradonačelnik radi raspravljanja i izjašnjavanja građana o pitanjima od značenja za Grad Zagreb.

(3) U slučaju raspuštanja vijeća mjesnog odbora, za područje tog mjesnog odbora zborove građana saziva vijeće gradske četvrti."

 

Članak 16.

 

Članak 145. mijenja se i glasi:

"(1) Kada zborove građana saziva vijeće mjesnog odbora, odnosno vijeće gradske četvrti, zborovi građana sazivaju se za cijelo područje ili za dio područja mjesnog odbora ili gradske četvrti koji čini zasebnu cjelinu.

(2) Kada zborove građana saziva Gradska skupština ili gradonačelnik, zborovi građana sazivaju se za cijelo područje ili za dio područja Grada Zagreba, pojedina naselja ili dijelove naselja na području Grada Zagreba, a mogu se sazvati i za cijelo područje ili za dio područja mjesnog odbora ili gradske četvrti koji čini zasebnu cjelinu.

(3) Zbor građana saziva se javnim upućivanjem poziva na način prikladan mjesnim prilikama.

(4) Javni poziv se može uputiti preko tiska i drugih sredstava javnog priopćavanja, oglašavanjem na oglasnim pločama u područnim uredima gradske uprave, u prostorima mjesne samouprave, na javnim objektima, oglasnim stupovima, objavom na mrežnim stranicama Grada Zagreba i na drugi prikladan način.

(5) Poziv na zbor građana sadrži mjesto i vrijeme održavanja zbora građana te pitanja i prijedloge o kojima se građani izjašnjavaju.

(6) Na zboru građana odlučuje se javnim glasovanjem, osim ako se na zboru većinom glasova prisutnih građana ne donese odluka o tajnom izjašnjavanju."

 

Članak 17.

 

U članku 146. stavku 1. riječ: "mjesnog" briše se.

U stavku 2. iza riječi: "održavanju" riječ: "mjesnog" briše se, a na kraju rečenice briše se točka i dodaju se riječi: "te po potrebi i druge osobe utvrđene gradskom odlukom iz članka 147. stavka 2. ovog statuta."

U stavku 3. riječi: "Mjesni zbor" zamjenjuju se riječju: "Zbor", a na kraju rečenice briše se točka i dodaju se riječi: "te po potrebi i druge osobe utvrđene gradskom odlukom iz članka 147. stavka 2. ovog statuta."

U stavku 4. riječ: "mjesni" briše se.

 

Članak 18.

 

Članak 147. mijenja se i glasi:

"(1) Mišljenje dobiveno od zbora građana obvezatno je za mjesni odbor odnosno gradsku četvrt, a savjetodavno za Gradsku skupštinu i gradonačelnika.

(2) Način sazivanja, rada i odlučivanja na zboru građana uređuje se gradskom odlukom u skladu sa zakonom i ovim statutom."

 

Članak 19.

 

Podnaslov iznad članka 148. mijenja se i glasi: "Predstavke i pritužbe građana".

 

Članak 20.

 

Članak 150. briše se.

 

Članak 21.

 

U članku 151. iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

"(6) Predstavke i pritužbe iz stavka 1. ovoga članka mogu se podnijeti i elektroničkim putem."

 

Članak 22.

 

Iza članka 151. dodaje se podnaslov i članak 151.a koji glase:

 

"Prijedlozi i peticije građana

 

Članak 151.a

 

(1) Građani imaju pravo Gradskoj skupštini predlagati donošenje općeg akta ili rješavanje određenog pitanja iz njezina djelokruga te podnositi peticije o pitanjima iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba od lokalnog značenja, u skladu sa zakonom i ovim statutom.

(2) O prijedlogu i peticiji iz stavka 1. ovoga članka Gradska skupština mora raspravljati ako ih potpisom podrži najmanje deset posto birača upisanih u popis birača Grada Zagreba te dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca od zaprimanja prijedloga odnosno peticije.

(3) Prijedlozi i peticije iz stavka 1. ovoga članka mogu se podnijeti i elektroničkim putem.

(4) Način podnošenja prijedloga i peticija, odlučivanja o njima i druga pitanja uređuju se gradskom odlukom u skladu sa zakonom i ovim statutom."

 

Članak 23.

 

Iza članka 157. dodaje se članak 157.a koji glasi:

 

"Članak 157.a

 

(1) Informacije o trošenju proračunskih sredstava objavljuju se na mrežnim stranicama Grada Zagreba tako da budu lako dostupne i pretražive.

(2) Objava informacija iz stavka 1. ovoga članka obavlja se u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje proračuna te uputa i drugih akata ministarstva nadležnog za financije."

 

Članak 24.

 

Ova statutarna odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba osim članaka 3., 4., 7., i 8. koji stupaju na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih lokalnih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinske načelnike, gradonačelnike i župane.

 

KLASA: 021-05/21-01/14

URBROJ: 251-01-03-21-5

Zagreb, 2. veljače 2021.

Predsjednik

Gradske skupštine

Mislav Herman, dr. med., v. r.