Na temelju članka 26

Na temelju članka 57. točke 8. Poslovnika Gradske skupštine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/09, 6/13 i 7/14), u vezi s člankom 113. stavkom 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13), Odbor za Statut, Poslovnik i propise, na 62. sjednici, 17. srpnja 2016., utvrdio je pročišćeni tekst Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/07), Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09), Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/16) u kojima je utvrđeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

 

KLASA: 021-05/16-003/181

URRBROJ: 251-01-02-16-1

Zagreb, 18. srpnja 2016.

Predsjednik

Odbora za Statut, Poslovnik i propise

Ratko Maričić, dipl. iur., v. r.

 

 

ODLUKA

o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba

(pročišćeni tekst)

 

I.       TEMELJNE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Donosi se Generalni urbanistički plan grada Zagreba (u nastavku teksta: Generalni urbanistički plan), što ga je izradio Gradski zavod za prostorno uređenje 2007. godine.

Donose se Izmjene i dopune Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (u nastavku teksta: Izmjene i dopune GUP-a Zagreba), što ih je izradio Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba u suradnji s nositeljem izrade Gradskim uredom za strategijsko planiranje i razvoj Grada 2009.

Donose se Izmjene i dopune Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (u nastavku teksta: Izmjene i dopune GUP-a Zagreba), što ih je izradio Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba u suradnji s nositeljem izrade Gradskim uredom za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet 2013. godine.

Donose se Izmjene i dopune Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (u nastavku teksta: Izmjene i dopune GUP-a Zagreba), što ih je izradio Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba u suradnji s nositeljem izrade Gradskim uredom za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet i Gradskim uredom za strategijsko planiranje i razvoj Grada, 2016. godine.

Odredbom članka 1. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09) iza stavka 1. dodan je novi stavak 2.

Odredbom članka 1. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) iza stavka 2. dodan je novi stavak 3.

Odredbom članka 2. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/16) iza stavka 3. dodan je stavak 4.

 

Članak 2.

 

Generalnim urbanističkim planom, u skladu sa Strategijom i Programom prostornog uređenja Republike Hrvatske i Prostornim planom Grada Zagreba, utvrđuje se temeljna organizacija prostora, zaštita prirodnih, kulturnih i povijesnih vrijednosti, korištenje i namjena površina, s prijedlogom uvjeta i mjera njihova uređenja.

Generalni urbanistički plan sadrži način i oblike zaštite i korištenja, uvjete i smjernice za uređenje i zaštitu prostora, mjere za unapređivanje i zaštitu okoliša, područja s posebnim i drugim obilježjima, te druge elemente važne za grad Zagreb.

 

POLAZIŠTA I CILJEVI

 

Članak 3.

 

Područje Grada Zagreba razvijat će se i obnavljati usporedno i u međuzavisnosti s uravnoteženim i ravnomjernim razvojem Republike Hrvatske, područjem regije i područjem što ga obuhvaća Grad Zagreb kao glavni grad Republike Hrvatske. U sveukupnom razvoju Grada Zagreba razvijat će se i obnavljati i njegov urbani dio.

Cilj prostornog uređenja grada Zagreba je urbana obnova i konsolidacija njegova urbanog područja što će se poticati sljedećim planskim mjerama:

-  dopunjavanjem (pogušćivanjem) izgrađenog područja;

-  rehabilitacijom izgrađenoga urbanog tkiva;

-  očuvanjem i uređenjem neizgrađenih površina;

-  poboljšanjem urbane mreže i komunikacijskih sustava, posebice javnog prometa;

-  unapređivanjem sustava urbanog uređenja, gospodarenja gradskim prostorom i ukupne urbane reprodukcije grada i to posebno planskim otkupom i uređenjem zemljišta za potrebe stanovanja i ostale gradske funkcije, te planskim otkupom zemljišta uz važne gradske poteze:

· gradske autoceste i važnije gradske ulice;

· prigradsku željeznicu;

· poteze uz Savu;

· uz značajne građevine koje se grade iz proračuna;

-  očuvanjem povijesnih i prirodnih vrijednosti, te sustavnim evidentiranjem i sanacijom ugroženih vrijednosti povijesne jezgre i drugih nositelja povijesnog identiteta grada, reljefne raznolikosti, šuma i park-šuma.

 

Članak 4.

 

Generalni urbanistički plan donosi se za dio područja Grada Zagreba utvrđen Prostornim planom Grada Zagreba i obuhvaća njegovo uže gradsko područje između medvedničke šume i zagrebačke obilaznice, sa oko 220 km2, uključujući i njegovo povijesno središte.

Granice Generalnoga urbanističkog plana prikazane su na kartografskim prikazima iz članka 5. točke B ove odluke.

 

Članak 5.

 

Plan sadržan u elaboratu Generalni urbanistički plan grada Zagreba sastoji se od:

A   Tekstualnog dijela u knjizi pod nazivom "Generalni urbanistički plan grada Zagreba",

B   Grafičkog dijela koji sadrži kartografske prikaze u mjerilu 1:5000, i to:

1)   KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA

2)   MREŽA GOSPODARSKIH I DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

3)   PROMETNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA

3a) Promet

3b) Energetski sustav, pošta i telekomunikacije

3c) Vodnogospodarski sustav i postupanje s otpadom

4) UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA

4a) Urbana pravila

4b) Procedure urbano - prostornog uređenja

4c) Zaštićeni i evidentirani dijelovi prirode

4d) Nepokretna kulturna dobra

Generalni urbanistički plan iz stavka 1. točaka A i B ovoga članka, ovjeren pečatom Gradske skupštine Grada Zagreba i potpisom predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba, sastavni je dio ove odluke.

Plan sadržan u elaboratu Izmjene i dopune Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba sastoji se od:

A   Tekstualnog dijela u knjizi pod nazivom "Izmjene i dopune Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba 2016."

B   Grafičkog dijela koji sadrži kartografske prikaze u mjerilu 1:5000, i to:

1)   KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA - izmjene i dopune 2016.

2)   MREŽA GOSPODARSKIH I DRUŠTVENIH DJELATNOSTI - izmjene i dopune 2016.

3)   PROMETNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA

3a) Promet - izmjene i dopune 2016.

3b) Energetski sustav, pošta i telekomunikacije - izmjene i dopune 2016.

3c) Vodnogospodarski sustav i postupanje s otpadom - izmjene i dopune 2016.

4)   UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA

4a)  Urbana pravila - izmjene i dopune 2016.

4b) Procedure urbano-prostornog uređenja - izmjene i dopune 2016.

4c) Zaštićeni i evidentirani dijelovi prirode - izmjene i dopune 2016.

4d) Nepokretna kulturna dobra - izmjene i dopune 2016.

C   Obveznih priloga

Odredbom članka 3. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/16) u stavku 3. riječ: "Izmjena" zamijenjena je riječju: "Izmjene", a godina: "2013." zamijenjena je godinom: "2016.".

Izmjene i dopune Generalnoga urbanističkog plana iz stavka 3. točaka A i B ovoga članka, ovjerene pečatom Gradske skupštine Grada Zagreba i potpisom predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba, sastavni su dio ove odluke.

Odredbom članka 2. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) iza stavka 2. dodani su novi stavci 3. i 4.

Odredbom članka 3. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/16) u stavku 4. riječi: "stavka 2." zamijenjene su riječima: "stavka 3.", riječ: "ovjeren" zamijenjena je riječju: "ovjerene", a riječ: "je" zamijenjena je riječju: "su".

Elaborati:

-  GENERALNI URBANISTIČKI PLAN - KONZERVATORSKA PODLOGA - Opći i posebni uvjeti zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara, Knjiga 1. i mapa, ZAŠTIĆENI I EVIDENTIRANI DIJELOVI PRIRODE S MJERAMA ZAŠTITE I UREĐENJA, Knjiga 2., Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode rujan 2004. - rujan 2008.;

-  GENERALNI URBANISTIČKI PLAN GRADA ZAGREBA, KONZERVATORSKA PODLOGA, Opći i posebni uvjeti zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara, zaštićene prirodne vrijednosti s mjerama zaštite, revizija 2010., dopuna 2012.;

-  GENERALNI URBANISTIČKI PLAN GRADA ZAGREBA, KONZERVATORSKA PODLOGA, Opći i posebni uvjeti zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara, izmjena i dopuna 2015.;

-  MJERE ZAŠTITE PRIRODE (prijedlozi zahtjeva zaštite prirode) za izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba - stručna podloga, Državni zavod za zaštitu prirode, 2013.;

Odredbom članka 2. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u dosadašnjem stavku 3. iza alineje 1. dodana je nova alineja 2.

Odredbom članka 3. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/16) u stavku 5. iza alineje 2. dodane su nove alineje 3. i 4.

-  NOVI RETKOVEC - PROPOZICIJE ZA GRADNJU I UREĐENJE PROSTORA, Gradski zavod za planiranje razvoja Grada i zaštitu okoliša, siječanj 1999.;

-  Grafički prikaz: PLAN ZONA UGROŽENOSTI GRADA ZAGREBA, 1:25000, Gradski zavod za planiranje razvoja Grada i zaštitu okoliša, prilog su Generalnom urbanističkom planu grada Zagreba.

Odredbom članka 2. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09) u stavku 3. alineji 1. riječi: "srpanj 2005." zamijenjene su riječima: "rujan 2008."

Odredbom članka 2. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) dosadašnji stavak 3. postao je stavak 5.

Odredbom članka 2. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u dosadašnjem stavku 3. dosadašnje alineje 2. i 3. postale su alineje 3. i 4.

Odredbom članka 3. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/16) u stavku 5. dosadašnje alineje 3. i 4. postale su alineje 5. i 6.

 

Članak 6.

 

U smislu ove odluke, izrazi i pojmovi koji se upotrebljavaju imaju sljedeće značenje:

1.   balkoni, lođe, istaci i sl. - dijelovi građevine u višim etažama, konzolno izbačeni izvan građevnog pravca prizemlja;

-  balkoni su otvoreni dijelovi građevine;

-  lođe su otvoreni natkriveni dijelovi građevine;

-  istaci su zatvoreni dijelovi građevine izvan građevnog pravca, ukupna dužina istaka može biti do trećine dužine pripadajućeg uličnog pročelja građevine, istaknuto do 1 m, s tim da se što manje sužava pravo na pogled susjednim građevinama;

Odredbom članka 3. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u točki 1. u alineji 3. iza riječi: "građevnog pravca" točka sa zarezom zamijenjena je zarezom i dodane su riječi: "ukupna dužina istaka može biti do trećine dužine pripadajućeg uličnog pročelja građevine, istaknuto do 1 m, s tim da se što manje sužava pravo na pogled susjednim građevinama;".

2.   blok - dio gradskog prostora definiran sa svih strana uličnom mrežom ili drugom javnom gradskom površinom (trg, park, javno zelenilo i sl.);

3.   dijelovi (etaže) građevine:

3.1.   podzemne etaže

Podrum (Po) je dio građevine koji je potpuno ukopan ili je ukopan više od 50% svog volumena u konačno uređeni zaravnani teren i prostor kojeg se nalazi ispod poda prizemlja, odnosno suterena."

Odredbom članka 3. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u točki 3.1. stavak 1. je izmijenjen.

Iznimno ispod etaže suterena (S) ili prizemlja (P) moguće je izvesti tehnički podrum bez namjene, ako ga zahtijeva geomehanički izvještaj za gradnju građevine (tehnički podrum se ne uračunava u iskaz GBP-a, ali uz uvjet da je potpuno ukopan u postojeći teren).

Odredbom članka 3. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u točki 3.1. stavak 2. je izmijenjen.

U svim građevinama čija se gradnja omogućuje ovom odlukom moguća je izgradnja podzemnih etaža, ukoliko se ne navodi drugačije ili je gradnja podzemnih etaža onemogućena na temelju posebnih zakona ili propisa. Na kosom terenu u podsljemenskom području građevina može imati samo jednu podzemnu etažu visine do 3,0 m (mjereno od poda do poda), izuzev građevina javne namjene, poslovne namjene (K1) i donje stanice Sljemenske žičare (IS); iznimno ispod podzemne etaže moguće je izvesti tehnički podrum bez namjene, ukoliko ga zahtijeva geomehanički izvještaj za gradnju građevine (tehnički podrum se ne uračunava u iskaz GBP);

3.2.   nadzemne etaže - su suteren (S), prizemlje (P), kat (K), potkrovlje (Pk), uvučeni kat:

-  suteren (S) je dio građevine čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 50% svoga volumena u konačno uređeni i zaravnani teren uz pročelje građevine, odnosno da je najmanje jednim svojim pročeljem izvan terena,

-  prizemlje (P) je dio građevine čiji se prostor nalazi neposredno na površini, odnosno najviše 1,5 m iznad konačno uređenog i zaravnanog terena mjereno na najnižoj točki uz pročelje građevine ili čiji se prostor nalazi iznad podruma i/ili suterena (ispod poda kata ili krova),

-  kat (K) je dio građevine čiji se prostor nalazi između dva stropa iznad prizemlja,

-  potkrovlje (Pk) oblikovano kosim ili zaobljenim krovom može imati najveću visinu nadozida 120 cm. Potkrovlje oblikovano kosim krovom može imati maksimalni nagib 35o,

-  uvučeni kat je najviši kat oblikovan ravnim krovom čiji zatvoreni ili natkriveni dio iznosi najviše 75% površine dobivene vertikalnom projekcijom svih zatvorenih nadzemnih dijelova građevine;

Odredbom članka 3. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09) točka 3.2. je izmijenjena.

Odredbom članka 4. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/16) točka 3.2. je izmijenjena.

4.   UPU - detaljni plan uređenja;

5.   dvorišna građevina - građevina u unutrašnjosti bloka iza postojeće ili planirane ulične građevine bez obzira na to nalazi li se na uličnoj ili dvorišnoj građevnoj čestici;

6.   garaže za potrebe bloka - garaže u bloku, u pravilu podzemne;

Odredbom članka 3. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u točki 6. iza riječi "podzemne" stavljena je točka sa zarezom, a riječi: "i javne" brisane su.

7.   Generalni urbanistički plan grada Zagreba (GUP grada Zagreba) - prostorni plan koji se, u skladu sa zakonom, donosi za građevno područje naselja grad Zagreb (dio) granice kojega su određene Prostornim planom Grada Zagreba;

8.   grad Zagreb - označava naselje Zagreb sa statusom grada;

9.   Grad Zagreb - označava Zagreb, teritorijalnu jedinicu kao posebnu jedinicu lokalne samouprave s položajem županije;

10.   gradska robna kuća - trgovački sadržaj tipologijom i ponudom prilagođen lokalnim uvjetima, uz uvjet da se najviše jedna trećina potrebnih PGM-a može osigurati na razini terena;

11.   gradski projekt - složene aktivnosti u uređenju prostora od osobitog interesa za Grad, u kojima se Grad javlja kao sudionik u realizaciji bilo da je vlasnik zemljišta bilo da je već uložio ili će tek ulagati u novu gradsku infrastrukturu ili, općenito, u neku novu gradsku kvalitetu;

12.   građevinska (bruto) površina (GBP) zgrade - zbroj površina mjerenih u razini podova svih dijelova (etaža) zgrade (Po, S, Pr, K, Pk i uvučeni kat) određenih prema vanjskim mjerama obodnih zidova s oblogama u koje se ne uračunava površina dijela potkrovlja i zadnje etaže svijetle visine manje od 2,00 m te se ne uračunava površina lođa, vanjskih stubišta, balkona, terasa, prolaza i drugih otvorenih dijelova zgrade;

Odredbom članka 3. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u točki 12. oznaka: "PPo" je brisana, a iza riječi: "lođa," dodane su riječi: "vanjskih stubišta,".

Odredbom članka 4. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/16) točka 12. je izmijenjena.

13.   građevna čestica je u načelu jedna katastarska čestica čiji je oblik, smještaj u prostoru, veličina i pristup na prometnu površinu sukladan prostornom planu, odnosno zakonu kojim se uređuje prostorno uređenje;

Odredbom članka 4. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/16) točka 13. je izmijenjena.

14.   individualna gradnja - gradnja individualnih građevina;

15.   individualna građevina - građevina najveće visine tri nadzemne etaže, pri čemu se treća etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat;

Odredbom članka 3. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09) točka 15. je izmijenjena.

16.   interpolacija - gradnja na građevnoj čestici koja se nalazi u pretežito izgrađenom uličnom potezu, odnosno pretežito dovršenom predjelu;

17.   izgrađenost građevne čestice - odnos tlocrtnih površina svih građevina na građevnoj čestici i ukupne površine građevne čestice izražen u postocima;

18.   izvorni urbanistički planovi - planovi prema kojima se gradilo naselje;

19.   koeficijent iskoristivosti građevne čestice (ki) - odnos građevinske (bruto) površine i površine građevne čestice; koeficijent iskoristivosti nadzemno (kin) se izračunava s omjerom GBP-a samo nadzemnih etaža, ne računajući podzemne etaže;

20.   konsolidirano područje - područje s dovoljno razvijenom mrežom ulica, mrežom drugih javnih površina i prepoznatljivom fizičkom strukturom; prostor se uređuje sa ciljem dopune i unapređivanja stanja, nova gradnja i uređenje (izgrađenoga i neizgrađenoga) se interpolira;

21.   koridor ulice:

-  za gradsku autocestu i gradske avenije, prema kartografskim prikazima: prostor unutar kojeg se osniva građevna čestica ulice, čije se regulacijske linije, u pravilu, poklapaju s linijama koridora,

-  za planirane ulice osnovne ulične mreže: prostor, u pravilu, unutar kojeg se osniva građevna čestica ulice, a u skladu s odredbama ove odluke,

-  za postojeće ulice osnovne ulične mreže: postojeće stanje izvedenosti prometne površine;

Odredbom članka 3. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09) točka 21. je izmijenjena.

Odredbom članka 4. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/16) točka 21. je izmijenjena.

22.   krovna kućica - dio krovne konstrukcije u potkrovlju iznad ravnine krovne plohe; ukupna dužina krovnih kućica može biti do trećine dužine pripadajućeg pročelja građevine;

23.   lokalni uvjeti - su prirodne, funkcionalne, ambijentalne i oblikovne posebnosti i vrijednosti kao što su:

-  reljef, voda, zelenilo;

-  posebno vrijedni dijelovi prirodnog naslijeđa i kulturno-povijesnih građevina i cjelina;

-  karakteristični i vrijedni pogledi i slike mjesta;

-  ambijenti, mjesta okupljanja i sastajanja ljudi te pojedine građevine;

-  trgovi, ulice i druge javne površine;

-  veličina i izgrađenost građevnih čestica, način gradnje te visina i površina postojećih građevina;

-  opremljenost komunalnom i prometnom infrastrukturom;

-  komunalna oprema;

-  druge posebnosti i vrijednosti, o kojima pri izradi detaljnijih prostornih zahvata treba voditi računa.

Najmanji prostorni obuhvat za koji se utvrđuju lokalni uvjeti je ulični potez ili dio uličnog poteza koji čini prostornu cjelinu ili urbani blok - zonu omeđenu javnom površinom, ako je urbanim pravilima određena transformacija prostora;

24.   mješovita gradnja - gradnja visokih, niskih i individualnih građevina;

25.   nadstrešnica - građevina koja natkriva prostor (iznimno zatvorena s jedne strane kada se postavlja uz glavnu, pomoćnu građevinu, potporni zid ili među susjedne građevne čestice);

26.   niska gradnja - gradnja niskih građevina;

27.   niska građevina - građevina visine četiri nadzemne etaže, pri čemu se četvrta etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat;

Odredbom članka 3. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09) točka 27. je izmijenjena.

28.   niskokonsolidirano područje - područje na kojem ne postoji ni ulična mreža niti mreža drugih javnih površina ili je postojeća mreža toliko deficitarna da nije moguća gradnja bez planiranja novih ulica i drugih pratećih javnih površina; urbana područja u koja se unosi promjena koja bitno mijenja karakter područja (morfologiju, postojeće čestice, aktivnost-namjenu, intenzitete - urbanitet);

29.   niz - građevna cjelina od najmanje triju međusobno prislonjenih građevina približno jednakih gabarita i oblikovanja, gradnja i rekonstrukcija koje uvjetuje cjelovito rješenje građevne cjeline;

29.a   nositelj izrade - stručno upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za obavljanje stručnih i administrativnih poslova u vezi s izradom nacrta prijedloga i nacrta konačnog prijedloga prostornog plana, osim same izrade tih nacrta, te administrativne poslove u vezi s izradom i donošenjem prostornog plana i sudjeluje u provođenju mjera provedbe plana određenih ovom odlukom;

Odredbom članka 3. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) iza točke 29. dodana je nova točka 29.a.

Odredbom članka 4. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/16) točka 29.a je izmijenjena.

30.   paviljon - građevina koja natkriva prostor u funkciji javnog korištenja neizgrađenih površina (Z, Z1, Z2);

31.   poluugrađena građevina - građevina kojoj se jedna strana nalazi na međi građevne čestice, a s drugih strana ima neizgrađeni prostor (vlastitu građevnu česticu ili javnu površinu); uz građevinu može biti prislonjena pomoćna građevina;

32.   pomoćna građevina - građevina koja namjenom upotpunjuje nisku i individualnu građevinu (prostori za rad, garaže, spremišta ogrjeva i druge pomoćne prostorije što služe za redovnu uporabu građevine); visina najviše dvije nadzemne etaže, pri čemu je druga etaža potkrovlje bez nadozida (visina prve nadzemne etaže do 3,0 m, osim ako urbanim pravilima nije drugačije određeno), uz mogućnost gradnje jedne podzemne etaže;

Odredbom članka 3. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u točki 32. riječi: "(do 3,0 m, osim ako urbanim pravilima nije drugačije određeno)" izmijenjene su riječima: "(visina prve nadzemne etaže do 3,0 m, osim ako urbanim pravilima nije drugačije određeno)".

33.   postojeća građevina - građevina izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugoga odgovarajućeg akta i svaka druga građevina koja je s njom izjednačena prema posebnom zakonu;

Odredbom članka 4. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/16) u točki 33. riječi: "Zakonu o prostornom uređenju i gradnji" zamijenjene su riječima: "posebnom zakonu".

34.   postojeća katastarska čestica - čestica evidentirana katastarskim planom;

34.a   postojeće stanje izvedenosti prometne površine - prometna površina koja se kao takva u naravi koristi, odnosno: katastarska čestica prometne površine evidentirana u katastarskom operatu, dio druge katastarske čestice na kojemu je kao stvarni način uporabe u katastarskom operatu evidentirana prometna površina ili prometna površina ucrtana u odgovarajućoj geodetskoj podlozi;

Iza točke 34.a dodaje se nova točka 34.b koja glasi:

Odredbom članka 3. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09) iza točke 34. dodana je nova točka 34.a .

34.b   prometna površina - površina javne namjene, površina u vlasništvu vlasnika građevne čestice ili površina na kojoj je osnovano pravo služnosti prolaza za pristup do građevne čestice;

Odredbom članka 3. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) iza točke 34.a dodana je nova točka 34.b.

Odredbom članka 4. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/16) u točki 34.b riječi: "nerazvrstana cesta," su brisane.

35.   prirodni teren - neizgrađena površina zemljišta (građevne čestice), uređena kao zelena površina bez podzemne ili nadzemne gradnje i natkrivanja, parkiranja, bazena, teniskih igrališta i sl.;

36.   program osnovne namjene - odnosi se na sve gradnje osim stanovanja koje su regulirane posebnim propisima kao što su: škole, vrtići, vjerske građevine, zdravstvene ustanove, građevine s posebnim tehnološkim zahtjevima i sl.;

36.a   rezervacija proširenja postojeće ulice - prostor rezerviran za proširenje postojeće prometne površine - ulice, unutar kojega je do proširenja ulice moguće osigurati pristup građevini i urediti travnjak, bez sadnje visoke vegetacije.

Prostor rezervacija proširenja postojeće ulice na građevnoj čestici ne uključuje se u propisanu površinu prirodnog terena određenu urbanim pravilima ove odluke.

Širina prostora rezervacije proširenja postojeće ulice određena je odredbama članka 38. ove odluke ili kartografskim prikazima.

Odredbom članka 3. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09) iza točke 36. dodana je nova točka 36.a.

37.   samostojeća građevina - građevina koja sa svih strana ima neizgrađeni prostor (vlastitu građevnu česticu ili javnu površinu); uz građevinu može biti prislonjena pomoćna građevina;

37.a   Brisana.

Odredbom članka 3. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09) iza točke 37. dodana je nova točka 37.a.

Odredbom članka 3. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) točka 37.a je brisana.

38.   tlocrtna površina (TP) - površina dobivena vertikalnom projekcijom svih zatvorenih, otvorenih i natkrivenih konstruktivnih nadzemnih dijelova građevine osim balkona na građevnu česticu, uključujući nadzemni dio podzemne etaže i nadstrešnicu prema članku 34. ove odluke i terase u prizemlju kada su one konstruktivni dio podzemne etaže;

39.   ugrađena građevina - građevina kojoj se dvije strane nalaze na međama građevne čestice, a s drugih strana ima neizgrađeni prostor (vlastitu građevnu česticu ili javnu površinu); uz građevinu može biti prislonjena pomoćna građevina;

40.   UPU - urbanistički plan uređenja;

41.   urbana matrica - mreža javnih površina, ulica, trgova i drugih površina neophodnih za ostvarivanje drugih namjena u prostoru;

42.   vijenac građevine - gornja kota stropne konstrukcije najviše etaže građevine izuzev uvučenoga kata i potkrovlja kod kojih se uzima gornja kota atike ili nadozida;

43.   visina etaže - maksimalna visina etaže za obračun visine građevine, mjerena od poda do poda, iznosi:

-  za stambene etaže do 3,5 m (izuzev potkrovlja oblikovanog kosim krovom),

-  za poslovne etaže (uredi) do 4,0 m,

-  iznimno, za osiguravanje kolnog pristupa za interventna vozila, maksimalna visina etaže prizemlja iznosi do 4,5 m.

Etaže građevine mogu biti i više od navedenih, ukoliko to zahtijeva namjena građevine, ali visina građevina ne može prijeći maksimum određen urbanim pravilom. Broj etaža na kosom terenu određuje se na najnižoj strani;

Odredbom članka 3. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09) točke 42. i 43. su izmijenjene.

44.   visina građevine (h) - visina građevine od konačno zaravnanog i uređenog terena uz pročelje građevine na njegovom najnižem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata, odnosno vrha nadozida potkrovlja;

45.   visoka gradnja - gradnja visokih građevina;

46.   visoka građevina - građevina visine četiri i više nadzemnih etaža (najmanje suteren ili prizemlje, te tri kata);

Odredbom članka 3. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09) točka 46. je izmijenjena.

47.   visokokonsolidirano područje - stabilno područje s obzirom na fizičku strukturu i aktivnosti; morfološke i programske promjene su najstrože kontrolirane (povijesno naslijeđe) ili nisu niti moguće, i bitno bi smanjile vrijednost gradske izgrađene i neizgrađene strukture; to su gradska područja koja imaju status povijesnog naslijeđa, gradska područja koncipirana po principima moderne, dovršena nova naselja, cjeloviti kompleksi jedne namjene;

48.   vodno dobro - zemljište definirano Zakonom o vodama;

49.   zamjenska građevina - nova građevina izgrađena na mjestu ili u neposrednoj blizini mjesta prethodno uklonjene postojeće građevine unutar iste građevne čestice, uz uvjet da se bitno ne mijenja namjena, izgled, veličina i utjecaj na okoliš dotadašnje građevine.

Odredbom članka 3. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) na kraju točke 48. točka je zamijenjena točkom sa zarezom te je iza točke 48. dodana nova točka 49.

 

II.      ODREDBE ZA PROVOĐENJE

 

1.       UVJETI ODREĐIVANJA I RAZGRANIČENJA POVRŠINA JAVNIH I DRUGIH NAMJENA

 

1.1.   Uvjeti za određivanje korištenja površina za javne i druge namjene

 

Članak 7.

 

Uvjeti za određivanje korištenja površina za javne i druge namjene u Generalnome urbanističkom planu su:

-  temeljna obilježja prostora Zagreba i ciljevi razvoja urbane kulture i razvoja grada;

-  valorizacija postojeće prirodne i izgrađene sredine;

-  održivo korištenje i kvaliteta prostora i okoliša i unapređivanje kvalitete života;

-  postojeći i planirani broj stanovnika;

-  poticanje razvoja pojedinih gradskih prostornih cjelina;

-  ravnomjernije povećavanje broja radnih mjesta na gradskom području;

-  racionalno korištenje infrastrukturnih sustava.

 

1.2.   Korištenje i namjena prostora

 

Članak 8.

 

Površine javnih i drugih namjena razgraničene su i označene bojom i planskim znakom na kartografskom prikazu 1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA u mjerilu 1:5000, i to:

1.

Stambena namjena (žuta)

S

2.

Mješovita namjena (narančasta)

M

 

mješovita- pretežito stambena

M1

 

mješovita - pretežito poslovna

M2

3.

Javna i društvena namjena (crvena)

D

 

- upravna

D1

 

- socijalna

D2

 

- zdravstvena

D3

 

- predškolska

D4

 

- školska

D5

 

- visoko učilište i znanost, tehnološki parkovi

D6

 

- kulturna

D7

 

- vjerska

D8

 

- površine na kojima su moguće sve javne i društvene namjene (sve navedene i druge javne i društvene namjene: HTV, političke organizacije, diplomatska predstavništva s mogućnošću građenja rezidencijalne građevine, kongresni centri, specijalizirani odgojno-obrazovni centri za okoliš i održivi razvoj, sportsko-rekreacijske dvorane i sl.)

D

4.

Gospodarska namjena (ljubičasta)

G

 

- proizvodna namjena

I

 

- poslovna namjena

K1

 

- trgovački kompleksi

K2

 

- ugostiteljsko-turistička namjena

T

 

- površine na kojima su moguće sve gospodarske namjene

G

5.

Sportsko - rekreacijska namjena (zelena)

 

 

- sport s gradnjom

R1

 

- sport bez gradnje

R2

6.

Javne zelene površine (zelena)

 

 

- javni park

Z1

 

- gradske park - šume

Z2

 

- tematski park

Z3

 

- javne gradske površine - tematske zone

Z4

7.

Zaštitne zelene površine (zelena)

Z

8.

Posebna namjena (ljubičasta)

N

9.

Površine infrastrukturnih sustava (bijela)

IS

10.

Groblje (znak)

 

11.

Vode i vodna dobra (svijetloplava)

 

 

- površine pod vodom

V1

 

- površine povremeno pod vodom

V2

12.

Koridor posebnog režima potoka (svijetloplava)

 

13.

Koridor posebnog režima dalekovoda (svijetlosiva)

 

 

Odredbom članka 4. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u stavku 1. točka 12. je brisana.

Odredbom članka 4. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u stavku 1. dosadašnje točke 13. i 14. postale su točke 12. i 13.

Odredbom članka 4. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) stavak 2. je brisan.

Ovom je odlukom predviđena mogućnost daljnjeg razgraničenja unutar namjena iz ovoga članka izradom urbanističkih planova uređenja.

Odredbom članka 4. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) dosadašnji stavak 3. postao je stavak 2.

Odredbom članka 1. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/16) u cijelom tekstu Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/07, 8/09 i 7/13) riječi: "provedbeni dokumenti prostornog" u određenom padežu zamijenjene su riječima: "urbanistički plan" u odgovarajućem padežu, riječ: "šport" i sve njezine izvedenice u određenom padežu zamijenjene su riječju: "sport" i njezinim izvedenicama u odgovarajućem padežu, a kratica: "DPU" u određenom padežu zamijenjena je kraticom: "UPU" u odgovarajućem padežu.

 

1.2.1. Stambena namjena - S

 

Članak 9.

 

Površine stambene namjene su površine na kojima su postojeće i planirane građevine stambene.

Na površinama stambene namjene mogu se graditi i uređivati prostori i za prateće sadržaje:

-    prodavaonice robe dnevne potrošnje najveće GBP 500 m2;

-    predškolske ustanove (dječji vrtići i jaslice), škole;

-    ustanove zdravstvene zaštite i socijalne skrbi;

-    druge namjene koje dopunjuju stanovanje, ali mu istodobno ne smetaju (osobne usluge, sitni obrti, vjerske zajednice, poslovni prostori - uredi, diplomatska predstavništva s mogućnošću građenja rezidencijalne građevine, manji sportsko-rekreativni sadržaji i površine i sl.);

-    parkovi i dječja igrališta.

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u stavku 2. alineji 4. riječi: "kongresni centri, " su brisane.

Prateći sadržaji mogu biti u sklopu stambene građevine, uz uvjet da unutar jedne građevne čestice mogu biti površine do najviše 150 m2 GBP-a za individualnu i nisku gradnju, a najviše 10% GBP-a za visoku gradnju. Postojeći prateći sadržaji veći od propisanih mogu se zadržati, ali bez povećavanja. U zonama individualne i niske gradnje prateći sadržaji mogu biti i u zasebnoj pomoćnoj građevini na građevnoj čestici.

Na zasebnoj građevnoj čestici veličine do 1,0 ha mogu biti: prodavaonice robe dnevne potrošnje, predškolske ustanove, škole, ustanove zdravstvene zaštite, domovi umirovljenika, vjerske građevine i manje elektroenergetske i komunalne građevine, igrališta, sportsko-rekreacijske površine i manji parkovi, diplomatska predstavništva s mogućnošću građenja rezidencijalne građevine i kongresni centri.

Odredbom članka 4. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09) u stavku 4., iza riječi: "i manje", dodane su riječi: "elektoenergetske i".

Na površinama stambene namjene ne mogu se graditi građevine za proizvodnju, skladišta, servisi, ugostiteljstvo, odnosno sadržaji koji bukom, mirisom i prometnim intenzitetom ometaju stanovanje. Postojeći takvi sadržaji mogu se zadržati, bez mogućnosti širenja, s tendencijom prenamjene u namjenu primjerenu stanovanju.

Na površinama stambene namjene postojeće se garaže ne mogu prenamijeniti.

 

1.2.2. Mješovita namjena - M

 

Članak 10.

 

Na površinama mješovite namjene moguće je graditi i uređivati prostore iz mješovite - pretežito stambene namjene - M1 i mješovite - pretežito poslovne namjene - M2.

Urbanističkim planovima uređenja određuje se pretežitost mješovite namjene - M1 ili M2.

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/16) u stavku 2. riječ: "se" je brisana, a iza riječi: "određuje " dodana je riječ: "se".

Pretežitost namjene definira se u odnosu na zonu, a ne na građevnu česticu.

Na površinama mješovite namjene, (M1 i M2) potrebno je osigurati površine igrališta za djecu uzrasta:

-  do 6 godina - 4 m2 po djetetu, na područjima gdje je predviđena obveza izrade urbanističkog plana uređenja;

-  od 7 do 18 godina - 2 m2 po djetetu, na svim niskokonsolidiranim područjima za koje se predviđa nova regulacija na neizgrađenom prostoru.

Iznimno, na područjima urbane preobrazbe, definirat će se programom za izradu urbanističkog plana uređenja, nakon provedene analize šireg prostora o zadovoljenju potreba djece navedenih uzrasta, poštujući mjere zaštite i smjernice nadležnog tijela zaštite, kada se ona nalaze unutar granica kulturnog dobra.

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/16) u stavku 5. riječ: "transformacije" zamijenjena je riječju: "urbane preobrazbe".

Iznimno, javna i društvena namjena može biti prevladavajuća unutar pojedinih područja sukladno smjernicama za izradu urbanističkog plana uređenja.

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/16) iza stavka 5. dodan je novi stavak 6.

Mješovita - pretežito stambena namjena - M1

Na površinama mješovite - pretežito stambene namjene postojeće i planirane građevine pretežito su stambene, a mogući su i poslovni sadržaji koji ne ometaju stanovanje.

Na tim se prostorima mogu graditi i jednonamjenske građevine (stambene, javne i društvene i iznimno poslovne namjene) te manji parkovi na zasebnim građevnim česticama veličine do 1 ha.

Odredbom članka 6. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) na kraju stavka 7. brisana je točka i dodane su riječi: "te manji parkovi na zasebnim građevnim česticama veličine do 1 ha."

Na površinama mješovite - pretežito stambene namjene, mogu se graditi i uređivati prostori za:

-  prodavaonice robe dnevne potrošnje;

-  predškolske ustanove, škole;

-  ustanove zdravstvene zaštite i socijalne skrbi;

-  tihi obrt i usluge domaćinstvima;

-  političke, društvene organizacije i sadržaje kulture, vjerske zajednice;

-  pošte, banke i sl.;

-  posebnu namjenu;

-  sport i rekreaciju u manjim dvoranama bez gledališta;

-  sportsko-rekreacijska igrališta;

-  druge namjene koje dopunjuju stanovanje, ali ga ne ometaju (osobne usluge, poslovni prostori, uredi i sl.);

-  ugostiteljsko - turističku namjenu, hotel;

-  javne garaže;

-  parkove i dječja igrališta;

-  tržnice.

Prateći sadržaji iz prethodnog stavka mogu biti u sklopu stambene građevine, a u zonama individualne i niske gradnje i u zasebnoj pomoćnoj građevini na građevnoj čestici. U zonama individualne i niske gradnje površina prostora za prateće sadržaje može biti do najviše 30% GBP-a na građevnoj čestici.

Odredbom članka 6. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u stavku 9. riječ: "Površina" zamijenjena je riječima: "U zonama individualne i niske gradnje površina".

Na zasebnim građevnim česticama mogu se graditi prodavaonice robe dnevne potrošnje, građevine javne i društvene namjene, uredski prostori, ugostiteljsko-turističke namjene, hoteli, javne garaže, diplomatska predstavništva s mogućnošću gradnje rezidencijalne građevine, sportsko-rekreacijske površine i igrališta, manje elektroenergetske i komunalne građevine, te javne i zaštitne zelene površine i tržnice (uređenje u skladu s osnovnom namjenom i u skladu s vrijednostima lokacije, odnosno utvrđenim sustavom zaštite).

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09) stavak 10. je izmijenjen.

Odredbom članka 6. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u stavku 10. riječi: "kongresni centri," su brisane.

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/16) u dosadašnjem stavku 10. koji je postao stavak 11. iza riječi: "zelene površine" dodane su riječi: "i tržnice (uređenje u skladu s osnovnom namjenom i u skladu s vrijednostima lokacije, odnosno utvrđenim sustavom zaštite)".

Na površinama mješovite - pretežito stambene namjene ne mogu se graditi novi trgovački centri, obrti, proizvodne građevine, skladišta i drugi sadržaji koji zahtijevaju intenzivan promet ili na drugi način ometaju stanovanje.

Postojeći sadržaji iz prethodnog stavka mogu se zadržati bez mogućnosti širenja s tendencijom prenamjene u namjenu primjerenu stanovanju.

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/16) dosadašnji stavci od 6. do 12. postali su stavci od 7. do 13.

 

Članak 11.

 

Mješovita - pretežito poslovna namjena - M2

Na površinama mješovite - pretežito poslovne namjene postojeće i planirane građevine su u pravilu poslovne i stambene, s tim da prevladava poslovna namjena (uredi, trgovine, ugostiteljstvo i sadržaji koji ne ometaju stanovanje kao osnovnu namjenu grada).

Odredbom članka 6. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/16) u stavku 1. iza riječi: "građevine su" dodane su riječi: "u pravilu".

Na tim se površinama mogu graditi i jednonamjenske građevine (poslovne, javne i društvene, iznimno stambene namjene) i uređivati prostori iz stavka 3. ovog članka. Površine za pretežito poslovnu namjenu smještene su uz značajnije gradske poteze i u središnjim gradskim prostorima.

Odredbom članka 6. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/16) u stavku 2. iza riječi: "namjene)" dodane su riječi: "i uređivati prostori iz stavka 3. ovog članka."

Na površinama mješovite - pretežito poslovne namjene, mogu se graditi građevine i uređivati prostori za:

Odredbom članka 6. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/16) u stavku 3. iza riječi: "graditi" dodana je riječ: "građevine".

-  stanovanje;

-  prateće sadržaje;

-  javnu i društvenu namjenu;

-  tržnice, gradske robne kuće, hotele;

-  rad s komplementarnim sadržajima;

-  sport i rekreaciju;

-  javne garaže;

-  parkove i dječja igrališta;

-  posebnu namjenu;

-  i druge namjene koje dopunjuju osnovnu namjenu zone, ali je ne ometaju.

Zone tržnica uređuju se u skladu s osnovnom namjenom i u skladu s vrijednostima lokacije, odnosno utvrđenim sustavom zaštite.

Odredbom članka 6. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/16) iza stavka 3. dodan je novi stavak 4.

Iznimno, na površinama mješovite - pretežito poslovne namjene mogu se graditi i benzinske postaje.

U gradskom središtu unutar zaštićene povijesne cjeline posebnim će se mjerama osigurati zaštita stanovanja.

Na površinama mješovite - pretežito poslovne namjene, ne mogu se graditi opskrbni centri s otvorenim parkiralištem, skladišta kao osnovna namjena i građevine za preradu mineralnih sirovina.

Odredbom članka 6. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/16) dosadašnji stavci od 4. do 6. postali su stavci od 5. do 7.

 

1.2.3. Javna i društvena namjena - D

 

Članak 12.

 

Na površinama javne i društvene namjene mogu se graditi građevine za javnu i društvenu namjenu i prateće sadržaje.

Građevine za javnu i društvenu namjenu su:

-

upravne

D1

-

socijalne (umirovljenički, učenički, studentski domovi)

D2

-

zdravstvene

D3

-

predškolske

D4

-

školske

D5

-

za visoko učilište i znanost, tehnološki parkovi

D6

-

za kulturu

D7

-

vjerske (crkve i samostani, te drugi komplementarni sadržaji)

D8

-

površine na kojima su moguće sve javne i društvene namjene (sve navedene i druge javne i društvene namjene: HTV, političke organizacije, diplomatska predstavništva s mogućnošću građenja rezidencijalne građevine, kongresni centri, specijalizirani odgojno-obrazovni centri za okoliš i održivi razvoj, sportsko - rekreacijske dvorane, vatrogasne postaje i sl.)

D

 

Odredbom članka 7. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/16) u stavku 2. alineji 9. iza riječi: "dvorane" dodan je zarez i riječi: "vatrogasne postaje".

U svim građevinama javne i društvene namjene mogu se uređivati prostori koji upotpunjuju i služe osnovnoj djelatnosti koja se obavlja u tim građevinama.

Na površinama vjerske namjene mogu se graditi i građevine predškolske i školske namjene.

Odredbom članka 6. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09) iza stavka 3. dodan je novi stavak 4.

Iznimno, unutar površina javne i društvene namjene, mogu se graditi hoteli i na zasebnim građevnim česticama kao prateći sadržaji upravnoj, zdravstvenoj i vjerskoj namjeni, te visokim učilištima.

Iznimno, unutar površina javne i društvene namjene Studentskog kampusa Borongaj omogućava se gradnja pratećih uslužnih sadržaja na zasebnim česticama.

Odredbom članka 7. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/16) iza stavka 5. dodan je novi stavak 6.

Iznimno, unutar površina javne i društvene namjene, na lokaciji Palače Jelačić u Demetrovoj ulici, može se zadržati stambena građevina u postojećim gabaritima.

Odredbom članka 6. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09) iza dosadašnjeg stavka 4. koji je postao stavak 5. dodan je novi stavak 6.

Na površinama i građevnim česticama za javnu i društvenu namjenu moguće je uređenje parkova i dječjih igrališta, a ne mogu se graditi stambene i poslovne građevine.

Odredbom članka 6. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09) dosadašnji stavak 5. postao je stavak 7.

Iznimno, unutar cjelina tehnoloških parkova mogu se, kao prateći sadržaji, graditi stambene i poslovne građevine, uz uvjet da se grade istovremeno ili nakon gradnje tehnoloških parkova.

Na površinama i građevnim česticama javne i društvene namjene, izuzev predškolske i školske, moguća je postava kioska za trgovinu na malo i uslužnu djelatnost. Oblikovni i prostorni uvjeti za postavljanje kioska određeni su Pravilnikom koji donosi gradonačelnik Grada Zagreba.

Odredbom članka 6. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09) iza dosadašnjeg stavka 6. koji je postao stavak 8. dodan je novi stavak 9.

Odredbom članka 7. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u stavku 9. riječi: "Gradsko poglavarstvo" zamijenjene su riječima: "gradonačelnik Grada Zagreba".

Odredbom članka 7. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/16) dosadašnji stavci od 6. do 9. postali su stavci od 7. do 10.

Odredbom članka 7. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/16) u dosadašnjem stavku 9. koji je postao stavak 10. riječ: "koje" zamijenjena je riječju: "koji".

 

1.2.4.    Gospodarska namjena (proizvodna, poslovna, trgovački kompleksi i ugostiteljsko - turistička) - G

 

Članak 13.

 

Površine gospodarske namjene određene su za:

-

proizvodnu namjenu

I

-

poslovnu namjenu

K1

-

trgovačke komplekse

K2

-

ugostiteljsko-turističku namjenu

T

-

površine na kojima su moguće sve gospodarske namjene

G

Na površinama proizvodne, poslovne i ugostiteljsko-turističke namjene, te na površinama za trgovačke komplekse, smještaju se gospodarski sadržaji koji ne smetaju gradskom okolišu.

Proizvodna namjena - I su industrijski, obrtnički, zanatski, gospodarski pogoni svih vrsta uključivo i željeznički tehničko-putnički kolodvor u Vukomercu, skladišni prostori, poslovne, upravne, uredske i trgovačke građevine.

Odredbom članka 7. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09) u stavku 3. iza riječi: "vrsta" dodane su riječi: "uključivo i željezničku tehničku putnu stanicu u Vukomercu,".

Odredbom članka 8. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/16) u stavku 3. riječi: "željezničku tehničku putnu stanicu" zamijenjene su riječima: "željeznički tehničko-putnički kolodvor".

Poslovna namjena - K1 su poslovni, upravni, uredski, trgovački i uslužni sadržaji, gradske robne kuće, proizvodnja bez negativnog utjecaja na okoliš, komunalno-servisni i prateći skladišni prostori, hoteli.

Odredbom članka 7. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09) u stavku 4. ispred riječi: "hoteli" riječ: "poslovni" je brisana.

Na površinama proizvodne namjene (I) i poslovne namjene (K1) mogu se graditi i:

-  prodavaonice, izložbeno - prodajni saloni i slični prostori i građevine;

-  ugostiteljske građevine i građevine za zabavu;

-  prometne građevine, javne garaže, sportske građevine i površine i rasadnici;

-  uredski prostori, istraživački centri i građevine javne i društvene namjene i drugi sadržaji koji upotpunjuju osnovnu namjenu;

-  benzinske postaje.

Iznimno, na prostorima određenima za malo poduzetništvo moguće je graditi najviše jedan stan na jednoj građevnoj čestici, isključivo u sklopu poslovne građevine.

Iznimno na prostoru zone K1 na Kajzerici, istočno od željezničke pruge omogućuje se gradnja kompleksa URIHO, što uključuje polivalentni rehabilitacijski centar i proizvodni pogon, dom za osobe s invaliditetom, te ostale prateće sadržaje, a na preostalom dijelu zone K1 - gradskoga projekta istočno od planirane prometnice, sjeverno od Avenije Dubrovnik i zapadno od Zagrebačkog velesajma, omogućuje se gradnja i stambenih i stambeno-poslovnih građevina.

Odredbom članka 7. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09) na kraju stavka 7. točka je zamijenjena zarezom i dodane su riječi: "a na preostalom dijelu zone K1 - gradskoga projekta istočno od planirane prometnice, sjeverno od Avenije Dubrovnik i zapadno od Zagrebačkog velesajma, omogućuje se gradnja i stambenih i stambeno-poslovnih građevina."

Odredbom članka 8. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) stavak 7. je izmijenjen.

Trgovački kompleksi - K2 su veliki trgovački centri i veliki trgovački pogoni koji bitno utječu na urbanistički razvoj svojom vrstom, položajem i opsegom.

Na površinama trgovačkih kompleksa (K2) mogu se graditi i sve građevine poslovne namjene (K1).

Iznimno, na području prostora Blato - Lanište omogućuje se gradnja i stambeno - poslovnih građevina.

Ugostiteljsko-turistička namjena - T su hoteli, izletišta, moteli, ugostiteljske i sportske građevine, kongresni centri i sl.

Iznimno, u zoni gospodarske namjene jugoistočno od sajma automobila u Jakuševcu do zatvaranja odlagališta Prudinec omogućuje se gospodarenje otpadom sukladno odredbama plana višeg reda.

Iznimno, u visokokonsolidiranim područjima utvrđenim ovom odlukom u zonama K1 omogućava se gradnja i/ili smještaj sadržaja javne i društvene namjene kao isključive namjene.

Odredbom članka 8. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/16) iza stavka 11. dodani su stavci 12. i 13.

 

1.2.5. Sportsko-rekreacijska namjena - R

 

Članak 14.

 

Sportsko- rekreacijska namjena sadrži površine za sport i rekreaciju.

Ovisno o položaju u gradu i vrsti sporta i rekreacije, površine se dijele na one na kojima je moguća gradnja sportskih građevina (oznaka R1) i one na kojima je moguće samo uređenje otvorenih površina za sport i rekreaciju (oznaka R2).

Sport-rekreacijska namjena - sport s gradnjom - R1

Na tim se površinama mogu graditi sportske dvorane i stadioni i druge zatvorene i otvorene sportske građevine, s gledalištem ili bez gledališta, te drugi prostori što upotpunjuju i služe osnovnoj djelatnosti koja se obavlja na tim površinama i u građevinama. Najveća ukupna površina prostora koji upotpunjuju osnovnu namjenu iznosi 30% ukupno izgrađenog GBP-a osnovne namjene, osim za stadione, gdje udio može biti i veći.

Iznimno, na prostoru zone rekonstrukcije i dogradnje Doma sportova i Stadiona u Maksimiru omogućuje se izgradnja i uređenje sportskih i pratećih sadržaja (poslovne namjene i trgovački kompleksi, ugostiteljsko-turističke, javne i društvene te druge namjene); pri čemu odnos sportskih i pratećih sadržaja može biti i drugačiji od propisanoga prethodnim stavkom.

Odredbom članka 8. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09) iza stavka 3. dodan je novi stavak 4.

Sportsko- rekreacijska namjena - sport bez gradnje - R2

Na tim se površinama mogu uređivati otvorena igrališta te manji prateći prostori. Moguća je gradnja građevina što upotpunjuju i služe osnovnoj djelatnosti (garderobe, sanitarije, manji ugostiteljski sadržaji), ukupnoga GBP-a do 1000 m2/ha cjelovite uređene sportsko-rekreacijske površine građevne čestice, a proporcionalno manje na manjim. Ukupni GBP ne može biti veći od 5000 m2.

Otvorena igrališta iz prethodnog stavka mogu se sezonski natkriti.

Prateći se sadržaji mogu graditi istodobno ili nakon uređenja otvorenih sportsko-rekreacijskih igrališta.

Iznimno, omogućuje se gradnja javne podzemne garaže i pratećih sadržaja te funkcionalno i sadržajno povezivanje okolnih sadržaja (bolnica, muzeja, fakulteta, škola i sl.) na lokaciji Srednjoškolskog igrališta u Klaićevoj ulici. Prateći sadržaji mogu biti smješteni isključivo u podzemnim etažama, a mogu biti sportski i trgovačko-uslužni.

Odredbom članka 8. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09) dosadašnji stavci 4., 5., 6. i 7. postali su stavci 5., 6., 7. i 8.

Odredbom članka 9. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) stavak 8. je izmijenjen.

Odredbom članka 9. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/16) stavak 8. je izmijenjen.

Iznimno, u visokokonsolidiranim područjima u zonama R1, odnosno u sklopu sportskih građevina, omogućava se smještaj sadržaja javne i društvene namjene (dječji vrtić i sl.).

Odredbom članka 9. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/16) iza stavka 8. dodan je stavak 9.

 

1.2.6. Javne zelene površine

 

Članak 15.

 

Javni park - Z1 je javni neizgrađeni prostor oblikovan planski raspoređenom vegetacijom i sadržajima temeljno ekoloških obilježja, namijenjen šetnji i odmoru građana.

Funkcionalno oblikovanje parka određuju prirodne karakteristike prostora, kontaktne namjene i potreba za formiranjem ekološko, edukativno estetskih i rekreativnih površina, pa se parkovi tipološki dijele na gradske parkove, parkove četvrti ili susjedstva, trgove, edukativne i znanstvene parkove, povijesne parkove i sl.

Tipološki oblik parka određuje način i razinu opremljenosti sadržajima, građevinama i drugom opremom, što se određuje urbanim pravilima ove odluke.

Gradnja građevina, sadržaja i opreme parka uvjetovana je realizacijom planirane parkovne površine u cjelini, a određena je urbanim pravilima ove odluke.

Iznimno, omogućuje se gradnja javne podzemne garaže na dijelu površine Trga dr. Franje Tuđmana.

Odredbom članka 9. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09) na kraju stavka 5. točka je zamijenjena zarezom i dodane su riječi: "te na dijelu površine Trga dr. Franje Tuđmana."

Odredbom članka 10. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u stavku 5. riječi: "na lokacijama gradskog projekta, te" su brisane.

Gradske park - šume - Z2 su šume posebne namjene funkcionalno oblikovne karakteristike kojih su određene njihovim prirodnim obilježjima. Gradske park - šume mogu se oblikovati kao parkovne površine, a gospodarenjem se zadržava njihova izvorna struktura šume, uz mogućnost opremanja samo onim sadržajima koji će od opće korisnih funkcija šume imati naglašeniju rekreativnu funkciju. Površinu park - šume koja će se uređivati i razinu opremanja određuju tijela nadležna za upravljanje šumama i za zaštitu posebno vrijednih i zaštićenih dijelova prirode na gradskom području. Moguće intervencije na prostoru gradskih park - šuma određene su urbanim pravilima ove odluke.

Tematski park - Z3 je prostor čije su oblikovne karakteristike zadane sadržajem (temom) te nema nužno naglašeno vegetacijsku (hortikulturnu) komponentu. Sadržajna struktura tematskog parka, opremljenost građevina opremom te drugi uvjeti realizacije parka određeni su urbanim pravilima ove odluke ili će se odrediti urbanističkim planovima uređenja. U zoni tematskog parka potrebno je osigurati barem 50% površina s vegetacijskom komponentom (zelenih površina).

Javne gradske površine - tematske zone - Z4 su površine niskog intenziteta izgrađenosti koje se planiraju kao:

-  novi parkovi i trgovi između željezničke pruge i rijeke Save;

-  neizgrađeni koridori gradskih infrastruktura (potoka, gradskih ulica, željeznice);

-  prostori obnove nestalih poljoprivrednih kultura (vinogradi i dr.).

Odredbom članka 9. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09) u stavku 8. iza alineje 2. dodana je nova alineja 3.

U tematskim zonama mogu se graditi građevine za:

-  znanost, kulturu i rekreaciju;

-  ugostiteljstvo;

-  vjerske sadržaje, uz uvjet da kin zone nije veći od 0,2 i podzemne garaže čiji GBP ne ulazi u ki.

U zonama javnih zelenih površina mogu se zadržati, rekonstruirati i obnavljati stambene i gospodarske te druge građevine kad su zaštićene kao spomenici kulture ili su ovom odlukom utvrđene kao osobito vrijedne.

Iznimno, u zoni Z4 ugao Plitvičke i Ulice grada Vukovara omogućuje se gradnja podzemne garaže za potrebe FER-a.

Odredbom članka 10. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/16) u članku 15. dodan je stavak 11.

 

1.2.7. Zaštitne zelene površine - Z

 

Članak 16.

 

Zaštitne zelene površine oblikovane su radi potrebe zaštite okoliša (zaštite reljefa, nestabilne padine, erozija, voda, potočne doline, tradicionalni krajolici, zaštita od buke, zaštita zraka i druge zaštitne zone).

Odredbom članka 11. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u stavku 1. ispred riječi "nestabilne" dodane su riječi: "zaštite reljefa,".

Na površinama zaštitnog zelenila mogu se oblikovati rasadnici.

Odredbom članka 11. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u stavku 2. iz riječi "zelenila" brisan je zarez i riječi: "osim unutar Parka prirode Medvednica," brisane su.

Iznimno, unutar zaštitnih zelenih površina mogu se graditi i manje građevine javne i društvene, ugostiteljske i stambene namjene, klijeti, kompostane i groblje kućnih ljubimaca, postavljati skulpture i spomen-obilježja, kada je to određeno urbanim pravilima ove odluke.

Odredbom članka 10. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09) u stavku 3. iza riječi: "ljubimaca," dodane su riječi: "postavljati skulpture i spomen-obilježja,".

Mjere očuvanja i zaštite, te funkcionalno-oblikovne karakteristike krajobraznih površina, i moguće intervencije određene su urbanim pravilima ove odluke.

U zonama zaštitnih zelenih površina mogu se zadržati, rekonstruirati i obnavljati stambene i gospodarske, te druge građevine kad su zaštićene kao spomenici kulture ili su ovom odlukom utvrđene kao osobito vrijedne. Zahvati na takvim građevinama mogući su isključivo u skladu s propozicijama nadležnog tijela zaštite.

Iznimno, na prostoru odlagališta Prudinec do zatvaranja odlagališta omogućuje se gospodarenje otpadom sukladno odredbama plana višeg reda.

Odredbom članka 10. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09) iza stavka 5. dodan je novi stavak 6.

Odredbom članka 11. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) stavak 6. je brisan.

Odredbom članka 11. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/16) u članku 16. dodan je stavak 6.

 

1.2.8. Posebna namjena - N

 

Članak 17.

 

Površine posebne namjene određene su za potrebe Ministarstva obrane i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i uređuju se prema posebnim propisima.

 

1.2.9. Površine infrastrukturnih sustava - IS

 

Članak 18.

 

Površine infrastrukturnih sustava su površine na kojima se mogu graditi komunalne građevine i uređaji i građevine infrastrukture na posebnim prostorima i građevnim česticama, te linijske i površinske građevine za promet.

Na površinama predviđenima za gradnju komunalnih građevina i uređaja i građevina infrastrukture na posebnim prostorima grade se:

-  uređaji za pročišćavanje otpadnih voda;

-  spremnici za vodu;

-  uređaji za kanalizaciju;

-  transformatorske stanice 400/220/110 kV, 400/110 kV, 220/110 kV i 110/xkV;

Odredbom članka 12. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/16) u stavku 2. alineji 4. riječi: "trafostanice 380/110 kV" zamijenjene su riječima: "transformatorske stanice 400/220/110 kV, 400/110 kV".

-  toplane i elektrane;

-  građevine i uređaji alternativnih izvora energije;

Odredbom članka 12. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u stavku 2. iza alineje 5. dodana je nova alineja 6.

-  plinske primopredajne mjerno-redukcijske stanice, skladišta plina, plinske regulacijske, odorizacijske, razdjelne i blokadne stanice te ispostave za dežurne službe;

-  komutacijske građevine;

-  vodna crpilišta;

-  građevine za predobradu i obradu otpada;

-  građevine za druge komunalne i slične djelatnosti.

Odredbom članka 12. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u stavku 2. dosadašnje alineje od 6. do 10. postale su alineje od 7. do 11.

Iznimno, na prostoru odlagališta Prudinec do zatvaranja odlagališta omogućuje se gospodarenje otpadom sukladno odredbama plana višeg reda.

Odredbom članka 12. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/16) iza stavka 2. dodan je novi stavak 3.

Na površinama predviđenima za linijske, površinske i druge infrastrukturne prometne građevine grade se i uređuju:

-  ulična mreža i trgovi s mogućnošću denivelacije;

-  mostovi:

-  parkirališta i garaže s mogućnošću deniveliranog pristupa;

-  tramvajska mreža;

-  tramvajske i autobusne stanice i terminali s pratećim sadržajima;

-  željeznička mreža, građevine i prateći sadržaji, uključivo lokoteretni i kontejnerski kolodvor;

-  mreža biciklističkih staza i traka;

-  pješačke i parkovne zone, rampe, stubišta, liftovi, putovi i sl.;

Odredbom članka 12. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/16) u dosadašnjem stavku 3. koji je posato stavak 4., u alineji 8. iza riječi: "pješačke" dodane su riječi: "i parkovne".

-  benzinske postaje s pratećim sadržajima;

-  autobusni kolodvori s pratećim sadržajima;

-  spremišta autobusa i tramvaja;

-  stanice žičare s pratećim sadržajima;

-  javne gradske površine - tematske zone;

Odredbom članka 12. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/16) u dosadašnjem stavku 3. koji je posato stavak 4., u alineji 13. iza iza riječi: "zone" točka je zamijenjena točkom sa zarezom.

-  tržnice (uređenje u skladu s osnovnom namjenom i u skladu s vrijednostima lokacije, odnosno utvrđenim sustavom zaštite).

Odredbom članka 12. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/16) u dosadašnjem stavku 3. koji je posato stavak 4., iza alineje 13. dodana je alineja 14.

Iznimno, i na zasebnim građevnim česticama, mogu se graditi i poslovne građevine (uredske i prateće) u vezi s obavljanjem osnovne djelatnosti.

Moguća je izgradnja iznad prometnih površina ako je opravdanost izgradnje provjerena kroz urbanistički plan uređenja, a iznimno moguća je i gradnja ispod infrastrukturnih površina na području UPU Buzinski Krči - Ranžirni kolodvor jug.

Iznimno, na prostoru Glavnog kolodvora Zagreb omogućuje se realizacija sadržaja sukladno utvrđenoj prometnoj studiji i rezultatima po njoj provedenoga javnog natječaja.

Odredbom članka 11. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09) stavak 6. je izmijenjen.

Odredbom članka 12. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u stavku 6. riječi: "urbanističko-arhitektonskog" zamijenjene su riječju: "javnog".

Odredbom članka 12. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/16) dosaadašnji stavci od 3. do 6. postali su stavci od 4. do 7.

Odredbom članka 11. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09) na kraju stavka 7. točka je zamijenjena zarezom i dodane su riječi: "a iznimno se omogućuje zadržavanje u prostoru građevina uz sjevernu stranu Samoborske ceste, prema zatečenom stanju na dan stupanja na snagu ove odluke.".

Za donju stanicu žičare na kartografskom prikazu 3a Promet prikazana je planirana i alternativna trasa žičare, a detaljna trasa utvrdit će se aktom prostornog uređenja u skladu s posebnim propisima.

Odredbom članka 12. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/16) dosadašnji stavak 7. koji je postao stavak 8. je izmijenjen.

 

1.2.10. Groblje

 

Članak 19.

 

Groblja su površine na kojima se, osim uređenja ukopnih mjesta, mogu graditi prateći sadržaji koji služe osnovnoj funkciji groblja (crkve, kapele, obredne dvorane, mrtvačnice i sl.).

Postojeća gradska groblja su Mirogoj s Gajem urni, Miroševec, Šestine, Granešina, Čučerje, Remete, Markuševec, Gračani, Resnik, Stenjevec, Gornje Vrapče, Sveta Klara i Jakuševec.

Postojeća manja groblja mogu se povećati u okviru lokalnih potreba i prostornih mogućnosti.

Uređenje novih groblja predviđa se na području zapadno od Mirogoja i istočno od Miroševca.

Odredbom članka 13. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u stavku 4. riječ: "Završja," je brisana.

 

1.2.11. Vode i vodna dobra

 

Članak 20.

 

Površine pod vodom - V1 su površine rijeke Save, stajaćih voda, potoka i akumulacija na potocima Medvednice, a održavat će se i uređivati održavanjem režima i propisane kvalitete voda.

Na tekućim i stajaćim vodama i u njihovom neposrednom okolišu treba očuvati postojeće biljne i životinjske vrste.

Potoci se uređuju, pretežito, otvorenog korita, a potoci na osobito vrijednim područjima uređuju se pejsažno.

Površine povremeno pod vodom - V2 obuhvaćaju odteretni kanal "Odra", uređene i neuređene inundacije rijeke Save, retencije na potocima Medvednice, kanale uz rijeku Savu i druge površine koje čine vodno dobro.

Te se površine mogu koristiti kao parkovne površine i otvorena igrališta za sport i rekreaciju. Iznimno, u prostoru vodnog dobra, a izvan granica stogodišnjega vodnog vala i retencije, mogu se graditi građevine u funkciji osnovne namjene iz ovoga članka.

Na površinama vode i vodnog dobra (u riječnom koritu i u inundaciji), u zoni 500 m nizvodno od Mosta mladosti, omogućuje se pristup rijeci i postava plutajućih objekata većih od 35 m, a za brodove do 35 m i na tradicionalnim privezištima uz mostove, prema postojećem stanju lokacije i građevine, drugi lokacijski uvjeti nisu propisani.

Odredbom članka 12. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09) iza stavka 5. dodan je novi stavak 6.

 

1.2.12. Površine svih namjena

 

Odredbom članka 14. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) ispred članka 21. podnaslov: "1.2.12. Površine za budući razvoj - BR" je izmijenjen.

 

Članak 21.

 

Brisan.

Odredbom članka 14. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) članak 21. je brisan.

 

Članak 22.

 

Na površinama svih namjena što su utvrđene Generalnim urbanističkim planom mogu se graditi ulice, trgovi, dječja igrališta, biciklističke staze, pješačke staze, pješačko-biciklistički mostovi, parkovi, infrastrukturna mreža, manje infrastrukturne građevine (elektrodistribucijske trafostanice 10(20)/0,4 kV, punionica za motorna vozila na električni pogon i sl.) i vatrogasne postaje te uređaji i mjerne postaje za praćenje kakvoće zraka.

Odredbom članka 13. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/16) stavak 1. je izmijenjen.

Postava reklamnih i info panoa omogućuje se na površinama svih namjena, a u skladu s posebnom gradskom odlukom.

Odredbom članka 13. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09) članak 22. je izmijenjen.

 

1.3. Razgraničenja namjena površina

 

Članak 23.

 

Detaljno razgraničenje između pojedinih namjena površina i urbanih pravila granice kojih se grafičkim prikazom ne mogu utvrditi nedvojbeno, odredit će se urbanističkim planovima uređenja ili urbanističko tehničkim uvjetima za zahvat u prostoru.

Odredbom članka 15. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u stavku 1. iza riječi: "površina" dodane su riječi: "i urbanih pravila".

Građevna čestica za određeni zahvat u prostoru može se temeljem razgraničenja oblikovati od jedne ili više katastarskih čestica uz uvjet da je veći dio građevne čestice unutar osnovne namjene.

Iznimno, građevna čestica može biti i manjim dijelom u osnovnoj namjeni, ali ne manjim od polovice minimalne površine građevne čestice određene urbanim pravilom.

Građevna se čestica može oblikovati temeljem razgraničenja, ukoliko se preostali dio građevne čestice koji nije u osnovnoj namjeni nalazi u zonama R1, R2, Z1, Z2, Z3, Z4 i Z s time da se izuzimaju zelene površine Z2 u sustavu zaštite A, B i Z2 unutar područja ekološke mreže uz uvjet da se glavna građevina smjesti na površinu na kojoj je gradnja dopuštena.

Odredbom članka 15. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u stavku 4. oznake: "A i B," zamijenjene su riječima: "A, B i Z2 unutar područja ekološke mreže".

Urbanistički parametri za građevnu česticu oblikovanu temeljem detaljnog razgraničenja određuju se prema minimalnoj građevnoj čestici definiranoj urbanim pravilom, ili u odnosu na dio građevne čestice u osnovnoj namjeni ako je on veći od minimuma propisanog urbanim pravilom.

Detaljnim razgraničenjem pojedinih namjena površina ne može se osnovati građevna čestica iza građevne čestice uz ulicu (drugi red gradnje).

 

2.       UVJETI UREĐENJA PROSTORA ZA GRAĐEVINE OD VAŽNOSTI ZA DRŽAVU I GRAD ZAGREB

 

Članak 24.

 

Građevine i zahvati.od važnosti za Republiku Hrvatsku i Grad Zagreb - prometne, energetske, vodne, proizvodne, sportske, građevine za gospodarenje otpadom, nepokretna kulturna dobra, građevine javne i društvene namjene i građevine posebne namjene grade se, dograđuju, nadograđuju i rekonstruiraju u skladu s namjenom prostora, posebnim propisima i urbanim pravilima ove odluke.

Građevine i zahvati od važnosti za Državu i Grad Zagreb moguće je smjestiti na površinama mješovite, javne i društvene, gospodarske, sportsko rekreacijske i posebne namjene, na površinama infrastrukturnih sustava, na javnim gradskim površinama - tematskim zonama, unutar vodnog dobra i, iznimno, na javnim i zaštitnim zelenim površinama.

Odredbom članka 16. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u stavcima 1. i 2. iza riječi: "Građevine" dodane su riječi "i zahvati".

Odredbom članka 14. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/16) u stavku 2. iza riječi: "dobra" brisan je zarez i riječi: "na površinama za budući razvoj".

 

3.       UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

 

Članak 25.

 

Građevine gospodarskih djelatnosti mogu se smjestiti na površinama gospodarske namjene - G, proizvodne namjene - I, poslovne namjene - K1, trgovačkih kompleksa - K2, turističko-ugostiteljske namjene - T, mješovite - pretežito poslovne namjene - M2 i mješovite - pretežito stambene namjene - M1.

Smještaj građevina, odabir djelatnosti i tehnologija uskladit će se s mjerama zaštite okoliša, s tim da su dopuštene samo djelatnosti obzirne prema okolišu koje nisu energetski zahtjevne i prometno su primjerene, zasnovane na modernim i novim tehnologijama, poželjno je da imaju neka od obilježja tradicionalne zagrebačke proizvodnje i usluga.

Odredbom članka 17. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u stavku 2. riječ: "te" zamijenjena je riječima: "poželjno je da", a iza riječi: "imaju" dodane su riječi: "neka od".

Na površinama mješovite - pretežito stambene - M1 i mješovite - pretežito poslovne namjene - M2 ne mogu se smjestiti građevine i uređivati prostori koji zbog buke, prašine, mirisa, neprimjerenoga radnog vremena, intenzivnog prometa roba i vozila ometaju stanovanje.

Uvjeti smještaja građevina gospodarskih djelatnosti određeni su u urbanim pravilima ove odluke i na kartografskim prikazima 1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA, 2. MREŽA GOSPODARSKIH I DRUŠTVENIH DJELATNOSTI 4. UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA - 4a Urbana pravila.

 

4.       UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

 

Članak 26.

 

U Generalnome su urbanističkom planu osigurani prostorni uvjeti smještaja i razvoja sustava društvenih djelatnosti: predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, visokih učilišta, znanstvenih institucija, građevina kulture i sporta, zdravstvenih i socijalnih ustanova, vjerskih građevina i drugih građevina javnog interesa.

Vrsta i broj građevina društvenih djelatnosti određuju se mrežom građevina za svaku djelatnost na osnovi posebnih zakona i standarda.

Građevine društvenih djelatnosti mogu se smjestiti na površinama javne i društvene, stambene, mješovite - pretežito stambene, mješovite - pretežito poslovne, gospodarske i sportsko-rekreacijske namjene, te na javnim gradskim površinama - tematskim zonama i na javnim i zaštitnim zelenim površinama.

Uvjeti smještaja građevina društvenih djelatnosti određeni su urbanim pravilima ove odluke i na kartografskim prikazima - 1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA, 2. MREŽA GOSPODARSKIH I DRUŠTVENIH DJELATNOSTI 4. UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA - 4a Urbana pravila.

 

4.1.   Predškolske ustanove, osnovne i srednje škole

 

Članak 27.

 

Predškolske ustanove (dječje jaslice i vrtići), osnovne i srednje škole planiraju se tako da pokriju potrebe određenog područja i da se stvore najprimjerenija gravitacijska područja za svaku građevinu, a prema mreži za svaku djelatnost na osnovi posebnih zakona i standarda.

Gravitacijska udaljenost za predškolske ustanove u pravilu iznosi 200-400 m, iznimno do maksimalno 1000 m, a za osnovne škole 400-600 m, ovisno o gustoći naseljenosti.

Odredbom članka 18. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u stavku 2. iza riječi: "400 m," dodane su riječi: "iznimno do maksimalno 1000 m,".

Potrebe za predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama određuju se na temelju pretpostavljenog udjela djece u odnosu na broj stanovnika.

Prigodom gradnje predškolskih ustanova primjenjuju se sljedeći normativi:

-  broj djece predškolske dobi određuje se sa 8% broja stanovnika, s tim da je obuhvat predškolskim ustanovama 76%;

-  veličina građevne čestice određuje se tako da se osigura, u pravilu, 30 m2 građevnog zemljišta po djetetu, a iznimno 15 m2 po djetetu, uzimajući u obzir lokalne uvjete, te ako se zemljište nalazi uz uređene javne zelene površine na kojima je moguće organizirati siguran boravak djece;

Odredbom članka 18. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u stavku 4. alineji 2. riječ: "najmanje," zamijenjena je riječima: ", u pravilu,", a na kraju stavka točka je zamijenjena zarezom i dodane su riječi: "te ako se zemljište nalazi uz uređene javne zelene površine na kojima je moguće organizirati siguran boravak djece;".

-  prostorni kapaciteti građevine određuju se optimalno za 10 odgojnih skupina, odnosno 200 djece, a maksimalni kapaciteti za 17 - 20 odgojnih skupina s 340 - 400 djece. Dječji vrtić s područnim odjelima optimalno ima 30 odgojnih skupina s ukupno 600 djece.

Odredbom članka 18. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u stavku 4. iza alineje 2. dodana je nova alineja 3.

Predškolske ustanove se grade kao jednoetažne, dvoetažne, iznimno kao troetažne uz mogućnost gradnje podzemne etaže. Iznimno, predškolske ustanove mogu biti zasebne cjeline u okviru stambenih, stambeno-poslovnih i poslovnih građevina i sportskih građevina u visokokonsolidiranom prostoru, prema posebnim uvjetima nadležnih javnopravnih tijela, te za koje je potrebno osigurati minimalno 15 m² vanjskog prostora po djetetu na udaljenosti ne većoj od 100 m.

Odredbom članka 18. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u stavku 5. riječi: "sa najviše dvije nadzemne etaže," zamijenjene su riječima: "jednoetažne, dvoetažne, iznimno kao troetažne u gusto naseljenim područjima,".

Odredbom članka 15. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/16) stavak 5. je izmijenjen.

Prigodom gradnje osnovnih škola primjenjuju se sljedeći normativi:

-  broj djece školske dobi određuje se sa 10% broja stanovnika;

-  broj učionica određuje se tako da jedna učionica dolazi na 28 učenika;

-  veličina građevne čestice određuje se tako da se osigura 30 m2 po učeniku, a iznimno 20 m2 po učeniku, u već izgrađenim gusto naseljenim područjima, odnosno u već formiranim naseljima;

-  prostorni kapacitet osnovnoškolske građevine određuje se najviše za 896 učenika u najviše 32 razredna odjela ako se radi o dvjema smjenama, te 560 učenika u 16 - 20 razrednih odjela ako se radi o jednoj smjeni, što se utvrđuje kao standard koji se želi postići.

Prigodom gradnje srednjih škola primjenjuju se sljedeći normativi:

-  prostorni kapacitet srednjoškolske građevine određuje se za najviše 32 razredna odjela, odnosno do 800 učenika u školi;

Odredbom članka 18. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u stavku 7. alineja 1. je izmijenjena.

-  optimalni kapacitet srednjoškolske građevine je od 16 do 20 razrednih odjela, odnosno 400 - 500 učenika;

Odredbom članka 18. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u stavku 7. iza alineje 1. dodana je nova alineja 2.

-  broj učionica određuje se tako da jedna učionica dolazi na 28 učenika;

-  veličina građevne čestice određuje se tako da se osigura 20 - 40 m2 po učeniku, uzimajući u obzir lokalne uvjete.

Odredbom članka 18. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u stavku 7. dosadašnje alineje 2. i 3. postale su alineje 3. i 4.

Osnovni standard školskog prostora, u pravilu, treba osigurati rad škole u jednoj smjeni, a iznimno, do stvaranja potrebnih uvjeta, u dvije smjene.

Prilikom planiranja osnovnih i srednjih škola na niskokonsolidiranome gradskom području - prostorima urbane obnove (3. 1.) i nove regulacije na neizgrađenom prostoru (3. 2), potrebno je osigurati rad škola u jednoj smjeni.

Odredbom članka 18. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) iza stavka 7. dodani su novi stavci 8. i 9.

Iznimno, za gradnju i uređenje školskog kompleksa s više srednjih škola na lokaciji u Vlaškoj ulici, moguće je odstupanje od normativa iz prethodnog stavka radi karakteristika i ograničenja lokacije u gradskom središtu i postojećih građevina na građevnoj čestici.

Prigodom određivanja lokacija za predškolske ustanove, osnovne i srednje škole mora se osigurati dostupnost prilaza i prijevoza te sigurnost kretanja djece. Građevina mora biti planirana na kvalitetnom terenu.

Odredbom članka 18. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) dosadašnji stavci 8. i 9. postali su stavci 10. i 11.

Odredbom članka 14. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09) članak 27. je izmijenjen.

 

4.2.   Visoka učilišta, znanstvene institucije, građevine za kulturu i sport

 

Članak 28.

 

Razvoj i širenje visokih učilišta u Zagrebu temeljit će se na postojećoj situaciji i dugoročno utvrđenim potrebama pojedinih znanosti i ustanova u skladu s njihovim razvojem i potrebama stanovništva.

Znanstvene institucije i građevine za kulturu i sport gradit će se prema potrebama i na lokacijama usklađenima s planom korištenja i namjene prostora, odnosno u skladu s mrežom tih građevina.

 

4.3.   Zdravstvena i socijalna skrb

 

Članak 29.

 

Postojeće građevine za zdravstvo i socijalnu skrb proširivat će se i adaptirati u skladu s prostornim mogućnostima, a gradnja novih odredit će se prema potrebama, u skladu s posebnim standardima i na lokacijama usklađenima s planom korištenja i namjene prostora.

 

4.4.   Vjerske građevine

 

Članak 30.

 

Postojeće vjerske građevine proširivat će se i adaptirati u skladu s prostornim mogućnostima, a nove graditi prema potrebama i na lokacijama u skladu s planom korištenja i namjene prostora.

Manje kapelice, križevi i sl. mogu se graditi i na neizgrađenim zelenim površinama, predviđenima planom korištenja i namjene prostora.

 

4.5.   Drugi sadržaji društvenog interesa

 

Članak 31.

 

Drugi sadržaji društvenog interesa (uprava, pravosuđe, udruge građana, političke stranke, diplomatska predstavništva, HTV), planiraju se prema potrebama i u skladu s posebnim standardima i na lokacijama usklađenima s planom korištenja i namjene prostora.

Spomenici, spomen - obilježja i sl. mogu se graditi i na zelenim površinama.

 

5.       UVJETI I NAČIN GRADNJE STAMBENIH GRAĐEVINA

 

5.1.   Uvjeti gradnje stambenih građevina

 

Članak 32.

 

Stanovanje, kao osnovna gradska namjena, predviđa se u zonama stambene - S, mješovite - M, mješovite - pretežito stambene - M1 i mješovite - pretežito poslovne namjene - M2, dok je u nekim zonama drugih namjena stanovanje zastupljeno iznimno kao prateći sadržaj.

Stambene građevine planiraju se kao visoke, niske i individualne.

Visoka stambena građevina: najmanje visine četiri nadzemne etaže (najmanje suteren ili prizemlje, te tri kata); pojedinačna nova građevina mora biti usklađena s karakterističnom kvalitetnom tipologijom i mjerilom okolne gradnje.

Niska stambena građevina: visine četiri nadzemne etaže, pri čemu se četvrta etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat.

Individualna stambena građevina: visine do najviše tri nadzemne etaže, pri čemu se treća etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat.

Građevine se mogu graditi samo uz rješenje priključka na prometnu površinu prema članku 38. ove odluke, priključaka na mrežu za opskrbu električnom energijom i vodom, te za odvodnju otpadnih voda.

Iznimno, individualne stambene građevine do 400 m2 GBP s najviše tri stana mogu se graditi s rješenjem opskrbe vodom prema mjesnim prilikama te odvodnjom voda u nepropusnu sabirnu jamu, ostalo prema prethodnom stavku.

Omogućuje se rekonstrukcija i gradnja zamjenskih građevina prema odgovarajućim urbanim pravilima na izgrađenim građevnim česticama, iako nemaju neposredan pristup s ulice ili pristupnog puta.

Odredbom članka 15. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09) članak 32. je izmijenjen.

 

5.2.   Način gradnje stambenih građevina

 

Članak 33.

 

Ovisno o lokalnim uvjetima, morfologiji i stupnju konsolidacije prostora definirani su uvjeti i način gradnje stambenih građevina.

Stambene građevine mogu se graditi kao:

- samostojeće građevine;

- poluugrađene građevine;

- ugrađene građevine;

- građevine u nizu.

Način gradnje nove građevine određuje se prema veličini i obliku građevne čestice, odnosno prema zatečenoj urbanoj matrici i tipologiji gradnje i urbanim pravilima ove odluke.

Ako građevina ima otvore prema susjednoj građevnoj čestici, od te čestice mora biti udaljena najmanje 3,0 m, ako urbanim pravilima ove odluke nije drugačije određeno.

Kada urbana pravila ove odluke dopuštaju, građevina može biti udaljena manje od 3,0 m, ali ne manje od 1,0 m od međe susjedne građevne čestice (ne odnosi se na među prema javnoj površini). U tom se slučaju na građevini ne smiju graditi otvori prema susjednoj građevnoj čestici.

Otvorima se ne smatraju dijelovi zida sagrađeni od staklene opeke i otvori s neprozirnim staklom veličine do 60 x 60 cm.

Ako je na postojećoj građevini uz među izveden svjetlarnik, prigodom gradnje nove građevine na susjednoj građevnoj čestici treba predvidjeti svjetlarnik na istom mjestu i, najmanje, istih dimenzija.

Terase, otvorena stubišta, balkoni, lođe, istaci i sl. ne mogu se graditi na udaljenosti manjoj od 3,0 m od susjedne građevne čestice.

Uređenje prostora i način gradnje stambenih i drugih građevina određeni su urbanim pravilima ove odluke.

Odredbe iz stavaka 4., 5.,6. i 8. odnose se na gradnju niskih i individualnih građevina svih namjena.

Odredbom članka 16. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09) na kraju stavka 10. brisana je točka i dodane su riječi: "svih namjena".

Građevine nije moguće smjestiti na dijelu građevne čestice rezerviranom za proširenje postojeće ulice.

Odredbom članka 16. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09) iza stavka 10. dodan je novi stavak 11.

 

5.3.   Način gradnje pomoćnih građevina

 

Članak 34.

 

Na građevnim česticama niskih i individualnih građevina mogu se, osim građevine za stanovanje ili stambeno-poslovne građevine, graditi pomoćne građevine s prostorima za rad, garaže, spremišta ogrjeva i druge pomoćne prostorije i, iznimno, nadstrešnice.

Pomoćna građevina može biti samostojeća, poluugrađena i ugrađena, visine najviše dvije nadzemne etaže, pri čemu je druga etaža potkrovlje bez nadozida. Građevni pravac pomoćne građevine je, u pravilu, iza građevnog pravca glavne građevine.

Iznimno, na strmom terenu, garaža se može graditi uz rubnu liniju rezervacije proširenja ulice, odnosno uz regulacijsku liniju ako za ulicu nije planirano ili nije potrebno osigurati proširenje.

Odredbom članka 17. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09) stavak 3. je izmijenjen.

Ako pomoćna građevina ima otvore prema susjednoj građevnoj čestici za njih vrijede ista pravila kao i za stambene građevine.

Nadstrešnica je namijenjena za natkrivanje parkirališta, terasa, stubišta, ulaznih prostora, otvorenih površina građevne čestice i sl., najveće ukupne površine 25 m2 na građevnoj čestici, a na njezin smještaj primjenjuju se pravila za pomoćne građevine.

Nadstrešnice i pomoćne građevine ne mogu se smjestiti na dijelu građevne čestice rezerviranom za proširenje postojeće ulice.

Odredbom članka 17. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09) iza stavka 5. dodan je novi stavak 6.

 

5.4.   Uređenje građevne čestice

 

Članak 35.

 

Građevna čestica namijenjena pretežito stanovanju uređivat će se na tradicionalan način uređenja okućnice, poštujući funkcionalne i oblikovne karakteristike krajobraza, uz upotrebu autohtonoga biljnog materijala.

Prigodom visoke stambene gradnje građevna se čestica ne može ograđivati.

Građevna čestica za gradnju niskih i individualnih građevina oblikuje se prema urbanim pravilima ove odluke.

Terase i potporni zidovi grade se u skladu s reljefom i oblikovnim obilježjima naselja.

Predvrtovi iz urbanih pravila ove odluke planiraju se najmanje u širini jedne trećine građevne čestice uz rubnu liniju rezervacije proširenja ulice, odnosno uz regulacijsku liniju ako za ulicu nije planirano ili nije potrebno osigurati proširenje te se hortikulturno uređuju visokim i niskim zelenilom.

Odredbom članka 18. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09) stavak 5. je izmijenjen.

Na građevnoj se čestici mogu graditi: bazen, tenisko igralište i sl., a koji se ne uračunavaju u izgrađenost građevne čestice.

Ulične ograde se izrađuju u kombinaciji čvrstog materijala i živice, visine do 1,5 m.

Ograde između građevnih čestica su visine do 2,0 m, mjereno od niže kote konačno zaravnanog terena.

Ograde, predvrtovi, terase, potporni zidovi, stube, kolne i pješačke rampe za pristup građevinama, bazeni, teniska igrališta, potrebna parkirališna mjesta i prirodni teren određen urbanim pravilima ove odluke, kao i ostali elementi uređenja građevne čestice, ne mogu se smjestiti na dijelu građevne čestice rezerviranom za proširenje postojeće ulice.

Na dijelu građevne čestice rezerviranom za proširenje postojeće ulice moguće je urediti travnjak, bez sadnje visoke vegetacije, te minimalni potrebni pristup građevini.

Odredbom članka 18. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09) iza stavka 8. dodani su novi stavci 9. i 10.

 

6.       UVJETI UTVRĐIVANJA TRASA I POVRŠINA PROMETNE, TELEKOMUNIKACIJSKE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURNE MREŽE

 

Članak 36.

 

Generalnim urbanističkim planom osigurane su površine i koridori infrastrukturnih sustava i to za:

- prometni sustav;

- telekomunikacije i pošte;

- vodnogospodarski sustav;

- energetski sustav.

Postojeće i planirane trase vodova komunalne infrastrukture, ovisno o lokalnim i tehničkim uvjetima, vodit će se u pravilu označenim koridorima u skladu s odrednicama članaka 22., 56., i 104. ove odluke. Lokalne i tehničke uvjete za realizaciju komunalne infrastrukture utvrđuju nadležne službe.

Koridori magistralnih elektroenergetskih vodova 110 kV i vodova komunalne infrastrukture prikazani su načelno na kartografskim prikazima 3. PROMETNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - 3b Energetski sustav, pošta i telekomunikacije i 3. PROMETNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - 3c Vodnogospodarski sustav i postupanje s otpadom. Trase prometne, komunalne, energetske i telekomunikacijske infrastrukture, pošte i koridori posebnog režima dalekovoda i potoka, određeni su u mjerilu 1:5000, točan položaj istih provjerava se tijekom provedbe plana (UPU, lokacijska dozvola i drugi akti) u suradnji s nadležnim javnopravnim tijelima. Za sve zahvate i zadržavanje građevina unutar koridora posebnog režima, trasa vodova komunalne infrastrukture i telekomunikacije, potrebno je ishoditi posebne uvjete, odnosno potvrdu nadležnog javnopravnog tijela koje raspolaže podacima o točnom položaju trase, da je građevina izgrađena u skladu s posebnim uvjetima iz nadležnosti tog javnopravnog tijela.

Odredbom članka 19. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09) iza stavka 2. dodan je novi stavak 3.

Odredbom članka 16. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/16) stavak 3. je izmijenjen.

Koridori magistralnih vodova komunalne infrastrukture moraju biti udaljeni najmanje 20,0 m od vanjske nožice nasipa rijeke Save, Krapine i odteretnog kanala "Odra".

Infrastrukturni sustavi grade se prema posebnim propisima i pravilima struke, te odredbama ove odluke.

Odredbom članka 19. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09) dosadašnji stavci 3. i 4., postali su stavci 4. i 5.

 

6.1.   Prometni infrastrukturni sustavi

 

Članak 37.

 

Dugoročni cilj je da se najmanje dvije trećine svih dnevnih putovanja odvija javnim prijevozom i nemotoriziranim oblicima putovanja.

Na površinama infrastrukturnih sustava namijenjenih prometu mogu se graditi i uređivati:

-  ulična mreža i trgovi s mogućnošću denivelacije;

-  parkirališta i garaže s mogućnošću deniveliranog pristupa;

-  tramvajska mreža;

-  tramvajske i autobusne stanice i terminali s pratećim sadržajima;

-  željeznička mreža, građevine i prateći sadržaji uključivo lokoteretni i kontejnerski kolodvor;

-  mreža biciklističkih staza i traka;

-  pješačke zone, rampe, stubišta, liftovi, putovi i sl.;

-  benzinske postaje s pratećim sadržajima;

-  autobusni kolodvori s pratećim sadržajima;

-  spremišta autobusa i tramvaja;

-  stanice žičare s pratećim sadržajima;

-  javne gradske površine - tematske zone.

U kartografskom prikazu 3. PROMETNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - 3a Promet, koridori i ulična i željezničko-ulična čvorišta, određeni su načelno, a dispozicija, detaljni visinski odnosi te funkcionalna širina određivat će se urbanističkim planovima uređenja, odnosno lokacijskim dozvolama, te drugim aktima prema posebnim uvjetima javnopravnog tijela nadležnog za promet.

Odredbom članka 17. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/16) stavak 3. je izmijenjen.

 

6.1.1. Ulična mreža i trgovi

 

Članak 38.

 

Generalnim urbanističkim planom predviđa se gradnja i uređenje osnovne ulične mreže, trgova i drugih nekategoriziranih ulica, tako da se osigura usklađen razvoj javnoga, pješačkog i biciklističkog prometa, te osiguraju uvjeti za afirmaciju postojeće i formiranje nove mreže javnih urbanih prostora.

U planiranju, projektiranju, gradnji i uređenju trgova i ulične mreže osigurat će se propisane mjere zaštite okoliša.

Generalnim urbanističkim planom predviđa se gradnja i uređenje trgova kao važnih fokusa prometnih tokova, te žarišta otvorenoga javnog urbanog prostora.

Generalnim urbanističkim planom predviđa se gradnja mostova kao prometnih građevina i kao građevina iznimnog značenja za formiranje identiteta grada na rijeci.

Uz zadržavanje i rekonstrukciju postojećih, Generalnim se urbanističkim planom predviđa gradnja deset novih mostova, od kojih šest kolno-pješačko-biciklističkih, dva kolno-pješačka i dva pješačko-biciklistička mosta. Pored navedenih, pješačko-biciklističke mostove moguće je graditi i na drugim lokacijama u skladu s lokalnim uvjetima.

Osnovna ulična mreža

Osnovna ulična mreža sastoji se od gradske autoceste (gradska obilaznica), gradskih avenija, glavnih gradskih ulica i gradskih ulica.

Za gradsku autocestu treba osigurati koridor ili rezervirati proširenje postojeće ulice širine, najmanje, 80,0 m, za gradsku aveniju širine, najmanje, 40,0 m, za novu glavnu gradsku ulicu, najmanje, 26,0 m i za gradsku ulicu, najmanje, 18,0 m.

Iznimno, planirana Bliznečka ulica, od Mandlove do Ulice grada Vukovara, širine koridora ili rezervacije proširenja od 35,0 m, Ulica grada Vukovara od Savske do Tratinske, produžena Vrapčanska i Škorpikova ulica uvrštene su u kategoriju gradske avenije.

U podsljemenskom području (sjeverno od linije Aleja grada Bolonje, Ilica, Vlaška, Maksimirska, Avenija G. Šuška, Oporovečka) koridori novih ili rezervacije za proširenje postojećih glavnih gradskih i gradskih ulica mogu biti, ovisno o lokalnim uvjetima, i uži od 26,0 m, odnosno 18,0 m, kao i koridori već postojećih glavnih gradskih ulica i gradskih ulica i u drugim dijelovima grada.

U pravilu, širina prometne trake za gradske avenije i glavne gradske ulice iznosi 3,25 m, za gradske ulice 3,0 m, a za nekategorizirane ulice 2,75 m.

Sva su raskrižja na gradskoj autocesti denivelirana.

Raskrižja na drugim dijelovima osnovne ulične mreže mogu biti denivelirana ako to zahtijevaju prometne potrebe, a dopuštaju prostorne mogućnosti.

Prigodom gradnje gradskih avenija moraju se predvidjeti drvoredi, a drvoredi se mogu planirati i prigodom gradnje glavnih gradskih i gradskih ulica.

Osnovna ulična mreža ucrtana je na kartografskom prikazu 3. PROMETNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - 3a Promet.

Nove ulice

Nove ulice ne mogu biti uže od 9,0 metara, osim, iznimno, 7,5 m, ako to zahtijeva konfiguracija terena i ako se uz ulicu grade individualne građevine.

Planirana slijepa ulica može biti najduža do 180 m, uz uvjet da na kraju ima obvezno okretište za komunalna i druga vozila.

Planirana pristupna cesta do građevne čestice je najmanje širine 5,5 m ako se koristi za kolni i pješački promet, s tim da je najduža 75 m i na nju se veže najviše pet individualnih stambenih građevina s najviše po tri stana.

Iznimno, planirana pristupna cesta do građevne čestice je najmanje širine 3,5 m ako se koristi za kolni i pješački promet i najmanje širine 1,5 m ako se koristi za pješački promet, s tim da je najduža 50 m i na nju se mogu priključiti samo dvije individualne stambene građevine s najviše po tri stana.

Postojeće ulice

Postojećim ulicama koje nisu u osnovnoj uličnoj mreži ucrtanoj na kartografskom prikazu 3. PROMETNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - 3a Promet, potrebno je osigurati prostor rezervacije proširenja postojeće ulice koji iznosi najmanje 4,5 m od osi prometne površine, iznimno, 3,75 m, ako to zahtijeva konfiguracija terena i ako se uz ulicu grade individualne građevine.

Omogućuje se rješenje priključka građevne čestice na prometnu površinu prema postojećem stanju izvedenosti, uz rezervaciju proširenja postojeće ulice prema prethodnom stavku ili prema kartografskom prikazima, uz uvjet da njena širina u naravi nije manja od:

3,5 m za individualne stambene građevine do 400 m2 GBP s najviše tri stana;

5,5 m za ostale individualne i niske građevine, osim građevina u zonama G, I, K1, K2;

9 m za visoke građevine i građevine u zonama G, I, K1, K2.

U već izgrađenim dijelovima grada s formiranim ulicama, udaljenost regulacijske linije ulice ne može biti manji od 2,75 m od osi prometne površine za dvosmjerni promet, odnosno 1,75 m za jednosmjerni promet.

Iznimno, pristupnim se putom mogu smatrati postojeće pješačke stube.

Iznimno, kod postojećih slijepih ulica može se zadržati postojeća dužina te postojeća širina ako nije manja od 5,5 m.

Mjere provedbe

Na koridore ulica, koji su GUP-om grada Zagreba određeni u izvornom mjerilu 1:5000, preklapa se katastarska podloga u mjerilu 1:1000, pritom točnost i ograničenja izvornog mjerila ostaju u pravilu nepromijenjeni. Koridori ulica određuju načelnu, ukupnu širinu i položaj javnoprometne površine, dok se njena funkcionalna širina, s rasporedom i širinama pojedinih dijelova uličnog profila, definira prema posebnim uvjetima javnopravnog tijela nadležnog za promet.

Ulice se mogu graditi etapno i po dužini i širini. Etapna širina ograničavajući je faktor za izgradnju građevina i u odnosu na nju odgovarajuće se primjenjuju odredbe ove odluke koje određuju maksimalnu visinu i kapacitet građevina.

Građevna čestica ulice može biti i šira od koridora ulice, zbog prometno-tehničkih uvjeta kao što su: formiranje raskrižja, prilaza raskrižju, autobusnih ugibališta, posebnih traka za javni prijevoz, podzida, nasipa i sl. Građevna čestica ulice može biti uža od planiranog koridora ulice.

Raspored površina unutar profila ulice određivat će se na temelju potreba i mogućnosti te prema odredbama ove odluke.

Osim trgova, ulične mreže, prometnih građevina i površina ucrtanih na kartografskom prikazu 3. PROMETNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - 3a Promet omogućuje se gradnja i uređenje i drugih trgova, ulične mreže te prometnih građevina i površina neophodnih za ostvarivanje drugih mjera prostornog uređenja.

Prigodom gradnje trgova, ulične mreže, prometnih građevina i površina iz prethodnog stavka ovoga članka, na prostorima na kojima ovom odlukom postoji obveza donošenja urbanističkog plana uređenja potrebno je za njih osigurati u pravilu 25 - 30% površine od površine obuhvata urbanističkog plana uređenja tako da se osigura širenje mreže gradskih trgova koji slijede glavne pješačke putanje gradskog područja na udaljenostima u pravilu, od 500 - 900 m ovisno o namjeni i tipologiji gradnje.

Uređenje kolnih ulaza u blok, građevinu, garaže i parking osigurati, u pravilu, bez mijenjanja nivelete i širine nogostupa, bez uklanjanja poteza drvoreda ili drugog zelenila te bez ugrožavanja sigurnosti pješaka i biciklista arhitektonskim barijerama.

Odredbom članka 20. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09) članak 38. je izmijenjen.

Odredbom članka 19. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) stavak 6. je brisan.

Odredbom članka 19. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u stavku 18. riječi: "Planirani pristupni put", zamijenjene su riječima "Planirana pristupna cesta", riječ: "najduži" zamijenjena je riječju: "najduža" , riječ: "njega" zamijenjena je riječju: "nju", a iza riječi: "s najviše" dodana je riječ: "po".

Odredbom članka 19. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u stavku 19. riječi: "planirani pristupni put", zamijenjene su riječima: "planirana pristupna cesta", oznaka: "3,0" zamijenjena je oznakom: "3,5", riječ: "najduži" zamijenjena je riječju: "najduža", riječ: "njega" zamijenjena je riječju: "nju", a iza riječi: "s najviše" dodana je riječ: "po".

Odredbom članka 19. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u stavku 25. dodana je druga rečenica.

Odredbom članka 19. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u stavku 26. riječi: ", ukoliko je prometno-tehničko rješenje uklopivo u cjelovito rješenje koridora ulice u punom profilu" brisane su.

Odredbom članka 19. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) na kraju stavka 29. brisana je točka i dodane su riječi: "tako da se osigura širenje mreže gradskih trgova koji slijede glavne pješačke putanje gradskog područja na udaljenostima u pravilu od 500 do 900 m ovisno o namjeni i tipologiji gradnje."

Odredbom članka 19. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) iza stavka 29. dodan je novi stavak 30.

Odredbom članka 18. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/16) članak 38. je izmijenjen.

 

6.1.2. Parkirališta i garaže

 

Članak 39.

 

Potreban broj parkirališnih ili garažnih mjesta (broj PGM) za stambenu namjenu u visokokonsolidiranim i konsolidiranim gradskim predjelima propisan je urbanim pravilima ove odluke.

Potreban broj PGM-a, kada to nije određeno urbanim pravilom ove odluke, određuje se na 1000 m2 građevinske (bruto) površine, ovisno o namjeni prostora u građevini:

 

Namjena prostora

Prosječna vrijednost

Lokalni uvjeti

Stanovanje (ukoliko nije propisano urbanim pravilom)

15

13-17

Proizvodnja, skladišta i sl.

8

6-10

Trgovine

40

30-50

Drugi poslovni sadržaji

20

15-25

Restorani i kavane

50

40-60

Fakulteti i znanstvene ustanove

15

10-20

 

Odredbom članka 21. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09) u stavku 2. iza kratice: "PGM-a,", dodane su riječi: "kada to nije određeno urbanim pravilom ove odluke,".

U bruto izgrađenu površinu za izračun PGM-a ne uračunavaju se garaže i jednonamjenska skloništa. Kada se potreban broj PGM-a, s obzirom na posebnost djelatnosti, ne može odrediti prema normativu iz stavka 2. ovoga članka, odredit će se po jedan PGM za:

-  hotele, hostele i pansione na svake dvije sobe;

-  motele na svaku sobu;

-  kazališta, koncertne dvorane, kina i sl. na 18 sjedala;

-  sportske dvorane i igrališta s gledalištima na 18 sjedala i za jedan autobus na 400 mjesta;

-  ugostiteljsku namjenu na četiri do 12 sjedećih mjesta;

-  škole i predškolske ustanove, na jednu učionicu, odnosno za jednu grupu djece;

-  bolnice, na tri kreveta ili dva zaposlena u smjeni;

-  ambulante, poliklinike, domove zdravlja, socijalne ustanove i sl., na dva zaposlena u smjeni;

-  vjerske građevine, na pet do 20 sjedala, ovisno o lokalnim uvjetima.

Na području Gornjeg grada i Kaptola i na dijelu Donjeg grada omeđenog Draškovićevom, željezničkom prugom, Runjaninovom, Frankopanskom, Ilicom i Mesničkom ulicom moguće je uplatiti za nedostajuća parkirališno-garažna mjesta koja nije moguće osigurati na parceli objekta za sve namjene osim stambene. Isto se odnosi i na područje izvan opisanoga u prethodnom stavku, a unutar visokokonsolidiranog područja označenog s 1.2. na kartografskom prikazu 4a.

Kod prenamjene i rekonstrukcije sagrađenih objekata, u središnjem dijelu grada, a unutar visokokonsolidiranog područja označenog s 1.1., 1.2. i 1.6. na kartografskom prikazu 4a. Urbana pravila, iznimno se omogućuje uplata za nedostatna parkirališna mjesta ukoliko se ne mogu osigurati na parceli objekta.

Odredbom članka 21. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09) u stavku 5. oznake: "1.1. i 1.2.", zamijenjene su oznakama: "1.1., 1.2. i 1.6.".

Iznimno, za građevine javne i društvene namjene u visokokonsolidiranom području označenom s 1.1., 1.2., 1.7. i 1.8. na kartografskom prikazu 4a. Urbana pravila, potreban broj PGM-a određuje se prema mogućnostima lokacije, uzimajući u obzir vrijednosti i ograničenja u prostoru.

Odredbom članka 21. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09) u stavku 6. oznake: "1.1. i 1.2.", zamijenjene su oznakama: "1.1., 1.2. i 1.7.".

Odredbom članka 19. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/16) u stavku 6. iza oznake: "1.2." riječ: "i" zamijenjena je zarezom, a iza oznake: "1.7." dodane su riječi: "i 1.8."

Pri određivanju broja potrebnih PGM iznimno se mogu smanjiti normativi kod gradnje, dogradnje i nadogradnje objekata, i to:

a)   u središnjem dijelu grada i u već sagrađenim dijelovima grada, vodeći pri tom računa o vrijednostima i ograničenim mogućnostima prostora, pod uvjetom da se pri određivanju broja PGM može predvidjeti isti PGM za različite vrste i namjene objekata i različito vrijeme njihova korištenja,

Odredbom članka 19. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/16) u stavku 7. podstavak a) je izmijenjen.

b)   u gradskim prostorima na kojima postoji ili se planira javni gradski promet ili gradnja javnih garaža,

c)   u prostorima grada s objektima različitih namjena, vodeći pri tome računa o potrebnom broju PGM za objekte koji po namjeni trebaju veći broj PGM.

Postojeće se garaže ne mogu prenamijeniti u druge sadržaje, a parkirališta samo iznimno, uz osiguravanje alternativnog smještaja vozila.

Gradnja javnih garaža nije moguća na prostoru Gornjeg grada i Kaptola i na prostoru omeđenom: ulicama Vlaškom, Bauerovom, Trgom Petra Krešimira IV., Hrvojevom, Borninom, Domagojevom, Branimirovom, Ul. Grgura Ninskog, južnim rubom Botaničkog vrta, Runjaninovom, Vodnikovom, Savskom, Ul. I. Kršnjavoga, Kačićevom i Ilicom, radi ograničenja motornog prometa u središtu grada.

U toj je zoni moguća gradnja garaža isključivo za potrebe stanovanja, i to prema normativu najviše 1 PGM/1 stan, osim ako u programskim smjernicama za izradu plana u članku 59. ove odluke nije određeno drugačije i/ili je za lokaciju određena procedura gradskog projekta.

Odredbom članka 19. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/16) stavak 10. je izmijenjen.

Iznimno, omogućuje se gradnja javne podzemne garaže na lokaciji Srednjoškolskog igrališta, sukladno uvjetima iz članka 14. ove odluke.

Odredbom članka 20. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13 iza stavka 8. dodani su novi stavci 9., 10. i 11.

Odredbom članka 19. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/16) u stavku 11. točka je zamijenjena zarezom i dodane su riječi: "sukladno uvjetima iz članka 14. ove odluke."

Iznimno, za garaže u Hribarovom prilazu u Dugavama omogućuje se prenamjena u poslovni prostor prema izvedenom stanju, uz osiguranje alternativnog smještaja vozila.

Odredbom članka 21. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09) u stavku 9. riječ: "postojećem", zamijenjena je riječju: "izvedenom".

Odredbom članka 20. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) dosadašnji stavak 9. postao je stavak 12.

Iznimno, za garažu u građevini Zagreb Arene na lokaciji u Blatu, omogućuje se prenamjena dijela prostora garaže prema prometnoj studiji koja će utvrditi postotak preklapanja korištenja sa susjednim javnim parkiralištima, a s obzirom na vrijeme njihova korištenja te različitost namjene građevina.

Odredbom članka 19. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/16) iza stavka 12. dodan je se novi stavak 13.

Parkiranje je moguće na svim ulicama osim gradskim avenijama, ovisno o lokalnim uvjetima (o potrebi za parkiranjem, raspoloživom prostoru, horizontalnoj i vertikalnoj preglednosti, prolazima za pješake i bicikliste, pristupu vatrogasnih vozila, hitne pomoći i sl.). Ako se parkirališta grade uz glavni kolnik glavne gradske ulice, tada moraju biti kosa (30º ili 45º), a uz servisne kolnike i gradske ulice mogu biti uzdužna, kosa i okomita. Ako se parkirališta grade uz kolnik glavne gradske ulice ili gradske ulice, dopuštena brzina kretanja za motorna vozila ne smije biti veća od 50 km/h.

Odredbom članka 20. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) dosadašnji stavak 10. koji je postao stavak 13. je izmijenjen.

Građevna čestica u stambenoj i mješovitoj, pretežito stambenoj namjeni može imati iznimno dva ulaza na parkiralište, odnosno garažu.

Odredbom članka 20. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) iza dosadašnjeg stavka 10. koji je postao stavak 13. dodan je novi stavak 14.

Odobravanju gradnje novih javnih garaža prethodi prometna studija.

Uz stajališta i terminale javnog gradskog prijevoza omogućuje se gradnja park and ride parkirališta.

Odredbom članka 21. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09) u stavku 12. iza riječi: "Uz" dodane su riječi: "stajališta i".

Odredbom članka 20. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) dosadašnji stavci 11. i 12. postali su stavci 15. i 16.

Odredbom članka 19. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/16) dosadašnji stavci od 13. do 16. postali su stavci od 14. do 17.

Odredbom članka 19. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/16) u dosadašnjem stavku 16. koji je postao stavak 17. iza riječi: "gradnja" dodane su riječi: "park and ride", iza riječi: "parkirališta" stavljena je točka, a riječi: "za "park and ride" brisane su.

 

6.1.3. Mreža tramvajskog i željezničkog prometa

 

Članak 40.

 

Postojeća tramvajska mreža, trase za proširivanje tramvajske mreže i gradnju lakošinske željeznice označene su na kartografskom prikazu 3. PROMETNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - 3a Promet.

Odredbom članka 20. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/16) u stavcima 1. 2. i 5. riječ: "lakotračnička" u određenom padežu zamijenjena je riječju: "lakošinska" u odgovarajućem padežu.

Tramvaj, žičara i lakošinska željeznica mogu se graditi i na trasama koje nisu označene na karti Prometne i komunalne infrastrukturne mreže, ako će to pridonijeti poboljšanju prometa. Uvjeti za takvu gradnju utvrdit će se detaljnijom prostorno planskom dokumentacijom.

U Generalnome urbanističkom planu određeno je da se omogućuje gradnja tramvajskih pruga, u pravilu, u prostoru odvojenom od kolnika. Kada se omogućuje gradnja tramvajskih pruga uz pločnik, za tramvajsku prugu je potrebno osigurati prostor širine 3,0 m. Kad se omogućuje gradnja tramvajskih pruga na prostoru odvojenom od ulice, potrebno je osigurati prostor širine 15,0 m, a najmanje 9,0 m.

Okretišta javnog prijevoza i javna parkirališta uz stajališta i terminale javnog prijevoza mogu se graditi u svim namjenama ovisno o lokalnim uvjetima.

Lokacije postojećih stajališta javnog prijevoza mogu se mijenjati ako se poboljšava javni prijevoz. Za novoplanirane trase tramvaja i lakošinske željeznice lokacije stajališta odredit će se detaljnijim prometnim rješenjima.

Površine za gradnju novih spremišta autobusa i tračničkih vozila javnog prijevoza predviđene su u Jakuševcu, Jankomiru i Blatu.

Odredbom članka 20. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/16) u stavku 6. riječi: "Savskoj Opatovini" zamijenjene su riječju: "Jankomiru".

Površina za gradnju autobusnog terminala predviđena je istočno od raskrižja Selske ceste i Savske ceste.

Odredbom članka 22. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09) stavak 7. je izmijenjen.

Prostori za razvoj željezničkog prometa određeni su i označeni u kartografskom prikazu 3. PROMETNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - 3a Promet.

Planira se modernizacija zagrebačkoga željezničkog čvora i dogradnja dijelova željezničke mreže te osposobljavanje željeznice za daljnje uključivanje u sustav javnoga gradskog i prigradskog prijevoza putnika.

Planirani koridori omogućuju zadržavanje postojećih niveleta pruga ili podizanje na plus prvu razinu. Podizanje željezničkih pruga na plus prvu razinu, zamjena nasipa vijaduktima i smještaj primjerenih sadržaja unutar infrastrukturnog pojasa željezničke pruge definirat će se detaljnijom prostorno planskom dokumentacijom.

Stajališta u funkciji javnoga gradskog prijevoza putnika mogu se, prema potrebi, graditi i na lokacijama koje nisu označene u kartografskom prikazu, ako to pridonosi poboljšanju javnog prijevoza.

Generalnim urbanističkim planom je predviđeno da se tzv. zapadna obilazna pruga Ranžirni kolodvor - Zaprešić, na dionici od Ranžirnog kolodvora do Gornjeg Blata, može graditi na dvjema trasama: dogradnjom postojeće pruge Ranžirni kolodvor - Klara - Remetinec - Blato ili na novoj trasi položenoj uz gradsku obilaznu autocestu. Za obje su varijante osigurane površine, a procjenom utjecaja na okoliš i studijom izvodljivosti odredit će se optimalna varijanta.

Tehničko-putnički kolodvor gradit će se u Vukomercu.

Odredbom članka 22. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09) iza stavka 12. dodan je novi stavak 13.

Industrijski kolosijeci mogu se graditi na svim površinama gospodarske namjene.

Planira se rekonstrukcija i produživanje sljemenske žičare do tramvajskog okretišta na Dolju.

Odredbom članka 20. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/16) stavak 15. je izmijenjen.

Iznad načelnih podzemnih trasa lakošinske željeznice omogućava se rekonstrukcija i gradnja građevina.

Odredbom članka 20. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/16) iza stavka 15. dodan je novi stavak 16.

 

6.1.4. Mreža biciklističkih staza i traka

 

Članak 41.

 

Biciklističke staze i trake mogu se graditi i uređivati odvojeno od ulica kao zasebna površina unutar profila ulice te kao dio kolnika ili pješačke staze obilježen prometnom signalizacijom.

Biciklističke staze i trake obvezno se grade i uređuju na potezima označenima na kartografskom prikazu, a mogu se graditi i uređivati i na drugim površinama.

Najmanja širina biciklističke staze ili trake za jedan smjer vožnje je 1,0 m, a za dvosmjerni promet 1,60 m. Ako je biciklistička staza ili traka neposredno uz kolnik, dodaje se zaštitna širina od 0,75 m.

Iznimno, zaštitna širina nije obvezna ako je u ulici trajno ograničena brzina kretanja motornih vozila na 50 km/h.

Uzdužni nagib biciklističke staze ili trake, u pravilu, ne može biti veći od 8%.

 

6.1.5. Pješačke zone, putovi i drugo

 

Članak 42.

 

Za kretanje pješaka mogu se graditi i uređivati, osim pločnika, trgova i ulica, pješački putovi, pothodnici, nathodnici, stube i prečaci, te prolazi i šetališta. Osim pješačke zone u gradskom središtu uređivat će se i manje pješačke zone u drugim gradskim dijelovima.

U podsljemenskom predjelu mogu se graditi i uređivati prečaci (pješački putovi, stube, staze, šetnice) kao veze između usporednih ulica, s tim da su prečaci međusobno udaljeni najviše 600 m.

Površine za kretanje pješaka moraju biti kontinuirane i dovoljne širine, u pravilu, ne uže od 1,5 m.

Odredbom članka 21. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u stavku 3. iza riječi "biti", dodane su riječi: "kontinuirane i".

Iznimno, a ovisno o prostornim ograničenjima, mogu biti i uže, ali ne manje od 1,2 m.

Pri izradi urbanističkih planova uređenja za nova stambena naselja i zone veće od 1 ha, širina pješačkog hodnika kod visokogradnje ne može biti manja od 2,25 m.

Odredbom članka 21. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) iza 4. stavka dodan je novi stavak 5.

Odredbom članka 21. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/16) u stavku 5. riječi: "provedbenih planova" zamijenjene su riječima: "urbanističkih planova uređenja", a iza oznake: "2,25" dodana je oznaka: "m".

Na raskrižjima i drugim mjestima gdje je predviđen prijelaz preko kolnika za pješake, bicikliste i osobe s teškoćama u kretanju, moraju se ugraditi spušteni rubnjaci.

Odredbom članka 21. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) dosadašnji stavak 5. postao je stavak 6.

 

6.1.6. Benzinske postaje

 

Članak 43.

 

Na kartografskom prikazu 3. PROMETNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - 3a Promet prikazane su postojeće i planirane benzinske postaje. Lokacije planiranih benzinskih postaja su načelne. Benzinske se postaje mogu graditi i na drugim lokacijama pod uvjetom da su smještene:

-  u mješovitoj - pretežito poslovnoj namjeni, veličine građevne čestice do 2000 m², s tim da se obvezno 20% prirodnog terena građevne čestice uredi kao cjelovita zelena hortikulturna površina prema postojećim ili planiranim građevinama susjednih građevnih čestica;

-  u gospodarskoj namjeni;

-  u površinama infrastrukturnih sustava.

Na području II. zone vodozaštite zabranjuje se izgradnja skladišta nafte i naftnih derivata i benzinskih postaja.

Odredbom članka 23. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09) iza stavka 1. dodan je novi stavak 2.

Rekonstrukcija, izmještanje i gradnja novih benzinskih postaja u koridorima prometnica, moguća je uz mišljenje Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba.

Odredbom članka 22. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/16) stavak 3. je izmijenjen.

Postojeće i planirane benzinske postaje mogu se rekonstruirati, odnosno graditi tako da se osigura:

-  sigurnost svih sudionika u prometu;

-  zaštita okoliša uređenjem najmanje 20% građevne čestice kao cjelovite hortikulturne površine, uz idejno rješenje oblikovanja pojasa zaštitnog zelenila.

Benzinske postaje mogu imati prateće sadržaje u funkciji uličnog prometa.

Odredbe ove odluke koje se odnose na gradnju benzinskih postaja primjenjuju se i za gradnju plinskih postaja za opskrbu motornih vozila.

Odredbom članka 23. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09) dosadašnji stavci 2., 3., 4. i 5. postali su stavci 3., 4., 5. i 6.

 

6.1.7. Helidromi

 

Članak 43.a

 

Omogućuje se gradnja helidroma na površinama svih namjena utvrđenih Generalnim urbanističkim planom, izuzev stambene i mješovite - pretežito stambene namjene, na lokacijama na kojima to dopušta konfiguracija terena, pravci vjetrova, mogućnost prilaza i odleta, sukladno posebnim propisima.

Helidromi se mogu graditi i na ravnim krovovima građevina koje zadovoljavaju spomenute propise.

Odredbom članka 24. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09) iza članka 43. dodan je novi podnaslov i novi članak 43. a.

 

6.2. Telekomunikacije i pošte

 

Članak 44.

 

Generalnim urbanističkim planom određene su površine i koridori za rekonstrukciju i gradnju:

-  distributivne kanalizacije;

-  telefonskih centrala;

-  građevine Udaljenog pretplatničkog stupnja (UPS-a);

-  radioodašiljačkih postaja i koridora;

-  mikrovalnih veza HRT-a, TV pretvarača, odašiljača i veza HRT-a;

-  poštanskih ureda.

Postojeće i planirane građevine i mreže telekomunikacije prikazane su na kartografskom prikazu 3. PROMETNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - 3b Energetski sustav, pošta i telekomunikacije. Simboli korišteni u kartografskim prikazima označavaju načelnu lokaciju.

Generalnim urbanističkim planom omogućuje se poboljšanje pokrivanja, povećanje kapaciteta mreža i uvođenje novih usluga i tehnologija, u cilju razvoja sustava pokretnih komunikacija, ali pod uvjetom da nemaju štetan utjecaj na zdravlje stanovništva.

U cilju preventivne zaštite stanovništva, a primarno djece kao naročito osjetljive skupine, jakost električnog polja (E) ne smije premašivati 6,1 V/m, a ukupna gustoća toka snage (S) 66 mW/m2na čitavom području obuhvata Plana.

Postavljanje osnovnih postaja pokretne telekomunikacije na samostojeće antenske stupove omogućuje se unutar zona označenih sa G, K1, K2, I, IS i Z, ali na udaljenosti ne manjoj od visine stupa u odnosu na najbližu zonu stambene (S), mješovite (M, M1, M2) i javne i društvene namjene - socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5). Smještaj samostojećih antenskih stupova moguć je i u zonama javne i društvene namjene, osim socijalne, predškolske i školske.

Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija antenskim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene (S), mješovite (M, M1, M2) i javne i društvene namjene - socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5), na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s antenskim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog antenskog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih.

Odredbe iz prethodne alineje ne primjenjuju se na građevine javne i društvene namjene koje, radi obavljanja temeljne djelatnosti, imaju posebne potrebe za širokopojasnim pristupom preko vlastitog uređaja.

Antenski prihvat ne može se postaviti ako bi njegovim djelovanjem jakost električnog polja ili ukupna gustoća toka snage porasli iznad vrijednosti navedenih u st. 4 ovoga članka.

Antenski prihvat mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.

Gradnja i postavljanje elektroničke komunikacijske infrastrukture i antenskih prihvata, odredit će se imajući u vidu ograničenja u odnosu na MJERE OČUVANJA I ZAŠTITE KRAJOBRAZNIH I PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA.

Generalnim urbanističkim planom omogućuje se ubrzanje tehnološkog razvoja nepokretne širokopojasne mreže na području Grada Zagreba izgradnjom svjetlovodnih distribucijskih mreža.

Omogućuje se smještaj distribucijskih čvorova - samostojećih vanjskih kabineta u skladu sa zakonskom regulativom, pravilima struke i odredbama ove odluke.

Za sve visoke građevine unutar radijskih koridora potrebno je ishoditi posebne uvjete nadležnog tijela.

Odredbom članka 25. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09) na kraju stavka 2. dodana je rečenica.

Odredbom članka 25. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09) iza stavka 2. dodani su novi stavci 3., 4. i 5.

Odredbom članka 22. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) iza stavka 5. dodan je novi stavak 6.

Odredbom članka 23. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/16) članak 44. je izmijenjen.

 

6.3. Vodnogospodarski sustav

 

Članak 45.

 

Generalnim urbanističkim planom određene su površine i koridori za:

-  vodoopskrbni sustav;

-  sustav odvodnje voda;

-  sustav uređenja potoka i voda;

-  postupanje s otpadom.

Vodnogospodarski sustav prikazan je na kartografskom prikazu 3. PROMETNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - 3c Vodnogospodarski sustav i postupanje s otpadom. Simboli korišteni u kartografskim prikazima označavaju načelnu lokaciju.

Odredbom članka 26. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09) na kraju stavka 2. dodana je rečenica.

 

6.3.1. Građevine i uređaji za opskrbu vodom

 

Članak 46.

 

Generalnim urbanističkim planom određene su površine za uređenje i zaštitu vodocrpilišta, vodosprema, crpnih stanica i glavnih vodoopskrbnih cjevovoda.

Grad Zagreb se opskrbljuje vodom iz savskog aluvija i iz izvora.

Za opskrbu vodom za piće koristit će se postojeća crpilišta: Mala Mlaka, Sašnjak, Petruševec, Stara Loza, Bundek - Zapruđe, Selska, Zagorska, Daničićeva, Prečko, Horvati, Kruge, Držićeva, Žitnjak I. i II., Vrbik i planirano vodocrpilište Črnkovec.

Odredbom članka 23. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u stavku 3. riječ: "Zadarska," je brisana.

Vodozaštitna područja i režimi zaštite reguliraju se odlukama o zonama izvorišta, drugim posebnim propisima i vodopravnim dozvolama i Prostornim planom Grada Zagreba.

 

6.3.2. Građevine i uređaji za odvodnju voda

 

Članak 47.

 

Generalnim urbanističkim planom određene su površine i koridori za gradnju građevina i uređaja za odvodnju otpadnih, oborinskih i drugih voda, tako da se:

-  pretežito grade građevine i uređaji mješovite javne kanalizacije, a građevine i uređaji razdjelne kanalizacije samo tamo gdje je to određeno i gdje je u skladu s Vodnogospodarskom osnovom i Odlukom o odvodnji voda na području Grada Zagreba;

-  odvodnja otpadnih voda tamo gdje nije sagrađen javni sustav odvodnje ili se ne planira njegova gradnja zbog lokalnih uvjeta i specifičnosti sustava odvodnje (reljef, mala gustoća naseljenosti, veliki investicijski troškovi i dr.) rješava u skladu s Odlukom o odvodnji voda na području Grada Zagreba i Vodnogospodarskom osnovom;

-  otpadne vode, prije upuštanja u recipijent, pročišćuju na centralnom uređaju za pročišćavanje otpadnih voda na lokaciji Žitnjak - istok;

-  svi kanali za odvodnju otpadnih voda grade se kao zatvoreni;

-  glavni odvodni kanal je nadsvođen na dijelu od Slavonske avenije do pruge HŽ Čulinec - Velika Gorica;

Odredbom članka 24. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/16) u alineji 5. riječi: "planira se nadsvoditi" zamijenjene su riječima: "je nadsvođen".

-  grade crpne stanice;

-  grade preljevne građevine;

-  grade retencijski bazeni;

-  grade ispusti u prijemnik i druge građevine za javnu odvodnju otpadnih voda.

Odredbom članka 24. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u stavku 1. na kraju alineje 7. točka je zamijenjena točkom sa zarezom te su dodane nove alineje 8. i 9.

 

6.3.3. Građevine i uređaji za uređenje potoka i voda

 

Članak 48.

 

Generalnim urbanističkim planom određene su površine i koridori za:

-  gradnju retencija za zaštitu od štetnog djelovanja potočnih voda;

-  uređenje postojećih potoka, posebno bujičnih voda, prema Zakonu o vodama, odnosno određeni su pojasi posebnog režima korištenja zbog održavanja vodnog režima;

-  zatvaranje i prespajanje potoka Kustošak u zatvoreni potok Črnomerec;

-  novo zajedničko otvoreno korito potoka Trnava - Čučerska Reka;

-  zatvaranje i prespajanje potoka Dubravica u potok Medpotoki, južno od željezničke pruge;

-  realizaciju višenamjenske vodne stepenice HE Prečko, te gradnja infiltracijskih građevina.

Na površinama za gradnju što graniče s vodotokom, planiranom ili postojećom regulacijskom i zaštitnom vodnom građevinom, te drugim vodnim dobrom, u svrhu sprječavanja pogoršavanja vodnog režima, ne mogu se graditi građevine niti podizati ograde na udaljenosti manjoj od 10,0 m od obale postojećeg, odnosno planiranoga potočnog korita.

Odredbom članka 25. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u stavku 2. oznaka: "5,0", zamijenjena je oznakom: "10,0".

Pojas s obje strane potoka u kojem nije dopuštena gradnja uređuje se kao zelena površina u kojoj se osiguravaju uvjeti za revitalizaciju potoka, te se uređuju, u pravilu, kao pješačke, a ovisno o lokalnim uvjetima i biciklističke komunikacije.

Prostori uz potoke su mogući pravci društvenog i gospodarskog razvoja i integriranja grada osobito kada služe tercijarnim i kvartarnim djelatnostima - odmoru i rekreaciji. Preduvjet razvoja je uređenje pješačkih komunikacija i prostora ugodnih za boravak ljudi na otvorenome.

Odredbom članka 25. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) iza stavka 2. dodani su novi stavci 3. i 4.

 

6.4.   Postupanje s otpadom

 

Članak 49.

 

Osnova cjelovitog sustava gospodarenja otpadom za Grad Zagreb ima težište na sprečavanju nastajanja otpada i u što većoj reciklaži kako bi se smanjila količina otpada kojeg je potrebno obraditi.

Iz Prostornog plana Grada Zagreba preuzimaju se sastavnice Plana gospodarenja otpadom koje se nalaze unutar obuhvata ovog Plana, i to: dio Centra za gospodarenje otpadom na Resniku, čije će se mogućnosti uređenja preispitati u posebnom postupku te odlagalište Prudinec gdje se omogućuje sanacija i zaštita okolnog prostora do privođenja novoj namjeni. Tehnološki procesi, lokacije građevina i opreme provjeravaju se i utvrđuju u posebnim postupcima temeljem stručnih podloga.

Odredbom članka 25. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/16) članak 49. je izmijenjen.

 

6.5.   Energetski sustav

 

Članak 50.

 

Generalnim urbanističkim planom određene su površine i koridori za razvoj energetskog sustava:

-  električne energije;

-  toplinske energije;

-  prirodnog plina.

Postojeće i planirane građevine i mreže energetskog sustava prikazane su na kartografskom prikazu 3. PROMETNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - 3b Energetski sustav, pošta i telekomunikacije. Simboli korišteni u kartografskim prikazima označavaju načelnu lokaciju.

Odredbom članka 27. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09) na kraju stavka 2. dodana je rečenica.

Uređaji i građevine za korištenje obnovljivih izvora energije mogu se postavljati u skladu s urbanim pravilima ove odluke i pravilima struke u svim namjenama.

Odredbom članka 26. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) iza stavka 2. dodan je novi stavak 3.

 

6.5.1. Građevine za opskrbu električnom energijom

 

Članak 51.

 

Opskrba grada električnom energijom i njezino korištenje osigurat će se odgovarajućim korištenjem prostora i određivanjem koridora za gradnju:

-  HE Prečko;

-  TE - TO i EL - TO;

-  trafostanice 110/xkV, 10(20)/0,4 kV i mreže koja se napaja iz elektroenergetskog sustava Republike Hrvatske i vlastitih gradskih izvora;

-  prijenosnih elektroenergetskih uređaja i mreže viših naponskih razina (400 kV i 220 kV) na rubnim gradskim područjima.

Za nadzemne elektroenergetske vodove, ovisno o lokalnim uvjetima, osiguravaju se sljedeći koridori posebnog režima korištenja:

-  DV 110 kV, širine koridora najmanje 20 m;

-  DV 220 kV, širine koridora najmanje 25 m;

-  DV 400 kV, širine koridora najmanje 30 m.

Unutar koridora posebnog režima nadzemnih elektroenergetskih vodova gradnja nije moguća.

Koridori dalekovoda kroz šumska područja formiraju se prema najvećoj visini drveća tako da, u slučaju pada drveta, drvo ne dosegne vodiče.

Iznimno, postojeće i planirane nadzemne elektroenergetske vodove 110 kV, s pripadajućim koridorom posebnog režima ovisno o lokalnim i tehničkim uvjetima može se voditi kabelskim ili nadzemnim vodom, u pravilu, istom trasom u skladu s odredbama članaka 22. i 56. ove odluke.

Odredbom članka 28. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09) u stavku 5. brojevi: "22., 56. i 104.", zamijenjeni su brojevima: "22. i 56."

Odredbom članka 27. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u stavku 5. iza riječi: "vodove 110 kV" dodane su riječi: "s pripadajućim koridorom posebnog režima".

Gradnja i postavljanje uređaja alternativnih izvora energije, odredit će se tehničkim uvjetima za tu vrstu građevina i uređaja imajući u vidu ograničenja u odnosu na MJERE OČUVANJA I ZAŠTITE KRAJOBRAZNIH I PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA, te uz uvjet da nemaju negativan utjecaj na susjedstvo.

Odredbom članka 27. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) iza stavka 5. dodan je novi stavak 6.

 

6.5.2. Građevine za opskrbu toplinskom energijom

 

Članak 52.

 

Opskrba grada toplinskom energijom i njezino korištenje osigurat će se odgovarajućim korištenjem prostora i određivanjem koridora za:

-  dogradnju distribucijske mreže;

-  povezivanje mreža TE - TO i EL - TO;

-  gradnju crpnih stanica;

-  postavljanje parovoda pod zemlju;

-  gradnju novih građevina na lokaciji TE - TO i EL - TO;

-  upotrebu geotermalne energije;

-  gradnju građevina radi pasivnog korištenja sunčeve energije, energije vjetra i bioplina;

Odredbom članka 29. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09) u stavku 1. na kraju alineje 7. točka sa zarezom zamijenjena je zarezom i dodane su riječi: "energije vjetra i bioplina;".

-  upotrebu energije od budućeg postrojenja za termičku obradu otpada;

-  u dijelovima grada gdje uz CTS postoje ili se planiraju i drugi izvori energije koristit će se izvor energije koji je prihvatljiviji za potrošače.

Distribucijska mreža centralnog toplinskog sustava (vrelovodi i parovodi) polažu se podzemno prema posebnim propisima.

Potreban koridor za polaganje distribucijske mreže centralnog toplinskog sustava (vrelovod i parovod), ovisno o profilu cjevovoda, iznosi od 2 m do 4 m.

Iznimno, rekonstrukcija i dijelovi nove distribucijske mreže centralnog toplinskog sustava (vrelovodi i parovodi) mogu se voditi, na površinama svih namjena, ovisno o lokalnim tehničkim uvjetima, u skladu s odredbama članaka 22. i 56. ove odluke.

Odredbom članka 26. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/16) iza stavka 1. dodani su novi stavci 2., 3. i 4.

Uz uvjet da nemaju negativni utjecaj na susjedstvo omogućuje se gradnja i postavljanje uređaja za korištenje sunčeve energije, imajući u vidu ograničenja u odnosu na MJERE OČUVANJA I ZAŠTITE KRAJOBRAZNIH I PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA.

Odredbom članka 28. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) iza stavka 1. dodan je novi stavak 2.

Odredbom članka 26. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/16) dosadašnji stavak 2. postao je stavak 5.

 

6.5.3. Građevine za opskrbu prirodnim plinom

 

Odredbom članka 30. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09) u podnaslovu 6.5.3., iza riječi: "opskrbu", dodana je riječ: "prirodnim".

 

Članak 53.

 

Generalnim urbanističkim planom određene su površine i koridori za gradnju:

-  magistralnoga visokotlačnog plinovoda DN 600, tlaka 75 bara, koji će se graditi za potrebe plinskoga transportnog sustava, uz postojeći VT plinovod duž gradske obilaznice, od Lučkog do nove PPMRS - istok, Ivanja Reka, za koji treba osigurati koridor od 30 m obostrano od osi plinovoda;

-  plinskih primopredajnih mjerno-redukcijskih stanica;

-  magistralnoga visokotlačnog plinovoda DN 500/600, tlaka 50 bara, Ivanja Reka - TE-TO Zagreb u nadležnosti HEP-PROIZVODNJA d.o.o. od Ivanje Reke do PPMRS Istok, a Gradske plinare Zagreb d.o.o. od PPMRS Istok do TE-TO Zagreb;

-  distribucijskih visokotlačnih plinovoda;

-  plinskih regulacijskih stanica (PRS), te razdjelnih (RS) i blokadnih stanica (BS).

Plinske regulacijske stanice (PRS) su nadzemne ili podzemne građevine. Oko njih se po potrebi izvan zone ugroženosti od eksplozije postavlja zaštitna ograda. Do njih se polažu visokotlačni plinovodi (VTP) ili srednjotlačni plinovodi (STP), a iz njih do krajnjih kupaca vode srednjotlačni plinovodi (STP) ili niskotlačni plinovodi (NTP). Lokacija PRS mora imati pristupni put s javnoprometne površine s jednim parkirališnim mjestom za povremeno parkiranje osobnog ili teretnog vozila.

Razdjelne (RS) i blokadne stanice (BS) se grade nadzemno. Oko njih se po potrebi izvan zone ugroženosti od eksplozije postavlja zaštitna ograda. Lokacija RS i BS mora imati pristupni put s javnoprometne površine s jednim parkirališnim mjestom za povremeno parkiranje osobnog ili teretnog vozila.

Plinovodi se polažu u javnoprometne površine: zeleni pojas, pješački hodnik ili eventualno u kolnik, podzemno, na dubini s nadslojem do kote uređenog terena, u načelu minimalno 1 m.

Minimalne sigurnosne udaljenosti od susjednih osjetljivih građevina iznosi za:

- magistralni plinovod Ivanja Reka - TE-TO Zagreb 30 m od osi plinovoda;

- RS, BS, PRS 10 m, a do javnoprometne površine 3 m;

- VTP 10 m;

- STP 2 m;

- NTP 1 m.

Minimalne sigurnosne udaljenosti od susjednih osjetljivih građevina za VTP, STP i NTP mogu se u iznimnim i opravdanim slučajevima smanjiti uz primjenu posebnih mjera zaštite i suglasnost nadležne ustanove (Gradske plinare Zagreb d.o.o.).

U dijelovima grada gdje uz distribucijsku plinsku mrežu postoje ili se planiraju i drugi izvori energije, upotrebljavat će se izvor energije koji je prihvatljiviji za potrošača.

Minimalne sigurnosne udaljenosti plinovoda od drugih komunalnih instalacija i građevina određene su posebnim propisima ovisno o vrsti druge instalacije i građevine.

Iznimno, rekonstrukcija i dijelovi nove plinoopskrbne mreže mogu se voditi na površinama svih namjena, ovisno o lokalnim tehničkim uvjetima, u skladu s odredbama članaka 22. i. 56. ove odluke.

Odredbom članka 31. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09) iza stavka 7. dodan je novi stavak 8.

Odredbom članka 29. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) stavak 8. je izmijenjen.

Odredbom članka 27. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/16) članak 53. je izmijenjen.

 

7.       UVJETI UREĐENJA POSEBNO VRIJEDNIH I/ILI OSJETLJIVIH PODRUČJA I CJELINA

 

7.1.   Posebno vrijedna područja i cjeline

 

Članak 54.

 

Generalnim urbanističkim planom, radi zaštite i očuvanja, utvrđena su posebno vrijedna i osjetljiva područja i cjeline, i to: dijelovi prirode, vode i njihove obale, posebno vrijedna izgrađena područja te su određeni uvjeti i mjere njihove zaštite.

Posebno vrijedni dijelovi prirode

Gradske park-šume, krajobrazi i krajobrazne cjeline te parkovna arhitektura:

Odredbom članka 30. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u stavku 2. pod podnaslovom: "Posebno vrijedni dijelovi prirode" riječ: "krajolici" zamijenjena je riječju: "krajobrazi".

Odredbom članka 28. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/16) stavak 2. pod podnaslovom: "Posebno vrijedni dijelovi prirode", je izmijenjen.

Gradske park - šume:

Grmoščica, Lisičina, Zamorski breg, Šestinski dol, Mirogoj - Črleni jarek, Remetski kamenjak - Remete, Dotrščina, Miroševečina, Dankovečina, Čulinečina, Oporovec, Novoselčina, Granešina;

Odredbom članka 28. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/16) u stavku 3. pod podnaslovom "Gradske park - šume", iza riječi: "Novoselčina" dodan je zarez i riječ: "Granešina".

Krajobrazi:

Odredbom članka 30. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) iznad stavka 4. podnaslov: "Krajolici" zamijenjen je podnaslovom: "Krajobrazi".

dolina potoka Dubravica i krajobraz uz Zelenu magistralu, Jagodišće, Goljački breg, Dolje - Bizek, Lisičina, dolina Medpotoki - Orešje, Perjavica, dolina potoka Vrapčak, Jačkovina, dolina potoka Kustošaka s livadama Gorenci, Krvarići i Završje, Müllerov breg, dolina velikog potoka (potok Črnomerec) s livadama, Mikulići, dolina potoka Ribnjak i Okrugljak, dolina potoka Kuniščak, obronci zapadno od Poljačaka, Kulmerove livade, dolina Fučkov potok, dolina Dugi dol - Rebro - Kozjak, dolina Zeleni dol, Gornji Bukovac - Brezinščak, dolina potoka Bliznec, dolina potoka Štefanovec, dolina potoka Trnava, dolina potoka Čučerska reka, Deščevec, Jalševec - Čučerje, priobalje Save (obuhvaća krajobraze: Savska Opatovina, Mladoles, Jarun, SRC Mladost, Hipodrom, Bundek, Komersko - Žitnjačka šuma i Poloj).

Odredbom članka 30. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u stavku 4. riječ: "krajolik" zamijenjena je riječju: "krajobraz", a iza riječi: "Jakovčina," dodane su riječi: "dolina potoka Kustošaka s livadama Gorenci, Krvarići i Završje,", riječi: "Mikulići (dio krajolika zaštićen unutar Parka prirode Medvednica)" su brisane, riječi: "(zaštićene unutar Parka prirode Medvednica) su brisane, riječi: "(dio krajolika zaštićen unutar Parka prirode Medvednica)" su brisane, riječi: "značajni krajobraz Savica," su brisane, a iza riječi: "obuhvaća" riječ: "krajolike" zamijenjena je riječju: "krajobraze".

Odredbom članka 28. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/16) u stavku 4. pod podnaslovom: "Krajobrazi", iza riječi: "(potok Črnomerec) s livadama" dodana je riječ: "Mikulići,".

Vrijedni pojedinačni dijelovi prirode:

Bizek; vrtače Bizek; Petrinjska ulica 42, stablo divljeg kestena; Petrinjska ulica 53, stablo divljeg kestena; Bukovačka cesta 190/192, stablo hrasta.

Odredbom članka 30. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u stavku 5. pod podnaslovom: "Vrijedni pojedinačni dijelovi prirode" iza riječi: "hrasta" točka sa zarezom zamijenjena je točkom a riječi: "Radmanovačka ulica 6/8, stablo crne topole." su brisane.

Parkovna arhitektura

Zapad:

Aleja Seljačke bune 7, vrt sanatorija; Podsusedski trg 28, stablo lipe; Dvoriček 22, vrt kurije Dvoriček (vila Hüter); Podsusedski trg, park; Vrapčanska cesta 165, crkva sv. Barbare - stablo lipe; Jankomir 11, kompleks bolnice Jankomir; Gajnice - Ul. kerestinečkih žrtava - Ul. M. Gandhija - Ul. hrvatskih iseljenika, Park F. G. Lorce; trg u Stenjevcu, stablo lipe; Samoborska ulica 3, vrt restorana "Norin"; Špansko 53 i 55, dva stabla lipe; Maršanići 2 i 2A, park; Maršanići - ul. Špansko, stablo lipe; Prečko 37, stablo lipe; Tijardovićeva ulica, park; Ljubljanska avenija - južno (zapadno i istočno od Ul. J. Slavenskog); Macanovićeva ul. - Prosenikova ul., park; Ul. M. Pušteka 1, OŠ Alojzija Stepinca; ulica Oranice - Medarska ul., groblje Oranice; Zagrebačka ul. 78-80; Pupinovo naselje, Prilaz Pavla Vuka Pavlovića 1-15; Vinkovačka ul. 1, OŠ Voltino; ul. Voltino 1-15; Voltino 1,3 - Voltino 2,4 - Baštijanova 94, park; Konavoska ul. - Ul. Dragutina Golika - Baštijanova ul., igralište Više tehničke škole - park; Ul. Dragutina Golika - Konavoska ul. - korito potoka Kustošaka, park; Mošćenička ul. 2-16 te Veprinačka ul. 1-15, park između stambenih objekata - naselja Istrana i invalida; Lošinjska - Pazinska - Vitezićeva ul., park; Krapinska ul., dvoredni drvored platana ispred zgrade "Tesla - Ericsson"; park naselja I. hrvatske štedionice na Trešnjevki; Ozaljska - Nehajska ulica, Park stara Trešnjevka; Selska cesta - Zagorska ulica, park; Tratinska ulica - Nova cesta - Ul. grada Vukovara, park; Ul. B. Adžije 12-18, park; Ul. B. Adžije 16/i, restoran "UP Sava" - 7 stabala lipe; Nova cesta 92, OŠ kralja Tomislava; Nova cesta 133, OŠ Julija Klovića; Ljubljanska avenija 2, Studentski dom Ante Starčevića; Srednjaci - Kikićeva ul. - Ul. Vincenta od Kastva, stablo vrbe; Omiška ul. 10, crkva Marije Pomoćnice na Knežiji, stabla platane; Knežija - Ul. Tina Ujevića - Roglićeva ul., Park hrvatskog proljeća; Jarunska cesta 2, Studentski dom Stjepana Radića; Horvaćanska 6, OŠ Horvati; Savska ul. 183, tri stabla bijele topole kod Veslačkog kluba; Odranska 8, Studentski dom Cvjetno naselje; Ilica 222, pivovara - grupacija kestena; Prilaz baruna Filipovića 28 - Cankareva - Prešernova ul., 15 stabala lipe; Selska cesta 5 a, b, c, d, park; Selska cesta nasuprot brojevima 5a i 7a, dva stabla platane u kompleksu vojarne; Selska cesta 7 a,b,c - Prilaz baruna Filipovića, park; Ilica 154, grupacija stabala lipe i divljeg kestena; Ilica 132, dva stabla lipe; park Trg Francuske Republike; Vinogradi 26, vrt ljetnikovca; Bosanska ulica od broja 10 do 24, park; Buconjićeva ul. 9, stablo lipe; vrt; Bosanska ul. 44, vrt; Hercegovačka ulica 68-76, park; Ilica 109/111, stablo platane; Ilica 85, park Akademije likovne umjetnosti; Kačićeva ul. 22, stablo lipe; blok građevina: Klaićeva - Primorska - Kačićeva - Prilaz Gj. Deželića, park uz igralište unutar bloka; Hochmannova ul. - Jukićeva ul., park.

Odredbom članka 28. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/16) u stavku 6. pod podnaslovom "Zapad", iza riječi: "Dvoriček" dodane su se riječi: "(vila Hüter);".

Centar:

Trg F. D. Roosevelta 5, 5 stabala platane zapadno od objekta muzeja "Mimara"; Trg maršala Tita 14, stablo platane ispred zgrade rektorata Sveučilišta; Savska - Jukićeva ulica, tri stabla platane; Savska 39, Ministarstvo unutarnjih poslova; Kukuljevićeva ul. - Radnički dol, park; Pantovčak 2-8, park; Pantovčak 178, vrt; Pantovčak 184, vrt; Pantovčak 198, vrt; Nazorova ul. 51, Pravni fakultet (bivši Samostan magdalenki); Nazorova ul. 61, Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka; Zamenhoffova 1, vrt; Zamenhoffova 17, vrt; Tuškanac 17, vrt; Tuškanac 80, vrt; Tuškanac 90, vrt; Tuškanac 100, Jakčinov posjed; Gornje Prekrižje 71, vrt; Gornje Prekrižje 82, vrt; Šestinski vijenac 54 i 56, vrt; Šestinska cesta - Šestinski vijenac, grupacija kestena; Šestinski vijenac 1, crkva sv. Mirka - grupacija lipa; Šestinska cesta bb, dva stabla lipe uz restoran "Šestinski lagvić"; Isce 33a, crkva sv. Mihaela; Jandrićeva ul. 68, vrt vile Kaline; Ksaverska cesta 14, Dječji vrtić "Vjeverica"; Radićevo šetalište; ul. Radićevo šetalište 19 i 21, grupacija platana zapadno od stambenih građevina; Medveščak 89, park; Medveščak 100, park; Mallinova ul. 7, vrt; Mallinova ul. 11, vrt; Jurjevska ul. 31, vrt; park Rokov perivoj; Jurjevska ul. 63a, vrt; Jurjevska 65, vrt; Ul. I. G. Kovačića 17, vrt; Ul. I. G. Kovačića 25, vrt; Rokov perivoj 2, vrt vile Frangeš; Rokov perivoj 8, vrt; Kapucinske stube br. 1, vrt; padine Ilice; Visoka 8, vrt vile Gvozdanović; Visoka 22, vrt palače Pongratz; Krležin Gvozd 23, vrt; Demetrova 7, vrt palače Jelačić; Vrazovo šetalište s Ilirskim trgom; Radićeva 30, stablo divljeg kestena; Kožarske stube - Mlinarska ulica 6, park; Kaptol 2, stablo divljeg kestena; Kaptol 7, (nekadašnja kanonička kurija), vrt; Kaptol 16, OŠ "Miroslav Krleža" - tri stabla platane i kesten; Kaptol 20, vrt; Nova Ves 64a, crkva sv. Ivana Krstitelja, vrt; Gajeva ul. 13, atrij Arheološkog muzeja - stabla divljeg kestena; Gajeva ul. 22, vrt (2 stabla gingko biloba); Gajeva ul. 32, stablo paulovnije; Gajeva ul. 36, vrt; Ul. A. Hebranga 19, vrt; Đorđićeva 16-18, park; Preradovićeva 14, vrt; Preradovićeva 21-23, stablo medvjeđe lijeske; Gundulićeva 25 i 27, dva stabla ginka; Ul. A. Kovačića 3, stablo lipe; Ul. baruna Trenka 11, vrt; Frankopanska 15, 17, park crkve sv. Vinka Paulskoga; Frankopanska 13, stabla kestena u dvorištu; Trg maršala Tita 14, Rektorat Sveučilišta - park; park Trg T. Roosevelta; Vodnikova 5-11, park unutar blokova; Ul. G. Ninskog 1, drvored divljeg kestena uz restoran "Euroturist"; Ul. G. Ninskog 5, grupacije divljeg kestena uz objekt Crvenog križa; ugao Palmotićeve 26 i Đorđićeve ul., stablo hibiskusa; Trg Josipa Langa; Ul. Baltazara Dvorničića 7, vrt; Suhinova ul. 1, vrt; Suhinova ul. 3, vrt; Bijenička cesta 46-54, Institut Ruđera Boškovića i Institut za fiziku; Voćarska ul. 106, Dječačko sjemenište, dvoredni drvored lipa; Voćarsko naselje; kompleks Bolnice Šalata; Jurkovićeva - Posilovićeva ul., park; Martićeva ul. 14d-f, park; Martićeva - Vojnovićeva ul., 4 stabla košćele; Ul. kralja Zvonimira 10-16, stabla božikovine uz Ministarstvo obrane; Trg žrtava fašizma; Trg žrtava fašizma 11, Studentski dom "Ivan Starčević", park; Biankinijeva - Barčićeva - Brešćenskoga - Vojnovićeva ul., park; Branimirova ul. - Trg kralja Petra Krešimira IV., grupacija platana i katalpi uz tržnicu; Savska ul. - Kršnjavoga 1, park uz Hotel "Intercontinetal"; Savska ul. 37, park; Ulica grada Vukovara, grupacije stabala i drvoredi; Ul. grada Vukovara 35 i 35a, park; Ul. grada Vukovara 37, park (ispred objekta "Elektroprivrede"); Vrančićeva, Bošnjakova, Stožirova, Alagina i Ružičkina ul.; Ulica grada Vukovara 58 a,b, park; Trg S. Radića 1, vijećnica; Savska ul. 41, "Zagrepčanka"; Savska ul. 77, Pedagoška akademija; Gagarinov put, park; Zeleni trg; Krčka ul. 3, OŠ Davorina Trstenjaka; Vukovarska ul. 228-236.

Odredbom članka 28. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/16) u stavku 7. pod podnaslovom: "Centar" riječi: "restauracije Zagorac" su brisane.

Istok:

Olibska ulica, park; Botićev trg; Radnička cesta 16, 18, 16a, 18a - Botićev trg 1,2 - Hektorovićeva ul. - Plinarsko naselje, grupacije divljeg kestena; Radnička cesta 16-22; Radnička cesta - Držićeva avenija, park; Ulica kneza Lj. Posavskog 10, centar Suvag; Šubićeva ul. 12, park unutar stambenog bloka; Šubićeva - Derenčinova - Zvonimirova ulica, park Šubićevac; Trg Bartola Kašića; blok Martićeva - Heinzelova - Makančeva, dvoredni drvored divljeg kestena; Trg Otokara Keršovanija; Petrova ulica 70-79 - Medovićeva ul. - Kovačevićeva ul., Gogoljin brijeg, park; Labudovac, Krijesnice i Zajčeva ulica, park; Lašćinska cesta 32, Studentski dom Lašćina; Lašćinska cesta 87 (oko objekta Vodovoda); Vrhovčev vijenac, park; Rim 84, vrt vile "Olga"; Bukovačka cesta 55, Umirovljenički dom Zaklade Lavoslava Švarca; Bukovačka cesta 123, vrt ljetnikovca; Bukovačka cesta 254, vrt ljetnikovca; Bukovačka cesta 316, Samostan sestara Noterdam, vrt; Bukovačka cesta 341, vrt ljetnikovca; Gornji Bukovac 147, vrt; Ulica J. Česmičkoga 1, crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije; Markuševačka cesta 203, crkva svetog Šimuna Jude Tadeja s grobljem; Aleja Antuna Augustinčića 4, Dječji vrtić "Maksimir"; Trg Augustina Kažotića; Zoričićev trg; Branimirova ul. od Heinzelove do Mandlove; Heinzelova ulica 55, Veterinarski fakultet; Heinzelova ulica 64, uz objekte "Zagrepčanke" i klaonica; Ul. K. Š. Đalskoga 29, OŠ "Dobriša Cesarić"; Voloderska - Ludinska - Kutinska ul., Moslavački trg, Getaldićeva ul. 5, Optička industrija "Marin Getaldić"; Getaldićeva ul. 4, Tehnička škola "Ruđer Bošković"; Ferenščica I. bb, Dječji vrtić "Duga"; Ferenščica II. bb, OŠ Augusta Cesarca; Lastovska ul. 2-16, park; Avenija M. Držića 79, 79a,b i 81, 81a,b; Ul. Milke Trnine 2-16 i Gavellina ulica, park; Bachova - Gavellina ulica, park; Saborska - Fočanska - Kapucinska - Kijevska ul., park; Ul. Hrvatskog proljeća 24, vrt vile Burek; Groblje Miroševac; Trg sv. Marije Čučerske 2, crkva Pohoda Blažene Djevice Marije; Ljevakovićeva ulica 5-15 i Dankovečka ulica, grupacija platana; naselje Studentski grad, Ul. Vile Velebita i ogranci; I. Resnik 70, crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije i groblje.

Jug:

Ulica Savezne Republike Njemačke, Park Vjekoslava Majera; Avenija Dubrovnik; Avenija V. Holjevca 15, Geodetska tehnička škola i Graditeljska tehnička škola, drvored srebrnolisnog javora; Avenija V. Holjevca 20, Brodarski institut; Trnsko - Siget, Park mladenaca; Trnsko 25, 30, OŠ Trnsko; Sv. Klara, Mrkšina ul. 67, crkva sv. Klare, tri stabla jasena.

Odredbom članka 28. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/16) stavak 9. pod podnaslovom: "Jug" je izmijenjen.

Drvoredi u ulicama

Zapad:

Podsusedska aleja, Aleja Seljačke bune, Škorpikova, Škorpikova - Odvojak - drvored jablana uz skladišni prostor "Šavrića", Ljubljanska avenija - sjeverna strana od ul. Savska Opatovina do ul. Jankomir - drvored jablana, Ul. M. Rešetara, uz Ljubljansku aveniju (zapadno i istočno od Ul. J. Slavenskog), Ul. Josipa Slavenskog, Hrgovići, Jarun, Črnomerec, Sv. Duh, Domobranska, Ilica, Prilaz baruna Filipovića, Ulica grada Mainza, Baštijanova, Puljska, Trakošćanska, Krapinska, Lošinjska, Ul. Andrije Žaje, Adžijina, Badalićeva, Srednjaci, Ul. Tina Ujevića, Krklecova, Horvaćanska.

Gornji grad i Kaptol:

Jurjevska, Tuškanac, Dubravkin put, Dežmanov prolaz, Kaptol.

Donji grad:

Čanićeva, Reljkovićeva, Hanuševa, Ul. Republike Austrije, Talovčeva, Pantovčak, Prilaz Gjure Deželića, Trg maršala Tita (Rektorat Sveučilišta), Klaićeva, Kršnjavoga, Jagićeva, Jukićeva, Hebrangova, Vukotinovićeva, Boškovićeva, Katančićeva, Žerjavićeva, Ul. baruna Trenka, Ul. Pavla Hatza, Crnatkova, Vodnikova, Perkovčeva, Savska, Ul. V. Tenžere, Branimirova, Draškovićeva, Jurišićeva, Gajeva, Ul. G. Ninskog, Medveščak, Ksaver, Mirogojska, Račkoga, Ul. kneza Mislava, Ul. kneza Borne, Ul. kneza Višeslava, Ul. kralja Držislava, Križanićeva, Domagojeva, Hrvojeva, Tvrtkova, Erdödyjeva, Švearova, Trpimirova, Ul. kneza Borne, Ul. kraljice Jelene, Trg kralja Petra Krešimira IV., Kružićeva, Ul. kralja Zvonimira, Martićeva, Tomašićeva, Lopašićeva, Bulićeva, Ul. A. Brešćenskog, Barčićeva, Vojnovićeva, Bauerova, Vlaška, Vončinina, Gotovčeva, Biankinijeva, Vrbanićeva, Tuškanova, Makančeva, Stančićeva, Ul. kneza Ljudevita Posavskog, Ul. Crvenog križa, Širolina, Bogišićeva, Banjavčićeva, Zavrtnica.

Istok:

Bužanova, Heinzelova, Radnička, Ožegovićeva, Šulekova, Harambašićeva, Žigrovićeva, Kušlanova, Čerinina, Livadićeva, Rusanova, Petrova, Srebrnjak, Lašćinska, Bukovačka, Maksimirska, Barutanski jarak, Ul. K. Š. Đalskoga, Jakšićeva, Vidrićeva, Albrechtova, Aleja Antuna Augustinčića, Zapoljska, Turopoljska, Grižanska, Aleja Blaža Jurišića, Lovrakova, Dubečka (Dubec).

Jug:

Prisavlje, Savski nasip, Veslačka, Cvjetna aleja, Trnjanska, Bosutska, Miramarska, Držićeva, Rakušina, Laurenčićeva, Ul. Damira Tomljanovića - Gavrana, Ul. Savezne Republike Njemačke, Islandska, Vatikanska, Ul. sv. Mateja, Ul. Baščanske ploče, Brezovačka.

Uređenje - gradskih park-šuma:

Uređenje gradskih park-šuma provodi se temeljem članaka 66. i 78. ove odluke.

Uređenje krajobraza i krajobraznih cjelina:

Krajobrazne cjeline i prirodne vrijednosti čuvat će se i štititi osobito:

-  njegovanjem specifičnosti prostornih cjelina - krajobraznih mikroprostora i karakterističnih slika prostora uvjetovanih prirodnim obilježjima i kulturno - povijesnim naslijeđem;

-  očuvanjem i obnovom kulturnih i estetskih vrijednosti krajobraza;

-  zaštitom područja prirodnih biotopa;

-  osiguranjem ravnoteže i sklada između urbaniziranih gradskih dijelova i njihova prirodnog okruženja (šume, kultivirani krajolik).

Uređenje krajobraznih cjelina na području grada provodit će se:

Podsljemenski prostor:

-  očuvanjem karakteristične konfiguracije prostora, osobito dolina potoka i istaknutih reljefnih točaka s kvalitetnim vizurama;

-  očuvanjem neizgrađenih površina, te struktura i primjerenog mjerila izgrađenog okoliša.

Savska ravnica:

-  očuvanjem temeljnih krajobraznih obilježja, osobito svih oblika vode, te obnavljanjem starih rukavaca i meandara (Savica, Bundek), kao prostora izravne biološke raznolikosti;

-  očuvanjem kvalitete podzemnih voda, racionalnim planiranjem površina u vodozaštitnim područjima.

Uređenje vrijednoga pojedinačnog dijela prirode provodi se:

-  kontinuiranim čuvanjem i zaštitom pojedinačnog dijela prirode;

-  očuvanjem okoliša od degradacije koja bi mogla ugroziti njegova obilježja i vrijednosti;

-  stručnom valorizacijom osigurat će se što kvalitetnija zaštita, održavanje i očuvanje pojedinačnog dijela prirode.

Uređenje parkovne arhitekture:

Odredbom članka 30. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) podnaslov: "Uređenje parkova arhitekture" je izmijenjen.

Uređenje parkovne arhitekture provodi se temeljem članaka 66. i 78. ove odluke.

Mjere očuvanja, zaštite i uređenja ostalih javnih zelenih površina, zaštitnih zelenih površina i drugih neizgrađenih površina određene su i urbanim pravilima ove odluke.

Način zaštite, uređenja i korištenja park-šuma, zaštićenih krajolika, spomenika prirode i spomenika parkovne arhitekture određen je odredbama točke 9. Mjere očuvanja i zaštite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i nepokretnih kulturnih dobara ove odluke.

Odredbom članka 30. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u stavku 21. riječi: "dijela parka prirode Medvednica," su brisane.

Vode i vodno dobro

Površine rijeke Save, stajaćih voda, potoka i akumulacija na potocima Medvednice održavat će se i uređivati tako da se održe režim i propisana kvaliteta voda, prema kategorizaciji površinskih voda.

Potoci se, pretežito, uređuju otvorenog korita, a potoci na osobito vrijednim područjima uređuju se pejsažno.

Površine što su povremeno pod vodom, kao što su odteretni kanal "Odra", inundacije i retencije na potocima Medvednice, uređivat će se i održavati.

Površine povremeno pod vodom mogu se koristiti kao parkovne površine i otvorena igrališta za sport i rekreaciju.

Posebno vrijedna izgrađena područja

U posebno vrijednim izgrađenim područjima prigodom gradnje mora se voditi računa o povijesnim, umjetničkim i ambijentalnim vrijednostima značajnih građevina i prostora, važnima za prepoznavanje pojedinih gradskih predjela.

Način zaštite, uređenja i korištenja park-šuma, zaštićenih krajolika, spomenika prirode i spomenika parkovne arhitekture određen je odredbama točke 9. Mjera očuvanja i zaštite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i nepokretnih kulturnih dobara ove odluke.

Odredbom članka 30. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u stavku 27. riječi: "dijela parka prirode Medvednica," su brisane.

Način zaštite, uređenja i korištenja nepokretnih kulturnih dobara - povijesnih graditeljskih cjelina, povijesnih sklopova i građevina, etnološke, memorijalne i arheološke baštine određen je odredbama točke 9. Mjere očuvanja i zaštite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i nepokretnih kulturnih dobara ove odluke.

Zaštita, uređenje i korištenje zaštićenih dijelova prirode i nepokretnih kulturnih dobara provodi se prema propozicijama nadležnog tijela zaštite.

 

7.2.   Posebno osjetljiva područja i cjeline

 

Članak 55.

 

Posebno osjetljiva područja i cjeline u kojima je ugrožen okoliš su:

-  prostori u kojima je zagađen zrak (središnji gradski prostor);

-  prostori u kojima je povećana buka (središnji gradski prostor, potezi uz značajnije ulice i uz djelatnosti koje su izvor buke);

-  prostori u kojima je ugroženo tlo (zbog nestabilnosti tla, zagađivanja tla i voda iz nepropisno izvedenih septičkih i sabirnih jama, nepostojanja građevina i uređaja za odvodnju otpadnih voda, deponiranja otpada i sl.);

-  potoci, rijeka Sava te stajaće vode;

-  podzemne i prilivne vode pojedinih crpilišta;

-  prostor odlagališta otpada Jakuševec i njegov neposredni okoliš;

-  prostori i građevine u kojima se obavljaju djelatnosti što povećavaju opasnost od eksplozije, požara i zagađivanja podzemnih voda, tla i zraka;

-  prostori koncentrirane bespravne gradnje.

Na posebno osjetljivim područjima i cjelinama treba osigurati propisane mjere zaštite okoliša.

 

8.       URBANA PRAVILA

 

8.1.   Opće odredbe

 

Članak 56.

 

Urbana pravila određena su u skladu s prirodnim i urbanističko-arhitektonskim nasljeđem, lokalnim uvjetima, stupnjem konsolidiranosti područja te s korištenjem i namjenom prostora.

Prema kriterijima prostornog uređenja i stabilnosti urbane matrice razlikuju se tri područja konsolidacije:

- visokokonsolidirana područja;

- konsolidirana područja;

- niskokonsolidirana područja.

Urbanim pravilima se određuju propozicije za uređenje prostora i lokacijski uvjeti za gradnju, osim za prostore gradskih projekata.

Urbana pravila su prikazana na grafičkom prikazu 4. UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA - 4a Urbana pravila.

Na površinama namjene Z, Z1 i Z2, koje urbanim pravilima nisu posebno izdvojene primjenjuju se urbana pravila iz članaka 66., 67., 78. i 79. ove odluke, ovisno o stupnju konsolidiranosti tih površina. Na površinama namjene R1, R2, IS i groblja koje urbanim pravilima nisu posebno izdvojene primjenjuju se urbana pravila iz članka 77. ove odluke.

Na površinama pod šumom, ne može se graditi, osim infrastrukture i građevina u funkciji šumarstva, a u skladu sa Zakonom o šumama i Zakonom o zaštiti prirode. Iznimno, omogućuje se proširenje Gaja urni prema posebnim uvjetima.

Omogućuje se gradnja i postavljanje uređaja za korištenje obnovljivih izvora energije uz uvjet da nemaju negativan utjecaj na kvalitetu stanovanja, imajući u vidu i ograničenja u odnosu na MJERE OČUVANJA I ZAŠTITE KRAJOBRAZNIH I PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA.

Odredbom članka 31. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) iza stavka 6. dodan je novi stavak 7.

Gradnja helidroma, reciklažnih dvorišta, manjih komunalnih baza i drugih manjih komunalnih građevina odredit će se tehničkim uvjetima za tu vrstu građevina, bez obzira na propozicije iz urbanih pravila.

Odredbom članka 31. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u dosadašnjem stavku 7. iza riječi: "Gradnja" dodana je riječ: "helidroma,".

Prigodom osnivanja građevne čestice gradnja je moguća i na građevnoj čestici površine do 5% manje od površine propisane urbanim pravilima ove odluke, ako se dio katastarske čestice priključuje planiranoj ulici ili pristupnom putu, s tim da se kvantifikacija odnosi na propisanu česticu.

Na gradnju zamjenske građevine, te rekonstrukciju građevine kojom se utječe na ispunjavanje bitnih zahtjeva za postojeću građevinu, a kojom se bitno ne mijenja usklađenost postojeće građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena, namjena kojih je sukladna namjeni utvrđenoj Generalnim urbanističkim planom, ne primjenjuju se ovom odlukom propisani uvjeti pristupa s prometne površine, broja parkirališnih mjesta i odvodnje otpadnih voda.

Odredbom članka 31. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u dosadašnjem stavku 9. iza riječi: "građevine," riječi: "odnosno nove građevine izgrađene na mjestu ili u neposrednoj blizini mjesta prethodno uklonjene postojeće građevine unutar iste građevne čestice, uz uvjet da se ne mijenja namjena, izgled, veličina i utjecaj na okoliš dotadašnje građevine", su brisane, a iza riječi: "kojom se" dodana je riječ "bitno".

Ulične ograde i ograde između građevnih čestica za namjene koje nisu stambene određuju se prema normativima osnovne namjene i nije ih moguće smjestiti unutar rezervacije proširenja postojeće ulice.

Unutar prostora rezervacije proširenja postojeće ulice do realizacije proširenja ulice moguće je osigurati pristup građevini i urediti travnjak, bez sadnje visoke vegetacije.

Prostor rezervacija proširenja postojeće ulice na građevnoj čestici ne uključuje se u propisanu površinu prirodnog terena određenu urbanim pravilima ove odluke.

Građevine se mogu graditi samo uz rješenje priključka na prometnu površinu prema članku 38. ove odluke, priključaka na mrežu za opskrbu električnom energijom i vodom, te za odvodnju otpadnih voda i s potrebnim brojem parkirališnih mjesta, u skladu s odredbama ove odluke.

Iznimno, individualne stambene građevine do 400 m2 GBP s najviše tri stana mogu se graditi s rješenjem opskrbe vodom prema mjesnim prilikama te odvodnjom voda u nepropusnu sabirnu jamu, ostalo prema prethodnom stavku.

Smještaj građevine na građevnoj čestici određen je urbanim pravilima ove odluke. Građevine nije moguće smjestiti na dijelu građevne čestice rezerviranom za proširenje postojeće ulice. Propisane udaljenosti od međa građevne čestice, ne odnose se na među prema javnoprometnoj površini, javnom parku ili površini rezerviranoj za proširenje postojeće prometnice i među uz koju je građevina prislonjena.

Odredbom članka 31. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u dosadašnjem stavku 15. riječ: "javnoj" zamijenjena je riječju: "javnoprometnoj", a iza riječi: "površini" dodan je zarez i riječi: "javnom parku".

Visoka građevina mora biti udaljena najmanje polovicu svoje visine od međa pripadajuće građevne čestice, osim od onih međa na koje je prislonjena, javnoprometnih površina (ulica, trg, željeznička pruga), površina rezerviranih za proširenje postojeće prometnice i javnog parka, ako detaljnim urbanim pravilima ove odluke nije određeno drugačije. Urbanističkim planom uređenja, odnosno javnim natječajem (iz članka 101. ove odluke) može se odrediti drugačija međusobna udaljenost građevina.

Odredbom članka 31. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u dosadašnjem stavku 16. riječi: "anketnim urbanističko-arhitektonskim" zamijenjene su riječju: "javnim".

Odredbom članka 31. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) dosadašnji stavci od 7. do 16. postali su stavci od 8. do 17.

Kod planiranja gradnje stambenih i stambeno-poslovnih građevina osigurati minimalne sanitarne standarde: da svaki stan ima za ljetnog solsticija direktno sunčevo osvjetljenje od minimalno 2 sata na dan.

Urbanističkim planom uređenja osigurati da se kod planiranja novih stambenih odnosno stambeno-poslovnih susjedstva u skladu s pravilima struke, osigura korištenje obnovljivih izvora energije, barem minimalni standard pratećih sadržaja naselja, da svaka urbanistička cjelina, u pravilu, ima svoj trg, igralište i parkovnu površinu kao i spoj na gradsku prometnu mrežu, a što odgovara konačnom broju korisnika tog prostora.

U zonama niske i visoke izgradnje potrebno je osigurati preduvjete za zdravi život djece uređenjem pratećih sadržaja - parkova i igrališta u skladu s pravilima struke bilo u sklopu predvrtova, dvorišta bloka bilo javnih gradskih prostora - ulica, trgova ili parkova.

Odredbom članka 31. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) iza dosadašnjeg stavka 16. koji je postao stavak 17. dodani su novi stavci 18., 19. i 20.

U gradnji niskih i individualnih građevina na regulacijskoj liniji ili na rubu rezervacije proširenja prometne površine, balkoni, lođe, istaci i sl. dubine do 1,0 m mogući su iznad javnoprometne površine ili prostora rezervacije, ako je koridor ulice ili prostor rezerviran za proširenje najmanje širine 12,0 m.

U gradnji visokih građevina na regulacijskoj liniji ili na rubu rezervacije proširenja prometne površine, balkoni, lođe, istaci i sl. mogući su iznad javnoprometne površine ili prostora rezervacije, ako je koridor ulice ili prostor rezerviran za proširenje najmanje širine 15,0 m.

Balkoni, lođe, istaci i sl. iz prethodnih stavaka mogu se planirati najniže u razini poda druge nadzemne etaže.

Najveća visina građevine je devet nadzemnih etaža.

Građevine više od devet nadzemnih etaža

Građevina s više od devet nadzemnih etaža ili veće visine može se graditi, ako je to nužno zbog djelatnosti koja se u njoj obavlja (silosi, vodotornjevi, tornjevi odašiljača i prijemnika, industrijski i komunalni uređaji, vjerske građevine i drugo).

Odredbom članka 31. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) dosadašnji stavci od 17. do 21. postali su stavci od 21. do 25.

Poslovne građevine, hoteli i građevine javne i stambene namjene mogu se graditi i s visinama višim od devet nadzemnih etaža kada je to predviđeno ovim planom, odnosno potvrđeno urbanističkim planom uređenja.

Odredbom članka 31. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) dosadašnji stavak 22. koji je postao stavak 26. je izmijenjen.

Osim u zonama zabrane gradnje građevina viših od 9 etaža određenim člankom 92. ove odluke, zabrana gradnje građevina viših od 9 etaža proteže se i na one lokacije koje ne zadovoljavaju sljedeće uvjete:

-  smještaj uz gradske avenije ili glavne gradske ulice;

-  prihvatljiv ukupan utjecaj na okolnu izgradnju i vizure na zaštićene dijelove grada;

-  blizinu sustava javnog prometa;

-  zadovoljavajuću prometnu propusnost okolnih ulica;

-  poboljšanje gradske infrastrukture u široj zoni;

-  dodatno uređenje javne površine oko građevine, u pravilu, ispred građevine, a što se dokazuje postupkom izrade i prihvaćanja programa za povođenje natječaja odnosno postupkom izrade i donošenja urbanističkog plana uređenja.

Izgradnja građevina viših od devet nadzemnih etaža eventualno i većeg ki nadzemno od 3,5 omogućava se u zonama visoke gradnje oznake 2.9 posebno tamo gdje je takva gradnja preduvjet saniranja nekog gradskog područja, gdje se renoviraju enklave substandardne gradnje ili gdje takva gradnja rješava neki drugi gradski problem.

Najveća visina građevina viših od 9 etaža je 100 m odnosno 25 nadzemnih etaža, osim za građevine visina kojih se određuje urbanističkim planom uređenja, odnosno za koje je do stupanja na snagu ove odluke proveden javni natječaj.

Mogućnosti izgradnje građevina viših od 9 etaža i visina viših od 100 m preispituje se samo postupcima izrade i donošenja urbanističkog plana uređenja koji su posebno istaknuti programskim smjernicama za izradu tog plana u ovoj odluci.

Specifični oblikovni, sadržajni i tehnički zahtjevi kao i mjere zaštite od mogućih nepovoljnih utjecaja na strukturu i način korištenja tog dijela grada određuju se programom javnog natječaja koji se provodi po proceduri iz članka 99. ove odluke, a što znači da se osim uvjeta koje mora zadovoljavati lokacija traži usklađenost s osnovnim zahtjevima u vezi sa sigurnošću i tehničkim uvjetima gradnje, korištenjem, održavanjem i eventualno uklanjanjem građevine i u pravilu javno korištenje prizemlja.

Odredbom članka 31. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) iza dosadašnjeg stavka 22. koji je postao stavak 26. dodani su novi stavci od 27. do 31.

Stambene građevine više od devet nadzemnih etaža mogu se graditi uz ki nadzemno maksimalno 2,5 i uz ispunjavanje uvjeta iz prethodnog stavka.

Odredbom članka 31. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u dosadašnjem stavku 23. riječ: "obavezan" je brisana.

Iznimno veći ki nadzemno od 2,5 omogućuje se na području prostora Zagrepčanke, kao prostora od interesa za Grad Zagreb, kompleksa URIHO - zona istočno od planirane prometnice, sjeverno od Avenije Dubrovnik i zapadno od Zagrebačkog velesajma, prostora kongresnog centra na lokaciji bloka Savska - Jukićeva i prostora poslovno-stambenog kompleksa na lokaciji Ilica 212-214, te uz potez Vukovarske ulice od ulice Svetice do Heinzelove kao već nastalog područja koncentrirane gradnje visokih građevina i na prostoru uz križanje Avenije M. Držića i produžene ulice Prisavlje za potrebe naglašavanja vizure ulaza i izlaza u grad novoizgrađenom Sarajevskom ulicom.

Odredbom članka 31. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u dosadašnjem stavku 24. iza riječi: "prostora od" brisana je riječ: "vitalnog", iza riječi: "velesajma," dodane su riječi: "prostora kongresnog centra na lokaciji bloka Savska - Jukićeva i prostora poslovno-stambenog kompleksa na lokaciji Ilica 212-214," a iza riječi: "vizure" brisana je riječ: "vitalnog".

Odredbom članka 31. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) dosadašnji stavci 23. i 24. postali su stavci 32. i 33.

Odredbom članka 31. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) dosadašnji stavak 25. je brisan.

Građevine više od devet nadzemnih etaža ne mogu se graditi u podsljemenskom predjelu, sjeverno od Aleje grada Bolonje, Karažnika, Bolničke, Ilice, Vlaške, Maksimirske i ulice Dubrava, sjeverno od željezničke pruge između Trga Francuske Republike na zapadu i Heinzelove ulice na istoku, uz iznimku prostora Bloka Badel i bloka Kršnjavoga-Savska-Jukićeva.

Odredbom članka 29. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/16) stavak 34. je izmijenjen.

Građevine više od devet nadzemnih etaža ne mogu se graditi ni unutar prostornih koridora navedenih u članku 92. ove odluke.

Odredbom članka 31. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u dosadašnjem stavku 27. riječi: "u članku 91." zamijenjene su riječima: "u članku 92."

Rekonstrukcija i gradnja ulica, trgova, parkova, biciklističkih staza, parkirališta za bicikle, pješačkih staza, te komunalne infrastrukture omogućuje se na čitavom gradskom području bez obzira na propozicije iz urbanih pravila.

Odredbom članka 29. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/16) u stavku 36. iza riječi: "biciklističkih staza" dodane su riječi: "parkirališta za bicikle,".

Gradnja poslovnih građevina iz članka 18. i građevina u funkciji osnovne namjene iz članka 20. ove odluke treba biti usklađena s lokalnim uvjetima.

Zaštitne zone površina posebne namjene

Unutar zaštitnih zona površina posebne namjene:

-  nije dopuštena izgradnja skladišnih i sličnih prostora za odlaganje goriva, eksplozivnih i sličnih tvari koje mogu izazvati negativne učinke na okoliš;

-  za izgradnju građevina bilo koje vrste unutar zaštitne zone potrebno je prethodno pribaviti suglasnost nadležnog ministarstva;

-  prilikom izrade urbanističkih planova uređenja koji dijelom ili u cijelosti zahvaćaju zaštitnu zonu potrebno je prije donošenja plana ishoditi suglasnost nadležnog ministarstva;

-  za izgradnju svih građevina viših od 25 m potrebno je prethodno pribaviti suglasnost MORH-a.

Odredbom članka 32. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09) članak 56. je izmijenjen.

Odredbom članka 31. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) dosadašnji stavci od 26. do 30. postali su stavci od 34. do 38.

 

8.2.   Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora

 

Članak 57.

 

Gradska se područja koriste, uređuju i štite u skladu s posebnostima prostora:

1. VISOKOKONSOLIDIRANA GRADSKA PODRUČJA

Zaštita i očuvanje povijesnih graditeljskih cjelina (1.1.)

Zaštita, uređenje i dogradnja u povijesnim graditeljskim cjelinama (1.2.)

Zaštita, uređenje i dogradnja osobito vrijednoga središnjeg dijela podsljemenskog područja (1.3.)

Zaštita i uređenje vrijednog prostora individualne gradnje (1.4.)

Zaštita i uređenje vrijednog prostora niske gradnje (1.5.)

Zaštita i uređenje dovršenih naselja (1.6.)

Zaštita i uređenje prostora visoke gradnje (1.7.)

Zaštita i uređenje cjelovitih kompleksa jedne namjene (1.8.)

Zaštita, održavanje i njegovanje parkova i gradskih park-šuma (1.9.)

Održavanje i njegovanje zaštitnih zelenih površina (1.10.)

2. KONSOLIDIRANA GRADSKA PODRUČJA

Zaštita, uređenje i dogradnja najsjevernijeg dijela podsljemenskog područja (2.1.)

Zaštita, uređenje i dogradnja zapadnoga, središnjeg i istočnog dijela podsljemenskog područja (2.2.)

Zaštita, uređenje i dogradnja zapadnog i istočnog dijela podsljemenskog područja - povijesna urbana cjelina i kontaktno područje (2.3.)

Uređenje i urbana obnova prostora individualne gradnje (2.4.)

Sanacija, uređenje i urbana obnova prostora individualne gradnje (2.5.)

Uređenje i urbana obnova rubnih prostora individualne gradnje (2.6.)

Uređenje i urbana obnova prostora niske gradnje (2.7.)

Uređenje i urbana obnova prostora mješovite gradnje (2.8.)

Uređenje i urbana obnova prostora visoke gradnje (2.9.)

Uređenje, zaštita i urbana obnova kompleksa jedne namjene (2.10.)

Uređenje javnih zelenih površina (2.11.)

Uređenje zaštitnih zelenih površina (2.12.)

Gradnja na građevnim česticama najmanje površine 5000 m2 (2.13.)

Uređenje rijeke Save (2.14.)

3. NISKOKONSOLIDIRANA GRADSKA PODRUČJA

Urbana preobrazba (3.1.)

Nova regulacija na neizgrađenom prostoru (3.2.).

Odredbom članka 33. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09) točka 4. je brisana.

Odredbom članka 30. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/16) pod podtočkom: "3. NISKOKONSOLIDIRANA GRADSKA PODRUČJA" riječ: "obnova" zamijenjena je riječju: "preobrazba".

 

8.2.1. VISOKOKONSOLIDIRANA GRADSKA PODRUČJA

 

Članak 58.

 

Zaštita i očuvanje povijesnih graditeljskih cjelina (1.1) - prostori: Gornji grad i Kaptol s kontaktnim područjem.

Opća pravila:

-  zaštita, održavanje i uređenje povijesnih cjelina;

-  zadržavanje postojeće urbane matrice bez uvođenja novih ulica;

-  gradnja i uređenje prostora prema detaljno utvrđenim uvjetima;

-  prigodom ulične gradnje dubinu građevine ili dvorišnih krila poluugrađenih i ugrađenih građevina uskladiti s pretežitom dubinom gradnje poteza;

-  zadržavanje raznolikosti namjena i postojećeg omjera građevina namijenjenih za stanovanje, javne i društvene i druge namjene;

-  zaštita stanovanja; moguća prenamjena samo substandardnoga stambenog prostora u neku drugu namjenu (podrumski prostori, prostori u dvorišnim izvorno pomoćnim građevinama i sl.);

-  u Vlaškoj i Tkalčićevoj ulici zadržavanje mješovitosti namjena i uređenje podruma i prvih dviju etaža uličnih i dvorišnih građevina te dvorišnih otvorenih prostora za javno korištenje;

-  onemogućavanje gradnje u parkovima i na drugim kvalitetnim javnim zelenim površinama i ispod njih;

Odredbom članka 32. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u stavku 2. alineji 8. iza riječi: "drugim" dodana je riječ: "kvalitetnim".

-  čuvanje postojećih slobodnih površina i obvezna zaštita kvalitetnih pojedinačnih stabala;

-  onemogućavanje provoza vozila kroz povijesni prostor;

-  stimuliranje pristupa javnim prometom primjerenim povijesnom prostoru;

-  za stambenu namjenu 1 PGM/1 stan;

-  onemogućavanje gradnje javnih garaža;

-  za novu uličnu gradnju, za sve nove građevine javne i društvene namjene i za uređenje javnih otvorenih prostora obvezan je javni natječaj;

Odredbom članka 32. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u stavku 2. alineja 14. je izmijenjena.

-  iznimno, na lokaciji Palače Jelačić u Demetrovoj ulici za rekonstrukciju, dogradnju, nadogradnju i novu gradnju građevina i sadržaja javne namjene nije potrebno provesti javni natječaj, uz mogućnost zadržavanja stambene građevine u postojećim gabaritima;

Odredbom članka 34. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09) u stavku 2. na kraju alineje 14. točka je zamijenjena točkom sa zarezom i dodana je nova alineja 15.

Odredbom članka 32. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u stavku 2. u alineji 15. riječi: "urbanističko-arhitektonski", zamijenjene su riječju: "javni".

-  iznimno, omogućuje se realizacija javne namjene "Muzej osjeta Zagreb" (revitalizacija postojećeg tunela Grič), uz uvjet da se realizira unutar obuhvata tunela Grič, bez kompleksnijih zahvata i izgradnje, osobito na prostoru Vranicanijeve poljane koja je arheološki lokalitet;

Odredbom članka 31. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/16) u stavku 2. alineja 16. je izmijenjena.

-  iznimno, omogućuje se realizacija Projekta Dolac;

Odredbom članka 31. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/16) u stavku 2. iza alineje 16. dodana je nova alineja 17.

-  na zahvate u prostoru u zaštićenim dijelovima prirode i na kulturnim dobrima u ovom prostoru primjenjuju se i odgovarajuće odredbe iz točke 9. MJERE OČUVANJA I ZAŠTITE KRAJOBRAZNIH I PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA ove odluke.

Odredbom članka 32. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u stavku 2. iza alineje 15. dodane su nove alineje 16. i 17.

Odredbom članka 31. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/16) u stavku 2. dosadašnja alineja 17. postala je alineja 18.

 

Članak 59.

 

Zaštita, uređenje i dogradnja u povijesnim graditeljskim cjelinama (1.2.) - prostori: Donji grad - zapad, Donji grad - istok, Ilica - Britanski trg, Vlaška - Petrova, Maksimirska - Petrova i drugi prema grafičkom prikazu.

Opća pravila:

-  zaštita, održavanje, uređenje i dogradnja povijesnih cjelina;

-  zadržavanje postojeće urbane matrice i tipologije gradnje bez dijeljenja blokova novim ulicama;

-  zadržavanje postojeće raznolikosti visina uličnih građevina, posebno imajući u vidu vrijednost i oblikovnu dovršenost građevina;

-  onemogućavanje gradnje u parkovima i na drugim kvalitetnim javnim zelenim površinama i ispod njih;

-  čuvanje i obnova postojećih drvoreda; mogućnost sadnje novih drvoreda;

-  neizgrađene kvalitetne zelene površine i kvalitetna pojedinačna stabla obvezno sačuvati;

-  uređenje dvorišta tako da je u unutrašnjosti bloka moguća rekonstrukcija, gradnja zamjenskih građevina, i gradnja novih građevina i garaža za potrebe bloka, kod gradnje zamjenskih i novih građevina, u svrhu sanacije i afirmacije vrijednosti bloka u cjelini, obvezno je cjelovito rješenje građevne čestice; moguće je zadržati i planirati više građevina različitih namjena na istoj građevnoj čestici; pristup s javnoprometne površine preko ulične građevne čestice, odnosno kroz kolni prolaz ulične građevine;

-  gradnja javnih garaža nije moguća na prostoru Gornjeg grada i Kaptola i na prostoru omeđenom ulicama: Vlaškom, Bauerovom, Trgom Petra Krešimira IV., Hrvojevom, Borninom, Domagojevom, Branimirovom, Ul. Grgura Ninskog, južnim rubom Botaničkog vrta, Runjaninovom, Vodnikovom, Savskom, Ul. I. Kršnjavoga, Kačićevom i Ilicom, radi ograničenja motornog prometa u središtu grada. U toj zoni moguća je gradnja garaža isključivo za potrebe stanovanja, i to prema normativu najviše 1 GPM/1 stan. Iznimno, omogućuje se gradnja javne podzemne garaže s pratećim sadržajima na lokaciji Srednjoškolskog igrališta sukladno uvjetima iz članka 14. ove odluke;

-  unutar blokova Donjeg grada moguća je izgradnja garaža samo za potrebe stanovnika bloka kapaciteta do maksimalno 100 PM (osim za prostore obuhvata UPU-a kada je u programskim smjernicama određeno drugačije), maksimalne dubine 2 (dvije) podzemne etaže, i to prema normativu najviše 1 PGM/1 stan. Odobravanju gradnje garaža, prethodi izrada prometne studije kojom se utvrđuje prometna usklađenost s užom (blok) i širom zonom obuhvata (kontaktni blokovi);

-  za novu uličnu gradnju na čitavom prostoru od Zapadnog kolodvora do Heinzelove ulice na istoku, te na objema stranama uz Maksimirsku ulicu i zapadnu stranu Bukovačke ulice obvezan je javni natječaj, kao i za cjelovito uređenje javnih prostora (trgova, parkova i pješačke zone);

-  iznimno, za blokove označene na grafičkom prikazu 4a) Urbana pravila, 4b) Procedure urbano prostornog uređenja i 4d) Nepokretna kulturna dobra, prostorno rješenje odredit će se urbanističkim planom uređenja. Za te se blokove omogućuje razrada prostornih rješenja detaljnijom valorizacijom - detaljna konzervatorska podloga za cjelinu bloka, koju izrađuje nadležno tijelo zaštite (članak 92. ove odluke) uz uvjet zadržavanja pretežite visine u odnosu na blok tako da kin ne bude veći od 3,0. odnosno postojeći ukoliko je veći. Za sve blokove Donjeg grada na kojima se planiraju kompleksni zahvati uređenja kojima se bitno mijenja njihova postojeća prostorna i građevinska struktura / morfologija bloka potrebno je izraditi urbanistički plan uređenja, uz uvjet da kin ne bude veći od 3,0, odnosno postojeći ukoliko je veći;

-  do donošenja urbanističkog plana uređenja moguća je gradnja samo pojedinačne ulične interpolacije i rekonstrukcija uličnih građevina prema odredbama ovog članka, a u dvorištima rekonstrukcija građevina, koje su prema namjeni u skladu s namjenom utvrđenom GUP-om, prema pravilima za dvorišnu gradnju iz ovog članka;

-  urbanistički planovi uređenja izrađuju se prema općim pravilima ovog članka, detaljnim konzervatorskim podlogama i programskim smjernicama za svaki od navedenih blokova. Uređenje prostora i opseg mogućeg zahvata definirat će se detaljnim konzervatorskim propozicijama za izradu urbanističkog plana uređenja, a grafički prikaz - kategorizacija građevnog fonda sastavni je dio konzervatorske podloge za izradu urbanističkog plana uređenja;

-  na zahvate u prostoru u zaštićenim dijelovima prirode i na kulturnim dobrima u ovom prostoru primjenjuju se i odgovarajuće odredbe iz točke 9. MJERE OČUVANJA I ZAŠTITE KRAJOBRAZNIH I PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA ove odluke.

Programske smjernice:

1. UPU Ilica - Medulićeva - Deželićeva - Kačićeva

Zadržavanje mješovite pretežito poslovne namjene sjevernog dijela bloka i mješovite pretežito stambene namjene južnog dijela; visina prema detaljnim pravilima ovog članka; revitalizacija dvorišta; prenamjene u prostore javnog korištenja - trgovine, ugostiteljstvo, kultura i slično; rekonstrukcije, rušenje i nova gradnja uz prethodnu integralnu valorizaciju stanja te povijesne i funkcionalne vrijednosti bloka, odnosno pojedinih građevina; pješački prolazi - otvoreni i natkriveni osobito u sjevernom dijelu unutrašnjosti bloka; zaštita i uređenje dječje ustanove s igralištima i postojećeg zelenila u južnom dijelu bloka; najveći ki uskladiti s pretežitim ki bloka; uz obveznu i prioritetnu izradu detaljne konzervatorske podloge ili studije bloka.

2. UPU Ilica - Frankopanska - Dalmatinska - Medulićeva

Zadržavanje mješovite pretežito poslovne namjene bloka; zadržavanje i uređenje kazališta i okolnog prostora s pješačkom vezom prema Ilici; revitalizacija dvorišta prenamjenom u prostore javnog korištenja - trgovine, ugostiteljstvo, kultura i slično; rekonstrukcije, rušenje i nova gradnja uz prethodnu integralnu valorizaciju stanja te povijesne i funkcionalne vrijednosti bloka, odnosno pojedinih građevina; prolazi kroz blok - otvoreni i natkriveni; zaštita dječjeg i košarkaškog igrališta i kvalitetne zelene površine jugozapadnog dijela bloka; najveći ki uskladiti s pretežitim ki bloka; visina prema detaljnim pravilima ovog članka; uz obveznu i prioritetnu izradu detaljne konzervatorske podloge ili studije bloka.

3. UPU Ilica - Gundulićeva - Varšavska - Frankopanska

Zadržavanje mješovite pretežito poslovne namjene bloka; revitalizacija dvorišta prenamjenom u prostore javnog korištenja - trgovine, ugostiteljstvo, kultura i slično; zadržavanje škole i uređenje vanjskog prostora škole s proširenjem prema sjeveru; zadržavanje i uređenje Satiričkog kazališta, Glazbenog zavoda i Muzičke škole; očuvanje specifične ambijentalnosti i zaštita kvalitetnog zelenila u dvorištu uglovnice Frankopanska -Varšavska; rekonstrukcije, rušenje i nova gradnja uz prethodnu integralnu valorizaciju stanja te povijesne i funkcionalne vrijednosti bloka, odnosno pojedinih građevina; pješački prolazi kroz blok - otvoreni i natkriveni; najveći ki uskladiti s pretežitim ki bloka; visina prema detaljnim pravilima ovog članka; uz obveznu i prioritetnu izradu detaljne konzervatorske podloge ili studije bloka.

4. UPU Ilica - Preobraženska - Preradovićev trg - Varšavska - Gundulićeva

Zadržavanje mješovite pretežito poslovne namjene bloka; rekonstrukcija dvorišne gradnje uz rušenje i novu gradnju uz prethodnu integralnu valorizaciju stanja te povijesne i funkcionalne vrijednosti bloka, odnosno pojedinih građevina; prenamjene u prostore javnog korištenja - kultura, trgovine, ugostiteljstvo, hoteli i slično, otvaranje pješačkih prolaza kroz blok i stvaranje kvalitetnih mikroprostora; najveći ki uskladiti s pretežitim ki bloka; visinu građevine uskladiti s pretežitom visinom gradnje u bloku; uz obveznu i prioritetnu izradu detaljne konzervatorske podloge ili studije bloka.

5. UPU Berislavićeva - Gajeva - Hebrangova - Preradovićeva

Zadržavanje mješovite pretežito poslovne namjene bloka; revitalizacija dvorišta; prenamjena; rekonstrukcija, rušenje, nova gradnja uz prethodnu integralnu valorizaciju stanja te povijesne i funkcionalne vrijednosti bloka, odnosno pojedinih građevina; prolazi kroz blok - otkriveni i natkriveni; zaštita kvalitetnog zelenila i parkovne arhitekture u dvorištima uz Hebrangovu, Gajevu i Berislavićevu ulicu; uređenje dječjeg igrališta u Berislavićevoj; najveći ki uskladiti s pretežitim ki bloka; visina i izgrađenost prema detaljnim pravilima ovog članka; uz obveznu i prioritetnu izradu detaljne konzervatorske podloge ili studije bloka.

6. UPU Trg bana Jelačića - Petrinjska - Amruševa - Trg. N. Š. Zrinskoga - Praška

Zadržavanje mješovite pretežito poslovne namjene bloka; definiranje lokacije javne i društvene namjene u Praškoj; revitalizacija dvorišta; prenamjene u prostore javnog korištenja - trgovine, ugostiteljstvo, kultura i slično; u dvorištu rekonstrukcije, rušenje i nova gradnja uz prethodnu integralnu valorizaciju stanja te povijesne i funkcionalne vrijednosti bloka, odnosno pojedinih građevina, djelomično natkrivanje dvorišta i povezivanje s okolnim ulicama prolazima kroz blok - otkrivenim i natkrivenim; najveći ki uskladiti s pretežitim ki bloka; visina prema detaljnim pravilima ovog članka; uz obveznu i prioritetnu izradu detaljne konzervatorske podloge ili studije bloka.

Kapacitet garaže može biti veći od propisanog u stavku 2. alineji 9. ovog članka, ali ne veći od 200 PGM, za potrebe stanovnika i korisnika bloka.

7. UPU Kršnjavoga - Kačićeva - Pierottijeva - Jukićeva

Zadržavanje mješovite pretežito poslovne namjene bloka i dovršenje bloka novom gradnjom uz Kačićevu ulicu; rušenje i nova gradnja uz prethodnu integralnu valorizaciju stanja te povijesne i funkcionalne vrijednosti bloka, odnosno pojedinih građevina stambeno-poslovnih, ili poslovnih građevina u istočnom dijelu bloka; obvezno planirati drvored uz zapadnu stranu Kačićeve; najveći ki uskladiti s pretežitim ki bloka; visinu građevine uskladiti s pretežitom visinom gradnje u bloku; uz obveznu i prioritetnu izradu detaljne konzervatorske podloge ili studije bloka.

8. UPU Hebrangova - Preradovićeva - Žerjavićeva - Gundulićeva - Trg Petra Svačića

Mješovita pretežito poslovna namjena bloka revitalizacija dvorišta; prenamjena; rekonstrukcije, rušenje i nova gradnja uz prethodnu integralnu valorizaciju stanja te povijesne i funkcionalne vrijednosti bloka, odnosno pojedinih građevina; prolazi kroz blok - otkriveni i natkriveni; zaštita zelenila - vrtova u Žerjavićevoj i Preradovićevoj i parkovne arhitekture u Hebrangovoj 19; najveći ki uskladiti s pretežitim ki bloka; visina i izgrađenost prema detaljnim pravilima ovog članka; uz obveznu i prioritetnu izradu detaljne konzervatorske podloge ili studije bloka.

9. UPU Vlaška - Šubićeva - Martićeva - Derenčinova

Zadržavanje mješovite namjene; uređenje i dovršenje, uz rušenje i novu gradnju uz prethodnu integralnu valorizaciju stanja te povijesne i funkcionalne vrijednosti bloka, odnosno pojedinih građevina; zaštita i obnova zgrada bivše tvornice Badel iz doba razvoja zagrebačke industrije; prenamjena u poslovno-prodajne prostore i prostore kulture, primjerene gradskom središtu; nova gradnja javne, stambene, trgovačke, poslovne namjene; najveći ki uskladiti s pretežitim ki bloka; uz obveznu i prioritetnu izradu detaljne konzervatorske podloge ili studije bloka; uređenje prostora prema gradskom projektu.

10. UPU Bornina - Erdödyjeva - Branimirova - Domagojeva

Zadržavanje postojeće pretežito stambene namjene; uređenje i dovršenje i nova gradnja uz prethodnu integralnu valorizaciju stanja te povijesne i funkcionalne vrijednosti bloka, odnosno pojedinih građevina; nova gradnja uz Borninu i Branimirovu i u središnjem dijelu bloka, stambene, javne, ugostiteljsko-turističke i poslovne namjene primjerene stanovanju; najveći ki uskladiti s pretežitim ki bloka; visinu građevine uskladiti s pretežitom visinom gradnje u bloku; uz obveznu i prioritetnu izradu detaljne konzervatorske podloge ili studije bloka. Kapacitet garaže može biti veći od propisanog u stavku 2. alineji 9. ovog članka, ali ne veći od 200 PGM, za potrebe stanovnika i korisnika bloka.

Detaljna pravila

a)   u zoni stambene i mješovite namjene:

-  gradnja ugrađenih, poluugrađenih i samostojećih građevina;

-  površina ulične građevne čestice u pravilu je postojeća;

-  u granicama Povijesne urbane cjeline Grada Zagreba sustava zaštite A, ne mogu se spajati građevne čestice uz ulicu, osim za javnu i društvenu namjenu;

-  u sklopu cjelovitog rješenja uređenja i sanacije prostora bloka omogućava se promjena oblika i veličine, odnosno dubine uličnih građevnih čestica ("skraćivanje" ili "produženje");

-  u unutrašnjosti bloka moguća je promjena oblika i veličine građevne čestice;

-  najveća izgrađenost ulične građevne čestice je 60%, a na uglovima 80%, najveća izgrađenost dvorišne građevne čestice je 30%, osim za građevine javne i društvene namjene; u blokovima najužega gradskog središta (označeno na grafičkom prikazu 4a Urbana pravila) moguća je i veća izgrađenost građevne čestice, ali ne veća od 80%, u cilju javnog korištenja unutrašnjosti bloka i stvaranja javnih pješačkih površina i prolaza;

-  najveći GBP ulične gradnje uskladiti s pretežitim GBP uličnog poteza;

-  najveći ki ulične građevne čestice uskladiti s pretežitim ki poteza ili bloka, ali ne može biti veći od 3,0 nadzemno, osim za javnu i društvenu namjenu prema članku 8. ove odluke;

-  dubinu ulične građevine ili dvorišnih krila uskladiti s pretežitom dubinom gradnje poteza; dvorišna krila ugrađenih građevina ne mogu biti udaljena manje od međe postojećih dvorišnih udaljenosti krila susjedne građevine, ali ne manje od 3 m;

-  najveću visinu ulične građevine uskladiti s pretežitom visinom u ulici;

-  najveća visina dvorišne građevine je četiri nadzemne etaže, pri čemu je četvrta etaža potkrovlje bez nadozida; iznimno, za građevine javne i društvene namjene četiri nadzemne etaže, pri čemu se četvrta etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat, uz uvjet zadržavanja pretežite visine u odnosu na blok;

-  iznimno dvorišna građevina može biti i viša, ali ne viša od postojeće dvorišne građevine uz koju se prislanja;

-  parkirališna mjesta za stambenu uličnu i dvorišnu gradnju osigurati, u pravilu, u bloku, prioritet podzemno, i to najviše1 PGM/1 stan;

-  građevni pravac ulične građevine je postojeći, osim kad se zadržava postojeće kvalitetno zelenilo;

-  ulične građevine su ugrađene, osim, iznimno, ako je razmak potreban prema lokalnim uvjetima; razmak između ulične i nove dvorišne građevine ne može biti manji od zbroja polovica njihovih visina do vijenca;

-  rekonstrukcija se izvodi prema pravilima za novu gradnju;

-  prigodom rekonstrukcije i gradnje nove građevine umjesto postojeće, postojeći parametri veći od propisanih mogu se zadržati, ali bez povećavanja, osim za izgradnju dizala;

-  iznimno, u bloku Ulica baruna Trenka - Trg kralja Tomislava, zadržava se u prostoru zgrada Zagrebačkog kazališta lutaka u izvedenim tlocrtnim i visinskim gabaritima, ostali lokacijski uvjeti nisu propisani;

-  iznimno, sjeverozapadni ugao Martićeve i Derenčinove ulice omogućava se gradnja stambeno-poslovne građevine, najveća izgrađenost do 90%, najveća visina sedam nadzemnih etaža, kin 6,0, promet u mirovanju na građevnoj čestici minimalno 35%;

-  iznimno, na prostoru omeđenom Valdecovom, Božidarevićevom i Klovićevom ulicom omogućava se preparcelacija u sklopu rješenja uređenja i sanacije prostora, izgradnja po tipologiji otvorenog bloka, unutrašnjost bloka osigurati za javno korištenje i stvaranje pješačkih površina i prolaza, osigurati pješačku vezu u istočnom dijelu zahvata između Božidarevićeve i Klovićeve, maksimalni građevni pravac uskladiti s kontinuiranim građevnim pravcem u Božidarevićevoj i Klovićevoj ulici, osigurati minimalno 20% prirodnog terena, maksimalna nadzemna izgrađenost građevne čestice je 60%, najveća visina devet nadzemnih etaža, najveći kin je 2.5, parkirališna mjesta osigurati na građevnoj čestici, za stanovanje 1 PGM/stanu. Omogućava se zadržavanje i rekonstrukcija stanice za tehnički pregled vozila na postojećoj lokaciji.

b)   u zoni javne i društvene namjene, ugostiteljsko-turističke namjene i u zoni infrastrukturnih sustava:

-  gradnja novih građevina i rekonstrukcija prema programu i normativima osnovne namjene;

-  urbanističke parametre uskladiti s vrijednostima prostora;

-  gradnja novih građevina prema javnom natječaju.

Odredbom članka 35. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09) u stavku 2. alineja 7. je izmijenjena.

Odredbom članka 35. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09) u stavku 3., točki 4. DPU Ilica - Frankopanska - Dalmatinska - Medulićeva, iza riječi: "dječjeg", dodane su riječi: "i košarkaškog.

Odredbom članka 35. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09) u stavku 4. podtočki a) u zoni stambene i mješovite namjene:, alineji 11. iza riječi: "kao potkrovlje", dodane su riječi: "ili uvučeni kat,".

Odredbom članka 35. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09) u stavku 4. podtočki a) u zoni stambene i mješovite namjene:, iza alineje 17. dodana je nova alineja 18.

Odredbom članka 35. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09) u stavku 4. podtočki a) u zoni stambene i mješovite namjene:, dosadašnja alineja 18. postala je alineja 19.

Odredbom članka 33. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u stavku 2. alineji 4. iza riječi: "drugim" dodana je riječ: "kvalitetnim".

Odredbom članka 33. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u stavku 2. alineji 5. riječi: "uz mogućnost uređenja kolnog pristupa" su brisane.

Odredbom članka 33. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u stavku 2. alineji 7. riječi: "umjesto postojećih i novih građevina", riječi: "novih građevina umjesto postojećih", riječi: ", u pravilu," te riječi: ", uz mogućnost intervencije u niveleti javnoprometnih površina, ako nije moguće na drugačiji način i postoji javni interes" su brisane.

Odredbom članka 33. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u stavku 2. alineja 8. je izmijenjena.

Odredbom članka 33. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u stavku 2. iza alineje 8. dodana je nova alineja 9.

Odredbom članka 33. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u stavku 2. u dosadašnjoj alineji 9. riječ: "arhitektonski" zamijenjena je riječju: "javni", a riječi: "urbanističko-arhitektonski" zamijenjene su riječju: "javni."

Odredbom članka 33. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u stavku 2. u dosadašnjoj alineji 10. oznaka: "4,5" zamijenjena je oznakom: "3,0", a na kraju alineje dodana je rečenica koja glasi: "Za sve blokove Donjeg grada na kojima se planiraju kompleksni zahvati uređenja kojima se bitno mijenja njihova postojeća prostorna i građevinska struktura / morfologija bloka potrebno je izraditi provedbeni dokument prostornog uređenja, uz uvjet da kin ne bude veći od 3,0;".

Odredbom članka 33. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u stavku 2. u dosadašnjoj alineji 12. na kraju alineje dodana je rečenica koja glasi: "Uređenje prostora i opseg mogućeg zahvata definirat će se detaljnim konzervatorskim propozicijama za izradu provedbenog dokumenta prostornog uređenja, a grafički prikaz - kategorizacija građevnog fonda sastavni je dio konzervatorske podloge za izradu detaljnijeg plana uređenja;".

Odredbom članka 33. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u stavku 2. dosadašnje alineje od 9. do 12. postale su alineje od 10. do 13.

Odredbom članka 33. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u stavku 2. iza dosadašnje alineje 12. koja je postala alineja 13. dodana je nova alineja 14.

Odredbom članka 33. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u stavku 3., točke 1., 2., 7., 10. i 11. s pripadajućim tekstom su brisane.

Odredbom članka 33. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u stavku 4. pod podnaslovom: "a) u zoni stambene i mješovite namjene:" u alineji 13. iza riječi: "i to" dodana je riječ: "najviše".

Odredbom članka 33. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u stavku 4., alineji 17. iza riječi. "bez povećanja" točka sa zarezom zamijenjena je zarezom i dodane su riječi: "osim za izgradnju dizala;".

Odredbom članka 33. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) pod podnaslovom: "b) u zoni javne i društvene namjene, ugostiteljsko-turističke namjene i u zoni infrastrukturnih sustava:" u alineji 3. riječi: "urbanističko-arhitektonskom" zamijenjene su riječju: "javnom".

Odredbom članka 32. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/16) članak 59. je izmijenjen.

 

Članak 60.

 

Zaštita, uređenje i dogradnja osobito vrijednoga središnjeg dijela podsljemenskog područja (1.3.) - prostori: Pantovčak - Tuškanac, Pantovčak - Prekrižje, Nova Ves - Medvedgradska, Medveščak - Šalata - Voćarska, Ksaver i drugi prema grafičkom prikazu.

Opća pravila:

-  zaštita i uređenje predjela grada koji ima vrijednost zaštićenih prirodnih i graditeljskih cjelina;

-  nova gradnja moguća je jedino uz ulicu, iznimno pristupni put;

-  prenamjena postojećih građevina u proizvodne i servisne namjene nije moguća, niti je moguća gradnja novih građevina takve namjene;

-  onemogućavanje gradnje u parkovima te na drugim javnim zelenim površinama i ispod njih;

-  onemogućavanje osnivanja novih građevnih čestica prenamjenom zaštićenih vrtova i zelenih okućnica postojećih građevina;

-  kvalitetna pojedinačna stabla obvezno sačuvati;

-  na zahvate u prostoru u zaštićenim dijelovima prirode i na kulturnim dobrima u ovom prostoru primjenjuju se i odgovarajuće odredbe iz točke 9. MJERE OČUVANJA I ZAŠTITE KRAJOBRAZNIH I PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA ove odluke.

Odredbom članka 34. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u stavku 2. alineja 7. je izmijenjena.

Detaljna pravila

a) u zoni stambene i mješovite namjene:

-  gradnja samostojećih građevina, iznimno, samo kao dovršetak postojeće strukture, gradnja poluugrađenih i ugrađenih građevina;

Odredbom članka 34. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u stavku 3. alineji 1. iza riječi: "poluugrađenih" dodane su riječi: "i ugrađenih".

-  najmanja površina građevne čestice je 700 m2, najmanja širina građevne čestice uz ulicu je 20,0 m;

-  najveća izgrađenost građevne čestice je 25%;

-  najveći GBP je 500 m2;

-  najveći ki 0,7;

-  najmanji prirodni teren je 40% površine građevne čestice i nije ga moguće planirati unutar rezervacije proširenja postojeće ulice;

-  najveća visina građevine je tri nadzemne etaže, pri čemu se treća etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat;

-  sva potrebna garažno-parkirališna mjesta osigurati na građevnoj čestici, ne unutar rezervacije proširenja postojeće ulice, i to 2 PGM/1 stan (najmanje 50% u garažama), a za druge namjene prema normativima ove odluke;

-  građevni pravac za glavnu i pomoćne građevine, najmanje 5,0 m udaljen od rubne linije rezervacije proširenja ulice, odnosno od regulacijske linije ako za ulicu nije planirano ili nije potrebno osigurati proširenje, iznimno, na strmim terenima garaže se mogu locirati uz rubnu liniju rezervacije proširenja ulice, odnosno uz regulacijsku liniju ako za ulicu nije planirano ili nije potrebno osigurati proširenje; u interpolacijama moguće je građevni pravac uskladiti s građevnim pravcem postojećih građevina u ulici;

-  najmanja udaljenost glavne građevine od međe susjedne građevne čestice je 4,0 m;

-  rekonstrukcija i gradnja novih građevina umjesto postojećih i interpolacija na česticama jednakim ili većim od propisanih izvodi se po pravilima za novu gradnju osim širine građevne čestice uz ulicu i udaljenosti od međe susjedne građevne čestice koja je najmanje 3,0 m, s tim da se postojeći parametri veći od propisanih mogu zadržati, ali bez povećanja;

Odredbom članka 34. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u stavku 3. alineji 11. iza riječi: "građevina" dodane su riječi: "umjesto postojećih".

-  rekonstrukcija i gradnja novih građevina umjesto postojećih i interpolacija i na građevnim česticama, manjim od 700 m2, uz uvjet da je najveći GBP 500 m2 i najveći ki 0,7; najveća visina tri nadzemne etaže, pri čemu se treća etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat; najmanje 1 PGM/1 stan; najmanja udaljenost glavne građevine od međe susjedne građevne čestice 3,0 m, iznimno postojeća, osim kod interpolacije; ako je postojeća građevina poluugrađena ili ugrađena i nova građevina može biti kao postojeća, drugi lokacijski uvjeti nisu ograničeni; u rekonstrukciji i gradnji nove građevine umjesto postojećih, GBP, ki i visina veći od propisanih mogu se zadržati, ali bez povećavanja; u interpolacijama građevna čestica ne može biti manja od 500 m2 za slobodnostojeće, a 400 m2 za poluugrađene građevine, 2 PGM/1 stan, a ostalo prema pravilima za rekonstrukciju, dogradnju i gradnju nove građevine umjesto postojeće;

Odredbom članka 34. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u stavku 3. alineji 12. iza riječi: "uvučeni kat;" dodana je riječ: "najmanje".

-  iznimno ovisno o lokalnim uvjetima uz ulice u kontaktnoj zoni Ilice, Vlaške i Petrove - Ribnjak, Medveščak, početak Grškovićeve i Voćarske, Medvedgradska, Nova Ves, Radnički dol, Kukuljevićeva, početak Pantovčaka, kao dovršetak tipologije gradnje omogućuje se gradnja novih i rekonstrukcija samostojećih, poluugrađenih i ugrađenih građevina viših, većega GBP-a, TP-a i većega ki, ali ne viših i većih od većine postojećih građevina u ulici; dubinu građevine ili dvorišnih krila u poluugrađenim ili ugrađenim građevinama uskladiti s pretežitom dubinom gradnje poteza; obvezno je smještanje svih potrebnih PGM-a (najmanje 1 PGM/1 stan) na vlastitoj građevnoj čestici (ne unutar rezervacije proširenja postojeće ulice); drugi lokacijski uvjeti nisu ograničeni;

Odredbom članka 34. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u stavku 3. alineji 13. riječi: "(1 PGM/1 stan)" zamijenjene su riječima: "(najmanje 1 PGM/1 stan)".

-  iznimno na sjevernom dijelu Pantovčaka, od odvojka Donje Prekrižje prema sjeveru i na Gornjem Prekrižju, od odvojka Jurjevske prema sjeveru, mogu se graditi isključivo samostojeće građevine na građevnim česticama, najmanje površine 1000 m2, najmanje širine građevne čestice uz ulicu 20 m i najvećeg GBP-a 500 m2, najvećeg ki 0,4; najveća visina tri nadzemne etaže, pri čemu je treća etaža potkrovlje bez nadozida; građevni pravac najmanje 10,0 m od rubne linije rezervacije proširenja ulice, odnosno od regulacijske linije ako za ulicu nije planirano ili nije potrebno osigurati proširenje na Pantovčaku, a najmanje 15,0 m na Gornjem Prekrižju; najmanja udaljenost glavne građevine od međe susjedne građevne čestice je 5,0 m; najveća izgrađenost građevne čestice je 25%; 2 PGM/1 stan (sva vozila u garažama, ne unutar rezervacije proširenja postojeće ulice), obvezno parkovno uređenje predvrta; rekonstrukcija i gradnja novih građevina umjesto postojećih i interpolacija moguća je i na postojećim manjim građevnim česticama, za interpolacije građevna čestica ne može biti manja od 700 m2, uz najveći ki 0,4 i najveću visinu tri nadzemne etaže, pri čemu je treća etaža potkrovlje bez nadozida; drugi lokacijski uvjeti nisu ograničeni; u rekonstrukciji i gradnji nove građevine umjesto postojeće, postojeća se izgrađenost građevne čestice, GBP, ki i visina, veći od propisanih, mogu zadržati, ali bez povećavanja;

Odredbom članka 33. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/16) u. stavku 3. pod podnaslovom: "a) u zoni stambene i mješovite namjene:" u alineji 14. riječi: "u rekonstrukciji i gradnji nove građevine umjesto postojeće, postojeća izgrađenost građevne čestice, GBP ki i visina, veći od propisanih, mogu se zadržati, ali bez povećavanja;" zamijenjene su riječima: "u rekonstrukciji i gradnji nove građevine umjesto postojeće, postojeća se izgrađenost građevne čestice, GBP, ki i visina, veći od propisanih, mogu zadržati, ali bez povećavanja;".

-  iznimno, u ulici Pantovčak zapadna strana, do visine križanja s Pavlinovićevom, prema grafičkom prikazu, omogućava se zadržavanje izvedene građevine ukoliko je visinom usklađena s urbanim pravilom, drugi lokacijski uvjeti nisu ograničeni;

Odredbom članka 34. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u stavku 3. alineji 15. iza riječi: "strana," dodane su riječi: "do visine križanja s Pavlinovićevom,".

-  iznimno, u Vinkovićevoj ulici i u ulici Pantovčak, sjeverno od Mandekićevih stuba omogućava se zadržavanje u prostoru građevine u zatečenim tlocrtnim i visinskim gabaritima;

Odredbom članka 34. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u stavku 3. alineji 16. riječi: "u Ulici Vladimira Nazora," su brisane.

Odredbom članka 34. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u stavku 3. alineji 17. riječi: "rekonstrukcija građevine ako je visinom usklađena s urbanim pravilom, drugi lokacijski uvjeti nisu ograničeni." zamijenjene su riječima: "omogućava se zadržavanje u prostoru građevine u zatečenim tlocrtnim i visinskim gabaritima."

Odredbom članka 33. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/16) u stavku 3. alineja 17. je brisana.

Opća i detaljna pravila primjenjuju se i za gradnju građevina svih namjena koje se mogu graditi u zoni stambene i mješovite namjene.

b)   u zoni javne i društvene namjene:

-  gradnja novih građevina i rekonstrukcija građevina prema programu i normativima osnovne namjene i u skladu s vrijednostima prostora;

-  drugi lokacijski uvjeti (izgrađenost građevne čestice, GBP, ki, visina građevine i prirodni teren) nisu ograničeni;

-  gradnja novih građevina prema javnom natječaju.

Odredbom članka 34. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) pod podnaslovom: "b) u zoni javne i društvene namjene:", u alineji 3. riječi: "urbanističko-arhitektonskom" zamijenjene su riječju: "javnom".

c)   u zoni ugostiteljsko-turističke namjene i zoni sportsko-rekreacijske namjene -sport s gradnjom - R1:

-  rekonstrukcija i gradnja novih građevina prema programu i normativima osnovne namjene i u skladu s vrijednostima prostora;

-  visinu građevine uskladiti s visinama okolne gradnje, ali ne više od četiri nadzemne etaže, pri čemu je četvrta etaža potkrovlje bez nadozida;

-  najveća izgrađenost građevne čestice je 40%;

-  najmanji prirodni teren je 30% građevne čestice i nije ga moguće planirati unutar rezervacije proširenja postojeće ulice;

-  postojeća izgrađenost građevne čestice i visina veće od propisanih mogu se zadržati, ali bez povećanja;

-  ki i GBP nisu uvjetovani;

-  gradnja novih građevina prema javnom natječaju;

Odredbom članka 34. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) pod podnaslovom: "c) u zoni ugostiteljsko-turističke namjene i zoni športsko-rekreacijske namjene - šport s gradnjom - R1:" u alineji 7 riječi: "urbanističko-arhitektonskom" zamijenjene su riječju: "javnom".

-  iznimno, na prostoru zone ugostiteljsko - turističke namjene uz Jurjevsku ulicu, najmanji prirodni teren je 20%, visina 4 nadzemne etaže, ostali lokacijski uvjeti nisu ograničeni.

Odredbom članka 36. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09) članak 60. je izmijenjen.

 

Članak 61.

 

Zaštita i uređenje vrijednog prostora individualne gradnje (1.4.) - prostori: Maksimir, Željezničarsko naselje Maksimir, Volovčica, Borongajski lug, Gornja Dubrava, Donja Dubrava, Dubec, Novi Retkovec, Novi Čulinec, Kanal, Cvjetno naselje, Murtersko naselje, naselje Istrana, naselje I. hrvatske štedionice, Ljubljanica i drugi prema grafičkom prikazu.

Opća pravila:

-  zaštita vrijednosti predjela kao cjeline, osobito urbane matrice;

-  čuvanje, održavanje i uređenje osobito vrijednih građevina, parkova, drvoreda, ulica, trgova i postojećeg oblika i veličine građevnih čestica i tipologije gradnje;

-  gradnja građevina na postojećim građevnim česticama interpolacijama i zamjenama trošnih građevina, te rekonstrukcija građevina, uz uvjet usklađenosti s okolnom gradnjom u pogledu gabarita i oblikovnih karakteristika;

-  onemogućavanje gradnje građevina gospodarske namjene (bilo kao samostalnih ili u sklopu stambene građevine), osim za dnevnu opskrbu, osobne usluge i manje uredske prostore;

-  na zahvate u prostoru u zaštićenim dijelovima prirode i na kulturnim dobrima u ovom prostoru primjenjuju se i odgovarajuće odredbe iz točke 9. Mjere očuvanja i zaštite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i nepokretnih kulturnih dobara, ove odluke.

Detaljna pravila

a)   u zoni stambene i mješovite namjene:

-  u pravilu se zadržavaju postojeće građevne čestice; ne mogu se dijeliti postojeće građevne čestice radi oblikovanja dviju ili više građevnih čestica;

-  izgrađenost građevne čestice određena je postojećom izgrađenošću okolnih građevnih čestica, ali ne može biti veća od 30% za samostojeće, 40% za poluugrađene i 50% za ugrađene građevine; u gradnji interpolacija, rekonstrukciji, dogradnji i nadogradnji dubina tlocrta građevine, osobito poluugrađene i ugrađene, može biti najviše do dubine susjedne građevine u dvorišnom dijelu;

-  najveća visina tri nadzemne etaže, pri čemu se treća etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat;

-  u rekonstrukciji i gradnji zamjenske građevine postojeća izgrađenost građevne čestice i visina, veće od propisanih, mogu se zadržati, ali bez povećavanja;

-  ako se rekonstrukcija planira za poluugrađene građevine ili građevine u nizu, pravilo kojim se definira najveći gabarit odnosi se na sve jedinice koje čine spomenutu cjelinu;

-  najmanji prirodni teren je 30% površine građevne čestice i nije ga moguće planirati unutar rezervacije proširenja postojeće ulice;

-  obvezno zadržavanje postojećeg predvrta;

-  najmanje 1 PGM/1 stan, obvezan smještaj vozila na građevnoj čestici (ne unutar rezervacije proširenja postojeće ulice), druge namjene prema normativima ove odluke;

-  zadržava se kontinuirani građevni pravac postojećih građevina;

-  najmanja udaljenost građevine od međe susjedne građevne čestice 3,0 m; postojeća manja udaljenost može se zadržati u rekonstrukciji, dogradnji i nadogradnji;

-  arhitektonsko oblikovanje građevine mora biti usklađeno s okolnom gradnjom, osobito kod poluugrađenih građevina i građevina u nizu;

-  iznimno, za naselje Dr. Ante Starčević u Dubravi maksimalna dubina građevine iznosi 15,0 m, za naselje individualne izgradnje sjeverno od Borongajske ceste na Volovčici maksimalna dubina građevina je 12,0 m, a za područje Šćitarjevske ulice maksimalna dubina građevina je 16,0 m;

-  iznimno, na prostoru Trnja u Murterskom naselju najveća visina građevine je tri nadzemne etaže, pri čemu je treća etaža potkrovlje bez nadozida; u naselju Kanal uz ulični potez na sjevernoj strani Supilove i u Zoranićevoj ulici četiri nadzemne etaže, pri čemu je četvrta etaža potkrovlje bez nadozida; na preostalom dijelu Kanala četiri nadzemne etaže, pri čemu se četvrta etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat, izgrađenost 50%, površina prirodnog terena 30%, najmanje 1 PGM/1 stan, najmanja udaljenost građevine od međe susjedne građevne čestice je 3,0 m; postojeća manja udaljenost može se zadržati u rekonstrukciji, dogradnji i nadogradnji, ostali lokacijski uvjeti nisu ograničeni; obvezno zadržavanje transparetne ograde, predvrta i postojeće parcelacije u Cvjetnom naselju, uz prethodno pribavljeno mišljenje nadležnog tijela zaštite, te predvrta u Murterskom naselju; zadržava se kontinuirani građevni pravac postojećih građevina; najmanje 1 PGM/1 stan; druge namjene prema normativima ove odluke; povećanje broja stanova moguće je samo ukoliko se mogu osigurati parkirališne potrebe na vlastitoj parceli (ne unutar rezervacije proširenja postojeće ulice); najmanji prirodni teren je 30% površine građevne čestice; izgrađenost na građevnim česticama prvi red uz Rapsku ulicu moguća je do 40%, s tim da udaljenost uglovnih građevina od međa susjedne građevne čestice iznimno može biti i manja, ali ne manja od postojeće najmanje udaljenosti građevine na susjednoj čestici, građevni su pravci, u pravilu, postojeći;

-  iznimno, za dio naselja I. hrvatske štedionice sjeverno od Krapinske ulice najveća visina je četiri nadzemne etaže, pri čemu je četvrta etaža potkrovlje bez nadozida, osim uz ulicu Munjarski put, gdje se omogućava pet nadzemnih etaža pri čemu je peta etaža potkrovlje bez nadozida; ostali parametri prema detaljnim pravilima;

-  iznimno, za naselje I. hrvatske štedionice južno od Krapinske ulice najveća visina je tri nadzemne etaže, s tim da se izvodi kosi krov prema ulici uz zadržavanje izvorne visine sljemena; ostali parametri prema detaljnim pravilima i konzervatorskim uvjetima nadležnog tijela zaštite;

-  iznimno, na prostoru Maksimira i Peščenice, sjeverno i južno od Zvonimirove, obavezno zadržavanje predvrta i postojeće parcelacije, najveća visina je četiri nadzemne etaže, pri čemu je četvrta etaža potkrovlje bez nadozida, iznimno može biti i viša, ali ne viša od izvedene visine četvrte etaže građevine uz koju se prislanja; najveća izgrađenost uglovnih građevnih čestica je do 60%, najmanji prirodni teren je 20% površine građevne čestice ako se parkirališne potrebe rješavaju na parceli u potpuno ukopanoj garaži s ozelenjenim krovom, ostali parametri prema detaljnim pravilima i uz prethodno pribavljeno mišljenje nadležnog tijela zaštite; kod nadogradnji, rekonstrukcija i gradnji novih građevina umjesto postojećih koje su visinom usklađene s prethodnim uvjetima, mogu se zadržati postojeće udaljenosti od međa;

-  iznimno, neposredno uz Heinzelovu, Zvonimirovu i Oporovečku ulicu u Dubravi, četiri nadzemne etaže, pri čemu se četvrta etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat; najveća izgrađenost uglovnih građevnih čestica je 40%, najmanji prirodni teren je 20% površine građevne čestice ako se parkirališne potrebe rješavaju na parceli u potpuno ukopanoj garaži s ozelenjenim krovom, ostali parametri prema detaljnim pravilima; iznimno za k.č.br. 4898 k.o. Centar omogućuje se izgradnja potpuno ukopane garaže unutar čitave površine građevne čestice;

-  iznimno, na prostoru Ljubljanice i uličnog poteza Baštijanove ulice, primjenjuju se urbana pravila iz članka 74. ove odluke;

-  iznimno, za prostor Novog Retkovca urbana pravila se utvrđuju prema elaboratu "Novi Retkovec - propozicije za gradnju i uređenje prostora", Zagreb, siječanj 1999., što ga je izradio Gradski zavod za planiranje razvoja Grada i zaštitu okoliša;

-  iznimno, za prostor zaštićene graditeljske cjeline naselja Istrana omogućuje se rekonstrukcija u postojećim gabaritima;

-  iznimno, za naselje Trstik, najveća visina građevina je četiri nadzemne etaže, pri čemu se četvrta oblikuje kao potkrovlje, usklađeno s postojećom gradnjom u nizu.

Odredbom članka 35. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u stavku 3. pod podnaslovom: a) u zoni stambene i mješovite namjene:", u alineji 4. iza riječi: "u rekonstrukciji", dodane su riječi: "i gradnji zamjenske građevine".

Odredbom članka 35 Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u stavku 3. pod podnaslovom: a) u zoni stambene i mješovite namjene:", alineji 12. iza riječi: "12 m" točka sa zarezom zamijenjena je zarezom i dodane su riječi: "a za područje Šćitarjevske ulice, maksimalna dubina građevina je 16,0 m.".

Odredbom članka 35. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u stavku 3. pod podnaslovom: a) u zoni stambene i mješovite namjene:", alineji 13. iza riječi: "na preostalom dijelu Kanala" brisane su riječi: "uz prethodno pribavljeno mišljenje nadležnog tijela zaštite", iza riječi: "obavezno zadržavanje" dodane su riječi: "transparentne ograde,", iza riječi: "predvrta", dodane su riječi: "i postojeće parcelacije", a iza riječi: "Cvjetnom naselju," brisan je veznik "i" te su dodane riječi: "uz prethodno pribavljeno mišljenje nadležnog tijela zaštite, te predvrta u".

Odredbom članka 35. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u stavku 3. pod podnaslovom: a) u zoni stambene i mješovite namjene:", alineji 16. iza riječi: "Zvonimirove," dodane su riječi: "obvezno zadržavanje predvrta i postojeće parcelacije,", iza riječi: "detaljnim pravilima" dodane su riječi: "i uz prethodno pribavljeno mišljenje nadležnog tijela zaštite", a iza riječi: "gradnji" dodane su riječi: "novih".

Odredbom članka 35. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u stavku 3. pod podnaslovom: a) u zoni stambene i mješovite namjene:", alineji 17. riječi: "iznimno, uz sjevernu stranu Zvonimirove ulice između Livadićeve i Rusanove moguće je spajanje građevnih čestica uz ulicu i izgrađenost do 60%;" su brisane.

Odredbom članka 34. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/16) u stavku 3. tekst pod podnaslovom: "a) u zoni stambene i mješovite namjene:" je izmijenjen.

Opća i detaljna pravila primjenjuju se i na gradnju građevina svih namjena koje se mogu graditi u zoni stambene i mješovite namjene.

b)   u zoni javne i društvene namjene i sportsko-rekreacijske namjene - sport s gradnjom:

-  gradnja novih građevina i rekonstrukcija prema programu i normativima osnovne namjene i vrijednostima prostora;

-  najveća izgrađenost građevne čestice je 30%;

-  najveća visina četiri nadzemne etaže, pri čemu je četvrta etaža potkrovlje bez nadozida;

-  najmanji prirodni teren 40% površine građevne čestice, parkovno uređen, i nije ga moguće planirati unutar rezervacije proširenja postojeće ulice;

-  u rekonstrukciji postojeća izgrađenost građevne čestice i visina, veće od propisanih, mogu se zadržati, ali bez povećavanja; najmanji prirodni teren može biti postojeći;

-  iznimno u zoni sportsko-rekreacijske namjene - sport s gradnjom gradnja novih građevina prema javnom natječaju.

Odredbom članka 35. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) pod podnaslovom: "b) u zoni javne i društvene namjene i športsko-rekreacijske namjene - šport s gradnjom:", u alineji 6. riječi: "urbanističko-arhitektonskom" zamijenjene su riječju: "javnom".

Odredbom članka 37. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09) članak 61. je izmijenjen.

 

Članak 62.

 

Zaštita i uređenje vrijednog prostora niske gradnje (1.5.) - prostor Trnovčice.

Opća pravila:

-  zaštita vrijednosti predjela kao cjeline, osobito urbane matrice;

-  čuvanje, održavanje i uređenje parkova, ulica, trgova i postojećeg oblika i veličine građevnih čestica i tipologije gradnje;

-  gradnja građevina na postojećim građevnim česticama interpolacijama i zamjenama trošnih građevina, te rekonstrukcija građevina, uz uvjet usklađenosti s okolnom gradnjom u pogledu gabarita i oblikovnih karakteristika;

-  onemogućavanje gradnje građevina poslovne namjene (kao samostalnih ili u sklopu stambene građevine), osim za dnevnu opskrbu, osobne usluge i manje uredske prostore.

Detaljna pravila

a)   u zoni stambene i mješovite namjene:

-  gradnja (interpolacija) i rekonstrukcija uz zadržavanje postojeće tipologije gradnje;

-  zadržavaju se, u pravilu, postojeće građevne čestice; ne mogu se spajati dvije građevne čestice uz ulicu ako svaka od njih može biti samostalna građevna čestica; u rubnim dijelovima naselja mogu se formirati građevne čestice tako da je najmanja površina građevne čestice za gradnju samostojeće građevine 500 m2, poluugrađene 300 m2, a za gradnju ugrađene građevine 180 m2;

-  najveća izgrađenost građevne čestice je 40%;

-  visina građevine određena je pretežitom visinom izgrađenoga uličnog poteza, a najviše do četiri nadzemne etaže, pri čemu se četvrta etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat; iznimno, u postojećim nizovima u Trnovčici moguća je interpolacija i nadogradnja građevine visine četiri nadzemne etaže, pri čemu se četvrta etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat;

Odredbom članka 38. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09) u stavku 3., podnaslov a) u zoni stambene i mješovite namjene:, alineja 4. je izmijenjena.

-  u rekonstrukciji i gradnji zamjenske građevine postojeća izgrađenost građevne čestice i visina, veće od propisanih, mogu se zadržati ali bez povećavanja;

Odredbom članka 36. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u. stavku 3. pod podnaslovom: "a) u zoni stambene i mješovite namjene:", u alineji 5. iza riječi "rekonstrukciji", dodane su riječi: "i gradnji zamjenske građevine".

-  najmanji prirodni teren je 30% površine građevne čestice i nije ga moguće planirati unutar rezervacije proširenja postojeće ulice; hortikulturno uređen;

Odredbom članka 38. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09) u stavku 3., podnaslov a) u zoni stambene i mješovite namjene:, u alineji 6. iza riječi: "čestice" brisana je točka sa zarezom i dodane su riječi: "i nije ga moguće planirati unutar rezervacije proširenja postojeće ulice;".

-  postojeći predvrt obvezno je zadržati;

-  najmanje 1 PGM/1 stan, drugo prema normativima ove odluke;

-  obvezan smještaj vozila na građevnoj čestici (ne unutar rezervacije proširenja postojeće ulice).

Odredbom članka 38. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09) u stavku 3., podnaslov a) u zoni stambene i mješovite namjene:, u alineji 9. iza riječi "čestici" brisana je točka sa zarezom i dodane su riječi u zagradi: "(ne unutar rezervacije proširenja postojeće ulice)".

-  iznimno, mogu se graditi pomoćne građevine visine jedne nadzemne etaže iza građevnog pravca glavne građevine;

-  zadržava se postojeći kontinuirani građevni pravac;

-  najmanja udaljenost građevine od međe susjedne građevne čestice je 3,0 m; postojeća manja udaljenost može se zadržati u rekonstrukciji, dogradnji i nadogradnji;

-  arhitektonsko oblikovanje građevine mora biti usklađeno s okolnim građevinama, osobito s poluugrađenim građevinama i građevinama u nizu.

Opća i detaljna pravila primjenjuju se i za gradnju građevina svih namjena koje se mogu graditi u zoni stambene i mješovite namjene.

b)   u zoni javne i društvene namjene:

-  gradnja novih građevina i rekonstrukcija prema programu i normativima osnovne namjene i vrijednostima prostora;

-  najveća izgrađenost građevne čestice je 30%;

-  najveća visina četiri nadzemne etaže, pri čemu se četvrta etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat;

Odredbom članka 38. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09) u stavku 5., podnaslov b) u zoni javne i društvene namjene:, u alineji 3. iza riječi: "potkrovlje" brisana je točka sa zarezom i dodane su riječi: "ili uvučeni kat;".

-  najmanji prirodni teren je 40% površine građevne čestice i nije ga moguće planirati unutar rezervacije proširenja postojeće ulice, parkovno uređen;

Odredbom članka 38. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09) u stavku 5., podnaslov b) u zoni javne i društvene namjene:, u alineji 4. iza riječi: "čestice" brisan je zarez i dodane su riječi: "i nije ga moguće planirati unutar rezervacije proširenja postojeće ulice,".

-   u rekonstrukciji postojeća izgrađenost građevne čestice i visina, veće od propisanih, mogu se zadržati, ali bez povećavanja; najmanji prirodni teren može biti postojeći;

-   gradnja novih građevina prema javnom natječaju.

Odredbom članka 36. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) pod podnaslovom: "b) u zoni javne i društvene namjene:", u alineji 6. riječi: "urbanističko-arhitektonskog" zamijenjene su riječju: "javnog".

Odredbom članka 35. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/16) u stavku 5. pod podnaslovom: "b) u zoni javne i društvene namjene:" alineji 6. riječ: "javnog" zamijenjena je riječju: "javnom".

 

Članak 63.

 

Zaštita i uređenje dovršenih naselja (1.6.) - prostori: Voltino, Srednjaci, Jarun, Gredice, Knežija, Rudeš, Vrbani, Prečko, Špansko, Malešnica, Gajnice, Središće, Zapruđe, Savski gaj - sjever, Trnsko, Siget, Središće - istok, Sopot, Utrine, Travno, Sloboština - istok, Dugave, Ravnice, Volovčica, Folnegovićevo, Klaka, Grana, Studentski grad, Poljanice, Borovje, Poljane, Sigečica, Savica, Kanal, Martinovka, Brezje, Cvjetno naselje, prostor južno od Autobusnog kolodvora, Remetinečki gaj i drugi prema grafičkom prikazu.

Opća pravila:

-  zaštita i uređenje urbanističkih cjelina naselja pretežito visoke gradnje;

-  poboljšavanje kvalitete stanovanja dovršetkom postojećih i uvođenjem novih sadržaja u skladu s pravilima urbanističke struke uvažavajući koncepciju urbanističkog rješenja po kojoj je pretežiti dio naselja izgrađen;

Odredbom članka 36. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/16) u stavku 2. alineja 2. je izmijenjena.

-  čuvanje i održavanje urbane matrice, ulica, trgova i osobito postojećih uređenih parkovnih površina;

-  gradnja parkirališta i garaža uz obvezno očuvanje uređenih parkovnih površina;

-  očuvanje izvorne tipologije i oblikovanja građevina, elemenata identiteta i slike naselja;

-  na zahvate u prostoru u zaštićenim dijelovima prirode i na kulturnim dobrima u ovom prostoru primjenjuju se i odgovarajuće odredbe iz točke 9. Mjere očuvanja i zaštite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i nepokretnih kulturnih dobara, ove odluke.

Detaljna pravila

a)   u zoni stambene, mješovite i poslovne namjene:

-  gradnja i rekonstrukcija u skladu s urbanom matricom i tipologijom gradnje građevina izvedenih prema izvornoj koncepciji urbanističkog rješenja po kojem je započeta gradnja naselja, u smislu poštivanja pretežite visine te međusobne razdaljine građevina a u skladu s urbanim pravilima iz članaka 74. i 76. Nerealizirani sadržaji mogu se dovršiti u korist povećanoga zajedničkog standarda stambenog susjedstva, bez mogućnosti naknadne prenamjene novih javnih sadržaja;

Odredbom članka 37. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u. stavku 3. pod podnaslovom: "a) u zoni stambene i mješovite namjene:" alineja 1. je izmijenjena.

-  gradnja građevina uz gradske avenije moguća je na temelju javnog natječaja;

Odredbom članka 37. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u. stavku 3. pod podnaslovom: "a) u zoni stambene i mješovite namjene:" u alineji 2. riječi: "urbanističko-arhitektonskog" zamijenjene su riječju: "javnog".

-  najmanje 1PGM/1 stan, za druge namjene prema normativima ove odluke; parkirališta i garaže smjestiti, u pravilu, na okolnom prostoru, ali ne na štetu uređenih parkovnih površina;

-  povećane parkirališne potrebe u pravilu rješavati na postojećim parkirališnim površinama gradnjom nove etaže, ako ne smeta stanovanju;

-  gradnja na građevnim česticama s postojećim kvalitetnim visokim zelenilom i na uređenim zelenim površinama nije moguća;

-  rekonstrukcija postojećih građevina moguća je, uz uvjet očuvanja osnovnoga arhitektonskog oblikovanja građevine; kod rekonstrukcije postojećih građevina za nedostatak parkirališno-garažnih mjesta koja nije moguće osigurati na postojećim parkiralištima, moguće je izvršiti uplatu u skladu s člankom 39. ove odluke;

Odredbom članka 39. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09) u stavku 3., podnaslov a) u zoni stambene, mješovite i poslovne namjene:, na kraju alineje 6. dodane su riječi: "kod rekonstrukcije postojećih građevina za nedostatak parkirališno-garažnih mjesta koja nije moguće osigurati na postojećim parkiralištima, moguće je izvršiti uplatu u skladu s člankom 39. ove odluke;".

-  prenamjena uređenih javnih zelenih površina i igrališta nije moguća;

-  uređenje javnih zelenih površina i igrališta za potrebe naselja u skladu s pravilima struke;

Odredbom članka 37. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u. stavku 3. pod podnaslovom: "a) u zoni stambene i mješovite namjene:" iza alineje 6. dodane su nove alineje 7. i 8.

Odredbom članka 36. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/16) u stavku 3. pod podnaslovom: "a) u zoni stambene, mješovite i poslovne namjene:" alineja 8. je izmijenjena.

-  sanacija ravnog krova izvedbom krova nagiba do 6° skrivenoga u vijencu, da se ne naruši izvorno arhitektonsko oblikovanje građevine;

-  zamjena dotrajalih građevina je moguća ako se zadovolje parkirališne potrebe koje ne smiju biti na štetu uređenih parkovnih površina;

-  za individualne građevine u naseljima Siget, Travno i Utrine moguća je rekonstrukcija cijelog niza na postojećim građevnim česticama; dogradnja do 20% tlocrtne površine i nadogradnja do visine tri nadzemne etaže;

-  iznimno, za cjelovite prostore individualne izgradnje a koji su dijelovi starih naselja Gajnice, Špansko (između Korajčeve i Stulićeve ulice, između ulica Matije Divkovića i Dobriše Cesarića i duž ulica Špansko, Maršanići, Kaljska i Kotarnica), Malešnica, Rudeš, Prečko, Jarun te dio naselja Borongaj, Volovčica, gradnja i rekonstrukcija omogućuje se prema urbanim pravilima iz članka 71. ove odluke, a u naselju Prečko, uz Odakovu ulicu, omogućuje se dovršenje gradnje na k.č.br. 5738/9, k.o. Vrapče u zatečenom gabaritu;

Odredbom članka 37. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u. stavku 3. pod podnaslovom: "a) u zoni stambene i mješovite namjene:" u dosadašnjoj alineji 10. koja je postala alineja 12. riječ: "dijelove" zamijenjena je riječima: "cjelovite prostore individualne izgradnje a koji su dijelovi".

Odredbom članka 36. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/16) u alineji 12. iza riječi: "odluke," dodana je riječ: "a".

-  iznimno, radi obnove poteza prostora niske gradnje, za dio Donadinijeve ulice od Ulice Matije Divkovića, gradnja i rekonstrukcija građevina omogućuje se prema urbanim pravilima iz članka 74. ove odluke;

Odredbom članka 37. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u. stavku 3. pod podnaslovom: "a) u zoni stambene i mješovite namjene:" u dosadašnjoj alineji 11. koja je postala alineja 13. iza riječi: "- iznimno," dodane su riječi: "radi obnove poteza prostora niske gradnje,".

-  iznimno, za dio starog naselja Jarun u potezu uz Ul. J. Vogrinca, za rekonstrukciju, dogradnju i nadogradnju i interpolacije najveća izgrađenost građevne čestice je 50%, najveća visina građevine je četiri nadzemne etaže, pri čemu se četvrta etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat, najveći GBP je 650 m2, najmanje 1 PGM/1 stan, uz obvezan smještaj vozila na građevnoj čestici, udaljenost građevnog pravca glavne građevine od regulacijske linije ulice u skladu s kontinuiranim građevnim pravcem postojećih građevina, drugi lokacijski uvjeti nisu ograničeni;

Odredbom članka 39. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09) u stavku 3., podnaslov a) u zoni stambene, mješovite i poslovne namjene:, u alineji 12. iza riječi: "potkrovlje", dodane su riječi: "ili uvučeni kat".

-  iznimno, uz južnu stranu Tijardovićeve ulice moguća je gradnja novih građevina uz uvjet da je kin do 2,5, izgrađenost 50%, visina pet nadzemnih etaža, površina prirodnog terena 20%, drugi lokacijski uvjeti nisu ograničeni.

Odredbom članka 37. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u. stavku 3. pod podnaslovom: "a) u zoni stambene i mješovite namjene:" u dosadašnjoj alineji 13. koja je postala alineja 15. iza riječi: "južnu stranu" dodana je riječ: "Tijardovićeve", a riječ: "Dekanići" je brisana.

Odredbom članka 37. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u. stavku 3. pod podnaslovom: "a) u zoni stambene i mješovite namjene:" dosadašnje alineje od 6. do 13. postale su alineje od 8. do 15.

Opća i detaljna pravila primjenjuju se i za gradnju građevina svih namjena koje se mogu graditi u zoni stambene i mješovite namjene.

b)   u zoni javne i društvene, ugostiteljsko-turističke namjene i sportsko-rekreacijske namjene - sport s gradnjom:

-  gradnja novih građevina i rekonstrukcija prema programu i normativima osnovne namjene;

-  potreban broj PGM-a osigurati na građevnoj čestici i/ili uz ulicu, uz obvezno očuvanje postojećih uređenih zelenih površina;

-  rekonstrukcija postojeće građevine, uz uvjet očuvanja izvornoga arhitektonskog oblikovanja;

-  gradnja novih građevina prema javnom natječaju;

Odredbom članka 37. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) pod podnaslovom: "b) u zoni javne i društvene, ugostiteljsko-turističke namjene i športsko-rekreacijske namjene - šport s gradnjom:" u alineji 4. riječi: "urbanističko-arhitektonskom" zamijenjene su riječju: "javnom".

-  iznimno, za postavljanje montažnog kazališta "Baraka" nije potrebno provesti javni natječaj.

Odredbom članka 37. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) pod podnaslovom: "b) u zoni javne i društvene, ugostiteljsko-turističke namjene i športsko-rekreacijske namjene - šport s gradnjom:" u alineji 5. riječi: "urbanističko-arhitektonski" zamijenjene su riječju: "javni".

 

Članak 64.

 

Zaštita i uređenje prostora visoke gradnje (1.7.) - prostori: Ulica grada Vukovara, Ulica Ivana Lučića (Sveučilišna avenija) i drugi prema grafičkom prikazu.

Opća pravila:

-  zaštita i uređenje urbanih poteza visoke gradnje i uređenih javnih i zelenih površina;

-  očuvanje izvornog oblikovanja arhitektonski vrijednih građevina moderne arhitekture, karakterističnih vizura, elemenata identiteta i slike poteza;

-  na zahvate u prostoru u zaštićenim dijelovima prirode i na kulturnim dobrima u ovom prostoru primjenjuju se i odgovarajuće odredbe iz točke 9. Mjere očuvanja i zaštite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i nepokretnih kulturnih dobara, ove odluke.

Detaljna pravila:

-  gradnja novih građevina prema javnom natječaju;

Odredbom članka 38. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u stavku 3. alineji 1. riječ: "arhitektonskom" zamijenjena je riječju: "javnom".

-  najmanje 1PGM/1 stan, za druge namjene prema normativima ove odluke; parkirališta i garaže smjestiti, u pravilu, na okolnom prostoru, ali ne na štetu uređenih parkovnih površina;

-  povećane parkirališne potrebe rješavati na postojećim parkirališnim površinama gradnjom nove etaže, ako ne smeta stanovanju;

-  gradnja na građevnim česticama s postojećim kvalitetnim visokim zelenilom i na uređenim zelenim površinama nije moguća;

-  rekonstrukcija postojećih građevina moguća je uz uvjet očuvanja osnovnoga arhitektonskog oblikovanja građevine.

-  gradnja visokih objekata nije dopuštena uz Ulicu grada Vukovara unutar koridora definiranog postojećim građevinskim pravcima objekta Vukovarska 35 (arh. Galić) na sjeveru i Vukovarska 52 (arh. Fabris) na jugu; isto i za prostor Miramarske ulice definiran objektima Miramarska 22 i Miramarska 23;

-  radi afirmacije morfoloških i strukturalnih obilježja prostora uređenih prema regulatornoj osnovi iz 1953., koju karakterizira izgradnja soliternih objekata okruženih zelenilom, omogućuje se uređenje ovih prostora isključivo izgradnjom slobodnostojećih objekata s hortikulturno uređenim okolnim prostorom gdje preteže autohtono zelenilo.

Odredbom članka 38. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u stavku 3. iza alineje 5. dodane su nove alineje 6. i 7.

 

Članak 65.

 

Zaštita i uređenje cjelovitih kompleksa (1.8.) - prostori: SC Mladost, Studentski centar, RŠC Jarun, Autokamp Jarun, Zabavni park Savska Opatovina, Velesajam, Šestinski lagvić, groblje Mirogoj, Šalata, "Ruđer Bošković", Rebro, Svetice, Heinzelova, KB Dubrava, Grad mladih, Klaka, MUP - Savska, kompleks Pedagoške akademije, dvorana "Vatroslav Lisinski", Kemijski školski centar, Srednjoškolski centar u Držićevoj, NSK i HRT, MUP - Ilica, Brodarski institut, Rockefellerova i drugi prema grafičkom prikazu.

Opća pravila:

-  zaštita, čuvanje i uređenje vrijednosti kompleksa kao cjeline;

-  očuvanje izvornog oblikovanja građevina, karakterističnih vizura, elemenata identiteta i slike kompleksa, kvalitetnih i uređenih zelenih površina (parkova i park - šuma);

-  na zahvate u prostoru u zaštićenim dijelovima prirode, na kulturnim dobrima i na nalazištima strogo zaštićenih i ugroženih biljnih vrsta na ovom prostoru primjenjuju se i odgovarajuće odredbe iz točke 9. Mjere očuvanja i zaštite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i nepokretnih kulturnih dobara, ove odluke;

Odredbom članka 37. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/16) u. stavku 2. alineja 3. je izmijenjena.

-  obvezno je uređenje prostora Jaruna prema UPU RŠC Jarun.

Detaljna pravila:

-  gradnja (interpolacija) novih građevina samo iznimno, u funkciji osnovne namjene, uz zadržavanje uređenih zelenih površina i prema programu i normativima osnovne namjene;

-  parkirališne potrebe rješavati prema normativima ove odluke; parkirališta i garaže smjestiti, u pravilu, na okolnom prostoru, ali ne na štetu uređenih zelenih površina;

-  visinu građevine uskladiti s pretežitom visinom gradnje unutar kompleksa;

-  gradnja (interpolacija) novih građevina prema javnom natječaju, osim Autokampa;

Odredbom članka 39. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u stavku 3. alineji 4. riječi: "urbanističko-arhitektonskom" zamijenjene su riječju: "javnom".

Odredbom članka 37. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/16) u stavku 3. alineji 4. riječ: "autokampa" zamijenjena je riječju: "Autokampa", a riječi: "na RŠC Jarun" su brisane.

-  rekonstrukcija građevina moguća u funkciji osnovne namjene i uz zadržavanje uređenih zelenih površina;

-  iznimno, za prostor ŠRC Svetice promet u mirovanju moguće je rješavati u kontaktnoj zoni, a pri određivanju broja PGM može se računati na preklapanje u korištenju;

-  iznimno, na prostoru zone rekonstrukcije i dogradnje Stadiona u Maksimiru omogućuje se izgradnja i uređenje sportskih i pratećih sadržaja (poslovne namjene i trgovački kompleksi, ugostiteljsko-turističke, javne i društvene te druge namjene); pri čemu odnos sportskih i pratećih sadržaja nije propisan;

Odredbom članka 40. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09) u stavku 3., podnaslov Detaljna pravila:, iza alineje 6. dodana je nova alineja 7.

-  iznimno, za prostor Zagrebačkog velesajma moguće je uvesti nove namjene koje svojim karakterom ne mijenjaju kvalitetu i organizaciju kompleksa kao urbanističke i arhitektonske cjeline;

-  iznimno, unutar groblja Mirogoj moguća je gradnja upravne zgrade i proširivanje arkada prema javnom natječaju, sukladno odredbama iz točke 9. MJERE OČUVANJA I ZAŠTITE KRAJOBRAZNIH I PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA ove odluke, omogućiti optimalnu spomeničku prezentaciju nepokretnoga kulturnog dobra - graditeljskog sklopa Kompleksa groblja Mirogoj, odnosno uklanjanje uzroka i posljedica ugroženosti na prostoru duž zapadne strane Aleje Hermanna Bollea. Za prostor zapadno od Aleje Hermanna Bollea obuhvaćen urbanim pravilima 1.8. i 2.11. i prostornim međama kulturnog dobra, propisuje se obveza izrade urbanističkog plana uređenja UPU Hermanna Bollea - zapad;

Odredbom članka 39. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u stavku 3. alineja 9. je izmijenjena.

-  iznimno, zapadno od RŠC Jarun moguće je uređenje Autokampa "Jarun", kapaciteta do 1000 posjetilaca, a sve prema posebnim propisima za gradnju autokampa, uz prethodnu valorizaciju i maksimalno zadržavanje postojećeg zelenila;

Odredbom članka 37. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/16) u stavku 3. alineja 10. je izmijenjena.

-  iznimno, moguće je uređenje Zabavnog parka Savska Opatovina.

Odredbom članka 40. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09) u stavku 3., podnaslov Detaljna pravila:, dosadašnje alineje 7., 8., 9. i 10., postale su alineje 8., 9., 10. i 11.

 

Članak 66.

 

Zaštita, održavanje i njegovanje parkova i gradskih park-šuma (1.9.) - prostori postojećih parkova i gradskih park-šuma Zelengaj - Tuškanac, Jelenovac, Pantovčak, Vrhovec, Cmrok, Mallinov park, Ribnjak, parkovi - trgovi Donjeg grada i Trnja, šumski kompleksi Remeta, Dotrščina, Miroševečina, Dankovečka, Oporovečka i Novoselečka šuma, Čulinečina, Resničina, parkovi Novog Zagreba, parkovi naselja i drugi prema grafičkom prikazu.

Opća pravila:

Parkovi:

-  održavanje, njegovanje i zaštita parkova, poštujući njihova oblikovna, ekološka, edukativna i rekreativna obilježja;

-  održavanje staza i putova te uređenje novih, ako nisu u koliziji s postojećom vegetacijom ili bitno ne mijenjaju postojeću matricu parternog uređenja parka;

-  zamjena i dopuna postojeće parkovne opreme te postava skulptura i rasvjete;

-  rekonstrukcija i prenamjena postojećih građevina u skladu s funkcionalno-oblikovnim karakteristikama parka;

-  gradnja građevina koje dopunjuju komunalni standard parka (nadstrešnice za sklanjanje od nevremena, javni zahodi, paviljoni, manje komunalne građevine i TS, manje građevine što su u funkciji parka);

-  onemogućavanje gradnje ispod parkovnih površina, osim, iznimno, podzemne garaže ispod košarkaškog igrališta "Cibona" u Tuškancu i rekonstrukcije garaže sjeverno od zgrade Gradske uprave na Trgu Stjepana Radića koja uključuje izgradnju podzemne etaže.

Odredbom članka 38. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/16) u stavku 2. pod podnaslovom: "Parkovi: "u alineji 6. iza riječi: "Tuškancu" dodane su riječi: "i rekonstrukcije garaže sjeverno od zgrade Gradske uprave na Trgu Stjepana Radića koja uključuje izgradnju podzemne etaže".

Gradske park-šume:

-  njegovanje, održavanje i zaštita park-šuma za koje je izrađen Program za gospodarenje šumama provodi se na temelju programa sukladno Zakonu o šumama;

-  održavanje i rekonstrukcija postojećih putova, staza, građevina i rekreativnih sadržaja u gradskim park-šumama te oblikovanje odmorišta i postava higijensko-sanitarnih građevina moguća je samo bez sječe šume;

-  iznimno, u gradskoj park-šumi Tuškanac moguća je rekonstrukcija i restitucija ljetne pozornice Tuškanac.

Iznimno, u gradskim park-šumama i parkovima mogu se zadržati postojeće stambene i gospodarske, te druge građevine, kad su zaštićene kao spomenici kulture ili su ovom odlukom utvrđene kao osobito vrijedne; u gradskim park-šumama i parkovima mogu se zadržati postojeće uređene površine i građevine.

Odredbom članka 38. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/16) u stavku 3. riječi: "s pravnim statusom" su brisane.

Na zahvate u prostoru u zaštićenim dijelovima prirode i na kulturnim dobrima u ovom prostoru primjenjuju se i odgovarajuće odredbe iz točke 9. Mjere očuvanja i zaštite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i nepokretnih kulturnih dobara, ove odluke.

Javna i društvena namjena:

-  rekonstrukcija građevina prema propozicijama nadležnog tijela zaštite, a gradnja novih građevina prema urbanim pravilima 1.8. ove odluke.

Sportsko rekreacijska namjena - sport bez gradnje - R2:

-  uređenje prostora prema propozicijama nadležnog tijela zaštite;

-  iznimno, omogućuje se gradnja podzemne garaže na lokaciji košarkaškog igrališta "Cibone" u Tuškancu.

 

Članak 67.

 

Održavanje i njegovanje zaštitnih zelenih površina (1.10.) - prostori: zaštitno zelenilo Okrugljak, vinogradi Oporovca, Novoselca, zaštitno zelenilo dolina potoka i drugi prema grafičkom prikazu.

Odredbom članka 40. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u stavku 1. riječi: "unutar Parka prirode Medvednica," brisane su.

Opća pravila:

-  održavanje, njegovanje i zaštita kultiviranog krajobraza (tradicionalno obrađivani vinogradi, voćnjaci, oranice i povrtnjaci);

-  gradnja i rekonstrukcija građevina isključivo u funkciji zaštite nestabilnih padina, vodocrpilišta, površina drugih namjena uz ulice i drugih zaštitnih zelenih površina (potporni zidovi, zdenci, infrastruktura vodocrpilišta, zaštitni zidovi od buke i drugih zagađivanja, građevine za zaštitu od visokih voda i sl.);

-  gradnja staza za šetnju i rekreaciju;

-  postava skulptura i spomen-obilježja;

Odredbom članka 41. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09) u stavku 2. iza alineje 3. dodana je nova alineja 4.

-  na područjima zaštićenih vinograda može se graditi klijet kao jednoetažna građevina s podrumom, najvećeg GBP-a 20 m2 u vinogradu površine najmanje 700 m2;

-  na zahvate u prostoru u zaštićenim dijelovima prirode i na kulturnim dobrima u ovom prostoru primjenjuju se i odgovarajuće odredbe iz točke 9. Mjere očuvanja i zaštite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i nepokretnih kulturnih dobara, ove odluke;

-  iznimno, na prostoru Jagodišća moguće je uređenje golfskog terena.

Odredbom članka 41. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09) u stavku 2. dosadašnje alineje 4., 5. i 6. postale su alineje 5., 6. i 7.

 

8.2.2. KONSOLIDIRANA GRADSKA PODRUČJA

 

Članak 68.

 

Zaštita, uređenje i dogradnja najsjevernijeg dijela podsljemenskog područja (2.1.) - prostori: Gornji i Donji Jarek, Bizek, Dubravica (sjever), Borčec, Gornje Vrapče, Mikulići - Lukšići, Šestine - sjever, Šestinski Kraljevec, Gračani - Bliznec, Gračani - Isce, Bačun, Markuševec, Markuševečka Dubrava, Jalševec, Slanovec, Čučerje i drugi prema grafičkom prikazu.

Opća pravila:

-  zaštita i uređenje vrijednosti prostora, osobito park-šuma, parkova i pejsažnih i zaštitnih zelenih površina;

-  čuvanje graditeljskog naslijeđa, posebno središta starih sela;

-  gradnja pretežito stambenih građevina manjih gabarita na velikim građevnim česticama i gradnja pratećih građevina javne i društvene namjene;

-  na zahvate u prostoru u zaštićenim dijelovima prirode, na kulturnim dobrima i na nalazištima strogo zaštićenih i ugroženih biljnih vrsta na ovom prostoru primjenjuju se i odgovarajuće odredbe iz točke 9. Mjere očuvanja i zaštite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i nepokretnih kulturnih dobara, ove odluke.

Odredbom članka 39. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/16) u. stavku 2. alineja 4. je izmijenjena.

Detaljna pravila

a)   u zoni stambene i mješovite namjene:

-  gradnja samostojećih građevina;

-  najmanja površina građevne čestice je 800 m2;

-  najveća izgrađenost građevne čestice je 20%;

-  najveći GBP je 400 m2;

-  najveći ki 0,5;

-  najmanji prirodni teren je 60% površine građevne čestice i nije ga moguće planirati unutar prostora rezerviranog za proširenje postojeće ulice;

Odredbom članka 39. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/16) u stavku 3. pod podnaslovom: "a) u zoni stambene i mješovite namjene:" u alineji 6. riječi: "prostor rezerviran" zamijenjene su riječima: "prostora rezerviranog".

-  najveća visina je dvije nadzemne etaže, pri čemu se druga etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat;

-  najmanje 2 PGM/1 stan, uz obvezan smještaj vozila na građevnoj čestici (ne unutar rezervacije proširenja postojeće ulice - veći dio u glavnoj građevini ili u izdvojenoj garaži); druge namjene prema normativima ove odluke;

-  pomoćne građevine su iza građevnog pravca glavne građevine; iznimno, na strmom terenu, garaža se može graditi na rubnoj liniji rezervacije proširenja ulice, odnosno na regulacijskoj liniji ako za ulicu nije planirano ili nije potrebno osigurati proširenje;

Odredbom članka 39. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/16) u stavku 3. pod podnaslovom: "a) u zoni stambene i mješovite namjene:"u alineji 9. iza riječi: "građevine" zarez je zamijenjen točkom sa zarezom.

-  udaljenost građevnog pravca glavne građevine od rubne linije rezervacije proširenja ulice, odnosno od regulacijske linije ako za ulicu nije planirano ili nije potrebno osigurati proširenje, najmanje je 5,0 m, iznimno može i manje u skladu s kontinuiranim građevnim pravcem postojećih građevina;".

Odredbom članka 42. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09) u stavku 3., podnaslovu a) u zoni stambene i mješovite namjene:, alineje od 6. do 10. su izmijenjene.

Odredbom članka 39. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/16) u stavku 3. pod podnaslovom: "a) u zoni stambene i mješovite namjene:" u alineji 10. iza riječi: "iznimno" brisan je zarez.

-  najmanja udaljenost stambene građevine od međe susjedne građevne čestice je u pravilu 3,0 m;

-  obvezno je uređenje predvrta zelenilom;

-  rekonstrukcija i gradnja novih građevina umjesto postojećih na česticama jednakim ili većim od propisanih izvodi se po pravilima za novu gradnju s tim da se postojeći parametri veći od propisanih mogu zadržati, ali bez povećanja;

Odredbom članka 41. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u stavku 3. pod podnaslovom: "a) u zoni stambene i mješovite namjene:", alineji 13. iza riječi: "rekonstrukcija" dodane su riječi: "i gradnja novih", a iza riječi: "građevina" dodane su riječi: "umjesto postojećih".

-  rekonstrukcija i gradnja novih građevina umjesto postojećih i interpolacija samostojećih, poluugrađenih i ugrađenih građevina isključivo kao dovršenje postojeće tipologije, i na građevnim česticama manjim od 800 m2, uz uvjet da je najveći ki 0,5, najveća visina dvije nadzemne etaže, pri čemu se druga etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat, udaljenost građevine od međe susjedne građevne čestice prema lokalnim uvjetima, ali ne manje od 1,0 m; najmanje 1 PGM/1 stan uz obvezan smještaj vozila na građevnoj čestici u garaži; u gradnji nove građevine umjesto postojeće postojeći ki i visina, veći od propisanih, mogu se zadržati, ali bez povećavanja; drugi lokacijski uvjeti nisu ograničeni;

Odredbom članka 42. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09) u stavku 3., podnaslovu a) u zoni stambene i mješovite namjene:, u alineji 14. iza riječi: "potkrovlje" dodane su riječi: "ili uvučeni kat", a riječ: "rekonstrukciji" zamijenjena je riječju: "gradnji".

-  iznimno, u ulicama Krvarić, Dugane, Kosinci i Goliš, prema grafičkom prikazu omogućava se zadržavanje izvedene građevine s pristupom na javnoprometnu površinu prema postojećem stanju izvedenosti pristupnog puta i građevine, drugi lokacijski uvjeti nisu ograničeni.

Odredbom članka 42. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09) u stavku 3., podnaslovu a) u zoni stambene i mješovite namjene:, u alineji 15. iza riječi: "Krvarić" stavljen je zarez i dodane su riječi: "Dugane, Kosinci".

-  iznimno, na k.č.br. 1653/1 k.o. Šestine omogućuje se gradnja građevine s pristupom na javnoprometnu površinu prema postojećem stanju izvedenosti pristupnog puta, drugi lokacijski uvjeti prema detaljnim pravilima;

Odredbom članka 42. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09) u stavku 3., podnaslovu a) u zoni stambene i mješovite namjene:, iza alineje 15. dodana je nova alineja 16.

-  iznimno, uz ulicu Trdice, Šestinsku cestu i Mlinove, Gračansku, Markuševečku, Slanovečku, Ulicu Vida Ročića, ulicu Štefanovec i Čučersku cestu primjenjuju se urbana pravila članka 69. ove odluke.

Odredbom članka 42. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09) u stavku 3., podnaslovu a) u zoni stambene i mješovite namjene:, dosadašnja alineja 16. postala je alineja 17.

Opća i detaljna pravila primjenjuju se i za gradnju građevina svih namjena koje se mogu graditi u zoni stambene i mješovite namjene.

b)   u zoni javne i društvene i ugostiteljsko-turističke namjene:

-  gradnja novih građevina i rekonstrukcija prema programu i normativima osnovne namjene i u skladu s vrijednostima prostora;

-  najveća izgrađenost građevne čestice je 30%;

-  visina građevine najviše tri nadzemne etaže, pri čemu je treća etaža potkrovlje bez nadozida;

-  najmanji prirodni teren je 40% građevne čestice i nije ga moguće planirati unutar rezervacije proširenja postojeće ulice, parkovno uređen;

Odredbom članka 42. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09) u stavku 5., podnaslovu b) u zoni javne i društvene i ugostiteljsko-turističke namjene:, u alineji 4. iza riječi: "čestice" brisan je zarez i dodane su riječi: "i nije ga moguće planirati unutar rezervacije proširenja postojeće ulice,".

-  najmanja udaljenost građevine od međe susjedne građevne čestice je 5,0 m;

-  GBP i ki nisu propisani;

-  u rekonstrukciji i gradnji nove građevine umjesto postojeće građevine, postojeća izgrađenost građevne čestice i visina, veće od propisanih, mogu se zadržati, ali bez povećavanja; najmanji prirodni teren je postojeći;

-  gradnja novih građevina prema javnom natječaju osim ako člankom 99. ove odluke nije određeno drugačije;

Odredbom članka 41. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) pood podnaslovom: "b) u zoni javne i društvene i ugostiteljsko-turističke namjene:", u alineji 8. riječi: "urbanističko-arhitektonskom" zamijenjene su riječju: "javnom".

Odredbom članka 39. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/16) u stavku 5. pod podnaslovom "b) u zoni javne i društvene i ugostiteljsko-turističke namjene:" alineja 8. je izmijenjena.

-  iznimno u ugostiteljsko-turističkoj namjeni izgrađenost građevinske čestice je 40%, a visina građevine najviše tri nadzemne etaže, pri čemu se treća etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat, uz mogućnost gradnje dviju podzemnih etaža na lokaciji Gračani Dolje.

Odredbom članka 42. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09) u stavku 5., podnaslovu b) u zoni javne i društvene i ugostiteljsko-turističke namjene:, u alineji 9. iza riječi: "potkrovlje" dodane su riječi: "ili uvučeni kat".

Odredbom članka 39. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/16) u stavku 5. pod podnaslovom: "a) u zoni stambene i mješovite namjene:"u alineji 9. iza riječi: "kat" dodan je zarez.

 

Članak 69.

 

Zaštita, uređenje i dogradnja zapadnoga, središnjeg i istočnog dijela podsljemenskog područja (2.2.) - prostori: Podsused, Dubravica, Perjavica, Gornje Vrapče, Donje Vrapče, Bijenik, Fraterščica, Vrhovec - Jelenovac, Šestine, Gračanska, Mirogoj - Remetska, Donje Prekrižje i Kraljevec, Mlinovi, Remete, Bukovac, Požarinje, Jazbina, Štefanovec, Miroševec, Orehovečki brijeg, Dankovec, Degidovec, Granešinski Novaki, Slanovec, Branovec, Oporovec i drugi prema grafičkom prikazu.

Opća pravila:

-  zaštita i uređenje vrijednosti predjela kao cjeline, osobito park-šuma, parkova i pejsažnih i zaštitnih zelenih površina;

-  čuvanje graditeljskog naslijeđa;

-  gradnja pretežito stambenih građevina manjih gabarita i pratećih građevina javne i društvene namjene;

-  na zahvate u prostoru u zaštićenim dijelovima prirode i na kulturnim dobrima u ovom prostoru primjenjuju se i odgovarajuće odredbe iz točke 9. Mjere očuvanja i zaštite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i nepokretnih kulturnih dobara, ove odluke.

Odredbom članka 42. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u stavku 2. alineja 5. je brisana.

Odredbom članka 40. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/16) u stavku 2. na kraju alineje 4. točka sa zarezom zamijenjena je točkom.

Detaljna pravila

a)   u zoni stambene i mješovite namjene:

-  gradnja samostojećih i poluugrađenih građevina, a ugrađenih isključivo kao dovršetak postojeće tipologije gradnje;

-  najmanja površina građevne čestice je 600 m2;

-  najveća izgrađenost građevne čestice je 30%;

-  najveći GBP 400 m2 za samostojeće, a 300 m2 za poluugrađene građevine;

-  najveći ki 0,6;

-  najmanji prirodni teren je 40% površine građevne čestice i nije ga moguće planirati unutar rezervacije proširenja postojeće ulice;

-  najveća visina je tri nadzemne etaže, pri čemu se treća etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat;

-  najmanje 2 PGM/1 stan, uz obvezan smještaj vozila na građevnoj čestici (50% u glavnoj građevini ili u izdvojenoj garaži, ne unutar rezervacije proširenja postojeće ulice), druge namjene prema normativima;

-  pomoćne građevine su iza građevnog pravca glavne građevine, iznimno na strmom terenu garaža se može graditi na rubnoj liniji rezervacije proširenja ulice, odnosno na regulacijskoj liniji ako za ulicu nije planirano ili nije potrebno osigurati proširenje;

-  udaljenost građevnog pravca glavne građevine od rubne linije rezervacije proširenja ulice, odnosno od regulacijske linije ako za ulicu nije planirano ili nije potrebno osigurati proširenje, najmanje 5,0 m, iznimno, može i manje u skladu s kontinuiranim građevnim pravcem postojećih građevina;

-  najmanja udaljenost građevine od međe susjedne građevne čestice je 3,0 m;

-  obvezno je uređenje predvrta zelenilom;

-  rekonstrukcija i gradnja novih, građevina umjesto postojećih na česticama jednakim ili većim od propisanih izvodi se po pravilima za novu gradnju s tim da se postojeći parametri veći od propisanih mogu zadržati, ali bez povećanja;

Odredbom članka 42. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u stavku 3. pod podnaslovom: "a) u zoni stambene i mješovite namjene:" u alineji 13. iza riječi: "rekonstrukcija" dodane su riječi: "i gradnja novih", a iza riječi: "građevina" dodane su riječi: "umjesto postojećih".

-  rekonstrukcija i gradnja novih građevina umjesto postojećih i interpolacija na građevnim česticama manjim od 600 m2, uz uvjet da je koeficijent iskoristivosti do 0,6, najveća visina tri nadzemne etaže, pri čemu se treća etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat, udaljenost građevine od međe susjedne građevne čestice je u pravilu 3,0 m, iznimno manje, ali ne manje od 1,0 m, ako je postojeća građevina poluugrađena ili ugrađena i nova građevina umjesto postojeće može biti kao postojeća, najmanje 1 PGM/1 stan, uz obvezan smještaj vozila na građevnoj čestici (ne unutar rezervacije proširenja postojeće ulice i 50% u garaži); u rekonstrukciji, zamjeni i gradnji nove građevine umjesto postojeće postojeći ki i visina, veći od propisanih, mogu se zadržati, ali bez povećavanja; drugi lokacijski uvjeti nisu ograničeni;

-  iznimno, uz ulicu Karažnik istočno i zapadno od ulice Medptoki kod raskrižja s Gospodskom i uz Lašćinsku ulicu gradnja novih građevina i rekonstrukcija najveće visine četiri nadzemne etaže, pri čemu se četvrta etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat; najveći ki je 1,2; najmanji ozelenjeni prirodni teren je 20% površine građevne čestice i nije ga moguće planirati unutar rezervacije proširenja postojeće ulice; udaljenost građevine od međe susjedne građevne čestice je u pravilu 3,0 m, iznimno manje, ali ne manje od 1,0 m; najmanje 1 PGM/1 stan, uz obvezan smještaj vozila na građevnoj čestici; drugi lokacijski uvjeti nisu ograničeni;

Odredbom članka 42. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u stavku 3. pod podnaslovom: "a) u zoni stambene i mješovite namjene:" u alineji 15. iza riječi: "Karažnik," brisan je veznik: "i" i dodane su riječi: "istočno i zapadno od ulice Medptoki kod raskrižja s Gospodskom i uz".

-  iznimno, u ulici II. Gajnički vidikovac, prema grafičkom prikazu omogućava se zadržavanje izvedene građevine s pristupom na javnoprometnu površinu prema postojećem stanju izvedenosti ulice, te ukoliko je visinom usklađena s urbanim pravilom, a drugi lokacijski uvjeti nisu ograničeni;

-  iznimno, uz Novačku ulicu, ulicu Čret i ulicu Patačići prema grafičkom prikazu omogućuje se zadržavanje izvedene građevine s pristupom na javnoprometnu površinu prema postojećem stanju izvedenosti pristupnog puta i građevina, a drugi lokacijski uvjeti nisu ograničeni;

-  iznimno, uz Kustošijansku ulicu, u drugom redu ulice moguće je priključenje čestice na javnoprometnu površinu prema postojećem stanju izvedenosti;

-  iznimno, uz ulicu Gorice u drugom redu, prema grafičkom prikazu, omogućuje se gradnja na minimalnoj građevnoj čestici prema urbanom pravilu, uz mogućnost priključenja građevinske čestice na javnoprometnu površinu, prema postojećem stanju izvedenosti pristupa;

-  iznimno, uz južnu stranu Prišlinove ulice, prema grafičkom prikazu, najveći GBP 600 m2 za samostojeće građevine;

-  iznimno, na k.č.br. 3074, k.o. Remete i k.č.br. 1805/7, k.o. Dubrava omogućuje se zadržavanje u prostoru građevine u zatečenim tlocrtnim i visinskim gabaritima i izvedenosti pristupnog puta, ostali lokacijski uvjeti nisu ograničeni;

-  iznimno, za zonu sjeverno od ulice Šestinski vrh prema grafičkom prikazu utvrđuje se obveza provedbe javnog natječaja za izgradnju jedne stambene građevine, najveći ki 0,6, najveći GBP nije propisan, najmanji prirodni teren 50%, broj PGM prema članku 39. Odluke, ostalo prema detaljnim pravilima;

Odredbom članka 42. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) ) u stavku 3. pod podnaslovom: "a) u zoni stambene i mješovite namjene:" u alineji 22. riječi: "arhitektonsko-urbanističkog" zamijenjene su riječju: "javnog".

Odredbom članka 40. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/16) u stavku 3. pod podnaslovom: "a) u zoni stambene i mješovite namjene:" alineja 23. je brisana.

-  iznimno uz ulicu Jurja Ves omogućuje se gradnja novih građevina i rekonstrukcija postojećih na česticama površine najmanje 500 m², a ostalo prema detaljnim pravilima.

Odredbom članka 42. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) ) u stavku 3. pod podnaslovom: "a) u zoni stambene i mješovite namjene:" iza alineje 23. točka je zamijenjena točkom sa zarezom i dodana je nova alineja 24.

Odredbom članka 40. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/16) u stavku 3. pod podnaslovom: "a) u zoni stambene i mješovite namjene:" dosadašnja alineja 24. postala je alineja 23.

Opća i detaljna pravila primjenjuju se i za gradnju građevina svih namjena koje se mogu graditi u zoni stambene i mješovite namjene.

b)   u zoni javne i društvene namjene, poslovne namjene K1 i ugostiteljsko - turističke namjene:

-  gradnja novih građevina i rekonstrukcija prema programu i normativima osnovne namjene;

-  najveća izgrađenost građevne čestice je 40%;

-  najveća visina je četiri nadzemne etaže;

-  moguća je izgradnja podzemne etaže;

-  iznimno za poslovnu namjenu (K1) građevina može imati više podzemnih etaža ako se koriste samo za garaže;

-  najmanji prirodni teren je 30% površine građevne čestice i nije ga moguće planirati unutar rezervacije proširenja postojeće ulice, parkovno uređen;

-  najmanja udaljenost građevine od međe susjedne građevne čestice je 5,0 m;

-  GBP i ki nisu propisani;

-  u rekonstrukciji i gradnji nove građevine umjesto postojeće postojeća izgrađenost građevne čestice i visina, veće od propisanih, mogu se zadržati, ali bez povećavanja; najmanji prirodni teren je postojeći;

-  gradnja novih građevina prema javnom natječaju osim ako člankom 99. ove odluke nije određeno drugačije;

Odredbom članka 42. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) pod podnaslovom: "b) u zoni javne i društvene namjene, poslovne namjene K1 i ugostiteljsko-turističke namjene:" u alineji 10., riječi: "urbanističko-arhitektonskom" zamijenjene su riječju: "javnom".

Odredbom članka 40. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/16) pod podnaslovom: "b) u zoni javne i društvene namjene, poslovne namjene K1 i ugostiteljsko - turističke namjene:" u alineji 10. iza riječi: "natječaju" dodane su riječi: "osim ako člankom 99. ove odluke nije određeno drugačije".

-  iznimno, za dovršenje kompleksa samostana Svete Klare u Kvaternikovoj ulici, gradnjom novih građevina, nije potrebna provedba javnog natječaja;

Odredbom članka 42. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) pod podnaslovom: "b) u zoni javne i društvene namjene, poslovne namjene K1 i ugostiteljsko-turističke namjene:" u alineji 11. riječi: "urbanističko-arhitektonskog" zamijenjene su riječju: "javnog".

-  iznimno, za izgradnju i rekonstrukciju vatrogasnog doma DVD Dankovec prema grafičkom prikazu omogućuje se gradnja prema zatečenom stanju izvedenosti pristupnog puta, bez obveze primjene propisane udaljenosti od međa i površine prirodnog terena i provedbe javnog natječaja, drugi lokacijski uvjeti nisu ograničeni;

Odredbom članka 42. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) pod podnaslovom: "b) u zoni javne i društvene namjene, poslovne namjene K1 i ugostiteljsko-turističke namjene:" u alineji 12. riječi: "urbanističko-arhitektonskog" zamijenjene su riječju: "javnog".

-  iznimno, za zonu namjene K1 uz Gračansku cestu prema grafičkom prikazu najveća izgrađenost čestice 60%, najmanji prirodni teren 15%, visina građevine četiri nadzemne etaže, pri čemu je četvrta etaža djelomično izgrađena paviljonima (kao u susjednom obuhvatu - žičara), drugi lokacijski uvjeti prema detaljnim pravilima;

Odredbom članka 40. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/16) pod podnaslovom: "b) u zoni javne i društvene namjene, poslovne namjene K1 i ugostiteljsko - turističke namjene:" u alineji 13. točka je zamijenjena točkom sa zarezom.

-  iznimno, na lokalitetu "Aralica" (k.č.br. 1111, k.o. Podsused) prema grafičkom prikazu najveća izgrađenost čestice 50%, najveća visina je tri nadzemne etaže.

Odredbom članka 40. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/16) pod podnaslovom: "b) u zoni javne i društvene namjene, poslovne namjene K1 i ugostiteljsko - turističke namjene:" iza alineje 13. dodana je alineja 14.

Odredbom članka 43. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09) članak 69. je izmijenjen.

 

Članak 70.

 

Zaštita, uređenje i dogradnja zapadnog i istočnog dijela podsljemenskog područja - povijesna urbana cjelina i kontaktno područje (2.3.) - prostori: Sv. Duh, Vrhovec - Vinogradska, Šestinski dol, Srebrnjak - Laščina i drugi prema grafičkom prikazu.

Opća pravila:

-  zaštita i uređenje vrijednosti predjela kao cjeline, osobito vrijednih građevina, te park-šuma, parkova i pejsažnih i zaštitnih zelenih površina i komunalne opreme;

-  čuvanje graditeljskog naslijeđa;

-  gradnja pretežito stambenih građevina manjih gabarita s pratećim javnim i društvenim sadržajima;

-  na zahvate u prostoru u zaštićenim dijelovima prirode i na kulturnim dobrima u ovom prostoru primjenjuju se i odgovarajuće odredbe iz točke 9. Mjere očuvanja i zaštite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i nepokretnih kulturnih dobara, ove odluke.

Detaljna pravila

a)   u zoni stambene i mješovite namjene:

-  gradnja samostojećih i poluugrađenih građevina, a ugrađenih isključivo kao dovršetak postojeće tipologije gradnje;

-  najmanja površina građevne čestice je 600 m2;

-  najveća izgrađenost građevne čestice je 30%;

-  najveći GBP je 600 m2 za samostojeće, 450 m2 za poluugrađene građevine;

-  najveći ki 1,0;

-  najmanji prirodni teren je 30% površine građevne čestice i nije ga moguće planirati unutar rezervacije proširenja postojeće ulice;

-  najveća visina je tri nadzemne etaže, pri čemu se treća etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat;

-  najmanje 2 PGM/1 stan, uz obvezan smještaj vozila na građevnoj čestici (ne unutar rezervacije proširenja postojeće ulice, 50% u glavnoj građevini ili izdvojenoj garaži), druge namjene prema normativima;

-  pomoćne građevine su iza građevnog pravca glavne građevine, iznimno, na strmom terenu garaža se može graditi na rubnoj liniji rezervacije proširenja ulice, odnosno na regulacijskoj liniji ako za ulicu nije planirano ili nije potrebno osigurati proširenje;

-  udaljenost građevnog pravca glavne građevine od rubne linije rezervacije proširenja ulice, odnosno od regulacijske linije ako za ulicu nije planirano ili nije potrebno osigurati proširenje, najmanje je 5,0 m, iznimno može i manje u skladu s kontinuiranim građevnim pravcem postojećih građevina;

Odredbom članka 41. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/16) u stavku 3. pod podnaslovom: "a) u zoni stambene i mješovite namjene:" u alineji 10. iza riječi: "najmanje" dodana je riječ: "je".

-  najmanja udaljenost građevine od međe susjedne građevne čestice je 3,0 m osim za poluugrađenu građevinu;

-  obvezno je uređenje predvrta zelenilom;

-  rekonstrukcija građevina i gradnja novih građevina umjesto postojećih na česticama jednakim ili većim od propisanih izvodi se po pravilima za novu gradnju s tim da se postojeći parametri veći od propisanih mogu zadržati, ali bez povećanja;

-  rekonstrukcija i gradnja novih građevina umjesto postojećih i interpolacija i na građevnim česticama manjim od 600 m2, uz uvjet da je najveći koeficijent iskoristivosti 1,0; najveći GBP poluugrađene građevine do 450 m2; najveća visina tri nadzemne etaže, pri čemu se treća etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat; udaljenost građevine od međe susjedne građevne čestice je u pravilu 3,0 m, iznimno manje, ali ne manje od 1,0 m; ako je postojeća građevina poluugrađena ili ugrađena i nova građevina umjesto postojeće može biti kao postojeća najmanje 1PGM/1 stan uz obvezan smještaj vozila na građevnoj čestici u garaži (ne unutar rezervacije proširenja postojeće ulice); drugi lokacijski uvjeti nisu ograničeni; u rekonstrukciji i gradnji nove građevine umjesto postojeće postojeća GBP, ki i visina veći od propisanih mogu se zadržati, ali bez povećavanja;

-  iznimno, u ulicama Vinogradska, Nad lipom, Mandaličina, Kuniščak i Črnomerec omogućuje se, ovisno o lokalnim uvjetima, gradnja novih, rekonstrukcija i interpolacija samostojećih, poluugrađenih i ugrađenih građevina uz kin do 2,0, s tim da visina i dubina ne prelazi visinu i dubinu uličnog poteza; najmanje 1,0 PGM/1 stan uz obvezan smještaj vozila na građevnoj čestici (ne unutar rezervacije proširenja postojeće ulice, veći dio u garaži); drugi lokacijski uvjeti nisu ograničeni;

-  iznimno, uz Šestinski dol do Podfuščaka, uz sjevernu stranu Petrove ulice osim između Medovićeve i Kovačevićeve, te uz južnu stranu Petrove ulice između Ulice B. Čikoša do Duknovićeve ulice, omogućuje se gradnja novih građevina, rekonstrukcija i interpolacija mješovite tipologije (samostojeće, poluugrađene i ugrađene građevine); najveća visina četiri nadzemne etaže, pri čemu se četvrta etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat; dubina nadzemnih etaža do 16,0 m; najveći kin 1,5; najmanje 1 PGM/1 stan uz obvezan smještaj vozila na građevnoj čestici (ne unutar rezervacije proširenja postojeće ulice); uz južnu stranu Petrove ulice između Ulice B. Čikoša do Duknovićeve ulice obvezno zadržavanje predvrta i postojeće parcelacije bez značajnih promjena dubine izgradnje; drugi lokacijski uvjeti nisu ograničeni;

Odredbom članka 43. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) u. stavku 3. pod podnaslovom: "a) u zoni stambene i mješovite namjene:", u alineji 16. iza riječi: "Kovačevićeve," dodane su riječi: "te uz južnu stranu Petrove ulice između Ulice B. Čikoša do Duknovićeve ulice,", a iza riječi: "postojeće ulice);" dodane su riječi: "uz južnu stranu Petrove ulice između Ulice B. Čikoša do Duknovićeve ulice obvezno zadržavanje predvrta i postojeće parcelacije bez značajnih promjena dubine izgradnje;".

-  iznimno, uz ulice Srebrnjak, Zajčeva, Laščinska i Jordanovac omogućuje se gradnja novih građevina i rekonstrukcija mješovite tipologije (samostojeće, poluugrađene i ugrađene građevine); najveća visina četiri nadzemne etaže, pri čemu se četvrta etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat; najveći kin 1,2; najmanje 1 PGM/1 stan uz obvezan smještaj vozila na građevnoj čestici (ne unutar rezervacije proširenja postojeće ulice); drugi lokacijski uvjeti nisu ograničeni;

Odredbom članka 44. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09) u stavku 3. podnaslov a) u zoni stambene i mješovite namjene:, alineje od 6. do 17. su izmijenjene.

-  dovršetak započetih nizova prema propozicijama po kojima je niz građen, s tim da se nove građevine mogu interpolirati, ali ne i nastavljati iza posljednjih građevina, osim poluugrađene građevine na kraju niza;

-  iznimno, na prostoru omeđenom Medovićevom, Petrovom, Kovačevićevom i Filipovićevom intervencije su moguće uz detaljne propozicije nadležnog tijela zaštite;

-  iznimno, uz ulicu Črnomerec prema grafičkom prikazu omogućava se zadržavanje izvedene građevine s pristupom na javnoprometnu površinu prema postojećem stanju izvedenosti pristupnog puta i građevine, drugi lokacijski uvjeti nisu ograničeni;

-  iznimno, uz ulicu Bademovac prema grafičkom prikazu omogućuje se zadržavanje u prostoru građevina u zatečenim tlocrtnim i visinskim gabaritima s pristupom na javno-prometnu površinu prema postojećem stanju izvedenosti pristupnog puta i prostorom rezerviranim za proširenje postojeće prometne površine prema prostornim mogućnostima; nova gradnja prema detaljnim pravilima;

-  iznimno, uz ulicu Klanjčić i Topničku ulicu prema grafičkom prikazu omogućuje se zadržavanje u prostoru građevine u zatečenim tlocrtnim i visinskim gabaritima s pristupom na javnoprometnu površinu prema postojećem stanju izvedenosti pristupnog puta i građevine, ostali lokacijski uvjeti nisu ograničeni.

Odredbom članka 44. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09) u stavku 3. podnaslov a) u zoni stambene i mješovite namjene:,na kraju alineje 20. točka je zamijenjena točkom sa zarezom i dodane su nove alineje 21. i 22.

Opća i detaljna pravila primjenjuju se i za gradnju građevina svih namjena koje se mogu graditi u zoni stambene i mješovite namjene.

b)   u zoni javne i društvene namjene:

-  gradnja i rekonstrukcija prema programu i normativima osnovne namjene;

-  drugi lokacijski uvjeti (izgrađenost građevne čestice, GBP, ki, visina građevine i prirodni teren) nisu ograničeni;

-  gradnja novih građevina prema javnom natječaju osim ako člankom 99. ove odluke nije određeno drugačije.

Odredbom članka 43. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) pod podnaslovom: "b) u zoni javne i društvene namjene:", u alineji 3. riječi: "urbanističko-arhitektonskom" zamijenjene su riječju: "javnom".

Odredbom članka 41. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/16) u stavku 4. pod podnaslovom: "b) u zoni javne i društvene namjene:" u alineji 3. iza riječi: "natječaju" dodane su riječi: "osim ako člankom 99. ove odluke nije određeno drugačije".

 

Članak 71.

 

Uređenje i urbana obnova prostora individualne gradnje (2.4.) - prostori: Rudeš, Susedsko polje, Samoborska, Stenjevec, Grmoščica, Staglišće, Ciglenica, Kustošija, Južna Kustošija, Oporovečka - Miroševec, Klin, Donja Dubrava, Borongajski lug, Planinska, Trnava, Sopnica, Savica, Botinec, Trokut, Savski gaj i Hrelić - sjever, Kruge i drugi prema grafičkom prikazu.

Opća pravila:

-  obnova i dovršetak naselja gradnjom individualnih, pretežito stambenih građevina manjih gabarita i pratećih javnih i društvenih sadržaja;

-  čuvanje graditeljskog naslijeđa, posebno središta starih sela;

-  gradnja i rekonstrukcija prometne i komunalne infrastrukture;

-  na zahvate u prostoru u zaštićenim dijelovima prirode i na kulturnim dobrima u ovom prostoru primjenjuju se i odgovarajuće odredbe iz točke 9. Mjere očuvanja i zaštite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i nepokretnih kulturnih dobara, ove odluke.

Odredbom članka 44. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/13) stavku 2. alineja 5. je brisana.

Odredbom članka 42. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/16) u stavku 2. na kraju alineje 4. točka sa zarezom zamijenjena je točkom.

Detaljna pravila

a)   u zoni stambene i mješovite namjene:

-  gradnja samostojećih, poluugrađenih i ugrađenih građevina;

-  najmanja površina građevne čestice je za samostojeću 350 m2, za poluugrađenu 220 m2, a za ugrađenu građevinu 132 m2;

-  najveća izgrađenost građevne čestice je za samostojeću 30%, poluugrađenu 40%, a za ugrađenu građevinu 50%;

-  najveći ki za samostojeću građevinu 1,0, za poluugrađenu i ugrađenu 1,2;

-  najmanji prirodni teren je 20% površine građevne čestice i nije ga moguće planirati unutar rezervacije proširenja ulice;

-  najveća visina je tri nadzemne etaže, pri čemu se treća etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat;

-  najmanje 1 PGM/1 stan, uz obvezan smještaj vozila na građevnoj čestici (ne unutar rezervacije proširenja postojeće ulice); druge namjene prema normativima ove odluke;

-  pomoćne građevine su iza građevnog pravca glavne građevine; na građevnoj čestici moguća je gradnja samo jedne pomoćne građevine;