Na temelju članaka 27

Na temelju članaka 27. i 38. točke 2. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06 i 7/09), Gradska skupština Grada Zagreba, na 2. sjednici, 2. srpnja 2009., donijela je

 

ODLUKU

o izmjenama Odluke o javnim priznanjima

 

Članak 1.

 

U Odluci o javnim priznanjima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/00, 8/02, 1/04, 20/04 i 18/06) članak 11. mijenja se i glasi:

"Gradska skupština Grada Zagreba (u nastavku teksta: Gradska skupština) odlučuje o proglašenju počasnim građaninom Grada Zagreba, o dodjeli Nagrade Grada Zagreba, o dodjeli Nagrade Zagrepčanka godine i o prihvaćanju pokroviteljstva.

Gradonačelnik Grada Zagreba (u nastavku teksta: gradonačelnik) odlučuje o dodjeli Povelje Grada Zagreba, Plakete Grada Zagreba, Medalje Grada Zagreba i o prihvaćanju pokroviteljstva."

 

Članak 2.

 

U članku 12. brišu se riječi: "Gradsko poglavarstvo".

 

Članak 3.

 

U članku 14. stavak 4. mijenja se i glasi:

"Dva člana Odbora Gradska skupština imenuje iz redova gradskih zastupnika, jednog na prijedlog gradonačelnika i četiri iz redova uspješnih gospodarstvenika, umjetnika, javnih, kulturnih, znanstvenih, stručnih i drugih djelatnika."

 

Članak 4.

 

U članku 19. stavku 1. iza riječi: "Gradonačelnik" briše se zarez i riječi "Gradsko poglavarstvo".

 

Članak 5.

 

Članak 27. mijenja se i glasi:

"Inicijativa za dodjelu Povelje Grada Zagreba, Plakete Grada Zagreba i za prihvaćanje pokroviteljstva podnosi se gradonačelniku ili tijelu koje on ovlasti.

Na pravo podnošenja inicijative, njezin oblik i sadržaj primjenjuju se odredbe članaka 12. i 17. ove odluke.

Predsjednik Gradske skupštine i pročelnici gradskih upravnih tijela imaju pravo predlagati gradonačelniku dodjelu javnih priznanja iz stavka 1. ovoga članka.

Prijedlog se podnosi u pisanom obliku i mora sadržavati isto što i inicijativa."

 

Članak 6.

 

U člancima 28., 29. i 32. riječi: "Gradsko poglavarstvo" zamjenjuju se riječju: "gradonačelnik".

 

Članak 7.

 

U članku 34. stavak 2. mijenja se i glasi:

"Poslove iz stavka 1. ovoga članka za javna priznanja koja dodjeljuje gradonačelnik obavlja Ured gradonačelnika."

 

Članak 8.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 021-05/09-01/113

URBROJ: 251-01-04-09-2

Zagreb, 2. srpnja 2009.

Predsjednik

Gradske skupštine

Boris Šprem, v.r.