Na temelju članka 17. stavka 1. alineje 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) i članka 41. točke 33. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18, 3/20, 3/21 i 11/21 - pročišćeni tekst), Gradska skupština Grada Zagreba, na 6. sjednici, 10. prosinca 2021., donijela je

 

PLAN

razvoja sustava civilne zaštite Grada Zagreba za 2022.

 

UVOD

 

Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) izrađuje se na temelju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Zagreba za razdoblje od 2021. do 2024. (Službeni glasnik Grada Zagreba 34/20 - u daljnjem tekstu: Smjernice) kojima su utvrđeni prioriteti razvoja sustava civilne zaštite kroz četiri godine, a na temelju provedenih aktivnosti protekle godine i doprinosa tih aktivnosti postizanju ciljeva definiranih Smjernicama.

S obzirom na to da Smjernice utvrđuju prioritete razvoja sustava civilne zaštite kroz četiri godine, u Plan su implementirani samo ciljevi iz Smjernica koji se planiraju ostvariti u 2022. godini.

Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa te otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. Ostvarenje Plana izravno ovisi o financijskim sredstvima u proračunu Grada Zagreba za 2022. godinu.

 

OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA

 

Operativne snage sustava civilne zaštite na području Grada Zagreba su:

-   Stožer civilne zaštite Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: Stožer)

-   stožeri civilne zaštite gradskih četvrti Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: stožeri GČGZ)

-   operativne snage vatrogastva

-   operativne snage Hrvatskog Crvenog križa - Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb (u daljnjem tekstu: GDCK Zagreb)

-   operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja - Stanica Zagreb

-   udruge građana od interesa za sustav civilne zaštite

-   postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Zagreba

-   postrojbe civilne zaštite specijalističke namjene Grada Zagreba

-   povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite

-   pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Zagreba.

 

PRIORITETI RAZVOJA TIJEKOM 2022. PO SEGMENTIMA

 

Na temelju Smjernica i provedenih aktivnosti protekle godine i doprinosa tih aktivnosti postizanju ciljeva definiranih Smjernicama utvrđeni su prioriteti razvoja po segmentima.

 

1. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA

 

Stožer

Potrebno je nastaviti s prezentacijom planskih dokumenata Stožeru te planirati održavanje stožerno-zapovjedne vježbe u kojoj će se proigravati scenariji velikih nesreća i katastrofa. Edukacija Stožera i konstantno osvježavanje znanja vrlo su bitni preduvjeti uspješnog rada Stožera.

 

Ciljevi iz Smjernica

Opis planiranih aktivnosti

Rok

- osposobljavanje i edukacija Stožera

- najmanje jedanput godišnje Stožeru predstaviti sadržaj planskih dokumenata iz područja civilne zaštite

- najmanje jedanput u dvije godine održati stožerno-zapovjednu vježbu s ciljem provježbavanja jednog ili više postojećih scenarija velike nesreće i katastrofe

osposobljavanje Stožera

II. kvartal

prezentacija planskih dokumenata

III. kvartal

sudjelovanje u stožerno-zapovjednoj vježbi

IV. kvartal

 

Zaključak:

Stožer je potrebno postupno uvoditi u problematiku odlučivanja tijekom velikih nesreća i katastrofa. Nakon što se završi zakonom predviđeno osposobljavanje, održat će se prezentacije planskih dokumenata. U zadnjem kvartalu planira se održavanje stožerno- zapovjedne vježbe na kojoj bi Stožer trebao pokazati poznavanje planskih dokumenata i usvojena znanja s ciljem donošenja pravodobnih i optimalnih odluka i koordinaciju s upravljačkim skupinama.

 

Stožeri GČGZ

Potrebno je nastaviti s prezentacijom planskih dokumenata stožerima GČGZ te inicirati održavanje koordinacijskog sastanka stožera GČGZ s upravljačkim skupinama postrojbi civilne zaštite opće namjene Grada Zagreba i Stožerom.

 

Ciljevi iz Smjernica

Opis planiranih aktivnosti

Rok

- osposobljavanje i edukacija stožera GČGZ

- najmanje jedanput godišnje stožerima predstaviti sadržaj planskih dokumenata iz područja civilne zaštite

 

- inicirati godišnje koordinacijske sastanke Stožera sa stožerima GČGZ

- inicirati godišnje koordinacijske sastanke stožera GČGZ s upravljačkim skupinama postrojbi civilne zaštite opće namjene Grada Zagreba

prezentacija planskih dokumenata

III. kvartal

održavanje koordinacijskog sastanka stožera GČGZ s upravljačkim skupinama postrojbi civilne zaštite opće namjene Grada Zagreba

III. kvartal

održavanje koordinacijskog sastanka Stožera sa stožerima GČGZ

IV. kvartal

 

Zaključak:

Stožere GČGZ potrebno je postupno uvoditi u problematiku odlučivanja tijekom velikih nesreća i katastrofa. Nakon što stožeri GČGZ završe zakonom predviđeno osposobljavanje, održat će se prezentacije planskih dokumenata.

Nakon navedenoga, potrebno je uspostaviti komunikaciju stožera GČGZ s upravljačkim skupinama postrojbi civilne zaštite opće namjene Grada Zagreba i Stožerom. Međusobno upoznavanje na koordinacijskim sastancima rezultirat će razrješavanjem eventualnih nejasnoća oko nadležnosti i načina postupanja tijekom velikih nesreća i katastrofa. Cilj je da svi sudionici u sustavu civilne zaštite budu svjesni svojih odgovornosti i odluka koje je potrebno donositi, kako bi se izbjeglo preklapanje ovlasti, nesnalaženje ili čekanje da odluku donese netko drugi u trenucima kada nema vremena za čekanje.

 

Operativne snage vatrogastva

Temeljne operativne snage sustava civilne zaštite (vatrogastvo, GDCK Zagreb, Hrvatska gorska služba spašavanja - Stanica Zagreb) provodit će redovne aktivnosti sukladno svojim planovima rada za 2022., a po aktivaciji sustava civilne zaštite izvršavat će mjere i aktivnosti iz sustava civilne zaštite. Opis planiranih aktivnosti Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: JVP GZ) i Vatrogasne zajednice Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: VZGZ) dan je u nastavku.

 

Ciljevi iz Smjernica

Opis planiranih aktivnosti

Rok

Provedba obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja (JVP GZ)

- provedba obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja redovitim nastavnim temama JVP-a

kontinuirano

Provedba obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja (VZGZ)

- osposobljavanje vatrogasnih kadrova prema pravilniku za zvanje: vatrogasna mladež, vatrogasac, vatrogasac 1. klase, vatrogasni dočasnik, vatrogasni dočasnik 1. klase, vatrogasni časnik i vatrogasni časnik 1. klase

- usavršavanje vatrogasnih kadrova prema pravilniku za specijalnosti: aparati za zaštitu dišnih organa i strojar

tijekom čitave godine, prema Planu osposobljavanja i usavršavanja koji će se donijeti do kraja 2021.

Permanentno ulaganje u opremu i sredstva za gašenje požara (vatrogasna vozila, oprema za gašenje požara)

(JVP GZ)

- sukladno Planu nabave i potrebama na terenu

kontinuirano

Permanentno ulaganje u opremu i sredstva za gašenje požara (vatrogasna vozila, oprema za gašenje požara)

(VZGZ)

- nabava novih vatrogasnih vozila, opreme i sredstava za gašenje požara

tijekom čitave godine prema Planu nabave vatrogasnih vozila i opreme, koji će se donijeti nakon odobrenih sredstava iz proračuna Grada Zagreba

Prijam novih vatrogasaca (JVP GZ)

- zapošljavanje

I. kvartal

Prijam novih vatrogasaca (VZGZ)

- učlanjenje novih članova u dobrovoljna vatrogasna društva Zajednice

kontinuirano

Održavanje mobilnosti voznog parka (pregledi, servisi i atestiranja)

(JVP GZ)

- redovni servisi i sukladno potrebama na terenu

kontinuirano

Održavanje mobilnosti voznog parka (pregledi, servisi i atestiranja)

(VZGZ)

- redovni servisi, popravci, osiguranja i tehnički pregledi 117 vatrogasnih vozila, 50 vatrogasnih prikolica

- redovni servisi i popravci ugradbenih i prijenosnih vatrogasnih pumpi

- popravci ostale vatrogasne opreme

kontinuirano

Suradnja s ostalim žurnim službama (JVP GZ)

- suradnja na intervencijama i u zajedničkim vježbama

kontinuirano

Suradnja s ostalim žurnim službama (VZGZ)

- suradnja će se ostvarivati tijekom čitave godine

kontinuirano

 

Zaključak:

S ciljem povećanja operativnosti članova postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava (u daljnjem tekstu: DVD-ovi) Zajednice, provodit će se opći program teorijske i praktične nastave u postrojbama DVD-ova, svaki DVD izvest će tijekom godine tri teme iz Općeg programa teorijske i praktične nastave u postrojbama DVD-a, a isto tako izvodit će se i zajedničke vježbe te obuke postrojbi DVD-a i JVP-a Grada Zagreba.

Učinkovitom provedbom vatrogasne djelatnosti, razvojem vatrogasnog sustava temeljenog na gospodarskom i tehnološkom razvoju, provedbom mjera za ujednačavanje stupnja zaštite od požara na cijelom području grada Zagreba te preventivnim djelovanjem u pogledu smanjenja rizika od nastajanja požara i velikih nesreća ili katastrofa pružat će se pomoć cjelokupnom sustavu civilne zaštite Grada Zagreba.

 

Operativne snage GDCK Zagreb

Temeljne operativne snage sustava civilne zaštite (vatrogastvo, GDCK Zagreb, Hrvatska gorska služba spašavanja - Stanica Zagreb) provodit će svoje redovne aktivnosti sukladno svojim planovima rada za 2022., a po aktivaciji sustava civilne zaštite izvršavat će mjere i aktivnosti iz sustava civilne zaštite.

 

Ciljevi iz Smjernica

Opis planiranih aktivnosti

Rok

Najmanje jedanput godišnje provesti edukaciju i osposobljavanje novih članova interventnog tima

Kako bi što bolje reagirao kada je za to potrebno GDCK Zagreb ima specijalističke ekipe za brzi odgovor na katastrofe. To su specijalističke ekipe koje su vrhunski osposobljene i opremljene za samostalno djelovanje na ugroženom području u određenom razdoblju, te ekipe još nazivamo i interventni timovi GDCK Zagreb. Svaki član interventnog tima GDCK Zagreb prolazi edukaciju iz sljedećih cjelina: procjene situacije i koordinacije, prve pomoći, službe traženja, podizanja naselja i organizacije smještaja, psihosocijalne podrške, opskrbe vodom i sanacije, zaštite života na vodi.

prva polovica 2022.

Najmanje dvaput godišnje provesti pokaznu vježbu svih članova interventnog tima te provjeriti funkcionalnost opreme

Pripremu za krizne situacije GDCK Zagreb provodi aktivnostima koje pridonose spremnosti operativnih snaga za kriznu situaciju s ciljem ublažavanja posljedica krizne situacije na zdravlje, život i socijalnu sigurnost zajednice. Sukladno tome planirano je sudjelovanje u vježbama civilne zaštite Grada Zagreba i vježbama u organizaciji Hrvatskog Crvenog križa te vježbama u samostalnoj organizaciji. Provjera funkcionalnosti opreme provodi se kontinuirano cijele godine.

kontinuirano

Najmanje dvaput godišnje održati vježbu spašavanja na vodi

GDCK Zagreb ima specijalistički tim za spašavanje u otežanim uvjetima na vodi. Kako bi testirali spremnost pripadnika i funkcionalnost plovila i opreme planirano je održavanje minimalno dviju vježbi spašavanja na vodi.

kontinuirano

 

Zaključak:

Kontinuiranom edukacijom i osposobljavanjem volontera i zaposlenika za djelovanje u kriznim situacijama GDCK Zagreb održat će se razina spremnosti operativnog djelovanja.

 

Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja - Stanica Zagreb

Temeljne operativne snage sustava civilne zaštite (vatrogastvo, GDCK Zagreb, Hrvatska gorska služba spašavanja - Stanica Zagreb, u daljnjem tekstu: HGSS - Stanica Zagreb) provodit će svoje redovne aktivnosti sukladno svojim planovima rada za 2022., a po aktivaciji sustava civilne zaštite izvršavat će mjere i aktivnosti iz sustava civilne zaštite.

 

Ciljevi iz Smjernica

Opis planiranih aktivnosti

Rok

Osposobljavanje pripadnika HGSS - Stanice Zagreb

- zimski tečaj za pripravnike

I. kvartal

- ljetni (stijenski) tečaj za pripravnike

II. i IV. kvartal

- speleološki tečaj za pripravnike

III. kvartal

- vježba helikopterskog spašavanja

II. i III. kvartal

- vježba za potrage i obuke i licenciranje potražnih pasa

III. kvartal

- vježba prve pomoći i transporta priručnim sredstvima

II. kvartal

- vježba spašavanja s dalekovoda, žičara, visokih stabala

IV. kvartal

- vježba spašavanja motornim sanjkama

I. kvartal

- vježba spašavanja u zimskim uvjetima

I. kvartal

- vježba ljetne tehnike i spašavanja s visokih objekata

II. kvartal

- vježba spašavanja iz speleoloških objekata

III. kvartal

- vježba spašavanja na brzim vodama

III. kvartal

- vježba vožnje terenskih automobila i kontrola putova

IV. kvartal

- vježba visokogorskog skijanja i spašavanja iz lavina

I. kvartal

Sudjelovanje u vježbama sustava civilne zaštite Grada Zagreba

- pokazna vježba spašavanja s visokih objekata

II. kvartal

- pokazna vježba na Sajmu zaštite

III. kvartal

- pokazne vježbe u suradnji s drugim žurnim službama

II. kvartal

- vježbe i edukacije u sustavu civilne zaštite Grada Zagreba

III. kvartal

Uključivanje novih pripadnika u rad HGSS - Stanice Zagreb i njihovo osposobljavanje

- uključivanje četiriju novih članova te početak njihova osposobljavanja - završetak tečaja pružanja prve pomoći u planinama i nepristupačnim predjelima, završavanje barem jednog od specijalističkih tečajeva, a prema njihovim mogućnostima

kontinuirano

Nabava osobne i skupne opreme

- zanavljanje osobne opreme

kontinuirano

- terensko vozilo opremljeno potrebnom opremom

I. kvartal

- užad statička i dinamička

I. kvartal

- užad pomoćna

I. kvartal

- karabineri

I. kvartal

- klinovi, spitevi i fiksevi

II. kvartal

- tehnička pomagala (koloture, blokeri, desenderi)

II. kvartal

- odijela i oprema za spašavanje na vodi

IV. kvartal

- sprave za spašavanje sa žičara

III. kvartal

- sprave za spašavanje s visokih stabala

II. kvartal

- GPS uređaji

II. kvartal

- akcije ("čamci" za transport unesrećenog po snijegu)

I. kvartal

- marinerove, vakuum, speleo i druge nosiljke

II. kvartal

- sanitetski materijal

I. kvartal

- radiostanice i ostali elektronički uređaji

II. kvartal

- lavinski primopredajnici

IV. kvartal

- baterijske svjetiljke i dr.

II. kvartal

 

Zaključak:

Kontinuiranim osposobljavanjem i uvježbavanjem članova HGSS-a Stanice Zagreb održat će se razina spremnosti operativnog djelovanja. Nabavom opreme unaprijedit će se sustav odgovora na krizne situacije te će se stvoriti dobra podloga za pravodoban i pravilan odgovor na buduće krizne situacije.

 

Udruge građana od interesa za sustav civilne zaštite

Potrebno je intenzivirati sastanke s predstavnicima i članovima udruga građana koje su do sada sudjelovale u sustavu civilne zaštite i uspostaviti komunikaciju s ostalim udrugama građana od interesa za sustav civilne zaštite. Uz navedeno, tijekom 2022. bit će potrebno u skladu sa Zakonom o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) odrediti udruge građana od interesa za sustav civilne zaštite, a sukladno izrađenom prijedlogu kriterija za izbor udruga građana od interesa za sustav civilne zaštite te početi pratiti njihove operativne kapacitete.

 

Ciljevi iz Smjernica

Opis planiranih aktivnosti

Rok

Analiziranje odabira te preciziranje operativnih kapaciteta udruga građana od interesa za sustav civilne zaštite sa sjedištem na području grada Zagreba

Na temelju podataka dostupnih u registru udruga Ministarstva pravosuđa i uprave, provjerit će se udruge građana sa sjedištem na području Grada Zagreba od interesa za sustav civilne zaštite

I. kvartal

Kontaktiranje predstavnika izabranih udruga građana i utvrđivanje operativnih kapaciteta

II. kvartal

Donošenje odluke o određivanju udruga građana od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Zagreba

IV. kvartal

Nastavak suradnje s Klubom za obuku službenih i sportskih pasa Zagreb (KOSSP), Hrvatskom udrugom za obuku potražnih pasa (HUOPP), Zagrebačkim speleološkim savezom i Zagrebačkim radioamaterskim savezom

Zajedničko sudjelovanje u dogovorima o planiranju vježbi, sudjelovanje u vježbama, evaluaciji vježbi, operativnim sastancima

II. i IV. kvartal

 

Zaključak:

Tijekom 2022. intenzivirat će se suradnja s udrugama građana od interesa za sustav civilne zaštite. Dodatno će se provjeriti operativni kapaciteti udruga građana izdvojenih na temelju prijedloga kriterija za izbor udruga građana od interesa za sustav civilne zaštite te nakon toga donijeti odluka o određivanju udruga građana od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Zagreba. Osim navedenoga, s udrugama građana koje su već sudjelovale u operativnim aktivnostima, planirat će se zajedničke vježbe, a nakon održanih vježbi provest će se evaluacija s ciljem poboljšanja operativne učinkovitosti. S udrugama građana od interesa za sustav civilne zaštite održavat će se sastanci kako bi se zadržala visoka razina spremnosti članstva.

 

Postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Zagreba

Potrebno je nastaviti s popularizacijom sustava civilne zaštite u javnosti svim komunikacijskim kanalima i medijima.

 

Ciljevi iz Smjernica

Opis planiranih aktivnosti

Rok

Maksimalno iskoristiti prisutnost medija (prisutnost na društvenim mrežama) radi popularizacije, stvaranja imidža i zajedničkog kolektivnog identiteta

- nastavak postojećih aktivnosti korištenjem medija i razmatranje novih prijedloga

kontinuirano

Poticanje uključivanja srednjoškolaca u sustav civilne zaštite

- razmatranje novih načina uključivanja srednjoškolaca u sustav civilne zaštite

IV. kvartal

Popunjavanje postrojbi civilne zaštite opće namjene

- zaprimanje dobrovoljnih prijava

kontinuirano

- uvođenje pripadnika u evidenciju

- podjela osobne zaštitne opreme

Sudjelovanje pripadnika postrojbi civilne zaštite opće namjene u vježbama sustava civilne zaštite Grada Zagreba

- pripremni sastanci s upravljačkim skupinama postrojbi, izrada elaborata vježbi, evaluacija vježbi

sukladno godišnjem planu vježbi za 2022.

 

Zaključak:

Tijekom 2022. potrebno je nastaviti provoditi redovne aktivnosti i kreirati nove prijedloge s ciljem dobrovoljnog uključivanja mladih u postrojbe civilne zaštite opće namjene, pritom bi trebalo iskoristiti potencijal medija. Uz navedeno, potrebno je poraditi i učiniti vidljivim sustav civilne zaštite u školama. Tijekom 2022. nastavit će se redovne aktivnosti popunjavanja postrojbi civilne zaštite opće namjene, opremanje pripadnika i uvođenje pripadnika u evidenciju.

 

Postrojbe civilne zaštite specijalističke namjene Grada Zagreba

Potrebno je intenzivirati osposobljavanje pripadnika postrojbi civilne zaštite specijalističke namjene. Tijekom 2021. zbog epidemiološke situacije nisu održane vježbe sustava civilne zaštite, a u 2022. planira se njihovo održavanje ovisno o epidemiološkoj situaciji.

 

Ciljevi iz Smjernica

Opis planiranih aktivnosti

Rok

Sudjelovanje na vježbama sustava civilne zaštite Grada Zagreba

- pripremni sastanci, izrada elaborata vježbi, evaluacija vježbi

sukladno godišnjem planu vježbi za 2022.

Osposobljavanje pripadnika specijalističkih postrojbi za traganje i spašavanje u poplavama

(JVP GZ)

- osposobljavanje za traganje i spašavanje u poplavama provodit će se redovitim nastavnim temama JVP GZ

kontinuirano

Osposobljavanje pripadnika specijalističkih postrojbi za traganje i spašavanje iz ruševina

(JVP GZ)

- osposobljavanje za traganje i spašavanje iz ruševina provodit će se redovitim nastavnim temama JVP GZ

kontinuirano

Osposobljavanje pripadnika specijalističkih postrojbi za traganje i spašavanje iz ruševina

(VZGZ)

- provedba osposobljavanja pripadnika specijalističkih postrojbi za traganje i spašavanje iz ruševina

tijekom čitave godine, prema planu osposobljavanja i usavršavanja koji će se donijeti do kraja 2021.

 

Zaključak:

Potrebno je nastaviti redovne aktivnosti osposobljavanja pripadnika postrojbi civilne zaštite specijalističke namjene.

 

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Zagreba

Grad Zagreb ne može utjecati na razvoj ljudskih potencijala i operativnih kapaciteta pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Zagreba, ali će kontinuirano pratiti njihov razvoj radi utvrđivanja operativnih sposobnosti za sudjelovanje u aktivnostima sustava civilne zaštite.

 

Povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite Grada Zagreba

Potrebno je provesti ažuriranje evidencije povjerenika i zamjenika povjerenika te imenovati nove. Kako bi se omogućio rad povjerenika i zamjenika povjerenika, potrebno ih je uputiti na osposobljavanje te izraditi smjernice za procjenu ugroženosti na području njihove odgovornosti.

 

Ciljevi iz Smjernica

Opis planiranih aktivnosti

Rok

Osposobljavanje povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite Grada Zagreba

- upućivanje povjerenika i zamjenika povjerenika na osposobljavanje

IV. kvartal

- vođenje evidencije povjerenika i zamjenika povjerenika

kontinuirano

Izrada smjernica za povjerenike i zamjenike povjerenika za procjenu ugroženosti njihovih područja odgovornosti

- priprema, izrada i distribucija materijala povjerenicima i zamjenicima povjerenika

IV. kvartal

Ažuriranje evidencije povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite Grada Zagreba i imenovanje novih povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite Grada Zagreba

- ažuriranje evidencije povjerenika i zamjenika povjerenika

kontinuirano

- imenovanje novih povjerenika i zamjenika povjerenika

III. kvartal

 

Zaključak:

Nakon osposobljavanja povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite Grada Zagreba, izradit će se pomoćni materijali za povjerenike i zamjenike povjerenika sa svrhom olakšavanja njihova rada. Sukladno potrebama imenovat će se novi povjerenici i zamjenici povjerenika.

 

b) OPREMANJE I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA

 

Potrebno je pratiti nova tehnološka rješenja od interesa za sustav civilne zaštite te nastaviti nabavu osobne i skupne opreme za postrojbe civilne zaštite opće i specijalističke namjene Grada Zagreba.

 

Ciljevi iz Smjernica

Opis planiranih aktivnosti

Rok

Kontinuirano praćenje novih tehnoloških rješenja od interesa za sustav civilne zaštite Grada Zagreba

- permanentno praćenje novih tehnoloških rješenja radi usklađivanja iskazanih potreba (ponajprije postrojbi civilne zaštite specijalističke namjene Grada Zagreba) za specijaliziranom opremom

- razmjena iskustava o korištenju novih tehnoloških rješenja između domaćih i inozemnih sudionika iz sustava civilne zaštite

kontinuirano

Definiranje obrasca za iskaz potreba postrojbi civilne zaštite specijalističke namjene

- održavanje pripremnog sastanka s upravljačkim skupinama postrojbi civilne zaštite specijalističke namjene, usuglašavanje sadržaja i izrada obrasca te definiranje protokola za iskazivanje potreba

II. i III. kvartal

Nabava osobne i skupne opreme za postrojbe civilne zaštite opće i specijalističke namjene Grada Zagreba

- utvrđivanje potreba i provođenje javne nabave

kontinuirano / po potrebi

 

Zaključak:

Kontinuirano će se nastaviti proaktivna suradnja s tvrtkama koje mogu prezentirati inovativnu opremu od interesa za sustav civilne zaštite te će se nastaviti nabavljati osobna i skupna oprema za postrojbe civilne zaštite opće i specijalističke namjene Grada Zagreba sukladno financijskim mogućnostima Grada Zagreba.

 

c) DOSTUPNOST INFORMACIJA

 

Potrebno je redovito nadopunjavati geografsko-informacijski sustav za hitne situacije novim informacijama, osigurati pristup informacijama iz područja sustava civilne zaštite zainteresiranoj javnosti te kontinuirano unaprjeđivati komunikaciju primjenom svih komunikacijskih alata.

 

Ciljevi iz Smjernica

Opis planiranih aktivnosti

Rok

Nastaviti s dodatnom edukacijom i vježbama uspostavljanja komunikacije kako bi se omogućio prijenos informacija i podataka u trenutku nefunkcioniranja redovnih sustava komunikacija

- održavanje zajedničke vježbe

kontinuirano

Praćenje izrade i analiza operativnih planova pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite

- pružanje stručne pomoći pravnim osobama tijekom izrade, izdvajanje bitnih podataka (kontakti i operativni kapaciteti)

po potrebi

Praćenje izrade i analiza operativnih planova i procjena rizika pravnih osoba koje obavljaju djelatnost korištenjem opasnih tvari

- izdvajanje bitnih podataka (radijusi ugroženosti i kontakti)

po potrebi

Edukacija djece

- održavanje edukacije za djecu predškolske, školske i srednjoškolske dobi (ovisno o epidemiološkoj situaciji)

kontinuirano

Testiranje funkcionalnosti komunikacijskog sustava za hitne situacije Grada Zagreba

- redovna provjera opreme

kontinuirano

Nadopunjavanje geografsko-informacijskog sustava za hitne situacije

- prikupljanje novih podataka od interesa za sustav civilne zaštite.

kontinuirano

Redovito ažuriranje i nadopunjavanje baze podataka pripadnika postrojbi civilne zaštite Grada Zagreba

- ažuriranje evidencije pripadnika i upis novih pripadnika

kontinuirano

Prikupljanje podataka o resursima građevinskih tvrtki

- iniciranje sastanka s predstavnicima građevinskih tvrtki i dopuna podataka

II. kvartal

 

Zaključak:

Tijekom 2022. nastavit će se s vježbama uspostave komunikacije te će se redovito testirati funkcionalnost komunikacijskog sustava za hitne situacije Grada Zagreba. Kontinuirano će se prikupljati podatci o resursima građevinskih tvrtki, ažurirati i nadopunjavati baza podataka pripadnika postrojbi civilne zaštite Grada Zagreba te će se kao i do sada nastaviti edukacija djece.

 

d) SURADNJA SA ZNANSTVENIM INSTITUCIJAMA

 

Težište će biti na novim znanstvenim spoznajama iz područja utjecaja klimatskih promjena na povećavanje rizika života u urbanoj zoni Zagreba te je stoga nužno inicirati konferencije i projekte navedene tematike.

 

Ciljevi iz Smjernica

Opis planiranih aktivnosti

Rok

Ispitivanje utjecaja klimatskih promjena na povećavanje rizika života u urbanoj zoni Zagreba (pokretanje inicijativa, sudjelovanje u projektima, organiziranje konferencija)

- osmišljavanje i organiziranje konferencije o tematici klimatskih promjena

IV. kvartal

Suradnja sa znanstvenom i stručnom zajednicom (suradnja s Rudarsko-geološko-naftnim fakultetom, Geodetskim fakultetom i Građevinskim fakultetom)

- suradnja s Rudarsko-geološko-naftnim fakultetom u izradi scenarija "Klizišta" za Procjenu rizika od velikih nesreća za područje Grada Zagreba

IV. kvartal

- nastavak suradnje u projektu Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske za potrebe procjene smanjenja rizika od katastrofa

kontinuirano

Definiranje tipova znanstvenih podataka potrebnih za izradu procjene rizika

- članovi Povjerenstva za izradu izmjene/dopune Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Zagreba definirat će potrebne podatke za izmjenu/dopunu navedene Procjene

III. i IV. kvartal

 

Zaključak:

Tijekom 2022. nastavit će se suradnja sa znanstvenom zajednicom. Dosadašnji projekti će se nastaviti te će se inicirati pokretanje znanstvene stručne rasprave s ciljem utvrđivanja utjecaja klimatskih promjena na povećavanje rizika života u urbanoj zoni Zagreba.

 

PLANSKI DOKUMENTI

 

U trogodišnjim intervalima, sukladno propisima, mijenja/dopunjuje se Procjena rizika od velikih nesreća za područje Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/19 - u daljnjem tekstu: Procjena). Početkom 2022. potrebno je imenovati Povjerenstvo za izmjenu odnosno dopunu Procjene.

 

Ciljevi

Opis planiranih aktivnosti

Rok

Izmjena/dopuna Procjene

- imenovanje Povjerenstva za izmjenu/dopunu Procjene

I. kvartal

- upućivanje Procjene na donošenje

IV. kvartal

Ažuriranje Plana djelovanja civilne zaštite Grada Zagreba

- ažuriranje priloga u slučaju promjene podataka

po potrebi

Ažuriranje Vanjskog plana zaštite i spašavanja u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari za područja postrojenja TE-TO Zagreb operatera HEP - Proizvodnja d.o.o., Terminal Žitnjak operatera JANAF d.d. i UNP1 Zagreb operatera INA - Industrija nafte d.d. (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/20 - u daljnjem tekstu: Vanjski plan)

- izrada/dopuna Vanjskog plana u slučaju zaprimanja zahtjeva za izradu/dopunu Vanjskog plana

po potrebi

 

FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

 

Financiranje sustava civilne zaštite u 2022. temelji se na Proračunu Grada Zagreba za 2022. i projekcijama Proračuna Grada Zagreba za 2023. i 2024.

 

NAZIV

PLAN

2022.

PROJEKCIJA

2023.

PROJEKCIJA

2023.

Razdjel 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST

Glava 00501 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST

Program 1605 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA

Aktivnost A160501 REDOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZAGREBA

14.088.000,00

14.088.000,00

14.088.000,00

Program 1705 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE ZA GRAD ZAGREB

Aktivnost A170501 GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA

710.000,00

710.000,00

710.000,00

Aktivnost A170503 SUDJELOVANJE UDRUGA U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE

100.000,00

100.000,00

100.000,00

Aktivnost A170504 RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA

980.000,00

1.130.000,00

1.180.000,00

Glava 00503 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

Program 2119 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA

Aktivnost A211901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA

92.530.000,00

92.530.000,00

92.530.000,00

Aktivnost A211902 OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE

900.000,00

900.000,00

900.000,00

Razdjel 021 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM

Glava 02101 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM

Program 1210 OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI

Aktivnost A121004 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZAGREB

9.500.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

UKUPNO

118.808.000,00 kn

119.458.000,00 kn

119.508.000,00 kn

 

ZAKLJUČAK

 

Uspješan razvoj sustava civilne zaštite može se temeljiti isključivo na sinergiji kvalitetnih i provedivih planskih dokumenata, dostatne opremljenosti i operativne osposobljenosti sudionika sustava civilne zaštite, suradnji sa znanstvenom i stručnom zajednicom sa svrhom prikupljanja točnih i pouzdanih podataka o rizicima na području Grada Zagreba i primjeni novih tehnoloških rješenja te edukaciji stanovništva.

Slijedom navedenoga, osnovni naglasci razvoja sustava civilne zaštite u 2022. bit će na:

-   osposobljavanju i edukaciji Stožera i stožera GČGZ

-   intenziviranju suradnje s udrugama građana

-   promoviranju sustava civilne zaštite s ciljem povećanja broja pripadnika postrojbi civilne zaštite opće namjene

-   izradi i distribuciji materijala koji će povjerenicima i zamjenicima povjerenika olakšati provođenje njihovih dužnosti

-   izradi/dopuni Procjene kojom će se razraditi novi scenariji i napraviti pojedinačne procjene rizika

-   ažuriranju planskih dokumenta iz područja sustava civilne zaštite

-   sudjelovanju u projektima sa znanstvenom i stručnom zajednicom s ciljem prikupljanja točnih i pouzdanih podataka potrebnih za procjenu rizika od nastanka velikih nesreća i katastrofa

-   prikupljanju informacija o novim tehnologijama i mogućnostima primjene novih tehnoloških rješenja od interesa za funkcioniranje i razvoj sustava civilne zaštite

-   educiranju cjelokupnog stanovništva na području Grada Zagreba o postojećim rizicima i prijetnjama te načinu optimalnog postupanja u takvim situacijama.

Ovisno o epidemiološkoj situaciji provest će se sljedeće aktivnosti:

-   planiranje i održavanje vježbi sukladno Planu vježbi civilne zaštite na području Grada Zagreba za 2022.

-   educiranje djece predškolske dobi, osnovnoškolaca i srednjoškolaca.

 

ZAVRŠNA ODREDBA

 

Ovaj će plan biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 021-05/21-01/516

URBROJ: 251-01-03-21-2

Zagreb, 10. prosinca 2021.

Predsjednik

Gradske skupštine

Joško Klisović, v. r.