Na temelju članka 13. stavka 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 28/10), gradonačelnik Grada Zagreba, 16. ožujka 2016., donosi

 

PRAVILNIK

o izmjenama Pravilnika o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata u radu i načinu isplate dodatka za uspješnost u radu

 

Članak 1.

 

U Pravilniku o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata u radu i načinu isplate dodatka za uspješnost u radu (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/10) u članku 4. točka b) mijenja se i glasi:

"b) ispunjen najmanje jedan kriterij iz članka 3. stavka 1. alineja 2. - 8. ovog pravilnika."

 

Članak 2.

 

U članku 6. stavku 3. broj: "30" zamjenjuju se brojem: "40", a riječ: "četiri" zamjenjuje se riječju: "šest".

 

Članak 3.

 

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 121-15/16-01/8

URBROJ: 251-03-02-16-1

Zagreb, 16. ožujka 2016.

Gradonačelnik

Grada Zagreba

Milan Bandić, dipl. politolog, v. r.