Na temelju članka 56. stavka 1. točke 25. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09, 10/10, 4/13, 24/13 i 2/15), gradonačelnik Grada Zagreba, 7. travnja 2016., donosi

 

PRAVILNIK

o korištenju službenih vozila

 

Članak 1.

 

Ovim se pravilnikom uređuje korištenje službenih vozila sa službenim vozačima ili bez njih te prava i obveze gradskih dužnosnika, službenika i namještenika u vezi s korištenjem službenih vozila.

Pod službenim vozilima, u smislu ovog pravilnika, podrazumijevaju se vozila koja su u vlasništvu Grada Zagreba i vozila koja na temelju ugovora koristi Grad Zagreb.

Izrazi koji se koriste u ovom pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

Članak 2.

 

Gradski dužnosnici te gradski službenici i namještenici, radi ostvarivanja prava iz ovog pravilnika, dijele se u tri skupine:

I. skupina:

- gradonačelnik,

- predsjednik Gradske skupštine,

- zamjenik gradonačelnika,

- potpredsjednik Gradske skupštine koji dužnost obavlja profesionalno,

II. skupina:

- potpredsjednik Gradske skupštine koji dužnost ne obavlja profesionalno,

- tajnik Gradske skupštine,

- pročelnik,

- zamjenik tajnika Gradske skupštine,

- zamjenik pročelnika,

- voditelj Kabineta gradonačelnika,

- voditelj Kabineta predsjednika Gradske skupštine;

III. skupina:

- pomoćnik pročelnika,

- savjetnik predsjednika Gradske skupštine,

- savjetnik gradonačelnika,

- ostali službenici i namještenici.

 

Članak 3.

 

Gradski dužnosnici I. skupine imaju pravo na korištenje službenog vozila sa službenim vozačem 24 sata dnevno, što se smatra korištenjem vozila u službene svrhe.

Gradski dužnosnici i službenici II. skupine mogu koristiti službeno vozilo sa službenim vozačem ili bez njega, ovisno o raspoloživosti službenih vozila i vozača, isključivo za potrebe obavljanja dužnosti, odnosno službe.

Gradski službenici i namještenici III. skupine mogu koristiti službeno vozilo sa službenim vozačem ili bez njega, ovisno o raspoloživosti službenih vozila i vozača, uz prethodno odobrenje gradskih dužnosnika ili službenika iz I. ili II. skupine, isključivo za potrebe obavljanja službe.

Iznimno, gradonačelnik može pisanom odlukom dužnosniku, službeniku ili namješteniku iz II. i III. skupine odobriti korištenje službenog vozila 24 sata dnevno, što se smatra korištenjem vozila u privatne svrhe.

Iznimno, gradonačelnik može pisanom odlukom odobriti korištenje službenog vozila i drugim osobama kada obavljaju poslove za Grad Zagreb.

 

Članak 4.

 

Službeno vozilo sa službenim vozačem ili bez njega mogu zadužiti na jednokratno ili dugotrajno korištenje gradska upravna tijela, dužnosnici, službenici i namještenici (u daljnjem tekstu: korisnici), kojima je za svakodnevno obavljanje službe ili dužnosti neophodno korištenje službenog vozila, ovisno o raspoloživosti službenih vozila i vozača.

Potreba jednokratnog korištenja službenog vozila najavljuje se gradskom upravnom tijelu nadležnom za poslove prijevoza (dispečeru) elektroničkom poštom.

Pisani zahtjev za zaduženje službenog vozila na dugotrajno korištenje ili korištenje u privatne svrhe, gradonačelniku ili osobi koju gradonačelnik ovlasti podnosi čelnik gradskog upravnog tijela koje traži zaduženje vozila, uz suglasnost čelnika gradskog upravnog tijela nadležnog za poslove prijevoza.

Kada je korisnik vozila gradsko upravno tijelo, čelnik toga tijela odredit će osobu koja će biti zadužena za službeno vozilo.

Pisani zahtjev iz stavka 3. ovoga članka osobito sadržava:

- naziv i adresu sjedišta gradskog upravnog tijela koje podnosi zahtjev,

- naziv ili ime i prezime korisnika službenog vozila,

- kratki opis poslova i zadaća koji će se obavljati pomoću službenog vozila,

- posebno obrazloženje ako se uz službeno vozilo traži i službeni vozač ili ako se vozilo koristi u privatne svrhe,

- ime i prezime, adresu sjedišta, broj sobe i telefona te adresu elektroničke pošte, službenika ili namještenika koji će biti zadužen za službeno vozilo.

Korisnik je dužan pisanim putem bez odgode prijaviti gradskom upravnom tijelu nadležnom za poslove prijevoza promjene u odnosu na sadržaj zahtjeva iz stavka 5. ovoga članka.

 

Članak 5.

 

Gradsko upravno tijelo nadležno za poslove prijevoza predaje službeno vozilo na korištenje korisniku sukladno odobrenom zahtjevu.

Prilikom davanja službenog vozila na korištenje bez službenog vozača bit će sastavljen Zapisnik o preuzimanju službenog vozila (Prilog 1).

Prilikom preuzimanja vozila na dugotrajno korištenje osoba koja preuzima vozilo potpisuje i Izjavu o korištenju službenog vozila u službene svrhe (Prilog 2).

 

Članak 6.

 

Kada je korisnik vozila gradsko upravno tijelo, službeno vozilo mogu koristiti službenici i namještenici toga gradskog upravnog tijela, sukladno odobrenju čelnika gradskog upravnog tijela.

Prilikom preuzimanja službenog vozila službenici i namještenici iz stavka 1. ovoga članka potpisuju izjavu iz članka 5. stavka 3. ovog pravilnika.

Službenik ili namještenik gradskog upravnog tijela koji je zadužen za službeno vozilo, dužan je:

- voditi Evidenciju korištenja službenog vozila na obrascu (Prilog 3), a koji se nalazi u svakom službenom vozilu, te dostavljati ispunjene evidencijske obrasce o korištenju službenog vozila gradskom upravnom tijelu nadležnom za poslove prijevoza najkasnije do 5. radnog dana u mjesecu za protekli mjesec,

- voditi evidenciju izjava korisnika iz članka 5. stavka 3. ovoga pravilnika,

- obavljati dnevni vizualni pregled službenog vozila (kontrolu ulja, rashladne tekućine, pritiska u gumama, uređaja za osvjetljavanje, signalnih uređaja, zadužene opreme i slično),

- pratiti rokove dospijeća obaveza u vezi sa službenim vozilom (rok isteka registracije, interval zamjene guma, servisni interval, istek atesta za protupožarni aparat, istek godišnje parkirališne karte i slično),

- pravovremeno se odazvati na poziv gradskog upravnog tijela nadležnog za poslove prijevoza radi tehničkog pregleda vozila, produženja prometne dozvole, zamjene guma, redovitog servisiranja vozila, kontrole protupožarnog aparata i slično.

 

Članak 7.

 

U slučaju prometne nezgode, oštećenja ili kvara službenog vozila, korisnik je dužan bez odgode o tome obavijestiti gradsko upravno tijelo nadležno za poslove prijevoza.

Korisnik je dužan čuvati zaduženu opremu i dokumentaciju vozila te bezgotovinsku karticu za kupnju goriva.

Korisnik je dužan vratiti službeno vozilo po prijmu pisanog opoziva čelnika gradskog upravnog tijela nadležnog za poslove prijevoza, odnosno kada prestane potreba za korištenjem vozila u obavljanju dužnosti, odnosno službe.

 

Članak 8.

 

Prilikom službenih putovanja u zemlji, za kupnju goriva za službeno vozilo, u pravilu se koristi bezgotovinskom karticom koja se zadužuje sa službenim vozilom.

Ovjerenu potvrdu o kupnji goriva bezgotovinskom karticom (slip), s upisanim brojem kilometara, čitko napisanim imenom i prezimenom korisnika te potpisom na poleđini potvrde, korisnik dostavlja gradskom upravnom tijelu nadležnom za poslove prijevoza u roku od 5 radnih dana od kupnje goriva, odnosno povratka sa službenog puta.

 

Članak 9.

 

Za putovanje u zemlji ili inozemstvu, kada je udaljenost veća od 30 kilometara od mjesta rada, korisnik mora imati odobren putni nalog temeljem kojeg gradsko upravno tijelo nadležno za poslove prijevoza izdaje putni radni list.

 

Članak 10.

 

Korištenje službenog vozila u privatne svrhe smatra se primitkom u naravi na koji se obračunavaju i plaćaju porezi i doprinosi, sukladno propisima o porezu na dohodak.

Novčana vrijednost primitka u naravi utvrđuje se:

- u visini 1% nabavne vrijednosti službenog vozila koje je u vlasništvu Grada Zagreba (uvećano za porez na dodanu vrijednost),

- u visini 20% mjesečne rate za službeno vozilo koje Grad Zagreb koristi na temelju ugovora (uvećano za porez na dodanu vrijednost).

Za utvrđeni neto iznosa primitka koju je korisnik ostvario u naravi (nenovčana korist) umanjuje se obračunata i isplaćena plaća u novcu, bez obzira na prijeđeni broj kilometara.

Korisnik službenog vozila u privatne svrhe kod preuzimanja vozila potpisuje Izjavu o suglasnosti za uskratu plaće, naknade i drugih dohodaka (Prilog 4).

Radi obračuna plaće u naravi za korištenje službenog vozila u privatne svrhe, gradsko upravno tijelo nadležno za poslove prijevoza dostavit će gradskom upravnom tijelu nadležnom za obračun plaća zapisnik iz članka 5. stavka 2. ovog pravilnika i Izjavu o suglasnosti za uskratu plaće, naknade i drugih dohodaka korisnika službenih vozila u privatne svrhe.

 

Članak 11.

 

Iznimno, pisanom odlukom može se odobriti korištenje privatnog vozila dužnosnika, službenika ili namještenika u službene svrhe.

Dužnosnik, službenik ili namještenik, koji koristi privatno vozilo u službene svrhe, ostvaruje pravo na naknadu troškova sukladno propisima o porezu na dohodak.

Gradska upravna tijela dužna su voditi mjesečnu evidenciju korisnika privatnih vozila u službene svrhe.

 

Članak 12.

 

Osoba koja upravlja službenim vozilom odgovorna je za prometne prekršaje počinjene tijekom upravljanja službenim vozilom te snosi sankcije pred nadležnim tijelima sukladno posebnim propisima.

Osoba koja upravlja službenim vozilom dužna je platiti prekršajne kazne i troškove bespravnog parkiranja nastale tijekom njegova korištenja službenog vozila.

Ako prekršajne kazne i troškove bespravnog parkiranja plati Grad Zagreb, plaćeni iznos ustegnut će se od plaće ili drugog primitka osobe koja je upravljala službenim vozilom.

Radi osiguranja plaćanja kazni i troškova iz stavaka 2. i 3. ovoga članka, osoba koja je počinila prometni prekršaj ili se bespravno parkirala potpisuje Izjavu o suglasnosti za uskratu plaće, naknade i drugih dohodaka (Prilog 4).

 

Članak 13.

 

Ako se trošak štete koja je nastala na službenom vozilu ili trošak štete trećoj osobi ne može podmiriti iz osiguranja vozila zato što se osoba koja je upravljala službenim vozilom nije pridržavala propisanih pravila o sigurnosti prometa na cestama, osoba koja je upravljala službenim vozilom dužna je Gradu Zagrebu nadoknaditi trošak stvarno pretrpljene štete.

 

Članak 14.

 

Gradsko upravno tijelo nadležno za poslove prijevoza pokrenut će postupak za oduzimanje službenog vozila korisniku koji postupa suprotno odredbama ovoga pravilnika.

 

Članak 15.

 

Evidenciju zaduženja i korištenja službenih vozila Grada Zagreba, vodi gradsko upravno tijelo nadležno za poslove prijevoza.

 

Članak 16.

 

Korisnik kojem je službeno vozilo dano na korištenje prije stupanja na snagu ovoga pravilnika, dužan je podnijeti zahtjev za korištenje službenog vozila sukladno članku 4. ovoga pravilnika u roku od 30 dana od njegova stupanja na snagu.

Korisnik koji ne podnese zahtjev iz stavka 1. ovoga članka i/ili kojem ne bude odobreno daljnje korištenje službenog vozila, dužan je vratiti vozilo gradskom upravnom tijelu nadležnom za poslove prijevoza u roku od 3 radna dana od primitka pisanog opoziva čelnika gradskog upravnog tijela nadležnog za poslove prijevoza.

 

Članak 17.

 

Prilozi 1, 2, 3, i 4 sastavni su dio ovog pravilnika, koji se ne objavljuju.

 

Članak 18.

 

Odredbe ovoga pravilnika na odgovarajući se način primjenjuju na korištenje službenih vozila za potrebe Stručne službe Gradske skupštine Grada Zagreba.

 

Članak 19.

 

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o korištenju službenih vozila (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/10).

 

Članak 20.

 

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 023-05/16-01/7

URBROJ: 251-03-02-16-2

Zagreb, 7. travnja 2016.

Gradonačelnik

Grada Zagreba

Milan Bandić, dipl. politolog, v. r.