Na temelju članka 48. stavka 1. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 - ispr., 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 60. stavka 1. točke 3. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18, 3/20, 3/21 i 11/21 - pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Zagreba, 24. studenoga 2021., donosi

 

ZAKLJUČAK

o izmjenama Zaključka o prostorima mjesne samouprave

 

1. U Zaključku o prostorima mjesne samouprave (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/17, 1/18, 3/19, 13/19, 14/19, 18/19, 22/19 i 11/20), u Prilogu 1. Zaključka Popis prostora koje će koristiti mjesna samouprava, u točki VI. Gradska četvrt NOVI ZAGREB - ISTOK, u tabličnom prikazu, u retku pod rednim brojem 2. broj: "218,49" zamjenjuje se brojem: "265,79".

Broj: "2.228,87" zamjenjuje se brojem: "2.276,17".

 

2. Tablični prikaz pod naslovom "Prostori za potrebe mjesne samouprave u Gradu Zagrebu - rekapitulacija" mijenja se i glasi:

"Prostori za potrebe mjesne samouprave u Gradu Zagrebu - rekapitulacija

 

Redni broj

Gradska četvrt

Broj objekata / prostora

Površina prostora u m2

1.

DONJI GRAD

10

1.180,79

2.

GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK

10

1.912,75

3.

TRNJE

12

1.688,56

4.

MAKSIMIR

12

2.075,79

5.

PEŠČENICA - ŽITNJAK

15

 2.784,61

6.

NOVI ZAGREB - ISTOK

12

2.276,17

7.

NOVI ZAGREB - ZAPAD

22

4.376,33

8.

TREŠNJEVKA - SJEVER

8

3.459,14

9.

TREŠNJEVKA - JUG

8

4.019,05

10.

ČRNOMEREC

11

1.772,72

11.

GORNJA DUBRAVA

15

3.003,50

12.

DONJA DUBRAVA

8

1.206,35

13.

STENJEVEC

11

2.486,64

14.

PODSUSED - VRAPČE

12

3.221,67

15.

PODSLJEME

8

1.924,19

16.

SESVETE

43

8.660,21

17.

BREZOVICA

9

2.845,17

 

Ukupno 1. - 17.

226

48.893,34

 

 

 

"

 

3. Ovaj će zaključak biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 372-03/21-03/701

URBROJ: 251-03-02-21-2

Zagreb, 24. 11. 2021.

Gradonačelnik

Grada Zagreba

Tomislav Tomašević, mag. pol., v. r.