Na temelju članka 101. Odluke o komunalnom redu (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/14, 16/14, 22/14, 25/15 i 6/17) i članka 60. stavka 1. točke 9. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16 i 2/18), gradonačelnik Grada Zagreba, 4. rujna 2018., donosi

 

NAREDBU

o izmjeni Naredbe o određivanju područja Grada Zagreba na kojima se dopušta držanje domaćih životinja

 

Članak 1.

 

U Naredbi o određivanju područja Grada Zagreba na kojima se dopušta držanje domaćih životinja (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/14, 27/14, 13/15, 27/15, 17/16 i 17/17) u članku 3. riječi: "do 1. kolovoza 2018." zamjenjuju se riječima: "do 1. kolovoza 2019.".

 

Članak 2.

 

Ova naredba stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 322-01/18-01/57

URBROJ: 251-03-02-18-2

Zagreb, 4. rujna 2018.

Gradonačelnik

Grada Zagreba

Milan Bandić, dipl. politolog, v. r.