Na temelju članka 5. stavka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine 67/08, 48/10 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 74/11, 80/13 - Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 158/13, 92/14, 64/15 i 108/17) i članka 41. točke 2. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16 i 2/18), uz prethodnu suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova, Gradska skupština Grada Zagreba, na 16. sjednici, 13. rujna 2018., donijela je

 

ODLUKU

o izmjenama Odluke o uređenju prometa

 

Članak 1.

 

U Odluci o uređenju prometa (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14 i 9/15) članak 17. mijenja se i glasi:

"Teretnim automobilima duljine veće od 5 m i najveće dopuštene mase do 3500 kg dopušteno je parkiranje na parkirališnim mjestima ako dimenzije vozila ne prelaze dimenzije parkirališnog mjesta ili na posebnim parkiralištima i prometnim terminalima što su za tu namjenu određeni i označeni prometnim znakom.

Teretnim automobilima najveće dopuštene mase veće od 3500 kg, autobusima, priključnim vozilima i radnim strojevima dopušteno je parkiranje samo na posebnim parkiralištima i prometnim terminalima što su za tu namjenu određeni i označeni prometnim znakom.

Parkirališta namijenjena parkiranju vozila iz stavaka 1. i 2. ovoga članka određuje gradsko upravno tijelo nadležno za promet.

Teretni automobili, autobusi, priključna vozila i radni strojevi parkirani suprotno stavcima 1. i 2. ovoga članka bit će blokirani napravom za blokiranje kotača po nalogu komunalnog redara.

Poslove blokiranja i deblokiranja vozila iz stavka 1. i 2. ovoga članka obavlja trgovačko društvo Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Zagrebparking (u daljnjem tekstu: organizator parkiranja).

Vozač vozila iz stavaka 1. i 2. ovoga članka dužan je za obavljene poslove blokiranja i deblokiranja vozila platiti naknadu organizatoru parkiranja.

Naknada iz stavka 6. ovoga članka propisana je posebnim gradonačelnikovim aktom kojim je uređena visina troškova premještanja vozila.

Vozač deblokiranog vozila dužan je odmah ukloniti vozilo s mjesta na kojem parkiranje nije dopušteno."

 

Članak 2.

 

U članku 27. stavku 1. točka 2. mijenja se i glasi:

"2. teretni automobil, autobus, priključno vozilo ili radni stroj parkira suprotno članku 17. stavcima 1. i 2. ove odluke;"

 

Članak 3.

 

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 021-05/18-01/316

URBROJ: 251-01-05-18-9

Zagreb, 13. rujna 2018.

Predsjednik

Gradske skupštine

dr. sc. Andrija Mikulić, v. r.