Na temelju članka 103

Na temelju članka 103. j stavaka 4. i 5. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09 i 10/10), gradonačelnik Grada Zagreba, 2. ožujka 2011. , donosi

 

ZAKLJUČAK

o izmjeni Zaključka o kriterijima za osiguranje sredstava za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba

 

1. U Zaključku o kriterijima za osiguranje sredstava za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/10) točka 3.1. mijenja se glasi:

"3.1. Sredstva za plaće, ostale rashode za zaposlene i doprinose na plaće, osiguravaju se u visini sredstava predviđenih za te potrebe za jednog višeg stručnog suradnika u gradskim upravnim tijelima Grada Zagreba, prema koeficijentu 2,00 sukladno Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika."

 

2. Ovaj zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 016-01/11-01/3

URBROJ: 251-03-02-11-2

Zagreb, 2. ožujka 2011.

Gradonačelnik

Grada Zagreba

Milan Bandić, dipl. politolog, v.r.