Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 - ispravak i 123/17) i članka 41. točke 34. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16 i 2/18), Gradska skupština Grada Zagreba, na 12. sjednici, 24. svibnja 2018., donijela je

 

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradske skupštine Grada Zagreba

 

Članak 1.

 

U Poslovniku Gradske skupštine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/09, 6/13, 7/14, 24/16 - ispr., 2/17 i 9/17 - pročišćeni tekst) u članku 3. stavku 2. iza riječi: "sjednicom Gradske skupštine" stavlja se točka, a riječi: "te pravo predlaganja utvrđeno ovim poslovnikom." brišu se.

 

Članak 2.

 

U članku 14. stavak 3. mijenja se i glasi:

"(3) Gradski zastupnik može sudjelovati u podnošenju samo jednog prijedloga kandidata za predsjednika i jednog prijedloga kandidata za potpredsjednika Gradske skupštine."

 

Članak 3.

 

U članku 17. stavku 1. iza riječi: "zakonom" stavlja se zarez.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

"(3) Gradski zastupnik ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama Gradske skupštine i na sjednicama radnih tijela Gradske skupštine."

 

Članak 4.

 

U članku 18. stavku 1. dodaje se nova točka 7. koja glasi:

"7. tražiti i dobiti podatke potrebne za obavljanje dužnosti gradskog zastupnika od trgovačkih društava u kojima Grad Zagreb ima udio, ustanova kojih je osnivač ili suosnivač Grad Zagreb i ustanova nad kojima je Grad Zagreb preuzeo obavljanje osnivačkih prava;".

U dosadašnjoj točki 7. koja je postala točka 8. riječ: "pretežiti" zamjenjuje se riječju: "većinski".

 

Članak 5.

 

U članku 20. dosadašnja odredba postaje stavak 1. tog članka.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

"(2) Gradski zastupnik ima pravo uvida u registar birača dok obavlja dužnost gradskog zastupnika."

 

Članak 6.

 

U članku 22. stavak 2. mijenja se i glasi:

"(2) Gradski zastupnik ima pravo na opravdani neplaćeni izostanak s posla radi sudjelovanja u radu Gradske skupštine i njezinih radnih tijela."

 

Članak 7.

 

U članku 30. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

"(2) Osobama iz stavka 1. ovoga članka koje dužnost obavljaju volonterski, ne može se promijeniti način obavljanja dužnosti u godini održavanja redovnih lokalnih izbora."

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

 

Članak 8.

 

U članku 32. stavak 2. briše se.

U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 2. riječi: "primanja ostavke na znanje i razrješenjem od dužnosti" zamjenjuju se riječima: "kada Gradska skupština utvrdi činjenicu podnošenja ostavke na dužnost, a najkasnije tridesetog dana od dana podnošenja ostavke".

 

Članak 9.

 

U članku 34. stavak 2. mijenja se i glasi:

"(2) U radu Predsjedništva sudjeluju gradonačelnik i/ili njegovi zamjenici, pročelnik Stručne službe gradonačelnika i tajnik Gradske skupštine, a po odluci predsjednika sjednici mogu prisustvovati i druge osobe."

 

Članak 10.

 

U članku 46. stavku 2. riječi: "neopravdano ne prisustvuju redovito" zamjenjuju se riječima: "bez opravdanja ne prisustvuju".

 

Članak 11.

 

U članku 48. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

"(5) Ako je predsjednik radnog tijela spriječen dati ovlast iz stavka 2. ovoga članka ili radno tijelo ostane bez predsjednika, sjednicu radnog tijela saziva predsjednik Gradske skupštine."

 

Članak 12.

 

U članku 49.a stavci 4. i 5. mijenjaju se i glase:

"(4) Ako na sjednici nije nazočan predstavnik predlagatelja, a radno tijelo smatra da je njegova nazočnost nužna za raspravu o nekom prijedlogu, može bez rasprave odgoditi razmatranje tog prijedloga.

(5) Radno tijelo može odlučiti da pojedini prijedlog razmotri i bez nazočnosti predstavnika predlagatelja o čemu će izvijestiti Gradsku skupštinu i gradonačelnika ako je on predlagatelj."

 

Članak 13.

 

U članku 50.a u stavku 2. riječ: "Sjednici" zamjenjuje se riječima: "Zajedničkoj sjednici".

Stavak 3. mijenja se i glasi:

"(3) Radna tijela se na zajedničkoj sjednici izjašnjavaju odvojeno."

 

Članak 14.

 

U članku 53. stavak 1. mijenja se i glasi:

"(1) Radna tijela mogu tražiti potrebne podatke i dokumentaciju od gradonačelnika, gradskih upravnih tijela, trgovačkih društava u kojima Grad Zagreb ima udio, ustanova kojih je osnivač ili suosnivač Grad Zagreb i ustanova nad kojima je Grad Zagreb preuzeo obavljanje osnivačkih prava, radi izvršavanja poslova i zadaća iz svog djelokruga."

 

Članak 15.

 

U članku 55. stavku 1. iza točke 18. dodaje se nova točka 19. koja glasi:

"19. Odbor za sigurnost i prevenciju urbanih rizika;".

Dosadašnje točke od 19. do 22. postaju točke od 20. do 23.

U stavku 2. broj: "18." zamjenjuje se brojem: "19.".

 

Članak 16.

 

U članku 57. točki 8. iza riječi: "je" dodaju se riječi: "to propisano zakonom, kada je".

 

Članak 17.

 

U članku 71. stavku 1. na kraju točke 3. točka sa zarezom zamjenjuje se točkom, a točka 4. briše se.

U stavku 3. riječ: "unaprjeđenje" zamjenjuje se riječju: "unapređenje".

 

Članak 18.

 

Iza članka 72. dodaje se podnaslov i članak 72.a koji glase:

 

"Odbor za sigurnost i prevenciju urbanih rizika

 

Članak 72.a

 

(1) Odbor za sigurnost i prevenciju urbanih rizika:

1. razmatra prijedloge odluka i drugih akata te druga pitanja koja se odnose na sustav civilne zaštite, sustav domovinske sigurnosti u dijelu u kojem je angažiran Grad Zagreb, zaštitu od požara, elementarnih nepogoda, prilagodbu klimatskim promjenama, vatrogastvo, opću sigurnost građana i imovine, prevenciju urbanih rizika, zaštitu kritične infrastrukture, tajnost podataka, informacijsku sigurnost, sigurnost u prometu, druge moguće ugroze u urbanim sredinama te sigurnosne pokazatelje;

2. razmatra godišnja izvješća o stanju i kretanju sigurnosnih pokazatelja na području Grada Zagreba.

(2) Odbor razmatra prijedloge odluka i drugih akata iz svog djelokruga i daje Gradskoj skupštini mišljenja i prijedloge.

(3) Odbor predlaže Gradskoj skupštini poduzimanje mjera za razvoj i unapređenje stanja u tim djelatnostima."

 

Članak 19.

 

U članku 76. stavak 2. mijenja se i glasi:

"(2) Gradonačelnik i njegovi zamjenici prisustvuju sjednicama Gradske skupštine."

 

Članak 20.

 

U članku 77. stavak 1. mijenja se i glasi:

"(1) Gradonačelnik i njegovi zamjenici sudjeluju na sjednicama Gradske skupštine i radnih tijela u raspravama o prijedlozima koje podnosi gradonačelnik, iznose i obrazlažu prijedloge i stajališta gradonačelnika, daju stručna objašnjenja te se izjašnjavaju o podnesenim amandmanima."

 

Članak 21.

 

U članku 79. stavku 1. iza riječi: "a gradonačelnika" dodaju se riječi: "ili njegovih zamjenika".

 

Članak 22.

 

U članku 81. stavku 1. iza riječi: "Gradonačelnik" dodaju se riječi: "ili njegovi zamjenici", a riječ: "ima" zamjenjuje se riječju: "imaju".

 

Članak 23.

 

U članku 88. stavku 3. riječ: "značaja" zamjenjuje se riječju: "značenja".

 

Članak 24.

 

U članku 89. stavku 7. u drugoj rečenici, iza riječi: "gradonačelnik ako" dodaje se riječ: "on".

 

Članak 25.

 

U članku 90. stavku 1. na kraju točke 6. točka se zamjenjuje točkom sa zarezom i dodaje se točka 7. koja glasi:

"7. izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, ako je potrebno provesti savjetovanje."

U stavku 2. riječi: "prvi dan" zamjenjuju se riječima: "prvog dana".

 

Članak 26.

 

U članku 91. stavak 2. mijenja se i glasi:

"(2) Pojedina rješenja mogu se predložiti u više varijanti s obrazloženjem svake od predloženih varijanti."

 

Članak 27.

 

U članku 91.a iza stavka 4. dodaju se stavci 5. i 6. koji glase:

"(5) Kada je predlagatelj odluke gradski zastupnik, radno tijelo Gradske skupštine, klub gradskih zastupnika ili drugi predlagatelj utvrđen člankom 88. stavcima 3. i 4. ovog poslovnika, nadležno gradsko upravno tijelo na zahtjev predlagatelja daje izjavu iz stavka 2. ovoga članka, odnosno iskazuje procjenu fiskalnog učinka iz stavka 3. ovoga članka na obrascu IPFU i dostavlja ga zajedno s prijedlogom odluke Gradskom uredu za financije na mišljenje.

(6) Nadležno gradsko upravno tijelo dostavit će predlagatelju iz stavka 5. ovoga članka, Stručnoj službi Gradske skupštine i Stručnoj službi gradonačelnika izjavu iz stavka 2. ovoga članka u roku od dva dana od dana dostave zahtjeva predlagatelja, a iskaz o procjeni fiskalnog učinka iz stavka 3. ovoga članka u roku od pet dana od dana dostave zahtjeva predlagatelja."

 

Članak 28.

 

Članak 91.b mijenja se i glasi:

"(1) Predlagatelj odluke dužan je u dopisu kojim predsjedniku Gradske skupštine dostavlja prijedlog odluke i drugi materijal navesti sadrži li ili ne sadrži podatke određenog stupnja tajnosti, poslovnu ili profesionalnu tajnu, odnosno osobne podatke.

(2) Ako prijedlog nije u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, smatrat će se da nije podnesen u skladu s ovim poslovnikom i predsjednik Gradske skupštine neće ga uvrstiti u prijedlog dnevnog reda."

 

Članak 29.

 

U članku 93. stavcima 1. i 4. iza riječi: "ako" dodaje se riječ: "on".

 

Članak 30.

 

U članku 98. stavku 3. iza riječi: "ako" dodaje se riječ: "on".

 

Članak 31.

 

Članak 99. mijenja se i glasi:

"(1) Rasprava o prijedlogu odluke na sjednici Gradske skupštine obuhvaća izlaganje predlagatelja i izvjestitelja radnih tijela, izlaganje gradonačelnika ako on nije predlagatelj, iznošenje stajališta predstavnika klubova gradskih zastupnika, pojedinačne rasprave gradskih zastupnika, završnu riječ predlagatelja i gradonačelnika ako on nije predlagatelj o prijedlogu odluke i o podnesenim amandmanima.

(2) Odlučivanje o prijedlogu odluke na sjednici Gradske skupštine obuhvaća glasovanje o vraćanju prijedloga odluke na doradu, o amandmanima, o prijedlogu odluke i o donošenju zaključka uz predloženu odluku."

 

Članak 32.

 

U članku 102. stavku 2. iza riječi: "ako" dodaje se riječ: "on".

 

Članak 33.

 

U članku 103. stavcima 1. i 2. iza riječi: "ako" dodaje se riječ: "on".

 

Članak 34.

 

U članku 104. stavku 1. iza riječi: "ako" dodaje se riječ: "on".

 

Članak 35.

 

U članku 106. stavku 5. iza riječi: "gradonačelniku ako" dodaje se riječ: "on".

 

Članak 36.

 

Članak 108. briše se.

 

Članak 37.

 

Članak 109. mijenja se i glasi:

"(1) Gradonačelnik je kao jedini ovlašteni predlagatelj dužan utvrditi prijedlog proračuna i podnijeti ga Gradskoj skupštini na donošenje najkasnije do 15. studenoga. Zajedno s prijedlogom proračuna podnose se projekcija proračuna za dvogodišnje razdoblje, prijedlozi programa javnih potreba u Gradu Zagrebu i drugih programa te prijedlog odluke o izvršavanju proračuna.

(2) Poziv za sjednicu Gradske skupštine s prijedlozima iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se gradskim zastupnicima najkasnije dvadeset dana prije održavanja sjednice, ako ovim poslovnikom nije drukčije određeno.

(3) Radna tijela daju svoje primjedbe, prijedloge i mišljenja, mogu tražiti dodatna pojašnjenja i podnositi amandmane, te ih dostavljaju Odboru za financije, kao matičnom radnom tijelu i gradonačelniku, dan nakon održavanja sjednice radnog tijela.

(4) Gradonačelnik je dužan odgovoriti na pitanja, primjedbe i prijedloge radnih tijela te dostaviti tražene podatke i dokumentaciju predsjedniku Gradske skupštine 10 dana prije održavanja sjednice Gradske skupštine.

(5) Predsjednik Gradske skupštine dužan je dostaviti očitovanje gradonačelnika iz stavka 4. ovoga članka gradskim zastupnicima 9 dana prije održavanja sjednice Gradske skupštine."

 

Članak 38.

 

Članci 110., 111. i 112. brišu se.

 

Članak 39.

 

Članak 112.a mijenja se i glasi:

"(1) Gradonačelnik može povući prijedlog proračuna prije glasovanja o proračunu u cjelini.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka gradonačelnik može predložiti novi prijedlog proračuna u roku koji omogućuje njegovo donošenje.

(3) Ako gradonačelnik ne predloži proračun Gradskoj skupštini ili povuče prijedlog prije glasovanja o proračunu u cjelini te ne predloži novi prijedlog proračuna u roku koji omogućuje njegovo donošenje, Vlada Republike Hrvatske imenovat će povjerenika."

 

Članak 40.

 

Iza članka 112.a dodaju se članci 112.b i 112.c koji glase:

 

"Članak 112.b

 

(1) Ako Gradska skupština ne donese proračun prije početka proračunske godine, donosi do 31. prosinca odluku o privremenom financiranju u skladu s posebnim zakonom na prijedlog gradonačelnika ili povjerenika Vlade Republike Hrvatske.

(2) Predlagatelji iz stavka 1. ovoga članka podnose prijedlog odluke o privremenom financiranju u roku koji omogućuje njezino donošenje prije početka proračunske godine.

(3) Prijedlog odluke razmatraju Odbor za financije i Odbor za Statut, Poslovnik i propise.

 

Članak 112.c

 

(1) Amandmani na prijedloge i prijedlozi za izmjene i/ili dopune prijedloga akta iz članka 109. stavka 1. ovog poslovnika u pisanom se obliku upućuju predsjedniku Gradske skupštine, najkasnije pet dana prije sjednice Gradske skupštine.

(2) O podnesenim amandmanima i prijedlozima za izmjene i/ili dopune prijedloga akta iz članka 109. stavka 1. ovog poslovnika gradonačelnik se izjašnjava najkasnije dva dana prije dana održavanja sjednice Gradske skupštine."

 

Članak 41.

 

Članak 113. mijenja se i glasi:

"(1) Na postupak donošenja gradskog proračuna primjenjuju se odredbe ovog poslovnika koje se odnose na postupak donošenja odluka, ako odredbama ovog poglavlja nije drukčije određeno, osim odredbe članka 93. stavka 4. i članka 103. stavka 3. ovog poslovnika.

(2) Na postupak donošenja proračuna sukladno članku 112.a stavku 2. ovog poslovnika ne primjenjuju se odredbe članka 112.c ovog poslovnika.

(3) Poziv i materijal za sjednicu koja je sazvana radi donošenja proračuna sukladno članku 112.a stavku 2. ovog poslovnika, mogu se dostaviti u rokovima kraćim od rokova propisanih člankom 109. stavkom 2. i člankom 135. stavkom 2. ovog poslovnika.

(4) Na postupak donošenja odluke o privremenom financiranju primjenjuju se odredbe ovog poslovnika koje se odnose na postupak donošenja odluka, ako odredbama ovog poglavlja nije drukčije određeno.

(5) Poziv i materijal za sjednicu koja je sazvana radi donošenja odluke o privremenom financiranju sukladno članku 112.b stavku 1. ovog poslovnika, mogu se dostaviti u rokovima kraćim od rokova propisanih člankom 109. stavkom 2. i člankom 135. stavkom 2. ovog poslovnika.

(6) U postupku donošenja proračuna sukladno članku 112.a stavku 2. ovog poslovnika amandmani se mogu podnositi najkasnije dva dana prije održavanja sjednice Gradske skupštine, a u postupku donošenja odluke o privremenom financiranju sukladno članku 112.b stavku 1. ovog poslovnika amandmani se mogu podnositi do zaključivanja rasprave."

 

Članak 42.

 

U članku 115. iza riječi: "skupština" stavlja se zarez.

 

Članak 43.

 

Članak 119. mijenja se i glasi:

"Odluke, drugi opći akti, rješenja i odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske i presude Visokoga upravnog suda Republike Hrvatske što se odnose na ustavnost i zakonitost tih akata, ako se njima ukida, odnosno poništava odluka ili drugi opći akt, ili pojedine njegove odredbe, gradski proračun i projekcija te izmjene i dopune proračuna i projekcije, odluka o privremenom financiranju, polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, programi i planovi razvoja, akti izbora i imenovanja te drugi akti za koje to Gradska skupština odluči, objavljuju se u Službenom glasniku Grada Zagreba."

 

Članak 44.

 

U članku 120. stavku 3. riječi: "prvi dan" zamjenjuju se riječima: "prvog dana".

 

Članak 45.

 

U članku 123. stavak 1. mijenja se i glasi:

"(1) Gradska skupština provodi prethodnu raspravu razmatranjem prijedloga za promjenu Statuta i mišljenja Odbora za Statut, Poslovnik i propise."

U stavku 3. iza riječi: "odluke" stavlja se zarez.

 

Članak 46.

 

U članku 130. stavak 2. mijenja se i glasi:

"(2) Gradska skupština provodi prethodnu raspravu razmatranjem prijedloga za promjenu Poslovnika i mišljenja Odbora za Statut, Poslovnik i propise."

 

Članak 47.

 

U članku 131. stavak 2. mijenja se i glasi:

"(2) Odbor može bez prethodne rasprave predložiti odluku o izmjeni i dopuni Poslovnika radi usklađivanja Poslovnika sa zakonom, Statutom i statutarnom odlukom."

 

Članak 48.

 

U članku 133. stavku 4. iza riječi: "zahtjev" briše se zarez.

 

Članak 49.

 

Članak 140. mijenja se i glasi:

"(1) Nazočnost gradskih zastupnika utvrđuje se elektroničkim potvrđivanjem nazočnosti, na temelju predanih evidencijskih listića, brojanjem, prozivkom ili na drugi način:

1. na početku sjednice;

2. u tijeku sjednice kada predsjednik ocijeni da nije nazočan dovoljan broj gradskih zastupnika za valjano održavanje sjednice i odlučivanje;

3. na zahtjev gradskog zastupnika koji ocijeni da nije nazočan dovoljan broj gradskih zastupnika za valjano održavanje sjednice i odlučivanje.

(2) Nazočnost se elektronički potvrđuje tako da se svaki gradski zastupnik identificira na svom zastupničkom mjestu umetanjem identifikacijske kartice u za to predviđeni uređaj.

(3) Na temelju predanih evidencijskih listića nazočnost se utvrđuje na početku sjednice ako se ne može utvrditi elektroničkim potvrđivanjem nazočnosti.

(4) Prozivku gradskih zastupnika na sjednici obavlja tajnik Gradske skupštine.

(5) Ako gradski zastupnik želi ranije napustiti sjednicu Gradske skupštine, o tome mora izvijestiti predsjednika Gradske skupštine.

(6) Gradski zastupnik, pri izlasku iz dvorane u kojoj se održava sjednica Gradske skupštine, dužan je identifikacijsku karticu predati djelatnicima Stručne službe."

 

Članak 50.

 

Članak 141. mijenja se i glasi:

"(1) Tijekom sjednice predsjednik kluba gradskih zastupnika ili drugi predstavnik kluba može tražiti stanku zbog održavanja sjednice kluba.

(2) Predsjednik kluba gradskih zastupnika ili drugi predstavnik kluba dužan je navesti razloge zbog kojih traži stanku i njezino trajanje u izlaganju ne duljem od dvije minute.

(3) Predsjednik Gradske skupštine dužan je odobriti stanku ako su navedeni razlozi za stanku i njezino trajanje.

(4) Stanka može trajati od deset do trideset minuta.

(5) Tijekom sjednice klubu gradskih zastupnika mogu se odobriti najviše tri stanke.

(6) Nakon stanke predsjednik kluba ili drugi predstavnik kluba može obrazložiti stajalište kluba u izlaganju ne duljem od tri minute.

(7) Na izlaganje iz stavka 2. ovoga članka i obrazloženje iz stavka 6. ovoga članka predsjednika ili drugog predstavnika kluba gradskih zastupnika nije dopuštena replika.

(8) Stanka se ne može odobriti prije utvrđivanja dnevnog reda, osim u slučaju unošenja u dnevni red novog prijedloga za odlučivanje za koji predlagatelj traži hitnost, nakon zaključenja rasprave te za vrijeme postavljanja pitanja i davanja prijedloga."

 

Članak 51.

 

U članku 143. stavku 1. na kraju stavka točka se zamjenjuje zarezom i dodaju se riječi: "ako je prijedlog uvršten u prijedlog dnevnog reda."

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

"(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka predlagatelj na sjednici Gradske skupštine može usmeno povući svoj prijedlog."

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

 

Članak 52.

 

U članku 144. stavku 1. iza riječi: "ako" dodaje se riječ: "on".

 

Članak 53.

 

U članku 145. stavku 6. iza riječi: "članka" stavlja se zarez.

 

Članak 54.

 

Članak 148. mijenja se i glasi:

"(1) Odgovor na postavljeno pitanje daje se, u pravilu, na istoj sjednici. Ako se odgovor ne može dati na istoj sjednici, ili ako je zatražen pisani odgovor, odgovor će se preko gradonačelnika dostaviti predsjedniku Gradske skupštine najkasnije u roku od trideset dana od dana dostave pitanja. Odgovor na postavljeno pitanje dostavlja se svim gradskim zastupnicima.

(2) Odgovor se daje nakon postavljenog pitanja i traje dvije minute.

(3) Gradski zastupnik koji nije zadovoljan odgovorom, može u trajanju do dvije minute tražiti daljnje objašnjenje.

(4) Nakon daljnjeg objašnjenja koje ne može trajati dulje od dvije minute, gradski zastupnik koji je postavio pitanje, ne može više dobiti riječ već može tražiti pisani odgovor.

(5) Odgovor na pitanje koje je postavljeno pročelniku gradskoga upravnog tijela i upravi trgovačkog društva u kojem Grad Zagreb ima većinski udio, može dopuniti gradonačelnik u trajanju do dvije minute.

(6) Gradski zastupnik koji nije postavio pitanje, nema pravo zatražiti riječ da bi izrazio neslaganje s navodima iznesenim u pitanju, odnosno u odgovoru."

 

Članak 55.

 

U članku 149. iza riječi: "predsjednik Gradske skupštine" i riječi: "raspravi", stavlja se zarez, a iza riječi: "kada" dodaje se riječ: "on".

 

Članak 56.

 

Članak 151. mijenja se i glasi:

"(1) Predsjednik daje riječ gradskim zastupnicima redoslijedom kojim su se prijavili.

(2) Gradski zastupnici mogu govoriti s govornice ili preko mikrofona na svom mjestu.

(3) Gradski zastupnik, stojeći, govori sa svog mjesta.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, gradski zastupnik govori s govornice kada govori u ime kluba gradskih zastupnika.

(5) Govornik može govoriti samo o temi o kojoj se raspravlja i prema utvrđenom dnevnom redu.

(6) Gradski zastupnik koji želi govoriti o povredi ovog poslovnika ili utvrđenoga dnevnog reda ima pravo govoriti odmah kada to zatraži, odnosno čim završi govor koji je u tijeku, a zastupnik odmah mora navesti članak Poslovnika o povredi kojeg govori.

(7) U slučaju iz stavka 6. ovoga članka govor ne može trajati dulje od jedne minute.

(8) Predsjednik je nakon iznesenog prigovora iz stavka 6. ovoga članka dužan dati objašnjenje.

(9) Ako gradski zastupnik nije zadovoljan objašnjenjem, o prigovoru se na njegov zahtjev odlučuje bez rasprave."

 

Članak 57.

 

Članak 152. mijenja se i glasi:

"(1) Ako gradski zastupnik zatraži riječ da bi izrazio neslaganje s nečijim govorom, odnosno odgovorio na navod u nečijem izlaganju (dalje u tekstu: replika), predsjednik će mu dati riječ čim završi govor onoga na čiji se govor želi replicirati.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka gradski zastupnik u svom se govoru mora ograničiti na repliku, a njegov govor ne može trajati dulje od dvije minute.

(3) Gradski zastupnik može replicirati samo jedanput, i to na osnovno izlaganje.

(4) Neslaganje s replikom može izraziti samo gradski zastupnik na čiji je govor dana replika i gradski zastupnik na kojega se replika izravno odnosi.

(5) Gradski zastupnik ne može zatražiti riječ da bi replicirao na govor u ime kluba."

 

Članak 58.

 

U članku 154. stavcima 1. i 3. iza riječi: "ako" dodaje se riječ: "on", a riječ: "deset" zamjenjuje se riječju: "osam".

U stavku 2. iza riječi: "ako" dodaje se riječ: "on", a riječi: "pet minuta" zamjenjuju se riječima: "tri minute".

 

Članak 59.

 

U članku 156. točki 1. riječi: "predmetu o kojem" zamjenjuju se riječima: "temi o kojoj".

U točki 4. riječi: "ispravak netočnog navoda," brišu se.

 

Članak 60.

 

U članku 157. stavku 1. iza riječi: "opomena" stavlja se zarez.

 

Članak 61.

 

U članku 161. stavak 2. mijenja se i glasi:

"(2) Na početku rasprave predlagatelj ima pravo obrazložiti usmeno svaki prijedlog, a dužan je to učiniti na zahtjev svakog od nazočnih gradskih zastupnika."

U stavku 4. iza riječi: "zastupnika" stavlja se zarez.

U stavku 6. iza riječi: "ako" dodaje se riječ: "on".

 

Članak 62.

 

U članku 164. stavku 2. točki 2. riječ: "izvršenju" zamjenjuje se riječju: "izvršavanju".

Točka 7. mijenja se i glasi:

"7. raspisivanju lokalnog referenduma sukladno članku 140. stavku 4. Statuta i savjetodavnog referenduma;".

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

"(3) Gradska skupština dvotrećinskom većinom glasova svih gradskih zastupnika odlučuje u slučajevima propisanim zakonom i Statutom."

 

Članak 63.

 

U članku 165. stavku 4. druga rečenica mijenja se i glasi:

"Smatrat će se da je prijedlog povučen ako u roku ne bude podnesen u dorađenu obliku."

 

Članak 64.

 

Članak 171. mijenja se i glasi:

"(1) Javno se glasuje ili dizanjem glasačkog kartona ili poimenično ili elektronički.

(2) Glasovanje dizanjem glasačkog kartona provodi se tako da predsjednik prvo poziva gradske zastupnike da se izjasne tko je 'za' prijedlog, zatim tko je 'protiv' prijedloga, te tko se 'suzdržao' od glasovanja.

(3) Glasovanje dizanjem glasačkog kartona provodi se samo ako sustav za elektroničko glasovanje nije u funkciji ili ako se sjednica održava u prostoru u kojem nema takvog sustava.

(4) Ako se dizanjem glasačkog kartona ne može točno utvrditi rezultat glasovanja, predsjednik će odrediti da se glasuje poimenično.

(5) Poimenično se glasuje tako da gradski zastupnik nakon što je prozvan izjavljuje da glasuje: 'za', 'protiv' ili je 'suzdržan'.

(6) Poimenično se glasuje u slučaju iz stavka 4. ovoga članka te kada to većinom glasova nazočnih gradskih zastupnika odluči Gradska skupština na prijedlog predsjednika, kluba gradskih zastupnika ili jedne trećine gradskih zastupnika.

(7) Ako se poimenično glasuje u postupku izbora u kojem je predloženo dva ili više kandidata, gradski zastupnik glasuje tako da nakon što je prozvan izgovara puno ime i prezime kandidata za kojeg glasuje.

(8) Predsjednik utvrđuje rezultat glasovanja tako da ustanovi koliko je gradskih zastupnika glasovalo 'za' prijedlog, 'protiv' prijedloga i koliko se 'suzdržalo' od glasovanja. Nakon toga predsjednik objavljuje je li prijedlog o kojem se glasovalo prihvaćen ili odbijen.

(9) U rezultat glasovanja iz stavka 8. ovoga članka ubrajaju se samo glasovi gradskih zastupnika koji se u trenutku glasovanja nalaze u klupama predviđenim za gradske zastupnike.

(10) Gradski zastupnik, koji je u dvorani u trenutku glasovanja i nalazi se u klupama predviđenim za gradske zastupnike, a nije glasovao 'za' ni 'protiv' prijedloga niti se izjasnio da se suzdržava od glasovanja, smatra se 'suzdržanim'.

(11) Odredba stavka 10. ovoga članka ne primjenjuje se kada se glasuje elektronički."

 

Članak 65.

 

U članku 177.b stavku 2. riječi: "i dostaviti ga" zamjenjuju se riječima: "te ga dostaviti".

U stavku 5. na kraju stavka briše se točka i dodaju riječi: "i roku za dostavu materijala predsjedniku Gradske skupštine, koji ne može biti kraći od 15 dana."

 

Članak 66.

 

Članak 177.c mijenja se i glasi:

"(1) Predsjednik Gradske skupštine dužan je sazvati tematsku sjednicu Gradske skupštine u roku od petnaest dana od dana primitka materijala za tematsku sjednicu, a sjednica Gradske skupštine mora se održati u roku od 15 dana od dana sazivanja.

(2) Na tematskoj sjednici ne mogu se postavljati pitanja niti davati prijedlozi u smislu članka 147. ovog poslovnika."

 

Članak 67.

 

U članku 178. stavku 1. riječ: "raspravlja" zamjenjuje se riječju: "raspravljaju".

 

Članak 68.

 

U članku 179. stavku 2. riječ: "pismeno" zamjenjuje se riječju: "pisano".

 

Članak 69.

 

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 021-05/18-01/201

URBROJ: 251-01-05-18-21

Zagreb, 24. svibnja 2018.

Predsjednik

Gradske skupštine

dr. sc. Andrija Mikulić, v. r.