Na temelju članka 38

Na temelju članka 38. točke 2. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 20/01 - pročišćeni tekst i 10/04), Gradska skupština Grada Zagreba, na 37. sjednici, 30. studenoga 2004., donijela je

 

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Odluke o javnim priznanjima Grada Zagreba

 

Članak 1.

 

U Odluci o javnim priznanjima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/00, 8/02 i 1/04) u članku 23. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

"Iznimno, u kalendarskoj godini u kojoj se održavaju redovni izbori za Gradsku skupštinu Grada Zagreba, javni se natječaj raspisuje u siječnju."

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6.

 

Članak 2.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 061-01/04-01/8

URBROJ: 251-11-04-04-4

Zagreb, 30. studenoga 2004.

Predsjednica

Gradske skupštine

Morana Paliković Gruden, dipl.polit., v.r.