Na temelju članka 41. točke 2. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16 i 2/18), Gradska skupština Grada Zagreba, na 11. sjednici, 2. svibnja 2018., donijela je

 

ODLUKU

o novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja

 

Članak 1.

 

Ovom se odlukom uređuju uvjeti, način i postupak ostvarivanja novčane pomoći za roditelja odgojitelja (u daljnjem tekstu: novčana pomoć), koju osigurava Grad Zagreb u skladu sa svojom pronatalitetnom politikom.

Izrazi koji se koriste u ovoj odluci, a imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

 

Članak 2.

 

Pod pojmom "roditelj odgojitelj", u smislu ove odluke, smatra se majka ili otac djeteta, udomitelj ili druga osoba kojoj je dijete, temeljem kojeg ostvaruje novčanu pomoć, povjereno na brigu i odgoj odlukom nadležnog tijela, a koja u zajedničkom kućanstvu živi s najmanje troje djece, od kojih najmlađe dijete još nije polaznik osnovnoškolskog programa obrazovanja, a najstarije dijete u trenutku podnošenja zahtjeva nije starije od dvadeset i šest godina života te koja ispunjava i ostale uvjete propisane ovom odlukom.

Iznimno, najstarije dijete može biti starije od dvadeset šest godina života ako ima teži invaliditet (III. stupanj) ili teški invaliditet (IV. stupanj), prema nalazu i mišljenju o težini i vrsti invaliditeta - oštećenju funkcionalnih sposobnosti ili potvrdi iz Registra osoba s invaliditetom.

 

Članak 3.

 

Uz uvjete propisane člankom 2. ove odluke, novčanu pomoć može ostvariti roditelj:

- koji je nezaposlen u vrijeme podnošenja zahtjeva i dalje neprekidno dok prima novčanu pomoć;

- koji kao državljanin Republike Hrvatske ima neprekidno prijavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu od najmanje pet godina neposredno prije podnošenja zahtjeva i dalje neprekidno dok prima novčanu pomoć;

- čija djeca imaju prebivalište u Gradu Zagrebu u vrijeme podnošenja zahtjeva i dalje neprekidno dok prima novčanu pomoć;

- ako drugi roditelj djeteta za koje se podnosi zahtjev za novčanu pomoć, ima prijavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu ili ako je drugi roditelj stranac s privremenim ili stalnim boravkom u Gradu Zagrebu, u vrijeme podnošenja zahtjeva i dalje neprekidno dok prima novčanu pomoć;

- čija su školska djeca upisana u osnovnu školu na području Grada Zagreba ili Zagrebačke županije;

- čija djeca nisu upisana u redovni program predškolskog odgoja i obrazovanja.

Iznimno, dijete za koje se podnosi zahtjev, može biti polaznik redovnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja, ako je roditelj podnositelj zahtjeva osoba teškog invaliditeta (IV. stupnja), s oštećenjem sluha, oštećenjem govora, oštećenjem sluha i govora te oštećenjem vida, a prema nalazu i mišljenju o težini i vrsti invaliditeta - oštećenju funkcionalnih sposobnosti ili potvrdi iz Registra osoba s invaliditetom. Iznimno, dijete ili djeca roditelja podnositelja zahtjeva mogu biti polaznici posebnoga rehabilitacijskog programa u posebnim ustanovama s programom koji je verificiralo nadležno ministarstvo za djecu s teškoćama u razvoju.

U slučaju da uvjete za korištenje novčane pomoći iz ove odluke ispunjava više osoba iz članka 2. ove odluke, novčanu pomoć ostvarit će osoba koja priloži pisanu suglasnost druge osobe koja bi mogla ostvariti novčanu pomoć za istu djecu.

 

Članak 4.

 

Novčana pomoć ne može se ostvariti ako:

- je roditelj podnositelj zahtjeva korisnik novčane naknade kao nezaposlena osoba;

- je roditelj podnositelj zahtjeva obveznik plaćanja doprinosa za mirovinsko osiguranje;

- je roditelj podnositelj zahtjeva korisnik rodiljne naknade;

- je roditelj podnositelj zahtjeva korisnik mirovine;

- bilo koji od roditelja ima evidentiran privremeni odlazak iz Republike Hrvatske.

 

Članak 5.

 

Sredstva pomoći iz ove odluke osigurat će se u proračunu Grada Zagreba.

Novčana pomoć se isplaćuje mjesečno, a iznosi 65% prosječne bruto plaće djelatnika u gospodarstvu Grada Zagreba za razdoblje I.-VIII. mjesec prethodne godine.

 

Članak 6.

 

Zahtjev za ostvarivanje novčane pomoći podnosi se gradskome upravnom tijelu nadležnom za provedbu mjera populacijske politike (u daljnjem tekstu: nadležno gradsko upravno tijelo).

Novčana pomoć ostvaruje se od prvog dana idućeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva.

Dokazi potrebni za rješavanje o novčanoj pomoći, dostavljaju se u izvorniku ili u preslici uz predočenje izvornika.

Nadležno gradsko upravno tijelo zaključkom odlučuje o novčanoj pomoći u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Novčanu pomoć može ostvariti samo jedan od roditelja za zajedničku djecu iz zajedničkog kućanstva.

 

Članak 7.

 

Novčana pomoć prestaje:

- posljednjeg dana u mjesecu u kojem je dijete temeljem kojeg je ostvarena novčana pomoć navršilo petnaest godina;

- posljednjeg dana u mjesecu u kojem je odjavljeno prebivalište ili u kojem je evidentiran privremeni odlazak iz Republike Hrvatske bilo kojeg roditelja ili djeteta za koje se ostvaruje novčana pomoć, odnosno posljednjeg dana u mjesecu u kojem je prestao privremeni ili stalni boravak roditelju strancu u Gradu Zagrebu;

- posljednjeg dana u mjesecu u kojem se promijenio broj djece u zajedničkom kućanstvu u smislu članka 3. ove odluke;

- posljednjeg dana u mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za prestankom novčane pomoći od strane korisnika;

- posljednjeg dana u mjesecu u kojem su dijete za koje je ostvarena novčana pomoć ili ostala djeca, upisana u redovni program predškolskog odgoja i obrazovanja;

- posljednjeg dana u mjesecu u kojem su dijete za koje je ostvarena novčana pomoć ili ostala djeca, ispisana iz osnovne škole na području Grada Zagreba ili Zagrebačke županije;

- posljednjeg dana u mjesecu u kojem roditelj odgojitelj prima novčanu naknadu s osnove nezaposlenosti, rodiljnog dopusta ili je obveznik plaćanja mirovinskog osiguranja ili je korisnik mirovine;

- posljednjeg dana u mjesecu u kojem se navršava šest mjeseci od kada je preminulo dijete temeljem kojeg je ostvarena novčana pomoć ili jedno od ostale djece iz zajedničkog kućanstva roditelja odgojitelja;

- danom zasnivanja radnog odnosa roditelja odgojitelja.

O prestanku novčane pomoći iz ovoga članka nadležno gradsko upravno tijelo odlučit će po službenoj dužnosti.

Iznimno od stavka 1. alineje 2. ovoga članka, novčana pomoć ne prestaje korisniku kojem su djeca dodijeljena na brigu i skrb u slučaju razvoda braka ili prestanka izvanbračne zajednice.

 

Članak 8.

 

Korisnik novčane pomoć dužan je nadležnome gradskom upravnom tijelu prijaviti promjenu osobnih podataka roditelja i djece te drugih činjenica koje bi utjecale na isplatu, u roku od 15 dana od dana nastanka promjene.

Korisnik iz stavka 1. ovog članka dužan je vratiti primljene nepripadajuće novčane iznose koje je primio na temelju ove odluke. U suprotnome, nadležno gradsko upravno tijelo će povrat nepripadajućih novčanih iznosa ostvariti tužbom pred nadležnim sudom.

 

Članak 9.

 

Nadležno gradsko upravno tijelo će provjeravati osobne podatke roditelja i djece te druge činjenice koje bi utjecale na isplatu za sve vrijeme ostvarivanja novčane pomoći.

Ako nadležno gradsko upravno tijelo utvrdi promjene činjenica iz stavka 1. ovoga članka u vezi s isplatom novčane pomoći, privremeno će obustaviti isplatu novčane pomoći do povjere svih činjenica iz stavka 1. ovoga članka.

 

Članak 10.

 

Prigovor na zaključke iz članaka 6. i 7. ove odluke podnosi se gradonačelniku Grada Zagreba u roku od 8 dana od dostave zaključka, preko nadležnoga gradskoga upravnog tijela.

Gradonačelnikova odluka o prigovoru je konačna.

 

Članak 11.

 

Roditeljima odgojiteljima koji su novčanu pomoć ostvarili do stupanja na snagu ove odluke, uskladit će se mjesečni novčani iznosi s iznosima iz članka 5. ove odluke.

 

Članak 12.

 

Postupci koji su započeti prema odredbama Odluke o novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/16 i 19/16), a do stupanja na snagu ove odluke nisu dovršeni, bit će dovršeni prema odredbama te odluke.

 

Članak 13.

 

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/16 i 19/16).

 

Članak 14.

 

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 021-05/18-01/163

URBROJ: 251-01-05-18-9

Zagreb, 2. svibnja 2018.

Predsjednik

Gradske skupštine

dr. sc. Andrija Mikulić, v. r.