Na temelju članka 38

Na temelju članka 38. stavka 2. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09 i 10/10), Gradska skupština Grada Zagreba, na 23. sjednici, 29. ožujka 2011., donijela je

 

ODLUKU

o dopuni Odluke o načinu upravljanja i korištenja športskih građevina u vlasništvu Grada Zagreba

 

Članak 1.

 

U Odluci o načinu upravljanja i korištenja športskih građevina u vlasništvu Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/10 i 12/10) u članku 2. stavku 2. u Kategorizaciji športskih građevina u vlasništvu Grada Zagreba, u V. kategoriji, iza riječi: "155. Tenisko igralište 'Dubravkin put', Dubravkin put bb" dodaju se riječi: "156. Malonogometno igralište 'Malešnica', Zagreb, Alićeva bb".

 

Članak 2.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 021-05/11-01/113

URBROJ: 251-01-06-11-4

Zagreb, 29. ožujka 2011.

Predsjednik

Gradske skupštine

Boris Šprem, v.r.