Na temelju članaka 27

Na temelju članaka 27. i 38. točke 2. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05 i 2/06), Gradska skupština Grada Zagreba, na 20. sjednici, 21. prosinca 2006., donijela je

 

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Zagreba

 

Članak 1.

 

U Odluci o javnim priznanjima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/00, 8/02, 1/04 i 20/04) u članku 3. dodaje se nova točka 3. koja glasi:

"3. Nagrada Zagrepčanka godine,".

Dosadašnje točke od 3. do 6. postaju točke od 4. do 7.

 

Članak 2.

 

Iza članka 5. dodaje se novi članak 5.a koji glasi:

"Članak 5.a

Nagrada Zagrepčanka godine dodjeljuje se građankama Grada Zagreba koje su svojim djelovanjem znatno pridonijele afirmaciji žena u društvu i u javnosti, afirmaciji ženskih ljudskih prava i ravnopravnosti spolova te postigle prepoznatljive rezultate na podizanju kvalitete života žena u Gradu Zagrebu s gospodarstvenog, socijalnog, humanitarnog i drugog stajališta."

 

Članak 3.

 

U članku 11. stavku 1. iza riječi: "Nagrade Grada Zagreba" stavlja se zarez i dodaju riječi: "o dodjeli Nagrade Zagrepčanka godine".

 

Članak 4.

 

U članku 13. iza riječi: "Nagrade Grada Zagreba" stavlja se zarez i dodaju riječi: "za dodjelu Nagrade Zagrepčanka godine".

 

Članak 5.

 

U članku 15. stavak 1. mijenja se i glasi:

"Radi razmatranja prijedloga za dodjelu Nagrade Grada Zagreba, odnosno Nagrade Zagrepčanka godine, Odbor može osnovati stručne radne skupine."

 

Članak 6.

 

Iza članka 22. dodaje se članak 22.a koji glasi:

"Članak 22.a

Nagrada Zagrepčanka godine dodjeljuje se svake godine jednoj građanki Grada Zagreba za izniman doprinos afirmaciji žena u društvu, posebno uspješno djelovanje na promociji ženskih ljudskih prava i ravnopravnosti spolova te prepoznatljive rezultate u podizanju kvalitete života žena u Gradu Zagrebu.

Nagrada Zagrepčanka godine dodjeljuje se na Međunarodni dan žena, 8. ožujka.

Nagrada Zagrepčanka godine dodjeljuje se u obliku priznanja i u novčanom iznosu visinu kojega određuje Odbor."

 

Članak 7.

 

Iza članka 23. dodaje se članak 23.a koji glasi:

"Članak 23.a

Postupak za dodjelu Nagrade Zagrepčanka godine pokreće, svake godine, Odbor raspisivanjem javnog natječaja.

Natječaj se objavljuje u dnevnim novinama koje odredi Odbor.

Javni se natječaj raspisuje u prosincu i traje najmanje 20 dana.

Prijedlog, odnosno kandidatura, za dodjelu Nagrade Zagrepčanka godine mora sadržavati:

- ime, prezime i adresu kandidatkinje;

- životopis;

- potvrdu o prebivalištu;

- obrazloženje prijedloga;

- raspoloživu dokumentaciju."

 

Članak 8.

 

Iza članka 24. dodaje se članak 24.a koji glasi:

"Članak 24.a

Kriteriji za dodjelu Nagrade Zagrepčanka godine su:

- izniman doprinos u praktičnom i teorijskom radu na afirmaciji žena u društvu (javnom, političkom, kulturnom i gospodarskom);

- posebno uspješno djelovanje na promociji ženskih ljudskih prava i ravnopravnosti spolova u okviru ljudskih prava te senzibiliziranju javnosti za probleme koji su zapreka razvijanju solidarnosti i ravnopravnih odnosa spolova u svim segmentima života;

- značajni rezultati u podizanju kvalitete života žena u Gradu Zagrebu s gospodarskog, socijalnog, humanitarnog i drugog stajališta."

 

Članak 9.

 

U članku 25. stavku 1. iza riječi: "Nagrade Grada Zagreba" dodaju se riječi: "odnosno prijedlog kandidatkinje za dodjelu Nagrade Zagrepčanka godine".

 

Članak 10.

 

U članku 26. stavku 1. briše se riječ: "odnosno", a iza riječi: "Nagrade Grada Zagreba" dodaju se riječi: "odnosno o dodjeli Nagrade Zagrepčanka godine,".

 

Članak 11.

 

U članku 34. stavak 2. mijenja se i glasi:

"Poslove iz stavka 1. ovoga članka za javna priznanja koja dodjeljuje Gradsko poglavarstvo obavlja Stručna služba Gradskog poglavarstva, a za javna priznanja koja dodjeljuje gradonačelnik Ured gradonačelnika."

 

Članak 12.

 

Ova odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 061-01/06-01/3

URBROJ: 251-01-04-06-7

Zagreb, 21. prosinca 2006.

Predsjednica

Gradske skupštine

Mr.sc. Tatjana Holjevac, v.r.