Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 30/94, 68/98, 61/00 i 32/02) i članka 38. točke 5. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 20/01 - pročišćeni tekst), Gradska skupština Grada Zagreba, na 13. sjednici, 26. rujna 2002. godine, donijela je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba

Članak 1.

            U Odluci o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/01), u članku 3. stavku 1. točki C. - Sastavni dijelovi Prostornog plana su elaborati: pod 1. iza riječi "prosinac 2002.)" briše se točka zarez i dodaju se riječi "za područja 68 naselja;".
            Iza točke C. istog članka dodaje se nova točka D. koja glasi:

"D. Prilog Prostornom planu su elaborati:
1. GUP Grada Zagreba - Konzervatorska podloga, Knjiga 1. Opći i posebni uvjeti zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara, Knjiga 2. Zaštićeni i evidentirani dijelovi prirode s mjerama zaštite i uređenja (Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode, Zagreb, prosinac 2001).
2. GUP Sesvete - I. Konzervatorska podloga, - Nepokretna kulturna dobra, II. Evidentirani dijelovi prirode s uvjetima uređenja i korištenja (Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode, Zagreb 2001.)."
Članak 2.

            U članku 6. točki 1.1. stavak 2. mijenja se i glasi:
            "U građevinskim područjima 68 naselja, granice između prostora namjena, korištenja, uređenja i zaštite prostora očitavaju se u skladu s mjerilima u kojima se prikazuju:
            A. mjerilo 1:25.000;
            B. mjerilo 1:5.000
i grafičkim točnostima koje iz toga proizlaze."

Članak 3.

            U članku 7. u točki 2.1.3. - Zahvati u prostoru unutar Parka prirode Medvednica mijenja se podtočka (1.) i glasi:
"(1.) Planom je građevinsko područje Grada Zagreba unutar područja Parka prirode Medvednica razgraničeno na izgrađeni i neizgrađeni dio koji se ovim planom određuje kao negradivi.

Prostori iz prethodnog odlomka uređuju se u skladu sa sljedećim načelima:
            - očuvanje krajobraznih vrijednosti i obilježja karakterističnih za ovaj dio Parka prirode;
            - očuvanje i unapređivanje elemenata koji formiraju identitet pojedinih izgrađenih prostora i njihovoga neizgrađenoga krajobraznog okruženja;
            - prilagođavanje gabarita i arhitektonskog oblikovanja građevina i uređenja građevnih čestica krajobraznim vrijednostima prostora;
            - očuvanje graditeljskog nasljeđa, posebno središta starih sela;
            - afirmacija javnih i društvenih sadržaja i prostora, te podizanje komunalnog standarda intervencijama prilagođenim vrijednostima prostora.

            Izgrađeni dio građevinskog područja obnavljat će se i dovršavati gradnjom individualnih stambenih građevina, pratećih javnih i društvenih sadržaja, osiguranjem manjih javnih zelenih površina, te rekonstrukcijom postojeće i gradnjom nove prometne i druge infrastrukture.

            Individualna stambena građevina može biti najviše jednoetažna, uz mogućnost gradnje podruma i potkrovlja, veličina novoformirane građevne čestice ne može biti manja od 800m2, a ukupna izgrađenost građevne čestice može biti najviše 20%.

            Iznimno, na izgrađenom dijelu građevinskog područja neposredno uz granicu Parka prirode Medvednica, može se omogućiti gradnja dvoetažnih individualnih stambenih građevina, uz mogućnost gradnje podruma i potkrovlja, tako da veličina novoformirane građevne čestice nije manja od 600m2, a ukupna izgrađenost građevne čestice nije više od 30%.

            Neizgrađeni dio građevinskog područja iz odlomka 1. ove točke određuje se negradivim dijelom koji će se uređivati kao javne zelene površine (javni park, park-šume), zaštitne zelene površine i sportsko-rekreacijske namjene bez gradnje.

            Iznimno u negradivom dijelu mogu se osigurati neophodni prostori za gradnju i rekonstrukciju prometne i druge infrastrukture.

            Iznimno od odlomka 1. ove točke Generalnim urbanističkim planom Grada Zagreba može se površina negradivog dijela smanjiti za 0,5% od izgrađenog dijela građevinskog područja Grada Zagreba unutar područja Parka prirode Medvednica pri čemu se takva površina uređuje na način određen za izgrađeni dio iz odlomka 3., 4. i 5. ove točke."

Članak 4.

            U članku 8. točki 3. - Uvjeti smještaja gospodarskih sadržaja u prostoru, četvrti odlomak zamjenjuje se novim odlomcima četvrtim, petim i šestim koji glase:

            "Planom su unutar granica područja za koja se izrađuju generalni urbanistički planovi načelno utvrđene značajnije površine gospodarskih sadržaja što su označene na kartografskom prikazu kao zone mješovite gospodarske namjene, te značajniji pojedinačni gospodarski sadržaji što su označeni simbolom.

            Prostorni obuhvat zona mješovite gospodarske namjene određenih simbolom, te detaljnija namjena, tipologija i način gradnje svih sadržaja iz četvrtog odlomka odredit će se generalnim urbanističkim planovima.

            U rubnim dijelovima zona mješovite gospodarske namjene, mogu se generalnim urbanističkim planovima odrediti prostori za sadržaje mješovite namjene, mješovite - pretežito stambene namjene i mješovite - pretežito poslovne namjene ako se radi o restrukturiranju postojećih industrijsko-proizvodnih kompleksa."

            Dosadašnji odlomci peti, šesti i sedmi postaju odlomci sedmi, osmi i deveti.

Članak 5.

            U članku 10. točki 5. Uvjeti (funkcionalni, prostorni, ekološki) utvrđivanja koridora ili trasa i površina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava u prostoru, u drugom odlomku iza riječi "prikazani su" dodaje se riječ "načelno".

            U točki 5.1.1. istog članka - Koridori javnih cesta i željezničkih pruga u drugom odlomku podtočke (2) iza riječi "u građevinskim područjima" dodaje se broj "68".

Članak 6.

            U članku 11. točki 6.2.1. - Povijesna urbana cjelina Grada Zagreba i povijesna jezgra Sesveta, prvi odlomak zamjenjuje se novim odlomcima i prvim i drugim koji glase:

            "Očuvanje povijesnih središta župa, sela i zaselaka provodi se u skladu s Konzervatorskom podlogom - Knjiga 1. Nepokretna kulturna dobra, Knjiga 2. Zaštićeni dijelovi prirode, što su sastavni dio Prostornog plana.

            Očuvanje povijesnih cjelina Grada Zagreba i povijesne jezgre Sesveta, provodi se u skladu s mjerama zaštite propisanim odredbama odluka o donošenju generalnih urbanističkih planova, te u elaboratima GUP-a Grada Zagreba - Konzervatorska podloga, Knjiga 1. Opći i posebni uvjeti zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara, Knjiga 2. Zaštićeni i evidentirani dijelovi prirode s mjerama zaštite i uređenja, te GUP Sesvete I. Konzervatorska podloga, - Nepokretna kulturna dobra, II. Evidentirani dijelovi prirode s uvjetima uređenja i korištenja, što su prilog Prostornom planu."

            Dosadašnji odlomci drugi i treći postaju odlomci treći i četvrti.

Članak 7.

            U članku 12. točki 7. - Mjere zaštite prirodnih vrijednosti i posebnosti i kulturno - povijesnih cjelina, drugi odlomak mijenja se i glasi:

            "Prirodne vrijednosti i posebnosti, područja posebnih ograničenja u korištenju, te kulturno-povijesne cjeline prikazane su na kartografskom prikazu 3. "Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora" u mjerilu 1:25.000, na kartografskom prikazu "Građevinska područja naselja" u mjerilu 1:5.000, u elaboratu Konzervatorska podloga - Knjiga 1. Nepokretna kulturna dobra, Knjiga 2. Zaštićeni dijelovi prirode, što su sastavni dio Prostornoga plana, te u elaboratu GUP Grada Zagreba - Konzervatorska podloga, Knjiga 1. Opći i posebni uvjeti zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara, Knjiga 2. Zaštićeni i evidentirani dijelovi prirode s mjerama zaštite i uređenja i u elaboratu GUP Sesvete I. Konzervatorska podloga, - Nepokretna kulturna dobra, II. Evidentirani dijelovi prirode s uvjetima uređenja i korištenja, što su prilog Prostornom planu."
            Iza drugog odlomka dodaje se odlomak treći i glasi:

            "Popis i granice prirodnih vrijednosti kulturno-povijesnih objekata i cjelina što se nalaze unutar obuhvata generalnih urbanističkih planova Zagreba i Sesveta u Prostornom planu su navedeni sukladno razini detaljnosti plana, te se u provedbi postupa prema mjerama zaštite propisanim odredbama odluka o donošenju generalnih urbanističkih planova."

            U točki 7.1.2. - Drugi vrijedni dijelovi prirode - krajobrazne vrijednosti, stavak 3. se briše.

            U točki 7.1.2. u trećem odlomku podtočke 3. iza riječi "temeljnom namjenom", dodaju se riječi: "detaljnijim odrednicama generalnih urbanističkih planova, te odredbom članka 15. točke 10.4.1. ove odluke sukladno odredbama ovog plana."

Članak 8.

            Članak 16. se briše.
            Dosadašnji članci 17. do 26. postaju člancima 16. do 25.

Članak 9.

            Tekstualni dio Prostornoga plana Grada Zagreba sadržan u elaboratu "Prostorni plan Grada Zagreba" mijenja se i dopunjuje u skladu s odredbama ove odluke u knjizi Plan prostornog uređenja, Odredbe za provođenje (2. dio) i to:
            U poglavlju II. Odredbe za provođenje tako da se:
            - točka 1.1. mijenja;
            - u točki 2.1.3. mijenja podtočka (1.);
            - u točki 3. četvrti odlomak zamjenjuje novim odlomcima četvrtim, petim i šestim;
            - u točki 5. dopunjuje drugi odlomak;
            - u točki 5.1.1. dopunjuje drugi odlomak podtočke (2.);
            - u točki 6.2.1. prvi odlomak zamjenjuje novim odlomcima prvim i drugim;
            - u točki 7. mijenja drugi odlomak, a iza njega dodaje novi treći odlomak;
            - u točki 7.1.2. briše se treći odlomak;
            - u točki 7.1.2. dopunjuje treći odlomak podtočke (3.);
            U točki 5. "Literatura i izvori" tako da se podtočka V. "Drugi dokumenti i studije" dopunjuje.

Članak 10.

            Ova odluka stupa na snagu osmog dana od objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

KLASA: 350-07/02-01/11
URBROJ: 251-11-04-02-10
Zagreb, 26. rujna 2002.
Predsjednica
Gradske skupštine
Morana Paliković Gruden, dipl.polit., v.r.