Na temelju članka 7. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15 i 37/21) i članka 41. točke 6. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18, 3/20, 3/21 i 11/21 - pročišćeni tekst), Gradska skupština Grada Zagreba, na 6. sjednici, 9. prosinca 2021., donijela je

 

PROGRAM

financiranja udruga iz područja sustava civilne zaštite u 2022.

 

I. UVOD

 

Financiranje udruga uređeno je Zakonom o udrugama (Narodne novine 74/14, 70/17 i 98/19) i Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15 i 37/21; u daljnjem tekstu: Uredba).

Uredbom su utvrđeni osnovni standardi planiranja i provedbe financiranja, praćenja i vrednovanja financiranja i izvještavanja te kriteriji, mjerila i postupci financiranja udruga iz javnih izvora koje moraju primjenjivati davatelji sredstava iz državnog proračuna i drugih javnih izvora, a na odgovarajući način i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Sukladno Uredbi, temeljni dokumenti planiranja financiranja su programi financiranja udruga za proračunsku godinu kojima se utvrđuju prioriteti financiranja unutar područja od interesa za Grad Zagreb, a na temelju procjene potreba u određenom području i mjera za ostvarivanje ciljeva iz strateških dokumenata Grada Zagreba i Republike Hrvatske za provedbu kojih je odgovoran Grad Zagreb.

Područja od interesa za Grad Zagreb navedena su u Pravilniku o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/19 i 18/21; u daljnjem tekstu: Pravilnik), a to su: zaštita potrošača, promicanje ljudskih prava, mladi ili udruge za mlade, zaštita životinja, poljoprivreda, šumarstvo i lovstvo, sustav civilne zaštite, održiva energetska politika te suzbijanje posljedica klimatskih promjena i prilagodbe tim promjenama, zaštita okoliša i održivog razvoja, međugradska i međunarodna suradnja, branitelji iz Domovinskog rata i njihove obitelji, borci II. svjetskog rata i civilni invalidi rata, područje od socijalnog i humanitarnog značenja, pružanje socijalnih usluga, prevencija neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži, područje od socijalnog i humanitarnog značenja za unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom, zaštita zdravlja, zatim obrazovanje, predškolski odgoj, kultura i tehnička kultura, sport, promicanje poduzetništva i obrta, promocija inovatorstva na hrvatskom i međunarodnom tržištu i razvoj turizma.

Ovim se programom utvrđuju prioriteti financiranja na godišnjoj razini i kriteriji za procjenu projekata i programa koji se prijavljuju na javni natječaj za financiranje udruga iz sustava civilne zaštite.

 

II. CILJEVI I PRIORITETI FINANCIRANJA

 

Referentni okvir za ciljeve i prioritete financiranja u području sustava civilne zaštite su propisi te nacionalni i gradski strateški dokumenti koji se odnose na sustav civilne zaštite.

Prioriteti financiranja udruga u području sustava civilne zaštite utvrđuju se za 2022. na temelju procjene potreba u ovom području i mjera za ostvarivanje ciljeva za provedbu kojih je odgovoran Grad Zagreb na temelju relevantnih važećih dokumenata koji se odnose na predmetno područje, posebice:

-   Procjena rizika od velikih nesreća za područje Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/19).

 

Cilj financiranja udruga iz područja sustava civilne zaštite je:

-   učinkovit sustav civilne zaštite i zaštite od požara.

 

U skladu s postavljenim ciljevima, prioriteti financiranja su:

1.   Jačanje kapaciteta udruga koje sudjeluju u sustavu civilne zaštite;

2.   Nabava opreme za hitne situacije za udruge koje sudjeluju u sustavu civilne zaštite;

3.   Izrada studija o rizicima od prirodnih nepogoda i velikih nesreća;

4.   Razvoj i primjena novih tehnika i tehnologija u sustavu CZ-a i zaštite od požara;

5.   Povećanje i implementacija međuresorne suradnje, razmjena mišljenja i primjera korištenja opreme, tehnike i tehnologije u zaštiti i spašavanju;

6.   Pružanje psihološke pomoći tijekom i nakon velikih nesreća i katastrofa;

7.   Razvoj i primjena novih metodologija upravljanja rizicima od katastrofa na području Grada Zagreba.

 

III. POSTUPAK FINANCIRANJA

 

Postupak financiranja udruga iz proračuna Grada Zagreba, sukladno Uredbi, uređen je Pravilnikom.

Financiranje u 2022. provodi se na temelju javnog natječaja i izravnom dodjelom.

U roku od 30 dana od dana donošenja Proračuna Grada Zagreba za 2022. gradonačelnik Grada Zagreba utvrđuje i objavljuje na internetskoj stranici Grada Zagreba godišnji plan raspisivanja javnih natječaja na temelju kojih se provodi financiranje udruga. Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja sadrži podatke o davatelju financijskih sredstava, podatke o prioritetima financiranja iz ovoga programa, nazivu i planiranom vremenu objave, ukupnom iznosu raspoloživih sredstava, rasponu sredstava namijenjenom za financiranje pojedinog programa, projekta i jednokratne aktivnosti, očekivanom broju programa, projekata i aktivnosti koji će se ugovoriti za financiranje te o načinu raspodjele raspoloživih sredstava.

Postupak financiranja na odgovarajući se način primjenjuje i u odnosu na druge organizacije civilnog društva kada su one, u skladu s uvjetima javnog natječaja, prihvatljivi prijavitelji, odnosno partneri.

Javni natječaj za dodjelu financijskih potpora udrugama iz područja sustava civilne zaštite raspisuje se za sufinanciranje aktivnosti prema prioritetima financiranja iz točke II. ovoga programa.

Bez objavljivanja javnog natječaja financijska sredstva dodjeljuju se izravno samo iznimno i u slučajevima određenima člankom 6. Pravilnika.

Sa svim udrugama kojima su odobrena financijska sredstva Grad Zagreb sklapa ugovor o financiranju, sadržaj kojega je propisan Pravilnikom.

 

IV. KRITERIJI ZA PROCJENU PROJEKTA I PROGRAMA PRIJAVLJENIH NA JAVNI NATJEČAJ

 

Program i projekt prijavljen na javni natječaj procjenjuje i boduje Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata prema kriterijima.

Opći kriteriji i bodovi za procjenu projekta i programa su:

-   usklađenost ciljeva programa i projekta s ciljevima i prioritetnim područjima strateških dokumenata iz područja javnog natječaja za koje je projekt prijavljen (0 - 10 bodova);

-   kvaliteta i sadržajna inovativnost prijavljenog programa i projekta (0 - 5 bodova);

-   kvaliteta dosadašnjeg rada, uspjesi i iskustvo u provođenju programa i projekta udruge (0 - 5 bodova);

-   neposredna društvena korist za lokalnu zajednicu te doprinos razvoju civilnog društva (0 - 50 bodova);

-   financijska, organizacijska i stručna sposobnost za provedbu programa i projekta (0 - 10 bodova);

-   realan odnos troškova i očekivanih rezultata programa i projekta (0 - 5 bodova);

-   procjena proračuna programa i projekta (0 - 5 bodova);

-   održivost programa i projekta (0 - 5 bodova);

-   referencije u provođenju programa i projekata Europske unije (0 - 5 bodova).

Posebni kriteriji i bodovi za procjenu projekta i programa su:

-   povezanost i suradnja sa srodnim udrugama te drugim organizacijama i službama iz sustava civilne zaštite u svrhu provedbe programa/projekta (0 - 5 bodova);

-   uključenje i rad volontera u programu te jasno definiran plan rada volontera tijekom provedbe programa (0 - 5 bodova);

-   širenje svijesti o važnosti sudjelovanja građana u provedbi mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite (0 - 5 bodova).

 

Programi/projekti udruga koji prilikom postupka procjenjivanja ne ostvare minimalno 70 bodova neće se financirati.

 

V. SREDSTVA ZA FINANCIRANJE UDRUGA

 

Za financiranje udruga iz područja sustava civilne zaštite sredstva su planirana u Proračunu Grada Zagreba za 2022. godinu u Razdjelu 005 Gradski ured za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost, Glava 01 Gradski ured za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost, Program 1705. Zaštita i spašavanje za Grad Zagreb, Aktivnost A170503 Sudjelovanje udruga u sustavu civilne zaštite.

Sredstva osigurana u Proračunu Grada Zagreba za 2022. za područje sustava civilne zaštite rasporedit će se aktom o načinu raspodjele raspoloživih proračunskih sredstava koji donosi gradonačelnik Grada Zagreba na prijedlog gradskoga upravnog tijela u djelokrugu kojega je sustav civilne zaštite.

 

KLASA: 400-06/21-01/137

URBROJ: 251-01-03-21-53

Zagreb, 9. prosinca 2021.

Predsjednik

Gradske skupštine

Joško Klisović, v. r.