Na temelju članka 25. stavka 8. i članka 49. stavka 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine 20/18, 115/18 i 98/19) i članka 41. točke 6. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18, 3/20, 3/21 i 11/21 - pročišćeni tekst), Gradska skupština Grada Zagreba, na 6. sjednici, 9. prosinca 2021., donosi

 

PROGRAM

korištenja sredstava od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta i sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Zagreba za 2022.

 

I.

 

Program korištenja sredstava od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta i sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Zagreba za 2022. planski je dokument kojim se raspoređuju sredstva ostvarena od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe te sredstva ostvarena od zakupa i privremenog korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Zagreba za 2022. sukladno namjeni definiranoj Zakonom o poljoprivrednom zemljištu.

 

II.

 

Ukupni iznos sredstava ostvarenih od naknada iz točke I. ovog programa planira se u iznosu od 775.000,00 kuna, a sačinjavaju ga:

1. planirana sredstva ostvarena od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 200.000,00 kuna;

2. planirana sredstva ostvarena od zakupa i privremenog korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Zagreba u iznosu od 575.000,00 kuna.

 

III.

 

Ukupno planirana sredstva raspoređuju se za sljedeće namjene:

 

1. Sredstva ostvarena od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta

- sredstva ostvarena u visini od 200.000,00 kuna namijenjena su za privođenje funkciji i povećanje vrijednosti poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Zagreba odnosno za održavanje poljoprivrednog zemljišta pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju do trenutka davanja u zakup ili drugog oblika raspolaganja.

 

2. Sredstva ostvarena od zakupa i privremenog korištenja poljoprivrednog zemljišta

- sredstva ostvarena u visini od 575.000,00 kuna namijenjena su za subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima za provedbu investicijskih poduzetničkih planova, zagrebačkim poljoprivrednicima za potporu investicijskim ulaganjima s prednošću za mlade i ekološke poljoprivrednike koji ulažu u ekološke, biodinamičke, permakulturne, regenerativne oblike poljoprivredne proizvodnje u sektoru povrtlarstva, gljivarstva, ljekovitog bilja i cvjećarstva, voćarstva i stočarstva radi usmjeravanja u dohodovnije oblike proizvodnje uz povećanje njihove konkurentnosti dodatnim ulaganjima u znanje i poboljšanje kompetencija.

 

IV.

 

Gradsko upravno tijelo nadležno za poljoprivredu podnosi godišnje izvješće o ostvarivanju ovog programa Ministarstvu poljoprivrede do 31. ožujka 2023.

 

V.

 

Ovaj će program biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 400-06/21-01/137

URBROJ: 251-01-03-21-40

Zagreb, 9. prosinca 2021.

Predsjednik

Gradske skupštine

Joško Klisović, v. r.