Na temelju članka 17. stavka 1. alineje 3. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 82/15 i 118/18), članka 47. stavka 1. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja (Narodne novine 49/17) i članka 41. točke 33. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18 i 3/20), Gradska skupština Grada Zagreba, na 32. sjednici, 19. ožujka 2020., donijela je

 

ODLUKU

o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Zagreba

 

Članak 1.

 

Ovom se odlukom određuju pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Zagreba, njihove zadaće i kapaciteti, s ciljem pripremanja i organiziranja provedbe mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite te sudjelovanja u otklanjanju posljedica katastrofa i velikih nesreća.

 

Članak 2.

 

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Zagreba su pravne osobe koje su svojim proizvodnim i uslužnim djelatnostima te materijalnim, ljudskim i drugim resursima najznačajniji nositelji tih djelatnosti na području Grada Zagreba.

Popis pravnih osoba iz stavka 1. ovoga članka zajedno sa skupinom zadaća u sustavu civilne zaštite sadržan je u Prilogu koji je sastavni dio ove odluke.

 

Članak 3.

 

Pravnim osobama iz članka 2. ove odluke dostavit će se izvodi iz Plana djelovanja civilne zaštite Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/19, u daljnjem tekstu: Plan djelovanja) koji sadrže mjere i aktivnosti koje trebaju provoditi u slučaju prijetnje i nastanka velikih nesreća i katastrofa.

 

Članak 4.

 

Pravne osobe iz članka 2. ove odluke na temelju dostavljenih izvoda iz Plana djelovanja, dužne su izraditi svoje operativne planove te planirati i organizirati provedbu mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite sukladno Planu djelovanja, Zakonu o sustavu civilne zaštite, podzakonskim propisima i općim aktima.

Izrađene operativne planove pravne osobe iz članka 2. ove odluke dužne su dostaviti Uredu za upravljanje u hitnim situacijama u roku od 60 dana od dana dostave izvoda iz Plana djelovanja.

 

Članak 5.

 

Pravne osobe iz članka 2. ove odluke, uzimajući u obzir djelatnosti i potrebe sustava civilne zaštite tijekom velikih nesreća i katastrofa, dijele se prema zadaćama:

- osiguravanje potrebne mehanizacije

- osiguravanje kapaciteta za zbrinjavanje i prijevoz stanovništva

- osiguravanje kapaciteta za prijevoz i skladištenje robe

- osiguravanje hrane i vode za piće

- osiguravanje zdravstvenog zbrinjavanja stanovništva

- osiguravanje komunikacije tijekom otežanih uvjeta s osobitim naglaskom na informiranje stanovništva

- osiguravanje stručnjaka i mehanizacije potrebne za asanaciju te

- pružanje stručne i savjetodavne potpore Stožeru civilne zaštite Grada Zagreba tijekom velikih nesreća i katastrofa, posebno u segmentu procjene posljedica.

 

Članak 6.

 

Grad Zagreb i pravne osobe iz članka 2. ove odluke sklopit će, u roku od 30 dana od dana zaprimanja izrađenih operativnih planova, ugovore o međusobnoj suradnji kojima će se, u skladu s Planom djelovanja, definirati potrebni kapaciteti (ljudski resursi, materijalna sredstva, strojevi i oprema, vrijeme i način njihova aktiviranja i angažiranja u provedbi zadaća civilne zaštite te način naknade stvarnih troškova).

 

Članak 7.

 

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/17).

 

Članak 8.

 

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 021-05/20-01/92

URBROJ: 251-01-03-20-6

Zagreb, 19. ožujka 2020.

Predsjednik

Gradske skupštine

prof. dr. sc. Drago Prgomet, v. r.

 

 

 

PRILOG

 

Osiguravanje potrebne mehanizacije

Redni broj

Pravna osoba

Skupina zadaća

1.

Dalekovod d.d., Ulica Marijana Čavića 4, 10000 Zagreb

Osiguravanje mehanizacije

2.

Tehnika d.d., Vukovarska 274, 10000 Zagreb

Osiguravanje mehanizacije

3.

Strabag d.o.o., Ulica Petra Hektorovića 2, 10000 Zagreb

Osiguravanje mehanizacije

4.

Kamgrad d.o.o., Ulica Josipa Lončara 1h, 10000 Zagreb

Osiguravanje mehanizacije

5.

Zagreb-Montaža d.o.o., Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10000 Zagreb

Osiguravanje mehanizacije

6.

ING-GRAD d.o.o., Kalinovica 3 IV, 10000 Zagreb

Osiguravanje mehanizacije

7.

INGRA d.d., Ulica Alexandera von Humboldta 4b, 10000 Zagreb

Osiguravanje mehanizacije

8.

Institut IGH d.d., Ulica Janka Rakuše 1, 10000 Zagreb

Osiguravanje mehanizacije

 

Osiguravanje kapaciteta za zbrinjavanje i prijevoz stanovništva

Redni broj

Pravna osoba

Skupina zadaća

1.

HUP-Zagreb d.d., Trg Krešimira Ćosića 9, 10000 Zagreb

Osiguravanje kapaciteta za zbrinjavanje stanovništva

2.

Zagrebački električni tramvaj d.o.o. Ozaljska 105, 10110 Zagreb

Osiguravanje kapaciteta za prijevoz stanovništva

 

Osiguravanje kapaciteta za prijevoz i skladištenje robe

Redni broj

Pravna osoba

Skupina zadaća

1.

Intereuropa d.o.o., Ulica Josipa Lončara 3, 10000 Zagreb

Logistika (osiguravanje skladišnih prostora i prijevoz pomoći)

2.

Alca Zagreb d.o.o., Koledovčina 2, 10000 Zagreb

Logistika (osiguravanje skladišnih prostora i prijevoz pomoći)

 

Osiguravanje hrane i vode za piće

Redni broj

Pravna osoba

Skupina zadaća

1.

Konzum d.d., Ulica Marijana Čavića 1/a, 10000 Zagreb

Osiguravanje hrane i vode za piće

2.

Kaufland Hrvatska k.d., Donje Svetice 14, 10000 Zagreb

Osiguravanje hrane i vode za piće

3.

SPAR Hrvatska d.o.o., Slavonska avenija 50, 10000 Zagreb

Osiguravanje hrane i vode za piće

4.

Velpro - Centar d.o.o., Ulica Marijana Čavića 1, 10000 Zagreb

Osiguravanje hrane i vode za piće

5.

Prehrana trgovina d.d., Utinjska 48, 10000 Zagreb

Osiguravanje hrane i vode za piće

6.

Narodni trgovački lanac d.o.o., Soblinec, Soblinečka 55, 10360 Zagreb

Osiguravanje hrane i vode za piće

7.

Orbico d.o.o., Koturaška cesta 69, 10000 Zagreb

Osiguravanje hrane i vode za piće

8.

Nestlé Adriatic d.o.o., Avenija Većeslava Holjevca 40, 10010 Zagreb

Osiguravanje dječje hrane

9.

Jamnica d.d., Getaldićeva 3, 10000 Zagreb

Osiguravanje vode za piće

10.

Mlinar pekarska industrija d.d., Radnička cesta 228 c, 10000 Zagreb

Osiguravanje pekarskih proizvoda

11.

PAN-PEK d.o.o., Planinska 2C, 10000 Zagreb

Osiguravanje pekarskih proizvoda

12.

Zagrebačke pekarne Klara, d.d., Utinjska 48, 10000 Zagreb

Osiguravanje pekarskih proizvoda

13.

Granolio d.d., Budmanijeva 5, 10000 Zagreb

Osiguravanje brašna

14.

Meteor Grupa - Labud d.o.o., Radnička cesta 173/r, 10000 Zagreb

Osiguravanje sredstava za osobnu higijenu

 

Osiguravanje zdravstvenog zbrinjavanja stanovništva

Redni broj

Pravna osoba

Skupina zadaća

1.

Gradska ljekarna Zagreb, Ulica kralja Držislava 6, 10000 Zagreb

Osiguravanje lijekova

2.

Oktal Pharma d.o.o., Utinjska ulica 40, 10020 Zagreb

Osiguravanje lijekova

3.

Medika d.d., Capraška 1, 10000 Zagreb

Osiguravanje lijekova

 

Osiguravanje komunikacije tijekom otežanih uvjeta s osobitim naglaskom na informiranje stanovništva

Redni broj

Pravna osoba

Skupina zadaća

1.

Hrvatski Telekom d.d., Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10000 Zagreb

Osiguravanje rada mobilnih komunikacija

2.

A1 Hrvatska d.o.o., Vrtni put 1, 10000 Zagreb

Osiguravanje rada mobilnih komunikacija

3.

Tele2 d.o.o., Ulica grada Vukovara 269/D, 10000 Zagreb

Osiguravanje rada mobilnih komunikacija

4.

Hrvatska radiotelevizija, Prisavlje 3, 10000 Zagreb

Osiguravanje satelitskih reportažnih kola

5.

Odašiljači i veze d.o.o., Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb

Osiguravanje rada FM mreže u otežanim uvjetima i ostalih komunikacija

6.

Ericsson Nikola Tesla d.d., Krapinska 45, 10000 Zagreb

Pomoć pri uspostavi komunikacijskih veza

7.

HP - Hrvatska pošta d.d., Jurišićeva 13, 10000 Zagreb

Pomoć pri prenošenju informacija i zapovijedi (teklićka služba)

 

Osiguravanje stručnjaka i mehanizacije potrebne za asanaciju

Redni broj

Pravna osoba

Skupina zadaća

1.

Agroproteinka d.d. Strojarska cesta 11, 10360 Sesvete

Prikupljanje i prerada nusproizvoda životinjskog podrijetla

2.

CE-ZA-R Centar za reciklažu d.o.o., Ulica Josipa Lončara 15, 10000 Zagreb

Zbrinjavanje otpada / asanacija

3.

ANT Laboratorij za analitiku i toksikologiju d.o.o., Medarska 69, 10000 Zagreb

Analiza zraka, tla, vode i asanacija

4.

STSI-Integrirani tehnički servisi d.o.o., Lovinčićeva 4, 10000 Zagreb

Analiza zraka, tla, vode i asanacija

5.

Kemis-Termoclean d.o.o., Slavonska avenija 26/4, 10000 Zagreb

Analiza zraka, tla, vode i asanacija

6.

Euroinspekt Croatiakontrola d.o.o., Karlovačka cesta 4L, 10000 Zagreb

Analiza zraka, tla, vode i asanacija

7.

C.I.A.K. d.o.o., Savska opatovina 36, 10000 Zagreb

Analiza zraka, tla, vode i asanacija

 

Pružanje stručne i savjetodavne potpore Stožeru civilne zaštite Grada Zagreba tijekom velikih nesreća i katastrofa, posebno u segmentu procjene posljedica

Redni broj

Pravna osoba

Skupina zadaća

1.

Institut Ruđer Bošković, Bijenička cesta 54, 10000 Zagreb

Osiguravanje stručne potpore i procjena posljedica

2.

Brodarski institut d.o.o., Avenija Većeslava Holjevca 20, 10020 Zagreb

Osiguravanje stručne potpore i procjena posljedica