Na temelju članka 38

Na temelju članka 38. točke 32., članka 86. stavka 3. i članka 96.a stavka 3. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06 i 7/09), Gradska skupština Grada Zagreba, na 46. sjednici, 16. ožujka 2009., donijela je

 

ODLUKU

o naknadi predsjednicima, potpredsjednicima i članovima vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora

 

Članak 1.

 

Ovom se odlukom utvrđuje naknada za rad predsjednicima, potpredsjednicima i članovima vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora.

 

Članak 2.

 

Novčana sredstva za naknadu iz članka 1. ove odluke osiguravaju se u Proračunu Grada Zagreba.

 

Članak 3.

 

Predsjednici, potpredsjednici i članovi vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora imaju pravo na mjesečnu naknadu, i to u iznosu:

1. predsjednik vijeća gradske četvrti 7. 979,00 kn bruto,

2. potpredsjednik vijeća gradske četvrti 3.990,00 kn bruto,

3. član vijeća gradske četvrti 2.696,00 kn bruto,

4. predsjednik vijeća mjesnog odbora 1.780,00 kn bruto,

5. potpredsjednik vijeća mjesnog odbora 890,00 kn bruto,

6. član vijeća mjesnog odbora 540,00 kn bruto.

Ako je obnašatelj neke od dužnosti iz prethodnog stavka umirovljenik u smislu zakona kojim se propisuje obveza plaćanja doprinosa za financiranje obveznih osiguranja, visina mjesečne naknade iznosi:

1. za predsjednika vijeća gradske četvrti 6.383,20 kn bruto,

2. za potpredsjednika vijeća gradske četvrti 3.192,00 kn bruto,

3. za člana vijeća gradske četvrti 2.156,80 kn bruto,

4. za predsjednika vijeća mjesnog odbora 1.424,00 kn bruto,

5. za potpredsjednika vijeća mjesnog odbora 712,00 kn bruto,

6. za člana vijeća mjesnog odbora 432,00 kn bruto.

 

Članak 4.

 

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o naknadi predsjednicima, potpredsjednicima i članovima vijeća gradskih četvrti (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/01, 5/03 i 20/05).

 

Članak 5.

 

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 021-05/09-01/60

URBROJ: 251-01-04-09-4

Zagreb, 16. ožujka 2009.

Predsjednica

Gradske skupštine

Mr.sc. Tatjana Holjevac, v.r.