Na temelju članka 41. točaka 31. i 33. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18, 3/20, 3/21 i 11/21 - pročišćeni tekst), Gradska skupština Grada Zagreba, na 6. sjednici, 10. prosinca 2021., donijela je

 

ZAKLJUČAK

o smjernicama za provedbu međugradske i međunarodne suradnje Grada Zagreba

 

1. Polazeći od potrebe sustavnog promicanja i ostvarivanja zajedničkih interesa s odgovarajućim jedinicama lokalne i regionalne (područne) samouprave u Republici Hrvatskoj i drugim državama te potrebe za transparentnim i usuglašenim djelovanjem gradonačelnika, gradskih upravnih tijela i Gradske skupštine pri utvrđivanju programa međugradske i međunarodne suradnje Grada Zagreba, osobita će se pozornost multilateralnim i bilateralnim aktivnostima Grada Zagreba posvetiti sljedećim područjima:

- Prepoznatljivost i povezanost Grada Zagreba

- Socioekonomska otpornost grada

- Energetska i zelena transformacija

- Održiva urbana i regionalna mobilnost i urbana sigurnost

- Modeli dobrog upravljanja

- Transparentnost i participacija građana u upravljanju

- Digitalizacija

- Razvojna suradnja

- Promicanje ljudskih prava

- Humanitarna pomoć

- Obnova i revitalizacija povijesnog i kulturnog nasljeđa.

 

2. Gradonačelnik izrađuje prijedlog programa međugradske i međunarodne suradnje Grada Zagreba koji će obuhvatiti ciljeve, mjere i aktivnosti međugradske i međunarodne suradnje gradonačelnika, gradskih upravnih tijela i Gradske skupštine u područjima iz točke 1. ovog zaključka. Gradonačelnik upućuje prijedlog programa međugradske i međunarodne suradnje Grada Zagreba Gradskoj skupštini na donošenje.

 

3. Sastav izaslanstava Gradske skupštine koji provode program međugradske i međunarodne suradnje Grada Zagreba utvrđivat će predsjednik Gradske skupštine.

 

4. Sredstva za provođenje programa međugradske i međunarodne suradnje Grada Zagreba osigurat će se na odgovarajućim proračunskim pozicijama gradskih upravnih tijela.

 

5. Donošenjem ovog zaključka prestaje važiti Zaključak o smjernicama za provedbu međugradske i međunarodne suradnje Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 20/17).

 

6. Ovaj će zaključak biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 021-05/21-01/462

URBROJ: 251-01-03-21-6

Zagreb, 10. prosinca 2021.

Predsjednik

Gradske skupštine

Joško Klisović, v. r.