Na temelju članka 41. točke 2., članka 77. stavka 4. i članka 96. stavka 4. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16), Gradska skupština Grada Zagreba, na 51. sjednici, 28. ožujka 2017., donijela je

 

ODLUKU

o izmjenama Odluke o izborima članova vijeća gradskih četvrti i članova vijeća mjesnih odbora

 

Članak 1.

 

U Odluci o izborima članova vijeća gradskih četvrti i članova vijeća mjesnih odbora (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/13 i 5/17) u članku 16. ispred stavka 1. briše se oznaka: "(1)".

Stavak 2. briše se.

 

Članak 2.

 

U članku 20. stavku 1. iza riječi: "povjerenstva" zarez se zamjenjuje točkom, a riječi: "i potvrda o podacima iz kaznene evidencije Ministarstva pravosuđa, sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o lokalnim izborima", brišu se.

 

Članak 3.

 

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 021-05/17-01/138

URBROJ: 251-01-05-17-4

Zagreb, 28. ožujka 2017.

Predsjednik

Gradske skupštine

dr. sc. Andrija Mikulić, v. r.