Na temelju članka 41. točke 2., članka 83. stavka 3. i članka 97. stavka 3. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 23/18, 23/18, 3/20, 3/21 i 11/21 - pročišćeni tekst), Gradska skupština Grada Zagreba, na 3. sjednici, 26. kolovoza 2021., donijela je

 

ODLUKU

o izmjeni Odluke o naknadi predsjednicima, potpredsjednicima i članovima vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora

 

Članak 1.

 

U Odluci o naknadi predsjednicima, potpredsjednicima i članovima vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09, 11/14 i 7/17), članak 3. mijenja se i glasi:

"Predsjednici, potpredsjednici i članovi vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora imaju pravo na mjesečnu naknadu, i to u iznosu:

1. predsjednik vijeća gradske četvrti 4.650,30 kn bruto,

2. potpredsjednik vijeća gradske četvrti 2.565,15 kn bruto,

3. član vijeća gradske četvrti 1.581,11 kn bruto,

4. predsjednik vijeća mjesnog odbora 2.325,15 kn bruto,

5. potpredsjednik vijeća mjesnog odbora 1.162,58 kn bruto,

6. član vijeća mjesnog odbora 697,54 kn bruto.

Predsjedniku, potpredsjedniku ili članu vijeća koji u tijeku mjeseca nije prisustvovao niti jednoj sjednici vijeća neće se isplatiti naknada iz prethodnog stavka."

 

Članak 2.

 

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 021-05/21-001/307

URBROJ: 251-01-03-21-8

Zagreb, 26. kolovoza 2021.

Predsjednik

Gradske skupštine

Joško Klisović, v. r.