Na temelju članka 17. stavka 1. alineje 4. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 82/15), članka 5. stavka 2. Uredbe o sastavu i strukturi postrojbi civilne zaštite (Narodne novine 27/17) i članka 41. točke 2. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16 i 2/18), Gradska skupština Grada Zagreba, na 11. sjednici, 7. svibnja 2018., donijela je

 

ODLUKU

o osnivanju postrojbi civilne zaštite specijalističke namjene Grada Zagreba

 

Članak 1.

 

Ovom odlukom osnivaju se postrojbe civilne zaštite specijalističke namjene Grada Zagreba (u nastavku teksta: postrojbe), utvrđuje se njihov sastav i veličina, način popune te druga pitanja značajna za njihovo djelovanje.

 

Članak 2.

 

Osnivaju se sljedeće postrojbe:

- Postrojba civilne zaštite za traganje i spašavanje iz ruševina (srednja kategorija) - sastoji od upravljačke skupine s 4 pripadnika, dvije operativne skupine sa po 12 pripadnika i logističke skupine sa 6 pripadnika;

- Postrojba civilne zaštite za traganje i spašavanje u poplavama (laka kategorija) -sastoji se od upravljačke skupine s 2 pripadnika, dvije operativne skupine sa po 5 pripadnika i logističke skupine s 4 pripadnika;

- Postrojba civilne zaštite za tehničko-taktičku potporu - sastoji se od upravljačke skupine s 1 pripadnikom, operativne skupine sa 8 pripadnika i logističke skupine s 3 pripadnika.

 

Članak 3.

 

Postrojbe se popunjavaju ponajprije članovima udruga građana i drugih pravnih osoba koje se u svojoj djelatnosti bave određenim oblikom zaštite i spašavanja ili su za to osnovane te imateljima specijalističkih znanja od značenja za sustav civilne zaštite.

 

Članak 4.

 

Sredstva za ustrojavanje, opremanje i djelovanje postrojbi osiguravaju se u proračunu Grada Zagreba.

 

Članak 5.

 

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju postrojbi civilne zaštite specijalističke namjene Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/11).

 

Članak 6.

 

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 021-05/18-01/170

URBROJ: 251-01-05-18-5

Zagreb, 7. svibnja 2018.

Predsjednik

Gradske skupštine

dr. sc. Andrija Mikulić, v. r.