Na temelju članka 38. točke 35. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09, 10/10, 4/13 i 24/13), Gradska skupština Grada Zagreba, na 19. sjednici, 9. listopada 2014., donijela je

 

ODLUKU

o načinu postupanja na nestabilnim padinama na zemljištu u privatnom vlasništvu

 

Članak 1.

 

Ovom odlukom o načinu postupanja na nestabilnim padinama na zemljištu u privatnom vlasništvu propisuje se postupanje nadležnih gradskih upravnih tijela prilikom pojave nestabilnih padina na zemljištu u privatnom vlasništvu.

 

Članak 2.

 

Pojava nestabilne padine na zemljištu u privatnom vlasništvu koja može predstavljati prijetnju za ljudske živote, imovinu i okoliš prijavljuje se Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje, Županijski centar na broj telefona 112 (u daljnjem tekstu: ŽC 112 DUZS).

 

Članak 3.

 

Ako se pojava nestabilne padine na zemljištu u privatnom vlasništvu prijavi Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Zagreba, predsjedniku vijeća gradske četvrti, predsjedniku vijeća mjesnog odbora, Operativno komunikacijskom centru Policijske uprave zagrebačke, pravnim osobama, nadležnom službeniku za postupanje na nestabilnim padinama ili drugim osobama, a ne ŽC112 DUZS iz članka 2. ove odluke, oni koji su zaprimili prijavu, dužni su odmah obavijestiti ŽC112 DUZS.

 

Članak 4.

 

Ured za upravljanje u hitnim situacijama kao i Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, sukladno svojoj nadležnosti osiguravaju dežurne timove svaki od po tri službenika u razdoblju od 0-24/365 dana, a popis dežurnih službenika s brojevima mobitela dostavljaju oba ureda ŽC112 DUZS.

 

Članak 5.

 

Nakon zaprimanja obavijesti operatera ŽC 112 DUZS o pojavi nestabilnosti tla na privatnom vlasništvu, Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, nakon stručne procjene na terenu, izvijestit će dežurni tim Ureda za upravljanje u hitnim situacijama koji koordinira postupanje nadležnih gradskih upravnih tijela, podružnica Zagrebačkog holdinga d.o.o. i nadležnih trgovačkih društava radi poduzimanja potrebnih radnji.

 

Članak 6.

 

Nadležni službenik Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet nakon zaprimanja obavijesti o pojavi nestabilnosti tla odmah obavještava građevinsku inspekciju. Ako je poziv zaprimljen izvan radnog vremena građevinske inspekcije, građevinska inspekcija bit će obaviještena tijekom njezina radnog vremena.

 

Članak 7.

 

Nadležni službenik za postupanje na nestabilnim padinama iz Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet hitno izlazi na očevid i procjenjuje postojanje ugroze za ljudske živote, imovinu i okoliš.

Ako nadležni službenik procijeni da se radi o ugrozi ljudskih života, imovine i okoliša, odmah o tome obavještava Ured za upravljanje u hitnim situacijama.

Ako nadležni službenik procijeni da se radi o ugrozi komunalne infrastrukture, obavještava Ured za upravljanje u hitnim situacijama koji je dužan odmah obavijestiti nadležna trgovačka društva kako bi ona provela potrebne radnje radi zaštite ljudskih života, imovine i okoliša.

Nadležni službenik za postupanje na nestabilnim padinama iz Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet odmah sastavlja zapisnik o očevidu, fotodokumentira zatečeno stanje i sastavlja zapisnik o suglasnosti vlasnika privatnog zemljišta na kojem se pojavilo nestabilno tlo, a kojim zapisnikom vlasnik zemljišta dopušta Gradu Zagrebu poduzimanje potrebnih radnji radi otklanjanja neposredne opasnosti za ljudske živote, imovinu i okoliš te ga vlastoručno potpisuje.

Nakon izrade zapisnika o očevidu, zapisnika o suglasnosti vlasnika zemljišta i fotodokumentacije nadležni službenik za postupanje na nestabilnim padinama iz Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet dostavlja ih Uredu za upravljanje u hitnim situacijama.

 

Članak 8.

 

Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet poziva u najkraćem mogućem roku ovlaštenog projektanta s kojim Grad Zagreb ima sklopljen godišnji ugovor, pravnu osobu ovlaštenu za poduzimanje potrebnih radnji na nestabilnim padinama s kojom Grad Zagreb ima sklopljen godišnji ugovor i pravnu osobu ovlaštenu za obavljanje stručnog nadzora s kojom Grad Zagreb ima sklopljen godišnji ugovor.

Nadležni službenik za postupanje na nestabilnim padinama iz Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet obavlja nadzor nad poduzetim radnjama na nestabilnim padinama na zemljištu u privatnom vlasništvu.

 

Članak 9.

 

Ured za upravljanje u hitnim situacijama obavještava Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom ako je potrebno zbrinjavanje osoba na zemljištu na kojem se pojavila nestabilnost tla zbog čega je nastala neposredna opasnost za ljudske živote.

Ako osoba odbije zbrinjavanje koje joj je ponuđeno, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom o tome će sastaviti zapisnik te će ga dostaviti Uredu za upravljanje u hitnim situacijama.

 

Članak 10.

 

Nakon svake radnje koju obave nadležna gradska upravna tijela, ona su dužna o obavljenome dostaviti izvješće Uredu za upravljanje u hitnim situacijama.

 

Članak 11.

 

Sredstva za projektiranje i radove radi provođenja potrebnih radnji otklanjanja neposredne opasnosti na privatnom vlasništvu te sredstva za obavljanje stručnog nadzora osigurat će Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, a sredstva za zbrinjavanje osoba s ugroženog područja na kojem se pojavila nestabilnost tla, osigurat će Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom.

 

Članak 12.

 

Ova odluka se primjenjuje na sva započeta, a nedovršena postupanja na nestabilnim padinama na zemljištu u privatnom vlasništvu.

 

Članak 13.

 

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 021-05/14-01/331

URBROJ: 251-01-05-14-11

Zagreb, 9. listopada 2014.

Predsjednik

Gradske skupštine

Darinko Kosor, v.r.