Na temelju članka 77. stavka 2. Zakona o lovstvu (Narodne novine 99/18, 32/19 i 32/20) i članka 60. stavka 1. točke 9. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18, 3/20 i 3/21), zamjenica gradonačelnika koja obnaša dužnost gradonačelnika Grada Zagreba, 30. ožujka 2021., donosi

 

MJERE

za sprječavanje šteta od divljači na području Grada Zagreba za lovnu godinu 2021./2022.

 

I.

 

Lovozakupnici zajedničkih i državnih lovišta na području Grada Zagreba (dalje u tekstu: lovoovlaštenici) dužni su u lovištima provoditi sljedeće mjere za sprječavanje šteta od divljači:

1. smanjivanje broja divljači do brojnog stanja koje se može uzgajati u lovištu,

2. osiguravanje dovoljno vode i hrane za divljač u lovištu,

3. čuvanje usjeva i nasada,

4. izgon divljači s ugroženog zemljišta,

5. uporaba mehaničkih, elektroničkih i kemijskih zaštitnih sredstava, vidljivih i zvučnih plašila, elektroničkih detektora divljači,

6. informiranje vlasnika i korisnika poljoprivrednog i šumskog zemljišta, vlasnika stoke i drugih fizičkih i pravnih osoba kojima divljač može prouzročiti štetu o mjerama, radnjama i zahvatima koje su dužni poduzimati u svrhu zaštite svoje imovine od nastanka šteta od divljači, te pružanje pomoći u provedbi mjera,

7. ostale mjere zaštite propisane lovnogospodarskom osnovom za pojedino lovište.

 

II.

 

Za provedbu mjera za sprječavanje šteta od divljači gradonačelnik Grada Zagreba je ovlašten:

1. zabraniti lov pojedine vrste divljači radi zaštite njezina brojnog stanja, zaštite poljoprivrednih usjeva, pojave kemijskog, biološkog ili radiološkog zagađivanja;

2. dopustiti provedbu sanitarnog ili redukcijskog odstrela te izlučenje divljači, osim ptica, s površina na kojima ugrožava sigurnost ljudi i imovine ili na kojima prema drugim propisima ne smije obitavati pravnoj ili fizičkoj osobi (obrtniku) osposobljenoj za lov. Dopuštenjem se propisuje i visina odstrela te raspolaganje s odstrijeljenom divljači i njezinim dijelovima;

3. donijeti rješenje o smanjenju brojnog stanja pojedine vrste divljači, osim ptica, koja ugrožava zdravlje ljudi, stoke, druge divljači, drugih životinjskih vrsta ili čini drugu štetu, ako mjere za sprječavanje šteta od divljači nisu dovoljno uspješne ili ne bi bile gospodarski opravdane.

Protiv rješenja iz stavka 1. ove točke može se izjaviti žalba ministarstvu nadležnom za lovstvo.

 

III.

 

Lovoovlaštenici su obvezni pravovremeno izvijestiti Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo o pojavi izvanrednih okolnosti u lovištu koje su rezultirale ili bi mogle rezultirati imovinskom štetom te o okolnostima u lovištu koje predstavljaju opravdani razlog za zabranu lova pojedine vrste divljači, za dopuštanje provedbe sanitarnog ili redukcijskog odstrela divljači te za izlučenje divljači ili smanjenje brojnog stanja pojedine vrste divljači.

Lovoovlaštenici su obvezni kvartalno izvješćivati Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo o nastalim štetama (po vrsti i visini šteta) i o poduzetim mjerama za sprečavanje šteta od divljači.

 

IV.

 

Ove mjere se primjenjuju na lovnu godinu 2021./2022. koja traje od 1. travnja 2021. do 31. ožujka 2022. i bit će objavljene u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 320-01/21-01/136

URBROJ: 251-03-02-21-2

Zagreb, 30. 3. 2021.

Zamjenica gradonačelnika koja obnaša dužnost gradonačelnika Grada Zagreba

dr. sc. Jelena Pavičić Vukičević, v. r.