Na temelju članka 38. točke 2. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09, 10/10, 4/13, 24/13 i 2/15), Gradska skupština Grada Zagreba, na 37. sjednici, 17. ožujka 2016., donijela je

 

ODLUKU

o izmjenama i dopuni Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Grada Zagreba

 

Članak 1.

 

U Odluci o prodaji stanova u vlasništvu Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 15/12, 16/13 i 24/13) u članku 2. u točki e) točka se zamjenjuje točkom sa zarezom, a iza točke e) dodaje se točka f) koja glasi:

"f) stanovi koji se koriste na temelju ugovora o najmu stana na određeno vrijeme sa zaštićenom najamninom, a najmoprimac je član obitelji smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, član obitelji zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, HRVI iz Domovinskog rata ili član uže obitelji umrloga HRVI-a iz Domovinskog rata."

 

Članak 2.

 

U članku 4. alineji 2. riječi: "točaka a), b), c) i d)" zamjenjuju se riječima: "točaka a), b), c), d) i f)".

 

Članak 3.

 

U članku 5. stavku 1. riječi: "Odluci o građevinskom zemljištu i utvrđivanju tržišne vrijednosti nekretnina" zamjenjuju se riječima: "posebnom propisu kojim se uređuje procjena vrijednosti nekretnina".

 

Članak 4.

 

Članak 9. mijenja se i glasi:

"Javni natječaj s cjelokupnom dokumentacijom objavljuje se na internetskoj stranici Grada Zagreba i na oglasnim pločama gradske uprave, a obavijest o raspisivanju javnog natječaja u dnevnom tisku.

Obavijest sadrži predmet javnog natječaja, podatak o tome gdje se tekst javnog natječaja objavljuje, rok podnošenja ponude te po potrebi i druge podatke."

 

Članak 5.

 

U članku 20. stavku 1. riječi: "točaka a), b), c) i d)" zamjenjuju se riječima: "točaka a), b), c), d) i f)".

 

Članak 6.

 

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 021-05/16-01/74

URBROJ: 251-01-05-16-5

Zagreb, 17. ožujka 2016.

Predsjednik

Gradske skupštine

Darinko Kosor, v. r.