Na temelju članka 57. točke 8. Poslovnika Gradske skupštine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/09, 6/13, 7/14, 24/16 - ispr., 2/17, 9/17 - pročišćeni tekst, 13/18, 20/18 - ispr., i 2/19 i 8/21), Odbor za Statut, Poslovnik i propise, na 82. sjednici, 1. travnja 2021., utvrdio je pročišćeni tekst Odluke o izborima članova vijeća gradskih četvrti i članova vijeća mjesnih odbora (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/13). Pročišćeni tekst obuhvaća Odluku o izborima članova vijeća gradskih četvrti i članova vijeća mjesnih odbora (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/13), Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izborima članova vijeća gradskih četvrti i članova vijeća mjesnih odbora (Službeni glasnik Grada Zagreba 5/17), Odluku o izmjenama Odluke o izborima članova vijeća gradskih četvrti i članova vijeća mjesnih odbora (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/17), Odluku o izmjeni Odluke o izborima članova vijeća gradskih četvrti i članova vijeća mjesnih odbora (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/19), Odluku o izmjenama i dopuni Odluke o izborima članova vijeća gradskih četvrti i članova vijeća mjesnih odbora (Službeni glasnik Grada Zagreba 28/20) i Odluku o izmjenama i dopuni Odluke o izborima članova vijeća gradskih četvrti i članova vijeća mjesnih odbora (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/21), u kojima je utvrđeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

 

KLASA: 021-05/21-001/189

URBROJ: 251-01-20/01-21-1

Zagreb, 1. travnja 2021.

Predsjednik

Odbora za Statut, Poslovnik i propise

Kazimir Ilijaš, dipl. iur., v. r.

 

 

ODLUKA

o izborima članova vijeća gradskih četvrti i članova vijeća mjesnih odbora

(pročišćeni tekst)

 

I. Opće odredbe

 

Članak 1.

 

(1) Ovom se odlukom uređuju izbori članova vijeća gradskih četvrti i članova vijeća mjesnih odbora (u nastavku teksta: vijeća), broj članova vijeća, način provođenja izbora za članove vijeća, izborne jedinice te druga pitanja u svezi s izborima.

(2) Riječi i pojmovi u ovoj odluci koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

 

Članak 2.

 

Članovi vijeća biraju se na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem na način uređen ovom odlukom.

 

II. Biračko pravo

 

Članak 3.

 

(1) Biračko pravo imaju hrvatski državljani s navršenih 18 godina života (u nastavku teksta: birači) koji imaju prijavljeno prebivalište na području gradske četvrti, odnosno mjesnog odbora za čije se vijeće provode izbori.

(2) Za člana vijeća može se kandidirati i biti biran birač koji na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora ima prijavljeno prebivalište na području gradske četvrti, odnosno mjesnog odbora za čije se vijeće provode izbori.

(3) Članove vijeća imaju pravo birati i za člana vijeća biti birani i državljani drugih država članica Europske unije, u skladu s posebnim zakonom.

 

Članak 4.

 

(1) Jamči se sloboda opredjeljenja birača i tajnost njihova glasovanja.

(2) Birač na istim izborima može glasovati samo jedanput.

(3) Nitko ne može glasovati u ime druge osobe.

(4) Nitko ne može zahtijevati izjašnjenje birača o njegovu glasačkom opredjeljenju.

(5) Birač je slobodan objaviti svoje glasačko opredjeljenje.

(6) Nitko ne može biti pozvan na odgovornost zbog glasovanja ili zbog toga što nije glasovao.

 

III. Raspisivanje i održavanje izbora

 

Članak 5.

 

(1) Izbore za članove vijeća raspisuje Gradska skupština Grada Zagreba (u nastavku teksta: Gradska skupština) posebnom odlukom kojom se određuje dan provedbe izbora.

(2) Redovni izbori za članove vijeća održavaju se istovremeno s redovnim izborima za gradske zastupnike, treće nedjelje u svibnju mjesecu svake četvrte godine.

Odredbom članka 1. Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o izborima članova vijeća gradskih četvrti i članova vijeća mjesnih odbora (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/21) u stavku 2. riječi: "članove Gradske skupštine" zamijenjene su riječima: "gradske zastupnike".

(3) Ako je mandat članova vijeća prestao zbog raspuštanja vijeća, prijevremeni se izbori moraju održati u roku od 90 dana od dana raspuštanja vijeća.

(4) Ako je vijeće raspušteno u kalendarskoj godini u kojoj se održavaju redovni izbori za članove vijeća, a prije njihova održavanja, za članove tog vijeća neće se raspisati i održati prijevremeni izbori.

(5) Od dana raspisivanja izbora do dana održavanja izbora ne može proteći manje od 30 niti više od 60 dana.

(6) U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje trenutačno ugrožava pravni poredak, život, zdravlje ili sigurnost stanovništva te imovinu veće vrijednosti, na održavanje prijevremenih izbora iz stavka 3. ovoga članka na odgovarajući će se način primijeniti odredbe zakona.

Odredbom članka 1. Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o izborima članova vijeća gradskih četvrti i članova vijeća mjesnih odbora (Službeni glasnik Grada Zagreba 28/20) iza stavka 5. dodan je stavak 6.

 

Članak 6.

 

Članovi vijeća biraju se razmjernim izbornim sustavom, tako da cijelo područje gradske četvrti, odnosno mjesnog odbora čini jednu izbornu jedinicu.

 

Broj članova vijeća

 

Članak 7.

 

(1) U vijeća gradskih četvrti bira se:

- 11 članova u gradskoj četvrti koja ima do 30.000 stanovnika;

- 15 članova u gradskoj četvrti koja ima od 30.000 do 50.000 stanovnika;

- 19 članova u gradskoj četvrti koja ima više od 50.000 stanovnika.

(2) U vijeća mjesnih odbora bira se:

- 5 članova u mjesnom odboru koji ima do 3.000 stanovnika;

- 7 članova u mjesnom odboru koji ima od 3.001 do 7.000 stanovnika;

- 9 članova u mjesnom odboru koji ima od 7.001 do 12.000 stanovnika;

- 11 članova u mjesnom odboru koji ima više od 12.000 stanovnika.

(3) Broj članova vijeća određuje se sukladno važećim podacima službenih rezultata zadnjeg popisa stanovništva.

 

Članak 8.

 

Sukladno odredbama članka 7. ove odluke, u vijeća se bira broj članova sadržan u Prilogu - Broj članova vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora, koji je sastavni dio ove odluke.

 

Mandat

 

Članak 9.

 

(1) Mandat članova vijeća izabranih na redovnim izborima započinje danom konstituiranja vijeća i traje do stupanja na snagu odluke Gradske skupštine o raspisivanju izbora ili do stupanja na snagu odluke Gradske skupštine o raspuštanju vijeća, u skladu sa Statutom.

Odredbom članka 2. Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o izborima članova vijeća gradskih četvrti i članova vijeća mjesnih odbora (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/21) u stavku 1. riječi: "gradonačelnika Grada Zagreba (u nastavku teksta: gradonačelnik)" zamijenjene su riječima: "Gradske skupštine".

(2) Mandat članova vijeća izabranih na prijevremenim izborima započinje danom konstituiranja vijeća i traje do isteka tekućeg mandata vijeća izabranih na redovnim izborima.

(3) Članovi vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

 

Članak 10.

 

(1) Ne može se istodobno obnašati dužnost člana vijeća gradske četvrti i člana vijeća mjesnog odbora.

(2) Član vijeća ne može istodobno biti predsjednik i potpredsjednik Gradske skupštine, gradonačelnik Grada Zagreba (u nastavku teksta: gradonačelnik), zamjenik gradonačelnika, pročelnik, zamjenik pročelnika te službenik i namještenik u upravnim tijelima Grada Zagreba, član upravnih tijela trgovačkih društava u vlasništvu Grada Zagreba ili u kojima Grad Zagreb ima većinski paket dionica ili udio, ravnatelj ustanove ili druge neprofitne pravne osobe kojoj je Grad Zagreb osnivač, niti obnašatelji drugih dužnosti navedenih u zakonu kojim je uređen postupak za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (u nastavku teksta: zakon).

Odredbom članka 1. Odluke o izmjeni Odluke o izborima članova vijeća gradskih četvrti i članova vijeća mjesnih odbora (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/19) u stavku 2. riječi: "tajnik i zamjenik tajnika Gradske skupštine, službenik i namještenik stručne službe Gradske skupštine," su brisane.

Odredbom članka 2. Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o izborima članova vijeća gradskih četvrti i članova vijeća mjesnih odbora (Službeni glasnik Grada Zagreba 28/20) u stavku 2. riječi: "predsjednik, potpredsjednik" zamijenjene su riječima: "predsjednik i potpredsjednik Gradske skupštine".

Odredbom članka 3. Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o izborima članova vijeća gradskih četvrti i članova vijeća mjesnih odbora (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/21) u stavku 2. iza riječi: "gradonačelnik" dodane su riječi: "Grada Zagreba (u nastavku teksta: gradonačelnik)".

 

Članak 11.

 

(1) Osoba koja obnaša neku od nespojivih dužnosti, osim osoba kojima je odredbama zakona zabranjeno kandidiranje, može se kandidirati za člana vijeća, a ako bude izabrana za člana vijeća, do dana konstituiranja dužna je o obnašanju nespojive dužnosti, odnosno prihvaćanju dužnosti člana vijeća, obavijestiti gradsko upravno tijelo nadležno za mjesnu samoupravu.

(2) Član vijeća koji za trajanja mandata prihvati obnašanje nespojive dužnosti dužan je u roku od 8 dana od prihvaćanja dužnosti o tome obavijestiti predsjednika vijeća i gradsko upravno tijelo nadležno za mjesnu samoupravu, a mandat mu počinje mirovati protekom toga roka.

(3) Članu vijeća koji ne dostavi obavijest iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, mandat miruje.

(4) Osobi koja se kandidirala i izabrana je istodobno na dužnost člana vijeća gradske četvrti i na dužnost člana vijeća mjesnog odbora, a nije postupila sukladno stavku 1. i 2. ovoga članka, mandat miruje na objema izabranim dužnostima.

(5) Osoba iz stavka 4. ovoga članka nastavlja s obnašanjem dužnosti člana onoga vijeća za koje predsjedniku vijeća podnese pisani zahtjev za prestanak mirovanja mandata, a mirovanje mandata prestat će osmog dana od podnošenja pisanog zahtjeva.

(6) Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, član vijeća iz članka 10. stavka 2. ove odluke nastavlja obnašati dužnost u vijeću na temelju prestanka mirovanja mandata, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku vijeća u roku od 8 dana od prestanka obnašanja nespojive dužnosti, a mirovanje mandata prestaje mu osmog dana od podnošenja pisanog zahtjeva.

(7) Ako član vijeća iz članka 10. stavka 2. ove odluke po prestanku obnašanja nespojive dužnosti ne podnese pisani zahtjev iz stavka 4. ovoga članka, smatrat će se da mu mandat miruje iz osobnih razloga.

 

Članak 12.

 

(1) Član vijeća ima pravo tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku vijeća i gradskome upravnom tijelu nadležnom za mjesnu samoupravu.

(2) Mirovanje mandata na temelju pisanog zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka počinje teći od dana dostave pisanog zahtjeva predsjedniku vijeća, sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku, a ne može trajati kraće od šest mjeseci. Član vijeća nastavlja s obnašanjem dužnosti na temelju prestanka mirovanja mandata, osmog dana od dostave obavijesti predsjedniku vijeća.

(3) Nastavljanje obnašanja dužnosti člana vijeća na temelju prestanka mirovanja mandata može se tražiti jedanput u tijeku mandata.

 

Članak 13.

 

(1) Članu vijeća mandat prestaje u sljedećim slučajevima:

- ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke u skladu s pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,

- ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom pravomoćnosti sudske odluke,

- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci, danom pravomoćnosti sudske presude,

- ako mu prestane prebivalište na području gradske četvrti, odnosno mjesnog odbora, danom prestanka prebivališta,

- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva, sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo,

- smrću.

(2) Pisana ostavka člana vijeća podnesena na način propisan stavkom 1. alinejom 1. ovoga članka treba biti zaprimljena najkasnije 3 dana prije zakazanog održavanja sjednice vijeća. Pisana ostavka člana vijeća treba biti ovjerena kod javnog bilježnika najranije 8 dana prije njezina podnošenja.

(3) Ostavka podnesena suprotno stavku 1. alineji 1. i stavku 2. ovoga članka ne proizvodi pravni učinak.

(4) Članu vijeća kojem prestane hrvatsko državljanstvo, a za kojeg se utvrdi da je državljanin države članice Europske unije, mandat ne prestaje na temelju stavka 1. alineje 5. ovoga članka.

 

Članak 14.

 

(1) Članovi vijeća imaju zamjenike koji obnašaju tu dužnost ako članu vijeća mandat miruje ili prestane prije isteka vremena na koje je izabran.

(2) Člana vijeća izabranog na kandidacijskoj listi političke stranke zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste s koje je izabran i član kojem je mandat prestao ili mu miruje, a određuje ga politička stranka koja je bila predlagatelj liste.

(3) Člana vijeća izabranog na kandidacijskoj listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste s koje je izabran i član kojemu je mandat prestao ili mu miruje, a određuju ga političke stranke sukladno sporazumu, odnosno ako sporazum nije zaključen, određuju ga dogovorno, a ako ne postignu dogovor, zamjenjuje ga prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste. O sklopljenom sporazumu kao i o postignutom dogovoru političke stranke dužne su obavijestiti gradsko upravno tijelo nadležno za mjesnu samoupravu.

(4) Člana vijeća izabranog na kandidacijskoj listi grupe birača zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.

(5) Člana vijeća izabranog na kandidacijskoj listi političke stranke koja je nakon provedenih izbora brisana iz registra političkih stranaka zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.

 

IV. Kandidiranje

 

Članak 15.

 

(1) Kandidiranje je postupak predlaganja kandidacijskih lista za izbor članova vijeća od strane ovlaštenih predlagatelja.

(2) Ovlašteni predlagatelji kandidacijskih lista su političke stranke i birači.

(3) Predlagatelji kandidacijskih lista dužni su poštivati načelo ravnopravnosti spolova, sukladno posebnom zakonu.

(4) Kandidacijske liste se podnose na obrascima kojih sadržaj i oblik propisuje Izborno povjerenstvo.

 

Članak 16.

 

Birači koji su policijski službenici, djelatne vojne osobe, službenici i namještenici u Oružanim snagama Republike Hrvatske ne smiju se kandidirati za člana vijeća.

Odredbom članka 1. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izborima članova vijeća gradskih četvrti i članova vijeća mjesnih odbora (Službeni glasnik Grada Zagreba 5/17) iza stavka 1. dodan je stavak 2.

Odredbom članka 1. Odluke o izmjenama Odluke o izborima članova vijeća gradskih četvrti i članova vijeća mjesnih odbora (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/17) ispred stavka 1. brisana je oznaka "(1)".

Odredbom članka 1. Odluke o izmjenama Odluke o izborima članova vijeća gradskih četvrti i članova vijeća mjesnih odbora (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/17) stavak 2. je brisan.

 

Članak 17.

 

(1) Pravo predlaganja kandidacijskih lista imaju sve političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora.

(2) Kandidacijske liste može predložiti jedna politička stranka te dvije ili više političkih stranaka.

(3) Političke stranke samostalno utvrđuju redoslijed kandidata na kandidacijskim listama, na način predviđen statutom političke stranke, odnosno u skladu s posebnim odlukama donesenim na temelju statuta.

(4) Političke stranke određuju na temelju odredbi svojih statuta ovlaštenog podnositelja kandidacijske liste.

(5) Naziv kandidacijske liste jest puni naziv političke stranke, dviju ili više političkih stranaka koja je, odnosno koje su predložile kandidacijsku listu. Ako su političke stranke registrirale skraćeni naziv stranke, odnosno stranaka, u nazivu će se koristiti i kratice.

 

Članak 18.

 

(1) Kada birači predlažu kandidacijsku listu grupe birača, predlaganje je uvjetovano prikupljenim potpisima birača na propisanom obrascu kojeg sadržaj i oblik propisuje Izborno povjerenstvo.

(2) U obrazac za prikupljanje potpisa birača unose se sljedeći podaci:

- ime, prezime, prebivalište birača, broj važeće osobne iskaznice birača i mjesto izdavanja te potpis birača.

 

Članak 19.

 

(1) Kada birači predlažu kandidacijsku listu grupe birača, za pravovaljanost prijedloga kandidacijske liste za izbor članova vijeća dužni su prikupiti najmanje:

- 20 potpisa birača u mjesnom odboru do 500 stanovnika,

- 35 potpisa birača u mjesnom odboru s više od 500 do 3.000 stanovnika,

- 50 potpisa birača u mjesnom odboru s više od 3.000 do 7.000 stanovnika,

- 75 potpisa birača u mjesnom odboru s više od 7.000 do 12.000 stanovnika,

- 100 potpisa birača u mjesnom odboru s više od 12.000 stanovnika,

- 150 potpisa birača u gradskoj četvrti do 30.000 stanovnika,

- 200 potpisa birača u gradskoj četvrti s više od 30.000 do 50.000 stanovnika,

- 250 potpisa birača u gradskoj četvrti s više od 50.000 stanovnika.

(2) Podatke o potrebnom broju potpisa birača objavit će Izborno povjerenstvo na svojoj internetskoj stranici na temelju službenih rezultata zadnjeg popisa stanovništva.

(3) Ako su kandidacijsku listu predložili birači, njezin je naziv "Kandidacijska lista grupe birača Gradske četvrti ____________ (naziv gradske četvrti)", odnosno "Kandidacijska lista grupe birača Mjesnog odbora __________ (naziv mjesnog odbora)", uz dodatak imena nositelja liste.

(4) Prva tri potpisnika kandidacijske liste iz stavka 3. ovoga članka smatraju se podnositeljima kandidacijske liste.

(5) Kandidat ujedno može biti i podnositelj/potpisnik svoje kandidacijske liste birača.

 

Članak 20.

 

(1) Uz prijedlog kandidacijske liste dostavlja se očitovanje o prihvaćanju kandidature svakog kandidata na listi, ovjereno kod javnog bilježnika ili Izbornog povjerenstva.

Odredbom članka 2. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izborima članova vijeća gradskih četvrti i članova vijeća mjesnih odbora (Službeni glasnik Grada Zagreba 5/17) u stavku 1. iza riječi: "povjerenstva" dodan je zarez i riječi: "i potvrda o podacima iz kaznene evidencije Ministarstva pravosuđa, sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o lokalnim izborima".

Odredbom članka 2. Odluke o izmjenama Odluke o izborima članova vijeća gradskih četvrti i članova vijeća mjesnih odbora (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/17) u stavku 1. iza riječi: "povjerenstva" zarez je zamijenjen točkom, a riječi: "i potvrda o podacima iz kaznene evidencije Ministarstva pravosuđa, sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o lokalnim izborima" su brisane.

(2) Na očitovanju o prihvaćanju kandidature za člana vijeća navodi se i izjava kandidata o nepostojanju zabrane kandidiranja.

(3) Za davanje netočnih podataka na očitovanju iz stavka 2. ovoga članka, kao i za davanje očitovanja o prihvaćanju kandidature uz više kandidacijskih lista za isto vijeće, odgovoran je kandidat.

 

Članak 21.

 

(1) U prijedlogu kandidacijske liste obvezatno se navodi naziv kandidacijske liste i nositelj liste, a kandidati moraju biti na listi poredani od rednog broja 1 zaključno do rednog broja koliko članova vijeća se bira.

(2) Ako predlagatelj predloži više kandidata od utvrđenog broja članova vijeća koji se biraju na izborima, smatra se da su pravovaljano predloženi samo kandidati zaključno do broja koji se bira u to vijeće.

(3) Ako predlagatelj predloži manje kandidata od utvrđenog broja članova vijeća koji se bira na izborima, kandidacijska lista nije pravovaljana.

(4) Nositelj kandidacijske liste je prvi predloženi kandidat na listi.

(5) Za svakog od kandidata u prijedlogu kandidacijske liste obvezatno se navodi ime i prezime kandidata, prebivalište, datum rođenja, osobni identifikacijski broj (OIB) i spol.

 

Članak 22.

 

(1) Prijedlozi kandidacijskih lista dostavljaju se Izbornom povjerenstvu kojem moraju prispjeti u roku od 14 dana od dana stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora.

(2) Uz prijedloge kandidacijskih lista podnositelji su dužni dostaviti podatke o broju posebnog računa za financiranje izborne promidžbe, datumu otvaranja posebnog računa i naziv banke kod koje je račun otvoren.

 

Članak 23.

 

(1) Izborno povjerenstvo će pri zaprimanju kandidacijskih lista provjeriti jesu li one podnesene sukladno odredbama ove odluke te ako ocijeni da nisu, pozvat će podnositelja da u roku od 48 sati, a najkasnije do isteka roka za kandidiranje, ukloni uočene nedostatke.

(2) Izborno povjerenstvo može podnositelju kandidacijske liste odrediti i kraći rok za uklanjanje nedostataka ako rok za kandidiranje istječe za manje od 48 sati.

 

Članak 24.

 

(1) Izborno povjerenstvo utvrđuje pravovaljanost predloženih kandidacijskih lista sukladno odredbama ove odluke.

(2) Pravovaljane kandidacijske liste Izborno povjerenstvo će prihvatiti, a nepravodobne i nepravovaljane kandidacijske liste rješenjem će odbaciti, odnosno odbiti.

(3) Pri utvrđivanju pravovaljanih kandidacijskih lista, Izborno povjerenstvo postupit će u korist zaštite postupka kandidiranja, odnosno prava predlaganja kandidacijskih lista.

 

Članak 25.

 

(1) Zbirna lista je lista u koju se unose podaci o svim pravovaljanim kandidacijskim listama, a sastavlja je Izborno povjerenstvo nakon što utvrdi pravovaljanost svih kandidacijskih lista.

(2) Zbirna lista sadrži naziv svake kandidacijske liste te ime i prezime nositelja svake liste.

(3) Kandidacijske liste unose se na zbirnu listu prema abecednom redu punog naziva političke stranke, odnosno dviju ili više političkih stranaka koja je, odnosno koje su predložile kandidacijsku listu, odnosno prema abecednom redu prezimena nositelja kandidacijske liste grupe birača. Ako je više političkih stranaka predložilo zajedničku kandidacijsku listu, ona će se unijeti na zbirnu listu prema nazivu prve po redu političke stranke u prijedlogu.

 

Članak 26.

 

Izborno povjerenstvo će u roku od 48 sati od isteka roka za kandidiranje objaviti:

- sve pravovaljano predložene liste za pojedinu gradsku četvrt i zbirnu listu za gradsku četvrt u sjedištu gradske četvrti i na internetskoj stranici Izbornog povjerenstva, odnosno Grada Zagreba,

- sve pravovaljano predložene liste za pojedini mjesni odbor i zbirnu listu za svaki mjesni odbor u sjedištu mjesnog odbora i na internetskoj stranici Izbornog povjerenstva, odnosno Grada Zagreba.

Odredbom članka 3. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izborima članova vijeća gradskih četvrti i članova vijeća mjesnih odbora (Službeni glasnik Grada Zagreba 5/17) članak 26. je izmijenjen.

 

Članak 27.

 

(1) Političke stranke koje su predložile prihvaćene kandidacijske liste, mogu na način predviđen njihovim statutom ili posebnom odlukom donesenom na temelju statuta odustati od te liste najkasnije 48 sati nakon što je kao prihvaćena bila objavljena od Izbornog povjerenstva. Za kandidacijsku listu grupe birača odluku o odustajanju donosi nositelj liste.

(2) Pisana odluka o odustanku mora prispjeti Izbornom povjerenstvu u roku iz stavka 1. ovog članka.

 

Članak 28.

 

Na ostala pitanja u vezi s odustankom od prihvaćene kandidacijske liste, odustankom jednog ili više kandidata s kandidacijske liste, prihvaćanjem kandidature na više kandidacijskih lista za isto vijeće i postupkom u slučaju smrti kandidata s kandidacijske liste, na odgovarajući će se način primijeniti odredbe zakona.

 

V. Izborna promidžba

 

Članak 29.

 

(1) Sudionici izborne promidžbe su kandidati, nositelji kandidacijskih lista grupe birača, političke stranke, odnosno dvije ili više političkih stranaka, naznačeni na objavljenoj listi kandidata i zbirnoj listi (u nastavku teksta: sudionici).

(2) Svi sudionici izborne promidžbe imaju pravo na izbornu promidžbu pod jednakim uvjetima.

 

Članak 30.

 

(1) Sudionici izborne promidžbe imaju pravo na naknadu troškova izborne promidžbe.

(2) Visinu naknade iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje gradonačelnik u roku od 7 dana od dana objave odluke o raspisivanju izbora.

(3) Pravo na naknadu troškova izborne promidžbe ostvarit će političke stranke i nositelji kandidacijskih lista grupe birača koji na izborima dobiju najmanje jednog člana vijeća.

 

Članak 31.

 

(1) Izborna promidžba počinje danom objave zbirne liste, a prestaje 24 sata prije dana održavanja izbora.

(2) Izborna šutnja počinje protekom izborne promidžbe, a završava na dan izbora u devetnaest sati. Za vrijeme izborne šutnje zabranjuje se javno predstavljanje i obrazlaganje izbornih programa sudionika biračima, nagovaranje birača da glasuju za određenu kandidacijsku listu, objavljivanje procjena izbornih rezultata kao i objavljivanje prethodnih, neslužbenih rezultata izbora, izjava i intervjua sudionika izborne promidžbe te navođenje njihovih izjava ili pisanih djela.

(3) Na sudionike izborne promidžbe na odgovarajući se način primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje zaštita osobnih podataka.

 

Članak 32.

 

Sudionici izborne promidžbe imaju jednake uvjete predizbornog nadmetanja i u tu svrhu imaju ravnopravan položaj u predstavljanju u svim lokalnim medijima.

 

VI. Tijela za provedbu izbora

 

Članak 33.

 

(1) Tijela za provedbu izbora su Izborno povjerenstvo i birački odbori.

(2) Izborno povjerenstvo imenuje Gradska skupština.

(3) Birački odbori imenuju se najkasnije 10 dana prije dana održavanja izbora, a imenuje ih i raspušta Izborno povjerenstvo.

 

Izborno povjerenstvo

 

Članak 34.

 

(1) Izborno povjerenstvo ima stalni i prošireni sastav.

(2) Stalni sastav Izbornog povjerenstva čine predsjednik, potpredsjednik i četiri člana.

(3) Najmanje jedna trećina članova stalnog sastava Izbornog povjerenstva mijenja se na svakim sljedećim izborima.

(4) Prošireni sastav Izbornog povjerenstva čine tri predstavnika većinske političke stranke, odnosno političkih stranaka, i tri dogovorno predložena predstavnika oporbenih političkih stranaka, sukladno omjeru u kojem pojedina stranka sudjeluje u vijeću, odnosno vijećima za koja se provode izbori, a određuju se u roku od 8 dana od stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora.

(5) Odnos ukupnog broja članova proširenog sastava unutar grupacije stranaka određuje se sukladno omjeru u kojem pojedina stranka sudjeluje u vijećima.

(6) Ako se predstavnici pojedinih grupacija ne mogu dogovoriti o rasporedu svojih predstavnika u prošireni sastav Izbornog povjerenstva, njihov raspored odredit će Izborno povjerenstvo ždrijebom.

 

Članak 35.

 

(1) Potpredsjednik zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti sa svim ovlastima predsjednika, a svi članovi Izbornog povjerenstva imaju jednaka prava i dužnosti.

(2) Predsjednik, potpredsjednik i članovi stalnog sastava Izbornog povjerenstva moraju biti magistri pravne struke.

(3) Predsjednik, potpredsjednik i članovi stalnog sastava Izbornog povjerenstva ne smiju biti članovi niti jedne političke stranke, niti kandidati na izborima koje provode.

(4) Članovi proširenog sastava Izbornog povjerenstva ne smiju biti kandidati na izborima koje provode.

 

Članak 36.

 

Izborno povjerenstvo:

- brine se za zakonitu pripremu i provođenje izbora za članove vijeća,

- obavlja sve tehničke pripreme za provođenje izbora za članove vijeća,

- propisuje i objavljuje obrasce u postupku pripreme i provedbe izbora za članove vijeća,

- propisuje i objavljuje obvezatne upute za rad biračkih odbora,

- na temelju pravovaljanih prijedloga objavljuje kandidacijske liste te sastavlja i objavljuje zbirne liste svih kandidacijskih lista za izbor članova vijeća,

- određuje biračka mjesta,

- imenuje i raspušta biračke odbore za izbor članova vijeća,

- nadzire rad biračkih odbora,

- ovjerava očitovanja kandidata o prihvaćanju kandidature za članove vijeća,

- nadzire pravilnost izborne promidžbe,

- prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na biračkim mjestima na područjima gradskih četvrti, odnosno mjesnih odbora,

- objavljuje rezultate izbora za članove vijeća gradskih četvrti i članove vijeća mjesnih odbora,

- određuje članove stručnog tima za obavljanje administrativnih i tehničkih poslova i visinu naknade članova stručnog tima,

- obavlja i druge poslove određene zakonom.

 

Članak 37.

 

(1) Svi potrebni obrasci u postupku pripreme i provedbe izbora za članove vijeća tiskaju se u tiskari u kojoj se tiskaju i obrasci za provođenje izbora za gradske zastupnike i gradonačelnika Grada Zagreba.

Odredbom članka 4. Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o izborima članova vijeća gradskih četvrti i članova vijeća mjesnih odbora (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/21) u stavku 1. riječi: "članove Gradske skupštine" zamijenjene su riječima: "gradske zastupnike".

(2) Obvezne upute i obrasci za provedbu izbora objavit će se u Službenom glasniku Grada Zagreba i na internetskoj stranici Izbornog povjerenstva, odnosno Grada Zagreba.

 

Birački odbori

 

Članak 38.

 

(1) Birački odbori izravno provode glasovanje birača na biračkim mjestima te osiguravaju pravilnost i tajnost glasovanja.

(2) Birački odbor čine predsjednik, potpredsjednik i osam članova.

(3) Četiri člana biračkog odbora određuje većinska politička stranka, odnosno političke stranke, a četiri člana oporbena politička stranka, odnosno političke stranke, sukladno stranačkom sastavu vijeća.

(4) Redovne izbore za članove vijeća provode birački odbori članove kojih imenuje Izborno povjerenstvo Grada Zagreba.

(5) Prijevremene izbore za članove vijeća provode birački odbori članove kojih imenuje Izborno povjerenstvo na način utvrđen ovom odlukom.

 

Članak 39.

 

(1) Predsjednik i potpredsjednik biračkog odbora ne smiju biti članovi niti jedne političke stranke.

(2) Predsjednik, potpredsjednik i članovi biračkog odbora ne smiju biti kandidati na izborima koje provode.

(3) Političke stranke dužne su odrediti članove pojedinih biračkih odbora i dostaviti njihova imena izbornom povjerenstvu najkasnije 12 dana prije dana održavanja izbora. Ako političke stranke ne odrede, odnosno ako prijedlozi ne prispiju Izbornom povjerenstvu u zadanom roku, Izborno će povjerenstvo samostalno odrediti članove biračkih odbora.

 

Članak 40.

 

Na ostala pitanja u vezi s obvezama biračkih odbora prije i nakon otvaranja biračkog mjesta, obvezama prema biračima na biračkom mjestu i biračima kojima je biračko mjesto nedostupno, obveze biračkog odbora nakon glasovanja i utvrđivanje rezultata glasovanja na biračkom mjestu te ispunjavanja i dostave zapisnika o radu biračkog odbora i ostaloga izbornog materijala Izbornom povjerenstvu, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe zakona.

 

Članak 41.

 

(1) Članovi Izbornog povjerenstva i biračkih odbora imaju pravo na naknadu za svoj rad.

(2) Visinu naknade iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje gradonačelnik.

(3) Iznimno od stavka 2. ovog članka, za redovne izbore članovima biračkih odbora pripada samo naknada utvrđena u skladu sa zakonom za provođenje lokalnih izbora.

 

VII. Provedba izbora i utvrđivanje rezultata izbora

 

Članak 42.

 

(1) Biračko mjesto je prostor u kojem se obavlja glasovanje.

(2) Biračko mjesto ne može biti u vjerskom objektu, objektu u vlasništvu, najmu, zakupu ili trajnom korištenju političke stranke ili kandidata koji sudjeluje na izborima te u prostorijama u kojima se poslužuju i konzumiraju alkoholna pića.

(3) Pri određivanju biračkih mjesta mora se voditi računa o broju birača koji će na njima glasovati, dostupnosti i prostornoj udaljenosti biračkog mjesta te veličini prostorije za glasovanje na biračkom mjestu.

(4) Broj birača koji će glasovati na jednom biračkom mjestu odredit će se tako da se glasovanje bez poteškoća može odvijati u vremenu određenom za glasovanje.

(5) Svako biračko mjesto ima redni broj.

 

Članak 43.

 

(1) Biračka mjesta određuje Izborno povjerenstvo najkasnije 15 dana prije dana održavanja izbora.

(2) Na ostala pitanja u vezi s objavom biračkih mjesta i uređivanjem biračkih mjesta te ostala pitanja u vezi s biračkim mjestima, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe zakona.

 

Članak 44.

 

(1) Glasovanje za izbor članova vijeća obavlja se na biračkim mjestima na području gradske četvrti, odnosno mjesnog odbora.

(2) Glasovanje se obavlja osobno glasačkim listićem.

(3) Glasuje se samo za kandidacijske liste navedene na glasačkom listiću.

(4) Glasački listić popunjava se tako da se zaokružuje redni broj ispred naziva kandidacijske liste.

 

Članak 45.

 

(1) Glasački listić na kojem se glasuje za kandidacijsku listu gradske četvrti, odnosno mjesnog odbora sadrži:

- naziv liste,

- ime i prezime nositelja liste,

- naputak o načinu glasovanja,

- serijski broj listića.

(2) Kandidacijske liste gradske četvrti, odnosno mjesnog odbora navode se na glasačkom listiću onim redom kojim su navedene na zbirnoj listi kandidacijskih lista.

(3) Ispred naziva svake liste stavlja se redni broj.

 

Članak 46.

 

(1) Pravo na sudjelovanje u diobi mjesta u vijeću imaju liste koje na izborima dobiju najmanje 5% važećih glasova birača.

(2) Broj članova vijeća koji će biti izabran sa svake kandidacijske liste utvrđuje se na način da se ukupan broj važećih glasova koje je dobila svaka lista dijeli s brojevima od jedan do, zaključno, broja koliko se članova vijeća bira, pri čemu se uvažavaju i decimalni ostaci. Od svih tako dobivenih rezultata, mjesta u vijeću osvajaju one liste na kojima se iskaže onoliko brojčano najvećih rezultata, uključujući decimalne ostatke, koliko se članova vijeća bira. Svaka od tih lista dobiva onoliki broj mjesta u vijeću koliko je postigla pojedinačnih rezultata među onoliko brojčano najvećih rezultata koliko se članova vijeća bira.

(3) Ako su glasovi tako podijeljeni da se ne može utvrditi koja bi između dviju ili više lista dobila mjesto u vijeću, ono će pripasti onoj listi koja je dobila više glasova.

(4) Ako su dvije ili više lista dobile isti broj glasova te se ne može utvrditi koja bi lista dobila mjesto u vijeću, ono će pripasti svakoj od tih lista.

(5) Ako su dvije ili više lista iz stavka 4. ovoga članka ostvarile pravo na mjesto u vijeću, broj članova vijeća povećat će se i u tom slučaju broj članova vijeća može biti paran.

 

Članak 47.

 

Sa svake kandidacijske liste izabrani su kandidati od rednog broja 1 pa do rednog broja koliko je određena lista dobila mjesta u vijeću.

 

Članak 48.

 

(1) Rezultate izbora za članove pojedinog vijeća utvrđuje Izborno povjerenstvo na temelju rezultata glasovanja na svim biračkim mjestima u gradskoj četvrti, odnosno mjesnom odboru.

(2) Kad Izborno povjerenstvo utvrdi rezultate glasovanja, bez odgode će objaviti:

- broj birača upisanih u popis birača,

- koliko je glasova dobila svaka pojedina kandidacijska lista,

- koliko je bilo nevažećih glasačkih listića,

- broj mjesta u vijeću koje je dobila svaka kandidacijska lista,

- ime i prezime kandidata sa svake kandidacijske liste koji su izabrani za članove vijeća.

(3) Rezultati izbora bez odgode se objavljuju u sjedištima gradskih četvrti odnosno mjesnih odbora te na internetskoj stranici Izbornog povjerenstva, odnosno Grada Zagreba.

Odredbom članka 3. Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o izborima članova vijeća gradskih četvrti i članova vijeća mjesnih odbora (Službeni glasnik Grada Zagreba 28/20) u stavku 3. riječi: "u lokalnim sredstvima javnog priopćavanja, lokalnom radiju i novinama," su brisane.

 

VIII. Promatranje izbora

 

Članak 49.

 

Na pravo promatranja izbora, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe zakona.

 

IX. Konstituiranje vijeća

 

Članak 50.

 

(1) Prva, konstituirajuća sjednica vijeća sazvat će se u roku od 30 dana od dana objave konačnih izbornih rezultata.

(2) Konstituirajuću sjednicu vijeća saziva pročelnik gradskog upravnog tijela nadležnog za poslove mjesne samouprave ili službenik kojeg on ovlasti.

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o izborima članova vijeća gradskih četvrti i članova vijeća mjesnih odbora (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/21) stavak 2. je izmijenjen.

(3) Konstituirajućom sjednicom vijeća do izbora predsjednika vijeća predsjedava prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova. Ako je više lista dobilo isti najveći broj glasova, konstituirajućoj sjednici predsjedavat će prvi izabrani kandidat s liste koja je imala manji redni broj na glasačkom listiću.

(4) Vijeće je konstituirano izborom predsjednika vijeća na prvoj sjednici na kojoj je nazočna većina članova vijeća.

(5) Predsjednik i potpredsjednik vijeća biraju se na četiri godine većinom glasova svih članova vijeća.

(6) Ako se konstituirajuća sjednica ne održi u zakazanom roku, gradonačelnik će odmah sazvati novu konstituirajuću sjednicu koja se treba održati u roku od 30 dana od dana kada je prethodna sjednica trebala biti održana. Ako se vijeće ne konstituira ni na toj sjednici, gradonačelnik će sazvati novu konstituirajuću sjednicu u nastavnom roku od 30 dana.

(7) Ako se vijeće ne konstituira u rokovima iz stavaka 1. i 6. ovoga članka, Gradska skupština raspisat će nove izbore.

 

X. Sredstva za provođenje izbora

 

Članak 51.

 

(1) Sredstva za provođenje izbora za članove vijeća osiguravaju se u proračunu Grada Zagreba.

(2) Izborno povjerenstvo odgovorno je za raspodjelu i trošenje sredstava te dodjelu odgovarajućih sredstava izbornim tijelima koja obuhvaćaju i sredstva za naknadu obavljanja stručnih, administrativnih i tehničkih poslova.

(3) Izborno povjerenstvo objavit će cjelovito izvješće o visini troškova izbora i načinu njihova korištenja na internetskoj stranici Grada Zagreba, u roku od 30 dana od dana objave službenih rezultata izbora.

 

XI. Zaštita izbornog prava

 

Članak 52.

 

(1) Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja ili u postupku izbora članova vijeća mogu podnijeti političke stranke, nositelji kandidacijskih lista birača, kandidati, najmanje 100 birača ili najmanje 5% birača.

(2) Prigovor se podnosi Izbornom povjerenstvu u roku od 48 sati računajući od isteka dana kada je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor.

(3) Izborno povjerenstvo je dužno donijeti rješenje o prigovoru u roku od 48 sati od dana kada mu je dostavljen prigovor, odnosno od dana kad mu je dostavljen izborni materijal na koji se odnosi prigovor.

 

Članak 53.

 

(1) Ako Izborno povjerenstvo, rješavajući o prigovoru, utvrdi da je bilo nepravilnosti koje su bitno utjecale na rezultate izbora, ili su mogle utjecati na rezultate izbora, poništit će radnje u tom postupku i odrediti da se te radnje ponove u roku koji mora osigurati održavanje izbora na dan za koji su raspisani.

(2) Ako ne postoji mogućnost ponavljanja poništenih radnji iz stavka 1. ovoga članka ili ako se nepravilnosti odnose na postupak glasovanja, a bitno su utjecale ili su mogle utjecati na rezultat izbora, Izborno će povjerenstvo poništiti izbor i odrediti rok u kojem će se održati ponovljeni izbor.

 

Članak 54.

 

(1) Protiv rješenja Izbornog povjerenstva podnositelj prigovora ima pravo podnijeti žalbu Gradskom uredu za opću upravu.

(2) Žalba iz stavka 1. ovoga članka podnosi se putem Izbornog povjerenstva u roku od 48 sati računajući od dana primitka pobijanog rješenja.

(3) Gradski ured za opću upravu će o žalbi odlučiti u roku od 48 sati od dana primitka žalbe.

(4) Prigovor, odnosno žalba u postupku zaštite izbornog prava ne odgađaju obavljanje izbornih radnji koje su propisane ovom odlukom.

(5) Na podneske i rješenja ne plaćaju se upravne pristojbe.

 

XII. Čuvanje izbornog materijala

 

Članak 55.

 

Na pohranu i čuvanje izbornog materijala za izbor članova vijeća odgovarajuće se primjenjuju odredbe propisa kojim se uređuje čuvanje izbornog materijala za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

 

XIII. Prijelazne i završne odredbe

 

Članak 56.

 

(1) Na ostala pitanja koja nisu uređena ovom odlukom, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe zakona.

(2) Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o izboru članova vijeća gradskih četvrti i članova vijeća mjesnih odbora (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/09).

 

Članak 57.

 

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u Službenom glasniku Grada Zagreba, osim članka 3. stavka 3. i članka 13. stavka 4. ove odluke, koji stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

 

 

ZAVRŠNA ODREDBA

Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izborima članova vijeća gradskih četvrti i članova vijeća mjesnih odbora (Službeni glasnik Grada Zagreba 5/17)

 

Članak 5.

 

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

 

ZAVRŠNA ODREDBA

Odluke o izmjenama Odluke o izborima članova vijeća gradskih četvrti i članova vijeća mjesnih odbora (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/17)

 

Članak 3.

 

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

 

ZAVRŠNA ODREDBA

Odluke o izmjeni Odluke o izborima članova vijeća gradskih četvrti i članova vijeća mjesnih odbora (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/19)

 

Članak 2.

 

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

 

ZAVRŠNA ODREDBA

Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o izborima članova vijeća gradskih četvrti i članova vijeća mjesnih odbora (Službeni glasnik Grada Zagreba 28/20)

 

Članak 4.

 

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

 

ZAVRŠNA ODREDBA

Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o izborima članova vijeća gradskih četvrti i članova vijeća mjesnih odbora (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/21)

 

Članak 7.

 

Ova odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

 

 

Prilog - Broj članova vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora

 

U vijeća gradskih četvrti bira se sljedeći broj članova:

 

I.

GČ Donji grad

- 15 članova

II.

GČ Gornji grad - Medveščak

- 15 članova

III.

GČ Trnje

- 15 članova

IV.

GČ Maksimir

- 15 članova

V.

GČ Peščenica - Žitnjak

- 19 članova

VI.

GČ Novi Zagreb - istok

- 19 članova

VII.

GČ Novi Zagreb - zapad

- 19 članova

VIII.

GČ Trešnjevka - sjever

- 19 članova

IX.

GČ Trešnjevka - jug

- 19 članova

X.

GČ Črnomerec

- 15 članova

XI.

GČ Gornja Dubrava

- 19 članova

XII.

GČ Donja Dubrava

- 15 članova

XIII.

GČ Stenjevec

- 19 članova

XIV.

GČ Podsused - Vrapče

- 15 članova

XV.

GČ Podsljeme

- 11 članova

XVI.

GČ Sesvete

- 19 članova

XVII.

GČ Brezovica

- 11 članova

 

U vijeća mjesnih odbora bira se sljedeći broj članova:

 

I. U Gradskoj četvrti Donji grad

1.

MO "Andrija Medulić"

- 5 članova

2.

MO "August Šenoa"

- 5 članova

3.

MO Cvjetni trg

- 5 članova

4.

MO "Hrvatski narodni vladari"

- 5 članova

5.

MO "Knez Mislav"

- 5 članova

6.

MO "Kralj Petar Svačić"

- 5 članova

7.

MO "Kralj Zvonimir"

- 7 članova

8.

MO "Matko Laginja"

- 5 članova

9.

MO "Mimara"

- 5 članova

10.

MO "Nadbiskup Antun Bauer"

- 5 članova

11.

MO "Pavao Šubić"

- 5 članova

12.

MO "Petar Krešimir IV."

- 5 članova

13.

MO "Petar Zrinski"

- 7 članova

14.

MO Zrinjevac

- 5 članova

 

II. U Gradskoj četvrti Gornji grad - Medveščak

15.

MO "August Cesarec"

- 5 članova

16.

MO Gornji grad

- 5 članova

17.

MO Gupčeva zvijezda

- 5 članova

18.

MO "Ivan Kukuljević - Sakcinski"

- 5 članova

19.

MO Kraljevec

- 5 članova

20.

MO Medveščak

- 5 članova

21.

MO Nova Ves

- 5 članova

22.

MO Petrova

- 5 članova

23.

MO Ribnjak

- 5 članova

24.

MO "Stjepan Radić"

- 7 članova

25.

MO Šalata

- 5 članova

26.

MO Tuškanac

- 5 članova

27.

MO Voćarska

- 7 članova

 

III. U Gradskoj četvrti Trnje

28.

MO Cvjetnica

- 5 članova

29.

MO Cvjetno naselje

- 5 članova

30.

MO Kanal

- 5 članova

31.

MO "Marin Držić"

- 7 članova

32.

MO Martinovka

- 5 članova

33.

MO Miramare

- 5 članova

34.

MO Savski kuti

- 5 članova

35.

MO Sigečica

- 7 članova

36.

MO Staro Trnje

- 7 članova

37.

MO Trnjanska Savica

- 9 članova

38.

MO Trnje

- 5 članova

39.

MO Veslačko naselje

- 5 članova

40.

MO Vrbik

- 7 članova

 

IV. U Gradskoj četvrti Maksimir

41.

MO Bukovac

- 7 članova

42.

MO "Dinko Šimunović"

- 7 članova

43.

MO Dobri Dol

- 7 članova

44.

MO Dotrščina

- 5 članova

45.

MO "Eugen Kvaternik"

- 5 članova

46.

MO Kozjak

- 7 članova

47.

MO Maksimir

- 7 članova

48.

MO Maksimirska naselja

- 9 članova

49.

MO Mašićeva

- 7 članova

50.

MO Remete

- 7 članova

51.

MO Ružmarinka

- 5 članova

 

V. U Gradskoj četvrti Peščenica - Žitnjak

52.

MO Borongaj - Lugovi

- 5 članova

53.

MO "Bruno Bušić"

- 7 članova

54.

MO Donje Svetice

- 7 članova

55.

MO Ferenščica

- 7 članova

56.

MO Folnegovićevo naselje

- 7 članova

57.

MO "Janko Matko"

- 5 članova

Odredbom članka 4. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izborima članova vijeća gradskih četvrti i članova vijeća mjesnih odbora (Službeni glasnik Grada Zagreba 5/17) u Prilogu - Broj članova vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora, u glavi V. u točki 57. riječi: "Oton Župančič" zamijenjene su riječima: "Janko Matko".

58.

MO Ivanja Reka

- 5 članova

59.

MO Kozari Bok

- 5 članova

60.

MO Kozari Putevi

- 7 članova

61.

MO Peščenica

- 7 članova

62.

MO Petruševec

- 5 članova

63.

MO Resnik

- 5 članova

64.

MO Savica Šanci

- 7 članova

65.

MO Volovčica

- 7 članova

66.

MO Vukomerec

- 5 članova

67.

MO Žitnjak

- 5 članova

 

VI. U Gradskoj četvrti Novi Zagreb - istok

68.

MO Buzin

- 5 članova

69.

MO Dugave

- 9 članova

70.

MO Hrelić

- 5 članova

71.

MO Jakuševec

- 5 članova

72.

MO Sloboština

- 7 članova

73.

MO Sopot

- 9 članova

74.

MO Središće

- 7 članova

75.

MO Travno

- 9 članova

76.

MO Utrine

- 9 članova

77.

MO Veliko Polje

- 5 članova

78.

MO Zapruđe

- 7 članova

 

VII. U Gradskoj četvrti Novi Zagreb - zapad

79.

MO Blato

- 5 članova

80.

MO Botinec

- 7 članova

81.

MO Čehi

- 5 članova

82.

MO Hrašće

- 5 članova

83.

MO Hrvatski Leskovac

- 5 članova

84.

MO Ježdovec

- 5 članova

85.

MO Kajzerica

- 7 članova

86.

MO Lanište

- 7 članova

87.

MO Lučko

- 7 članova

88.

MO Mala Mlaka

- 5 članova

89.

MO Odra

- 5 članova

90.

MO Remetinec

- 7 članova

91.

MO Savski gaj

- 7 članova

92.

MO Siget

- 9 članova

93.

MO Sveta Klara

- 9 članova

94.

MO Trnsko

- 7 članova

 

VIII. U Gradskoj četvrti Trešnjevka - sjever

95.

MO "Antun Mihanović"

- 7 članova

96.

MO Ciglenica

- 7 članova

97.

MO "Dr. Ante Starčević"

- 7 članova

98.

MO Ljubljanica

- 7 članova

99.

MO "Nikola Tesla"

- 7 članova

100.

MO Pongračevo

- 7 članova

101.

MO Rudeš

- 9 članova

102.

MO "Samoborček"

- 7 članova

103.

MO "Silvije Strahimir Kranjčević"

- 7 članova

104.

MO Stara Trešnjevka

- 7 članova

 

IX. U Gradskoj četvrti Trešnjevka - jug

105.

MO Gajevo

- 9 članova

106.

MO Horvati - Srednjaci

- 9 članova

107.

MO Jarun

- 11 članova

108.

MO Knežija

- 9 članova

109.

MO Prečko

- 11 članova

110.

MO Vrbani

- 9 članova

 

X. U Gradskoj četvrti Črnomerec

111.

MO "Ban Keglević"

- 7 članova

112.

MO "Bartol Kašić"

- 7 članova

113.

MO Gornja Kustošija

- 9 članova

114.

MO Jelenovac

- 5 članova

115.

MO Kustošija - centar

- 7 članova

116.

MO Medvedgrad

- 7 članova

117.

MO "Sveti Duh"

- 7 članova

118.

MO Šestinski dol - Vrhovec

- 9 članova

 

XI. U Gradskoj četvrti Gornja Dubrava

119.

MO Branovec - Jalševec

- 5 članova

120.

MO Čučerje

- 5 članova

121.

MO Dankovec

- 5 članova

122.

MO Dubec

- 7 članova

123.

MO Dubrava - središte

- 9 članova

124.

MO Gornja Dubrava

- 7 članova

125.

MO Granešina

- 5 članova

126.

MO Granešinski Novaki

- 5 članova

127.

MO Klaka

- 9 članova

128.

MO Miroševec

- 5 članova

129.

MO Novoselec

- 5 članova

130.

MO Oporovec

- 5 članova

131.

MO Poljanice

- 7 članova

132.

MO Studentski grad

- 9 članova

133.

MO Trnovčica

- 7 članova

134.

MO Zeleni brijeg

- 5 članova

 

XII. U Gradskoj četvrti Donja Dubrava

135.

MO Čulinec

- 5 članova

136.

MO Donja Dubrava

- 7 članova

137.

MO "Ivan Mažuranić"

- 7 članova

138.

MO Novi Retkovec

- 9 članova

139.

MO Resnički gaj

- 5 članova

140.

MO Stari Retkovec

- 5 članova

141.

MO "30. svibnja 1990."

- 7 članova

142.

MO Trnava

- 9 članova

 

XIII. U Gradskoj četvrti Stenjevec

143.

MO Malešnica

- 9 članova

144.

MO Donja Kustošija

- 7 članova

Odredbom članka 6. Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o izborima članova vijeća gradskih četvrti i članova vijeća mjesnih odbora (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/21) u Prilogu - Broj članova vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora, u glavi XIII. u točki 144. riječi: "Matija Gubec" zamijenjene su riječima: "Donja Kustošija".

145.

MO Stenjevec - jug

- 9 članova

146.

MO Špansko - jug

- 11 članova

147.

MO Špansko - sjever

- 9 članova

148.

MO Vrapče - jug

- 7 članova

 

XIV. U Gradskoj četvrti Podsused - Vrapče

149.

MO Gajnice

- 9 članova

150.

MO Gornje Vrapče

- 7 članova

151.

MO Gornji Stenjevec

- 7 članova

152.

MO Perjavica - Borčec

- 9 članova

153.

MO Podsused

- 7 članova

154.

MO Stenjevec - sjever

- 7 članova

155.

MO Vrapče - centar

- 9 članova

 

XV. U Gradskoj četvrti Podsljeme

156.

MO Gračani

- 7 članova

157.

MO Markuševec

- 7 članova

158.

MO Mlinovi

- 5 članova

159.

MO Šestine

- 7 članova

160.

MO Vidovec

- 5 članova

 

XVI. U Gradskoj četvrti Sesvete

161.

MO Adamovec

- 5 članova

162.

MO Belovar

- 5 članova

163.

MO Blaguša

- 5 članova

164.

MO Budenec

- 5 članova

165.

MO Centar

- 5 članova

166.

MO Cerje - Sesvete

- 5 članova

167.

MO Dobrodol

- 5 članova

168.

MO Drenčec

- 5 članova

169.

MO Dumovec

- 5 članova

170.

MO Đurđekovec

- 5 članova

171.

MO Gajec

- 5 članova

172.

MO Gajišće

- 9 članova

173.

MO Glavnica Donja

- 5 članova

174.

MO Glavnica Gornja

- 5 članova

175.

MO Glavničica

- 5 članova

176.

MO Goranec

- 5 članova

177.

MO Jelkovec

- 5 članova

178.

MO Jesenovec

- 5 članova

179.

MO Kašina

- 5 članova

180.

MO Kašinska Sopnica

- 5 članova

181.

MO Kobiljak

- 7 članova

182.

MO Kraljevečki Novaki

- 5 članova

183.

MO Kučilovina

- 5 članova

184.

MO Luka

- 7 članova

185.

MO Lužan

- 5 članova

186.

MO Moravče

- 5 članova

187.

MO Novi Jelkovec

- 7 članova

188.

MO Novo Brestje

- 7 članova

189.

MO Paruževina

- 5 članova

190.

MO Planina Donja

- 5 članova

191.

MO Planina Gornja

- 5 članova

192.

MO Popovec

- 5 članova

193.

MO Prekvršje

- 5 članova

194.

MO Prepuštovec

- 5 članova

195.

MO Sesvetska Sela

- 7 članova

196.

MO Sesvetska Selnica

- 5 članova

197.

MO Sesvetska Sopnica

- 7 članova

198.

MO Sesvetski Kraljevec

- 7 članova

199.

MO Soblinec

- 5 članova

200.

MO Staro Brestje

- 7 članova

201.

MO Šašinovec

- 5 članova

202.

MO Šimunčevec

- 5 članova

203.

MO Vugrovec

- 5 članova

Odredbom članka 6. Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o izborima članova vijeća gradskih četvrti i članova vijeća mjesnih odbora (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/21) u Prilogu - Broj članova vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora, u glavi XVI. u točki 203. riječ: "Donji" je brisana.

204.

MO Vugrovec Gornji

- 5 članova

205.

MO Vurnovec

- 5 članova

206.

MO Žerjavinec

- 5 članova

 

XVII. U Gradskoj četvrti Brezovica

207.

MO Brezovica

- 7 članova

208.

MO Demerje

- 5 članova

209.

MO Dragonožec

- 5 članova

210.

MO Havidići

- 5 članova

211.

MO Horvati

- 5 članova

212.

MO Kupinečki Kraljevec - centar

- 5 članova

213.

MO Kupinečki Kraljevec I.

- 5 članova

214.

MO Kupinečki Kraljevec II.

- 5 članova

215.

MO Lipnica

- 5 članova

216.

MO Odranski Obrež

- 5 članova

217.

MO Odranski Strmec

- 5 članova

218.

MO Trpuci

- 5 članova