Na temelju članka 103. Odluke o komunalnom redu (Službeni glasnik Grada Zagreba 14/19 i 24/19) i članka 60. stavka 1. točke 9. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18 i 3/20), gradonačelnik Grada Zagreba, 25. lipnja 2020., donosi

 

NAREDBU

o izmjeni Naredbe o određivanju područja Grada Zagreba  na kojima se dopušta držanje domaćih životinja

 

Članak 1.

 

U Naredbi o određivanju područja Grada Zagreba na kojima se dopušta držanje domaćih životinja (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/19 i 27/19) u članku 3. riječi: "do 30. 6. 2020." zamjenjuju se riječima: "do 31.12.2020.".

 

Članak 2.

 

Ova naredba stupa na snagu prvi dan od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 322-01/20-01/24

URBROJ: 251-03-02-20-2

Zagreb, 25. 6. 2020.

Gradonačelnik

Grada Zagreba

Milan Bandić, dipl. politolog, v. r.