Na temelju članka 41. točke 2. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada 23/16), Gradska skupština Grada Zagreba na 52. sjednici, 19. travnja 2017., donijela je

 

ODLUKU

o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele namjenske potpore za obnovu pročelja i krovova objekata vjerskih zajednica

 

Članak 1.

 

Ovom se odlukom propisuju uvjeti, kriteriji i način dodjele namjenske potpore za obnovu pročelja i krovova objekata vjerskih zajednica (crkva, džamija ili drugi vjerski objekt) u kojima se javno obavljaju vjerski obredi (u daljnjem tekstu: objekti vjerske zajednice).

 

Članak 2.

 

Vjerske zajednice u smislu ove odluke su zajednice koje djeluju u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje pravni položaj vjerskih zajednica.

 

Članak 3.

 

Grad Zagreb dodijelit će namjensku potporu u svrhu obnove pročelja i krovova objekata vjerskih zajednica u visini 50% ukupne vrijednosti radova, a najviše do 250.000,00 kuna s PDV-om godišnje po pojedinom objektu vjerske zajednice, a ostatak do pune vrijednosti radova osigurava vjerska zajednica koja je vlasnik ili suvlasnik objekta vjerske zajednice koje se pročelje i krov obnavlja.

Namjenska potpora za: katedralu Uznesenja Blažene Djevice Marije i svetih Stjepana i Ladislava, crkvu sv. Marka, hram sv. Preobraženja Gospodnjeg, Islamski centar u Zagrebu, evangeličku crkvu Krista Kralja i konkatedralu sv. Ćirila i Metoda, dodijelit će se u visini 50% ukupne vrijednosti radova, a najviše do 1.000.000,00 kuna s PDV-om godišnje po pojedinom objektu vjerske zajednice, a ostatak do pune vrijednosti radova osigurava vjerska zajednica koja je vlasnik ili suvlasnik objekta vjerske zajednice koje se pročelje i krov obnavlja.

 

Članak 4.

 

Obnova pročelja i krovova objekata vjerskih zajednica izvodi se materijalima koji su isti ili slični izvornim materijalima.

Radovi obnove pročelja i krovova objekata vjerskih zajednica koji se zbog složenosti vrste radova i financijskih sredstava izvode dulje od jedne godine mogu se izvoditi u više faza, a svaka faza obnove pročelja i krova mora biti planirana funkcionalno i cjelovito (sanacija kapilarne vlage, odvod krovnih voda i drugo).

Namjenska potpora za izvođenje radova obnove pročelja i krovova objekata vjerskih zajednica može se koristiti za izvođenje svih potrebnih radova obnove pročelja i krovova s obzirom na tip, oblik, vrstu objekta i vrstu materijala kojima su građene, osim za:

- zahvate obnove na terasi, platou, ogradi;

- troškove radova i nabave novih stolarskih i bravarskih elemenata pročelja (prozora, vrata, ostakljenih stijena, nosive konstrukcije ovješenih fasadnih sustava s montažnim materijalom, ograda i slično) koji se ugrađuju u ili na vanjski zid ili rub zgrade prema negrijanom prostoru;

- konstruktivne sanacije objekta.

 

Članak 5.

 

Gradonačelnik Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: gradonačelnik) objavit će javni poziv za podnošenje prijava objekata vjerskih zajednica za obnovu pročelja i krovova.

Javni poziv objavljuje se na internetskoj stranici Grada Zagreba i u dnevnom tisku.

Rok za podnošenje prijava iznosi 90 dana od dana objave javnog poziva na internetskoj stranici Grada Zagreba i u dnevnom tisku.

 

Članak 6.

 

Prijava se podnosi gradskom upravnom tijelu nadležnom za građenje stambenih i drugih objekata i radove zaštite i očuvanja kulturnih dobara (u daljnjem tekstu: nadležno gradsko upravno tijelo).

Prijavi se obvezno prilaže:

1. zahtjev za dodjelu namjenske potpore koji sadrži: naziv vjerske zajednice - podnositelja prijave (sjedište, OIB, MB, IBAN, naziv poslovne banke kod koje je otvoren poslovni račun, telefon/mobitel i e-mail adresa), ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje vjerske zajednice, iznos sredstava s posebno iskazanim PDV-om, obrazloženje načina i svrhe korištenja sredstava namjenske potpore, rok u kojem će se namjenska potpora iskoristiti, rok izvršenja radova;

2. odluka o imenovanju osobe koja će u ime vjerske zajednice kontrolirati trošenje namjenske potpore i pratiti izvršenje ugovora te izraditi izvješće o utrošenim sredstvima;

3. izvadak iz evidencije vjerskih zajednica izdan od strane nadležnog tijela;

4. dokaz o pravu vlasništva objekta vjerske zajednice;

5. suglasnost suvlasnika ako se objekt vjerske zajednice nalazi u suvlasništvu;

6. glavni projekt ako je potreban sukladno posebnim propisima, projekt i tehničku dokumentaciju s prilozima (u daljnjem tekstu: tehnička dokumentacija);

7. javnobilježnički ovjerena izjava podnositelja prijave kojom potvrđuje da raspolaže osiguranim financijskim sredstvima do ostatka pune vrijednosti radova sukladno tehničkoj dokumentaciji;

8. javnobilježnički ovjerena izjava podnositelja prijave kojom se obvezuje na povrat iznosa dodijeljene namjenske potpore s pripadajućim kamatama u korist proračuna Grada Zagreba u slučaju nenamjenskog trošenja namjenske potpore.

 

Članak 7.

 

Tehnička dokumentacija iz članka 6. točke 6. sadrži tekstualni i grafički dio (nacrt postojećeg i novog stanja objekta vjerske zajednice) s fotodokumentacijom postojećeg stanja.

Tehničku dokumentaciju za objekt vjerske zajednice koji se nalazi na području zaštićenog kulturnog dobra ili je pojedinačno zaštićeno kulturno dobro, izrađuje ovlaštena fizička ili pravna osoba koja posjeduje rješenje za obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara nadležnog ministarstva.

Tehničku dokumentaciju za objekte vjerskih zajednica koji nisu obuhvaćeni stavkom 2. ovog članka izrađuje ovlaštena fizička ili pravna osoba (ovlašteni arhitekt/ovlašteni inženjer građevinarstva).

Sastavni dio tekstualnog dijela tehničke dokumentacije je izvedbeni troškovnik radova s dokaznicom mjera koji u rekapitulaciji sadrži razdvojeno iskazane radove (dio koji zajednički snose vjerska zajednica i Grad Zagreb) i dijelovima financiranja (dio koji u cijelosti snosi vjerska zajednica). Troškovnik se predaje propisano ovjeren i uvezan u dva primjerka, od kojih je jedan primjerak s iskazanim projektantskim cijenama, drugi primjerak bez iskazanih cijena, a jedan primjerak troškovnika se predaje u digitalnom obliku.

Tehničkoj dokumentaciji prilaže se:

- plan izvođenja radova koordinatora I u fazi projektiranja sukladno propisima zaštite na radu;

- rješenje o prethodnom odobrenju za obnovu pročelja i krova objekta vjerske zajednice ako se objekt vjerske zajednice nalazi na području zaštićenog kulturnog dobra ili je pojedinačno zaštićeno kulturno dobro;

- mišljenje o mehaničkoj otpornosti i stabilnosti objekta vjerske zajednice - pročelja i krova izrađeno od ovlaštene osobe.

Ako je mišljenje o mehaničkoj otpornosti i stabilnosti objekta vjerske zajednice negativno, vjerska zajednica je dužna u izvedbenom troškovniku radova predvidjeti radove kojima se otklanjaju uzroci negativnog mišljenja, a troškove tih radova snosi u cijelosti vjerska zajednica.

Ako izvedbeni troškovnik radova ne predviđa radove otklanjanja uzroka negativnog mišljenja, vjerskoj zajednici neće biti dodijeljena namjenska potpora.

 

Članak 8.

 

Po zaprimanju prijave iz članka 6. ove odluke nadležno gradsko upravno tijelo pregledat će potpunost prijave.

Ako je prijava vjerske zajednice nepotpuna, nadležno gradsko upravno tijelo zatražit će dopunu prijave koju je vjerska zajednica dužna dostaviti u roku od 60 dana od dana dostave poziva za dopunu prijave.

Ako vjerska zajednica u roku iz stavka 2. ovoga članka ne dopuni prijavu, smatrat će se da je odustala od prijave.

 

Članak 9.

 

Gradonačelnik osniva i imenuje Povjerenstvo za utvrđivanje dodjele namjenske potpore za obnovu pročelja i krovova objekata vjerskih zajednica (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Povjerenstvo ima predsjednika i četiri člana.

Zadaće Povjerenstva su:

- razmatranje potpunih prijava,

- utvrđivanje i procjena građevinskog stanja objekata vjerskih zajednica, obilazak prijavljenih objekata vjerskih zajednica, fotodokumentiranje,

- ocjena troškovnika i okvirnog iznosa ukupne cijene radova,

- predlaganje gradonačelniku Liste prioriteta za dodjelu namjenske potpore za obnovu pročelja i krovova objekata vjerskih zajednica (u daljnjem tekstu: Lista prioriteta).

 

Članak 10.

 

Kriteriji za utvrđivanje Prijedloga liste prioriteta su ugroženost i stanje pročelja i krova objekta vjerske zajednice, cjelovitost potrebnih radova i vrijednost iznosa ukupne cijene radova.

Prijedlog liste prioriteta obvezno sadrži obrazloženje.

Listu prioriteta donosi gradonačelnik na prijedlog Povjerenstva.

Lista prioriteta objavljuje se na internetskoj stranici Grada Zagreba www.zagreb.hr.

 

Članak 11.

 

Gradonačelnik i vjerska zajednica sklapaju ugovor o dodijeli namjenske potpore (u daljnjem tekstu: ugovor) u skladu s objavljenom Listom prioriteta iz članka 10. ove odluke.

Ugovorom se reguliraju međusobna prava i obveze, način i svrha korištenja sredstava namjenske potpore, rok i način isplate namjenske potpore, rok predaje izvješća o utrošenim sredstvima, imenovanje stručnih osoba koje kontroliraju namjensko trošenje sredstava i podnošenje izvješća o utrošenim sredstvima s fotodokumentacijom novoizvedenog stanja.

 

Članak 12.

 

Dodjela namjenskih potpora u svrhu obnove pročelja i krovova objekata vjerskih zajednica provodi se sukladno osiguranim proračunskim sredstvima Grada Zagreba.

 

Članak 13.

 

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 021-05/17-01/145

URBROJ: 251-01-05-17-6

Zagreb, 19. travnja 2017.

Predsjednik

Gradske skupštine

dr. sc. Andrija Mikulić, v. r.