Na temelju članka 20

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00 i 59/01) i članka 36. točke 2. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99) Gradska skupština Grada Zagreba, na 5. sjednici, 13. prosinca 2001., donijela je

 

ODLUKU

o komunalnoj naknadi

 

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovom se odlukom određuju:

- naselja u kojima se naplaćuje komunalna naknada;

- nekretnine važne za Grad Zagreb koje se u potpunosti ili djelomično oslobađaju od plaćanja komunalne naknade;

- opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odobriti potpuno ili djelomično oslobađanje od plaćanja komunalne naknade;

- područja zona u Gradu Zagrebu;

- koeficijenti zona (Kz) za pojedine zone;

- koeficijenti namjene (Kn) za poslovni prostor i za građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti;

- način obračuna i rokovi plaćanja komunalne naknade;

- izvor sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalne naknade.

 

Članak 2.

 

Komunama naknada je prihod proračuna Grada Zagreba. Sredstva komunalne naknade namijenjena su financiranju obavljanja ovih komunalnih djelatnosti:

1. odvodnja atmosferskih voda;

2. održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina;

3. održavanje javnih površina;

4. održavanje nerazvrstanih cesta;

5. održavanje groblja i krematorija;

6. javna rasvjeta.

 

 

II. NASELJA U KOJIMA SE PLAĆA KOMUNALNA NAKNADA

 

Članak 3.

 

Područje Grada Zagreba u pogledu plaćanja komunalne naknade čini jedinstveno naselje.

 

 

 

III. OBVEZNICI PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE

 

Članak 4.

 

Komunalnu naknadu plaćaju vlasnici, odnosno korisnici:

1. stambenog prostora;

2. poslovnog prostora;

3. garažnog prostora;

4. građevnog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti;

5. neizgrađenoga građevnog zemljišta.

 

 

IV. OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE

 

Članak 5.

 

Komunalna se naknada ne plaća za nekretnine:

 

1. koje se upotrebljavaju za djelatnost javnoga predškolskoga, osnovnoga, srednjega i visokog obrazovanja, muzeja i arhiva kojih je osnivač Grad Zagreb;

2. kojima se koriste ustanove zdravstvene zaštite i socijalne skrbi kojih je osnivač Grad Zagreb;

3. koje se upotrebljavaju za djelatnost vatrogasnih službi;

4. koje služe vjerskim zajednicama za obavljanje njihove vjerske i obrazovne djelatnosti;

5. građevno zemljište i komunalne objekte i uređaje koji služe za obavljanje komunalnih djelatnosti javnoga gradskog prijevoza, vodoopskrbe i odvodnje, odvodnje atmosferskih voda, održavanja čistoće javnih površina, održavanja nerazvrstanih cesta, odlaganja komunalnoga otpada, održavanja groblja i krematorija, osim uredskih prostorija;

6. otvorena i zatvorena javna kupališta, javne zahode i strvodernice;

7. zemljišta, zgrade i prostorije javnih knjižnica, čitaonica, galerija, kazališta, koncertnih dvorana i drugih ustanova kulture kojih je osnivač Grad Zagreb i za javnost otvorenih privatnih zbirki;

8. športske objekte u vlasništvu Grada Zagreba, osim prostorija u kojima se obavlja poslovna djelatnost.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, komunalna se naknada plaća za prostorije i zemljište koje se daje u zakup i podzakup, te za privremeno korištenje.

 

Članak 6.

 

Obveznika komunalne naknade za stambeni prostor oslobodit će se, na njegov zahtjev, plaćanja za tekuću godinu u visini od:

1. 50% iznosa, ako je prosječni prihod po članu obveznikova obiteljskog domaćinstva za prethodnu godinu bio manji od 50% prosječno mjesečno isplaćene neto-plaće po zaposlenom u pravnim osobama Republike Hrvatske u istom razdoblju;

2. 75% iznosa, ako je prosječan prihod po članu obveznikova obiteljskog domaćinstva za prethodnu godinu bio manji od 40% prosječno mjesečno isplaćene neto-plaće po zaposlenom u pravnim osobama Republike Hrvatske u istom razdoblju;

3. 100% iznosa, ako je prosječan prihod po članu obveznikova obiteljskog domaćinstva za prethodnu godinu bio manji od 30% prosječno mjesečno isplaćene neto-plaće po zaposlenom u pravnim osobama Republike Hrvatske u istom razdoblju ili ako prima stalnu socijalnu pomoć.

 

Članak 7.

 

Uz zahtjev za oslobađanje plaćanja komunalne naknade obveznik iz članka 6. ove odluke dužan je priložiti uvjerenje o visini ukupnih prihoda svih članova obiteljskog domaćinstva za prethodnu godinu.

Prihodom u smislu ovoga članka smatra se prihod ostvaren na osnovi samostalnog i nesamostalnog rada, mirovine i drugih prihoda prema propisima o porezu na dohodak.

 

Članak 8.

 

Obveznika komunalne naknade za poslovni prostor može se, na njegov zahtjev, osloboditi plaćanja komunalne naknade u visini do 80%, ako mu je zbog više sile (poplava, potres i slično) znatnije oštećen poslovni prostor u kojem se obavlja poslovna djelatnost, odnosno, ako mu je poslovni prostor potpuno uništen oslobodit će ga se u potpunosti.

Obveznika komunalne naknade oslobodit će se plaćanja za vrijeme trajanja okolnosti koje su razlog oslobađanja.

Podnositelj zahtjeva dužan je, uz zahtjev, podnijeti dokaze iz kojih proizlazi osnovanost zahtjeva.

 

Članak 9.

 

Za hotel, apartmansko naselje i kamp visina komunalne naknade ne može biti veća od 1,5% ukupnoga godišnjeg prihoda iz prethodne godine, ostvarenog u hotelu, apartmanskom naselju i kampu.

 

Članak 10.

 

Ako se poslovnim prostorom u kojem je obavljano više djelatnosti ne koristi, iznos komunalne naknade, s obzirom na namjenu prostora, izračunava se prema djelatnosti koja ima najmanji koeficijent namjene.

Ako se poslovnim prostorom prethodno uopće nije koristio, iznos komunalne naknade, s obzirom na namjenu, izračunava se prema djelatnosti za kakvu je taj prostor predviđen građevnom dozvolom.

Ako se poslovnim prostorom prethodno uopće nije koristio, a sagrađen je bez odobrenja za građenje, odnosno, ako namjenu prostora prema odobrenju za građenje nije moguće utvrditi, iznos komunalne naknade, s obzirom na namjenu, izračunava se prema članku 19. ove odluke.

Za poslovni prostor i građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti, u slučaju kad se poslovna djelatnost ne obavlja više od šest mjeseci u kalendarskoj godini, koeficijent namjene se, na prijedlog vlasnika, odnosno korisnika, umanjuje za 50%, ali ne može biti manji od koeficijenta namjene za stambeni prostor, odnosno za neizgrađeno građevno zemljište.

 

Članak 11.

 

Obveznika plaćanja komunalne naknade za stambeni, poslovni i garažni prostor, za koji je doneseno konačno rješenje o rušenju, oslobodit će se, na njegov zahtjev, plaćanja komunalne naknade prestankom korištenja prostora radi rušenja.

 

Članak 12.

 

Rješenje o privremenom, djelomičnom ili potpunom oslobađanju od plaćanja komunalne naknade donosi gradsko upravno tijelo nadležno za komunalne poslove.

Podnošenje zahtjeva ne odgađa ispunjenje obveze plaćanja.

 

Članak 13.

 

Manjak sredstava komunalne naknade koji je nastao potpunim ili djelomičnim oslobađanjem od plaćanja komunalne naknade, namirit će se iz drugih proračunskih prihoda Grada Zagreba.

 

 

V. PODRUČJA ZONA U GRADU

 

Članak 14.

 

Područje Grada Zagreba dijeli se, ovisno o pogodnosti položaja i komunalnoj opremljenosti, u devet zona koje obuhvaćaju:

 

I. ZONA obuhvaća sljedeća gradska područja (područja bivših mjesnih zajednica):

 

"Andrija Medulić", Mimara, "Kralj Petar Svačić", "August Šenoa", Zrinjevac, Cvjetni trg, "August Cesarec", Gornji grad, Tuškanac, "Ban Keglević", "Petar Zrinski", Maksimir, Maksimirska naselja, Mašićeva, "Dinko Šimunović", Ružmarinka, "Eugen Kvaternik", Medveščak, Gupčeva zvijezda, Ribnjak, Voćarska, "Matko Laginja", "Petar Krešimir IV", Peščenica.

II. ZONA obuhvaća sljedeća gradska područja (područja bivših mjesnih zajednica):

Nova Ves, Mlinovi, Šestine, Kraljevac, "Ivan KukuIjević-Sakcinski", "Stjepan Radić", Kustošija-centar, Sveti Duh, "Bartol Kašić", Šestinski dol - Vrhovec, Jelenovac, Studenski grad, Bukovac, Dobri dol, Kozjak, Remete, Gračani, Šalata, Petrova, "Pavao Šubić", "Knez Mislav", "Kralj Zvonimir", "Hrvatski narodni vladari", "Nadbiskup Antun Bauer", Zapruđe, Utrine, Travno, Sopot, Siget, Trnsko, "Krešo Rakić", Savski Gaj, Dugave, Središće, Sloboština, Volovčica, Folnegovićevo naselje, Vrapče-centar, Malešnica, Špansko, Gajnice, Gajevo, Horvati-Srednjaci, "Antun Mihanović", Samoborček, "Silvije Strahimir Kranjčević", Knežija, Stara Trešnjevka, Nikole Tesle, Prečko, Jarun, Vrbani, Martinovka, Poljane, Miramare, Cvjetnica, "Marin Držić", Trnje, Cvjetno naselje, Veslačko naselje, Savski Kuti, Trnjanska Savica, Staro Trnje, "Mile Budak", Sigečica, Kanal.

III. ZONA obuhvaća sljedeća gradska područja (područja bivših mjesnih zajednica):

Gajišće, Centar, Luka-Sesvete, "Matija Gubec", Klaka, Dubrava-središte, Trnovčica, Kajzerica, Remetinec, Botinec, Hrelić, Donje Svetice, Brune Bušića, Ferenščica, Ciglenica, Ante Starčevića, Rudeš, Pongračevo, Ljubljanica.

IV. ZONA obuhvaća sljedeća gradska područja (područja bivših mjesnih zajednica):

Novo Brestje, Sesvetski Kraljevec, Dubec, Poljanice, "Ivan Mažuranić", Novi Retkovec, Donja Dubrava, Gornja Dubrava, Dotrščina, Sveta Klara, Vrapče-jug, Perjavica-Borčec, Stenjevec, Podsused, Gornje Vrapče.

 

V. ZONA obuhvaća sljedeća gradska područja (područja bivših mjesnih zajednica):

Sesvetska Sela, Staro Brestje, Kraljevački Novaki, Kobiljak, Gornja Kustošija, Medvedgrad, Čulinec, 30. svibnja 1990., Miroševac, Oporovec, Markuševac, Lučko, Buzin, Jakuševec, Mala Mlaka, Hrašće, Savica-Šanci, Gornji Stenjevec.

VI. ZONA obuhvaća sljedeća gradska područja (područja bivših mjesnih zajednica):

Sesvetska Sopnica, Granešina, Čučerje, Dankovec, Novoselac, Granešinski Novaki, Zeleni Brijeg, Branovec-Jalševec, Čehi, Blato, Odra, Hrvatski Leskovac, Veliko Polje, Borongaj-Lugovi, Vukomerec.

VII. ZONA obuhvaća sljedeća gradska područja (područja bivših mjesnih zajednica):

Sesvetska Selnica, Vugrovec Donji, Kašina, Popovec, Soblinec, Trnava, Resnički Gaj, Stari Retkovec, Vidovec, Brezovica, Obrež, Žitnjak, Kozari Bok, Resnik, Petruševec.

VIII. ZONA obuhvaća sljedeća gradska područja (područja bivših mjesnih zajednica):

Dobrodol, Jelkovec, Dumovec, Đurđekovec, Prekvršje, Prepuštovec, Gajec, Cerje-Sesvete, Žerjavinec, Belovar, Adamovec, Moravče, Lužan, Glavnica Donja, Vugrovec Gornji, Vurnovec, Horvati, Ježdovec, Demerje, Kozari putevi, Ivanja Reka.

IX. ZONA obuhvaća sljedeća gradska područja (područja bivših mjesnih zajednica):

Šimunčevec, Goranec, Kašinska Sopnica, Kučilovina, Šašinovec-Šija Vrh, Glavnica Gornja, Jesenovec, Blaguša, Planina Donja, Planina Gornja, Paruževina, Dragonožec, Kupinečki Kraljevac II., Trpuci, Lipnica, Havidići, Strmec Odranski, Kupinečki Kraljevac-centar, Kupinečki Kraljevac II.

 

 

VI. KOEFICIJENT ZONE

 

Članak 15.

 

Koeficijent zone (Kz) iznosi za:

I.              ZONU    -              1,00

II.            ZONU    -              0,95

III.           ZONU    -              0,80

IV.           ZONU    -              0,65

V.            ZONU    -              0,55

VI.           ZONU    -              0,45

VII.          ZONU    -              0,35

VIII.        ZONU    -              0,30

IX.           ZONU    -              0,20

 

Koeficijent zone za nekretnine koje se ne bi našle u granicama neke od zona obračunava se prema bližoj zoni u kojoj je koeficijent zone niži.

Nekretnina koja ima pristup iz ulice ili trga kojim ide granica dviju zona pripada u nižu zonu.

 

 

VII. KOEFICIJENT NAMJENE

 

Članak 16.

 

Koeficijent namjene (Kn) iznosi za:

- stambeni prostor i prostor kojim se koriste neprofitne organizacije          - 1,00

- garažni prostor                                                                                                   - 1,00

- neizgrađeno građevno zemljište                                                                       - 0,05

Koeficijent namjene za poslovni prostor određuje se prema vrsti djelatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru.

 

Članak 17.

 

Djelatnosti prema kojima se određuje koeficijent namjene utvrđuju se ovom odlukom.

Kada obveznik u poslovnom prostoru obavlja više djelatnosti razvrstava se prema djelatnosti kojom se pretežno bavi.

Djelatnost kojom se obveznik pretežno bavi je djelatnost kojom ostvaruje veći dohodak.

 

Članak 18.

 

Koeficijent namjene (Kn) za poslovni prostor koji služi za proizvodne djelatnosti:

1.             - elektroprivreda,

- proizvodnja ugljena,

- prerada ugljena,

- proizvodnja nafte i plina,

- proizvodnja naftnih derivata,

- proizvodnja željezne rude,               

- crna metalurgija,

- proizvodnja ruda obojenih metala,

- proizvodnja obojenih metala,

- prerada obojenih metala,

- proizvodnja nemetalnih minerala,

- prerada nemetalnih minerala,

- brodogradnja,

- proizvodnja osnovnih kemijskih proizvoda,

- prerada kemijskih proizvoda,

- proizvodnja kože i krzna,

- prerada kaučuka.                                                                                                iznosi 5,00

2.             - proizvodnja kamena, šljunka i pijeska,

- proizvodnja građevnog materijala,

- proizvodnja rezane građe i ploča,

- šumarstvo,

- visokogradnja,

- niskogradnja i hidrogradnja.                                                                            iznosi 4,50

3.             - metaloprerađivačka djelatnost,

- strojogradnja,

- proizvodnja prometnih sredstava,

- proizvodnja i prerada duhana,

- proizvodnja pića,

- proizvodnja i prerada papira.                                                                           iznosi 4,00

4.             - proizvodnja finalnih proizvoda od drveta,

- proizvodnja električnih strojeva i aparata,

- proizvodnja stočne hrane,

- instalacijski i završni radovi u građevinarstvu.                                             iznosi 3,50

5.             - proizvodnja prehrambenih proizvoda,

- proizvodnja tekstilnih prediva i tkanina,

- proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda,

- proizvodnja kožne obuće i galanterije,

- poljoprivredna proizvodnja,

- grafička djelatnost,

- ribarstvo.                                                                                                             iznosi 3,00

 

Članak 19.

 

Koeficijent namjene iznosi 3,0 za proizvodne djelatnosti koje nisu obuhvaćene člankom 18. ove odluke.

 

Članak 20.

 

Koeficijent namjene za poslovni prostor koji služi za obavljanje djelatnosti:

1.             - ugostiteljstvo (ugostiteljske usluge smještaja, prehrane i ostale ugostiteljske usluge);

- vanjska trgovina,

- turističko posredovanje,

- bankarstvo,

- osiguranje imovine i osoba,

- prometne usluge,

- usluge parkiranja u javnim garažama (parkirna mjesta)

- poslovne usluge,

- zračni promet,

- telekomunikacije.                                                                                               iznosi 10,00

2.             - pretovarne usluge,

- cestovni promet.                                                                                                iznosi 9,50

3.             - trgovina na veliko,

- poljoprivredne usluge,

- trgovina na malo osim trgovine na malo prehrambenim

  proizvodima.                                                                                                       iznosi 9,00

4.             - vodoprivreda,

- željeznički promet,

- cjevovodni prijevoz,

- poštanske usluge,

- pomorski promet,

- riječni i jezerski promet,

- gradski promet,

- osobne usluge i usluge kućanstvima,

- trgovina na malo prehrambenim proizvodima,

- sakupljanje i prerada industrijskih otpadaka.                                                iznosi 8,50

5.             - uređivanje naselja i prostora,

- projektiranje i srodne tehničke usluge,

- komunalne djelatnosti,

- stambena djelatnost.                                                                                         iznosi 8,00

6.             - obrtničke usluge i popravci                                                                             iznosi 7,00

 

 

 

Članak 21.

 

Iznimno od odredaba članaka 18., 19. i 20. ove odluke koeficijent namjene za:

1.        zgradu stranoga diplomatskog predstavništva i

međunarodnih organizacija                                                                                        iznosi 5,00

2.        željezničke koridore utvrđene prostornim

planom ako ih održavaju Hrvatske željeznice,

zemljište i prostor što služi za obavljanje

djelatnosti: tjelesne kulture i športa, umjetnička

bravarija, dimnjačarstvo, izrada čipaka, izrada

gornjih dijelova obuće i popravak obuće, izrada

i popravak glazbala, izrada i popravak ortopedskih

pomagala, izrada šešira, kemijske čistionice,

keramičarska i pečarska, kolarska, kovačka, krojačka

djelatnost za narodna odijela (proizvodnja i obavljanje usluga),

krpanje rublja i tkanina, pedikerska, pilari ogrjevnog

drveta, plisiranje, popravak čarapa, popravak kišobrana,

popravak roleta, pranje i glačanje rublja, presvlačenje

gumbi, stolarija (izrada i popravak umjetnina i drugi popravci),

tapetarska i dekoraterska, urarska, vlasuljarska.                                                    iznosi 1,00

 

Članak 22.

 

Koeficijent namjene iznosi 7,00 za poslovni prostor koji služi za obavljanje ostalih djelatnosti, a koje nisu navedene člancima 20. i 21. ove odluke.

 

Članak 23.

 

Za građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti koeficijent namjene iznosi 10% koeficijenta namjene određenog za pojedini poslovni prostor.

 

 

VIII. NAČIN OBRAČUNA I ROKOVI PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE

 

Članak 24.

 

Visina komunalne naknade određuje se ovisno o:

- zoni u kojoj se nalazi nekretnina;

- vrsti nekretnine iz članka 4. ove odluke.

 

Članak 25.

 

Komunalna se naknada obračunava po m2 površine i to za stambeni, poslovni i garažni prostor po jedinici korisne površine koja se utvrđuje na način propisan zakonom, a za građevno zemljište po jedinici stvarne površine.

 

Članak 26.

 

Iznos komunalne naknade po m2 obračunske površine nekretnine utvrđuje se množenjem:

1. vrijednosti obračunske jedinice - boda (B), određene u kunama po m2 (u nastavku teksta: vrijednost boda);

2. koeficijenta zone (Kz);

3. koeficijenta namjene (Kn).

 

Članak 27.

 

Vrijednost boda (B) određuje se posebnom odlukom do kraja studenoga tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu, nakon donošenja ove odluke.

Vrijednost boda iz stavka 1. ovoga članka jednaka je mjesečnoj visini komunalne naknade po m2 korisne površine stambenog prostora u I. zoni.

Ako vrijednost boda ne bude određena u roku iz stavka 1. ovoga članka, za obračun komunalne naknade u sljedećoj kalendarskoj godini vrijednost boda se ne mijenja.

 

Članak 28.

 

Obveza plaćanja komunalne naknade nastaje prvog dana sljedećeg mjeseca od stjecanja vlasništva, odnosno mogućnosti korištenja stambenoga, poslovnog, garažnog prostora i građevnog zemljišta.

O svim promjenama koje se odnose na obvezu plaćanja komunalne naknade obveznik je dužan obavijestiti gradsko upravno tijelo nadležno za komunalne poslove, u roku od 15 dana od nastanka promjene, te dostaviti sve podatke i omogućiti uvid u njih.

Ako se obveznik prestane koristiti prostorom, a ne postupi u smislu stavka 2. ovoga članka, smatra se i dalje obveznim plaćati komunalnu naknadu i to sve do trenutka dok upravnom tijelu iz stavka 2. ovoga članka ne dostavi isprave na temelju kojih bi se moglo donijeti novo rješenje.

 

Članak 29.

 

Komunalna se naknada plaća mjesečno, najkasnije do 15. u mjesecu za protekli mjesec.

Obveznik čije je ukupno zaduženje manje od 40,00 kuna godišnje, plaća komunalnu naknadu jednom godišnje. Obveza plaćanja dospijeva 31. prosinca za tekuću godinu.

 

 

 

IX. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 30.

 

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/97 i 16/97).

 

 

Članak 31.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenom glasniku Grada Zagreba, a primjenjuje se od 1. siječnja 2002. godine.

 

 

KLASA: 363-02/01-01/1125

URBROJ: 251-11-04-01-4

Zagreb,13. prosinca 2001.

Predsjednik

Gradske skupštine

dr. sc. Velimir Srića, v. r.