Na temelju članka 69. stavka 3. Zakona o ustanovama (Narodne novine 76/93, 29/97 - ispr., 47/99 - ispr. i 35/08) i članka 41. točke 18. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16), Gradska skupština Grada Zagreba, na 50. sjednici, 21. ožujka 2017., donijela je

 

ODLUKU

o pripajanju Koncertne direkcije Zagreb Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog

 

Članak 1.

 

Koncertna direkcija Zagreb, Zagreb, Ul. kneza Mislava 18, i Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog, Zagreb, Trg Stjepana Radića 4, javne su ustanove kulture nad kojima osnivačka prava ima Grad Zagreb na temelju Rješenja Ministarstva kulture i prosvjete o prijenosu osnivačkih prava nad ustanovama kulture na Grad Zagreb KLASA: 023-03/94-01-62, URBROJ: 532-03-3/3-94-01 od 10. veljače 1994.

 

Članak 2.

 

Koncertna direkcija Zagreb pripaja se Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog.

Koncertna direkcija Zagreb prestaje pripajanjem Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog.

Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog pravni je sljednik Koncertne direkcije Zagreb.

 

Članak 3.

 

Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog preuzet će obavljanje cjelokupne djelatnosti Koncertne direkcije Zagreb.

 

Članak 4.

 

Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog preuzet će svu opremu, dokumentaciju, arhivu, sva sredstva te prava i obveze Koncertne direkcije Zagreb.

Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog preuzet će svu dokumentaciju i građu Koncertne direkcije Zagreb o hrvatskom glazbenom stvaralaštvu i glazbenoj baštini u zemlji i inozemstvu, s pripadajućim informacijskim sustavima i bazama podataka i osigurati joj odgovarajuću zaštitu i smještaj ovisno o vrsti dokumentacije i građe, odnosno nastavak rada Muzičkog informativnog centra kao posebne ustrojstvene jedinice.

 

Članak 5.

 

Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog preuzet će sve obveze prema korisnicima usluga Koncertne direkcije Zagreb.

 

Članak 6.

 

Svi ugovori o radu radnika Koncertne direkcije Zagreb prenose se na Koncertnu dvoranu Vatroslava Lisinskog.

Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog preuzima s danom prenošenja, u neizmijenjenom obliku i opsegu, sva prava i obveze iz prenesenih ugovora o radu.

 

Članak 7.

 

Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog uskladit će statut, unutarnji ustroj i opće akte s ovom odlukom u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

 

Članak 8.

 

Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog dužna je s preuzetim radnicima iz članka 6. ove odluke sklopiti nove ugovore o radu sukladno novom ustroju.

Do usklađenja i stupanja na snagu općih akata iz članka 7. ove odluke na preuzete radnike iz članka 6. ove odluke na odgovarajući način primjenjivat će se odredbe općih akata Koncertne direkcije Zagreb.

 

Članak 9.

 

Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog podnijet će prijavu za upis statusne promjene iz ove odluke u sudski registar ustanova.

 

Članak 10.

 

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 021-05/17-01/104

URBROJ: 251-01-05-17-6

Zagreb, 21. ožujka 2017.

Predsjednik

Gradske skupštine

dr. sc. Andrija Mikulić, v. r.