Na temelju članka 57. točke 8. Poslovnika Gradske skupštine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/09, 6/13 i 7/14), Odbor za Statut, Poslovnik i propise, na 51. sjednici, 19. listopada 2015., utvrdio je pročišćeni tekst Odluke o grobljima (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/98), Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima (Službeni glasnik Grada Zagreba 5/01), Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/03), Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/08), Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/12) i Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o grobljima (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/13) u kojima je utvrđeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

 

KLASA: 021-05/15-03/281

URBROJ: 251-01-06-15-1

Zagreb, 19. listopada 2015.

Predsjednik

Odbora za Statut, Poslovnik i propise

Ratko Maričić, dipl. iur.,v.r.

 

ODLUKA

o grobljima

(pročišćeni tekst)

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovom se odlukom određuju mjerila i način dodjeljivanja i ustupanja grobnih mjesta na korištenje, uvjeti i mjerila za plaćanje naknade kod dodjele grobnog mjesta i godišnje grobne naknade za korištenje, vremenski razmaci ukopa u popunjena grobna mjesta i način ukopa nepoznatih osoba, održavanje groblja i uklanjanje otpada s groblja te uvjeti upravljanja grobljem.

 

Članak 2.

 

Groblja na području Grada Zagreba su: Mirogoj, Miroševac, Gaj urni, Brezovica, Jakuševec, Klara, Kupinečki Kraljevec, Lučko, Odra, Čučerje, Granešina, Gornje Vrapče, Stenjevec, Starokatoličko groblje, Bolničko groblje, Gračani, Šestine, Markuševec, Remete, Resnik, Markovo polje, Staro groblje Sesvete, Cerje, Glavnica Donja, Kašina, Moravče, Vugrovec Donji i Planina Donja.

 

Članak 3.

 

Grobljima iz članka 2. ove odluke upravlja Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Gradska groblja (u daljnjem tekstu: Uprava groblja).

Odredbom članka 1. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima (Službeni glasnik Grada Zagreba 5/01)) u stavku 2. iza riječi "Resnik" umjesto točke stavljen je zarez i dodane su riječi "Markovo polje, Staro groblje Sesvete, Cerje, Glavnica Donja, Kašina, Moravče, Vugrovec Donji i Planina Donja."

Odredbom članka 1. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima (Službeni glasnik Grada Zagreba 5/01) stavak 3. je brisan.

Odredbom članka 1. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/12) članak 3. je izmijenjen.

 

Članak 4.

 

Na grobljima iz članka 2. ove odluke, u pravilu, ukapaju se umrli koji imaju prebivalište na području Grada Zagreba.

Umrloga se može ukopati na groblju koje je on odredio za života ili koje odredi njegova obitelj, odnosno osobe koje su dužne skrbiti o njegovu ukopu.

Umrloga se može ukopati i izvan groblja samo uz odobrenje koje daje gradsko upravno tijelo nadležno za komunalne poslove, uz prethodno mišljenje gradskog upravnog tijela nadležnog za poslove zdravstva.

 

II. DODJELJIVANJE I USTUPANJE GROBNIH MJESTA NA KORIŠTENJE

 

Članak 5.

 

Grobnim se mjestom, u smislu ove odluke, smatra grob, grob za urne, grobnica i grobnica za urne (kazeta za urne).

Odredbom članka 2. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/12) članak 5. je izmijenjen.

 

Članak 6.

 

Uprava groblja dodjeljuje grobno mjesto na korištenje na neodređeno vrijeme te o tome donosi rješenje.

Odredbom članka 3. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/12) u stavku 1. riječ: "daje" zamijenjena je riječju: "dodjeljuje".

Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka zainteresirana osoba može izjaviti žalbu gradskom upravnom tijelu nadležnom za komunalne poslove.

Za dodjelu grobnog mjesta na korištenje plaća se naknada Upravi groblja.

Za korištenje grobnog mjesta korisnik plaća godišnju grobnu naknadu Upravi groblja.

Osim grobnih mjesta iz članka 5. ove odluke na korištenje se, sukladno stavcima od 1. do 4. ovoga članka, dodjeljuju i kolumbarijske niše te stanice u paviljonima i kapeli na groblju Mirogoj.

Odredbom članka 3. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/12) iza stavka 4. dodan je novi stavak 5.

 

Članak 6.a

 

Ukop, ispraćaj, kremiranje i ekshumacija umrlog ugovara se s osobom koja podmiruje troškove.

Ispraćaj, ukop i ekshumaciju umrlih osoba obavlja Uprava groblja.

Urne koje se ne ukapaju na grobljima iz članka 2. ove odluke predaju se osobama koje su podmirile troškove kremiranja.

Odredbom članka 4. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/12) iza članka 6. dodan je novi članak 6.a.

 

Članak 7.

 

Grobno mjesto bez uređenja te grobno mjesto za kazetu za urne u Gaju urni dodjeljuju se na korištenje temeljem neposrednog zahtjeva ako je umrla osoba u času smrti imala prebivalište na području Grada Zagreba.

Uprava groblja neće dodijeliti grobno mjesto iz stavka 1. ovoga članka za ukop umrle osobe, osobi koja ima pravo korištenja grobnog mjesta na jednom od groblja iz članka 2. ove odluke u koje je moguće ukopati umrlu osobu.

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/12) članak 7. je izmijenjen.

 

Članak 8.

 

Grobna mjesta na kojima je sagrađen nadgrobni uređaj, odnosno ona koja su sagrađena kao grobnice, dodjeljuju se na temelju neposrednog zahtjeva, prikupljanja ponuda ili natječaja.

Uprava groblja odlučuje o načinu dodjele grobnih mjesta iz stavka 1. ovoga članka.

 

Članak 9.

 

Pravo ukopa u grobno mjesto ima osoba kojoj je dodijeljeno pravo korištenja (u daljnjem tekstu: korisnik) i članovi njegove obitelji, ako korisnik ne odredi drugačije.

Članom obitelji korisnika u smislu ove odluke, smatra se njegov bračni ili izvanbračni drug, potomci i posvojena djeca i njihovi bračni ili izvanbračni drugovi te roditelji osobe koja je u času nastale potrebe za ukopom, upisana u grobni očevidnik kao korisnik.

Korisnik može dati pravo ukopa i drugim osobama.

Osobe iz stavka 3. ovoga članka ne mogu prenositi pravo ukopa na treće osobe.

Pravo ukopa daje se u pisanom obliku.

Prestanak prava ukopa stečenog temeljem stavka 3. ovoga članka može se upisati u grobni očevidnik na temelju sporazuma, odluke suda ili pisane izjave osobe koja je stekla pravo ukopa.

Ako pravo korištenja ima više korisnika, za stjecanje prava ukopa iz stavka 3. ovoga članka potrebna je suglasnost svih sukorisnika.

Odredbom članka 6. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/12) članak 9. je izmijenjen.

 

Članak 9.a

 

Uprava groblja može dodijeliti na korištenje napušteno grobno mjesto nakon proteka petnaest godina od posljednjeg ukopa u grob, odnosno nakon proteka trideset godina od ukopa u grobnicu.

Uprava groblja može dodijeliti na korištenje napušteno grobno mjesto bez uređenja i premještanja posmrtnih ostataka prijašnjem korisniku ili članu obitelji umrloga korisnika, koji ima prijavljeno prebivalište na području Grada Zagreba i nema grobno mjesto na grobljima iz članka 2. ove odluke.

Odredbom članka 7. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/12) iza članka 9. dodan je novi članak 9.a.

 

Članak 10.

 

Nakon smrti korisnika, do upisa novog korisnika u grobni očevidnik, u grobno mjesto mogu se ukapati osobe koje su u času smrti korisnika bile članovi njegove obitelji i osobe koje bi se smatrale članovima obitelji korisnika da je on živ, osim onih koje je korisnik za života isključio.

Članovi obitelji iz stavka 1. ovoga članka mogu u nastanku smrtnog slučaja dati pravo ukopa u grobno mjesto i drugim osobama.

Za stjecanje prava ukopa temeljem stavka 2. ovoga članka potrebna je suglasnost svih članova obitelji umrlog korisnika.

Odredbom članka 8. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/12) članak 10. je izmijenjen.

 

Članak 10.a

 

Uprava groblja može odrediti grobnicu za privremeni ukop.

Uprava groblja može odobriti ukop u grobnicu iz stavka 1. ovoga članka u trajanju do jedne godine, kad umrla osoba nema osigurano mjesto za ukop ili kad se ukop obavlja na groblju izvan područja Grada Zagreba.

Nakon isteka roka iz stavka 2. ovoga članka Uprava groblja će ukopati pokojnika na groblju Markovo polje na trošak osobe koja je zatražila ukop.

Uprava groblja može odobriti ukop u grobnicu iz stavka 1. ovoga članka u trajanju do jedne godine i kada je radi izgradnje grobnice na grobnom mjestu potrebno premjestiti posmrtne ostatke pokojnika, ako je proteklo 15 godina od posljednjeg ukopa u grob.

Nakon isteka roka iz stavka 4. ovoga članka, Uprava groblja vratit će posmrtne ostatke pokojnika u grobno mjesto iz kojeg je premješten.

U slučaju iz stavka 5. ovoga članka u grobno mjesto neće se ukapati i polagati urne dok se premješteni posmrtni ostaci ne vrate.

Odredbom članka 9. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/12) iza članka 10. dodan je novi članak 10.a.

 

Članak 11.

 

Korisnik može pravo korištenja grobnog mjesta ugovorom ustupiti trećim osobama.

Pravo korištenja grobnog mjesta može se ustupiti članu obitelji ili osobi koja je već upisana kao sukorisnik istog grobnog mjesta ili osobi koja nema i nije imala pravo korištenja grobnog mjesta na istom groblju, ili ga ima, ali je grobno mjesto popunjeno.

Ako pravo korištenja grobnog mjesta ima više sukorisnika, za ustupanje prava korištenja potrebna je suglasnost svih sukorisnika.

Iznimno, grobnica, grob za urne, grobnica za urne (kazeta za urne) i kolumbarijska niša ne smatraju se grobnim mjestom u smislu stavka 2. ovoga članka.

Odredbom članka 10. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/12) članak 11. je izmijenjen.

Odredbom članka 1. Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o grobljima (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/13) članak 11. je izmijenjen.

 

Članak 12.

 

Iskop posmrtnih ostataka odnosno urne umrle osobe radi prijenosa u drugo grobno mjesto (daljnjem u tekstu: ekshumacija) može se ugovoriti na zahtjev bračnog ili izvanbračnog druga, djece i posvojenika umrle osobe.

Ako umrla osoba nije imala bračnog ili izvanbračnog druga i djecu ili su umrli prije nje, ekshumacija se može ugovoriti na zahtjev roditelja i njihovih potomaka koji su snosili troškove ukopa.

Za ekshumaciju je potrebna suglasnost svih korisnika grobnog mjesta iz kojeg se posmrtni ostaci vade i grobnog mjesta na grobljima iz članka 2. ove odluke u koje se posmrtni ostaci prenose.

Iznimno od stavka 3. ovoga članka, ako je podnositelj zahtjeva za ekshumaciju i jedan od korisnika grobnog mjesta iz kojeg se posmrtni ostaci vade, za ekshumaciju nije potrebna suglasnost ostalih sukorisnika toga grobnog mjesta.

Osobe iz stavaka 1. i 2. ovoga članka zahtjevu za ekshumaciju dužne su priložiti suglasnost svih sukorisnika grobnog mjesta i sprovodnicu za prijenos posmrtnih ostataka prema propisima o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti.

Odredbom članka 11. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/12) članak 12. je izmijenjen.

 

III. PLAĆANJE NAKNADE KOD DODJELE GROBNOG MJESTA I GODIŠNJE GROBNE NAKNADE ZA KORIŠTENJE

 

Članak 13.

 

Visinu naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje i visinu godišnje grobne naknade utvrđuje Uprava groblja.

 

Članak 14.

 

Visina naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje utvrđuje se prema:

- lokaciji groblja;

- lokaciji grobnog mjesta na groblju i

- veličini grobnog mjesta.

 

Članak 15.

 

Visina godišnje grobne naknade utvrđuje se prema mjerilima iz članka 14. ove odluke.

 

Članak 16.

 

Naknada za korištenje grobnog mjesta plaća se prilikom dodjele grobnog mjesta na korištenje.

Godišnja grobna naknada plaća se, u pravilu, jednom godišnje.

Uprava groblja dužna je uplatnice za plaćanje godišnje grobne naknade dostavljati osobi koja je u grobni očevidnik upisana kao korisnik ili drugoj osobi koju je odredio korisnik.

Odredbom članka 12. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/12) stavci 2. i 3. su izmijenjeni.

Ako ima više korisnika, uplatnice se dostavljaju korisniku određenom njihovim sporazumom ili korisniku koji je pristao na plaćanje.

Odredbom članka 12. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/12) iza stavka 3. dodan je novi stavak 4.

 

IV. VREMENSKI RAZMACI UKOPA I UKOP NEPOZNATIH OSOBA

 

Članak 17.

 

Ukopi u grob obavljaju se u tri ukopne dubine.

Posmrtni ostaci ukopanih mogu se spustiti u produbljenje groba tek nakon proteka 15 godina od posljednjeg ukopa.

Uprava groblja određuje broj ukopnih mjesta u grobnici ovisno o neto dimenziji grobnice.

Prelaganje posmrtnih ostataka u grobnici radi oslobađanja ukopnog mjesta za novi ukop može se obaviti najranije nakon proteka 30 godina od posljednjeg ukopa.

U grob za urne, grobnicu za urne (kazetu za urne) i kolumbarijske niše može se položiti onoliko urni koliko ima ukopnih mjesta za urne. Urne se mogu položiti i u druga grobna mjesta bez obzira na vrijeme proteklo od zadnjeg ukopa.

Odredbom članka 13. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/12) članak 17. je izmijenjen.

 

Članak 18.

 

Nepoznate se osobe kremiraju, a urne s njihovim posmrtnim ostacima polažu se u zajednički grob za urne sagrađen za tu namjenu.

Uprava groblja dužna je na groblju odrediti prostor za grob iz stavka 1. ovoga članka.

Uprava groblja dužna je grob iz stavka 1. ovoga članka urediti i održavati na način kojim se iskazuje poštovanje prema umrlima.

 

Članak 19.

 

Brisan.

Odredbom članka 14. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/12) članak 19. je brisan.

 

V. ODRŽAVANJE GROBLJA I UKLANJANJE OTPADA

 

Članak 20.

 

Uprava groblja vodi brigu o održavanju groblja i uklanjanju otpada s groblja.

 

Članak 21.

 

Groblje mora biti ograđeno te održavano tako da uvijek bude čisto i uredno.

Mrtvačnica i drugi objekti na groblju moraju se održavati u urednom i ispravnom stanju.

 

Članak 22.

 

Pogrebi se obavljaju od mjeseca listopada do ožujka između 10 i 16 sati, a u ostalim mjesecima između 9 i 18 sati.

Subotom, nedjeljom i blagdanom u pravilu nema pogreba.

Uprava groblja dužna je organizirati dežurnu mrtvačnicu za područje Grada Zagreba.

Odredbom članka 15. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/12) stavci 2. i 3. su izmijenjeni.

 

Članak 23.

 

Korisnik je dužan grobno mjesto i prostor oko njega održavati urednim.

Odredbom članka 16. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/12) stavak 1. je izmijenjen.

Na groblju se, u pravilu, sadi cvijeće i ukrasno bilje.

Natpisi na grobovima i grobnicama ne smiju vrijeđati ničije nacionalne, vjerske ili moralne osjećaje, niti na bilo koji način povrijediti uspomenu na pokojnika.

Korisnik je dužan na primjeren način označiti imena svih ukopanih osoba na grobnom mjestu.

Odredbom članka 16. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/12) iza stavka 3. dodan je novi stavak 4.

 

Članak 23.a

 

Ako se prilikom ukopa mora pomaknuti oprema ili uređaj na grobnom mjestu u koje se ukapa, sve troškove u vezi s uspostavom prijašnjeg stanja dužna je snositi osoba na čiji se zahtjev obavlja ukop.

 

Članak 23.b

 

Uprava groblja ne odgovara za štetu nastalu na grobnom mjestu koju počine treće ili nepoznate osobe.

Odredbom članka 17. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/12) iza članka 23. dodani su novi članci 23.a i 23.b.

 

Članak 24.

 

Uprava groblja može pozvati korisnika da neuredno i zapušteno grobno mjesto održava urednim.

Ako unatoč pozivu korisnik ne uredi grobno mjesto, Uprava groblja uredit će ga na trošak korisnika.

 

Članak 25.

 

Uprava groblja dužna je na prikladnom mjestu osigurati prostor za odlaganje otpada.

 

Članak 26.

 

Građani su dužni pridržavati se pravila o ponašanju na groblju koja propisuje Uprava groblja.

 

VI. UVJETI UPRAVLJANJA GROBLJEM

 

Članak 27.

 

Uprava groblja dužna je upravljati grobljem pažnjom dobroga gospodara i na način kojim se iskazuje poštovanje prema umrlima.

 

Članak 28.

 

Uprava groblja brine se o tome da se grobovi grade prema Položajnom planu grobnih mjesta i grobnica na način koji odgovara tehničkim i sanitarnim uvjetima, vodeći pri tome računa o zaštiti okoliša, o krajobraznim i estetskim vrijednostima.

Uprava groblja donosi Položajni plan grobnih mjesta i grobnica.

Za gradnju grobnica, postavljanje kamenih ili sličnih spomenika na grobove, postavljanje klupa te za preinaku groba, za uklanjanje spomenika i nadgrobnih ploča potrebna je suglasnost Uprave groblja.

Ako se grobnica gradi kao mauzolej, kapela i slično, potrebno je ishoditi odobrenje sukladno propisu o građenju.

 

Članak 28.a

 

Za izdavanje suglasnosti iz članka 28. stavka 3. ove odluke izvođač radova dužan je priložiti:

- narudžbu korisnika grobnog mjesta,

- dva nacrta gradnje i opremanja grobnog mjesta koji odgovaraju propisanim dimenzijama i po načinu izvođenja su u skladu s okolinom.

Uprava groblja izdaje suglasnost u roku od 30 dana od uredno predanog zahtjeva.

Ako Uprava groblja ne izda suglasnost u roku iz stavka 2. ovoga članka, smatra se da je suglasnost dana.

Odredbom članka 2. Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o grobljima (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/13) iza stavka 2. dodan je novi stavak 3.

Za radove na grobljima koja su zaštićeno kulturno dobro potrebno je i prethodno odobrenje Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode.

Odredbom članka 2. Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o grobljima (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/13) dosadašnji stavak 3. koji je postao stavak 4. je izmijenjen.

Odredbom članka 18. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/12) iza članka 28. dodan je novi članak 28.a.

 

Članak 29.

 

Uprava groblja dužna je pravodobno poduzimati odgovarajuće mjere kako bi se osigurala grobna mjesta.

Ako nema prostora na groblju, Uprava groblja predlaže Gradu Zagrebu rekonstrukciju, odnosno proširenja postojećeg ili gradnju novoga groblja.

 

Članak 30.

 

Radi osiguravanja nesmetanog obavljanja ukopa i održavanja reda na groblju osobe koje izvode radove na groblju dužne su:

- obavljanje radova prijaviti Upravi groblja;

- radove izvoditi tako da se do najveće mjere očuvaju mir i dostojanstvo na groblju, a mogu se obavljati samo u radne dane koje odredi Uprava groblja;

- građevni materijal (opeka, kamen, šljunak, pijesak, cement, vapno i slično) držati na groblju samo za vrijeme izvođenja radova;

- u slučaju prekida radova, odnosno nakon završetka radova, radilište dovesti u prijašnje stanje;

- prevoziti materijal u vrijeme, putovima i stazama koje odredi Uprava groblja;

- nakon upotrebe zatvoriti izljevna mjesta na vodovodu.

Uprava groblja može, u određene dane ili u određeno doba dana, zabraniti izvođenje radova na groblju ili na pojedinim dijelovima groblja.

Uprava groblja zabranit će izvođenje radova započetih bez prethodne prijave.

 

Članak 30.a

 

Ako se radovi na grobnom mjestu izvode protivno suglasnosti, iz članka 28. stavka 3. ove odluke, Uprava groblja će zatražiti od naručitelja radova i izvođača da radove izvedu u skladu s izdanom suglasnosti.

Ako naručitelj radova i izvođač ne postupe sukladno stavku 1. ovoga članka, Uprava groblja će zabraniti daljnje radove i obustaviti ukope u grobno mjesto.

Izvođaču koji radove obavlja bez suglasnosti ili postupi suprotno stavku 1. ovoga članka, Uprava groblja zabranit će izvođenje radova na grobljima iz članka 2. ove odluke.

Uprava groblja pozvat će korisnika grobnog mjesta uređenog bez suglasnosti da ishodi suglasnost i prema njoj uredi grobno mjesto, a do uređenja zabraniti ukope.

Odredbom članka 19. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/12) iza članka 30. dodan je novi članak 30.a.

 

VII. NOVČANE KAZNE

 

Odredbom članka 1. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/03) naziv glave VII. "KAZNENE ODREDBE" je izmijenjen tako da glasi: "GLOBE".

Odredbom članka 1. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/08) naziv glave VII. "GLOBE" zamijenjen je nazivom "NOVČANE KAZNE".

 

Članak 31.

 

Novčanom kaznom u iznosu od 900,00 do 1.500,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba:

1. korisnik groba ako se ne pridržava odredbe članka 23. stavka 1. ove odluke;

2. građanin koji se ne pridržava pravila o ponašanju na groblju (članak 26. ove odluke);

3. osoba koja se ne pridržava odredbe članka 30. stavka 1. ove odluke.

Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba za prekršaj iz stavka 1. točke 3. ovoga članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 900,00 do 1.500,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz stavka 1. točke 3. ovog članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.500,00 do 4.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja počini prekršaj iz stavka 1. točke 3. ovoga članka u vezi s obavljanjem njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti.

Odredbom članka 2. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/03) u članku 31. riječi "Novčanom kaznom u iznosu od 200,00 do 500,00 kuna" zamijenjene su riječima "Globom u iznosu od 100,00 do 200,00 kuna".

Odredbom članka 2. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/03) iza stavka 1. dodani su novi stavci 2. i 3.

Odredbom članka 2. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/08) članak 31. je izmijenjen.

 

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 32.

 

Osoba koja smatra da je korisnik groba, a nije upisana u grobni očevidnik, može zatražiti upis na temelju valjane pravne osnove.

 

Članak 33.

 

Na dan stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o grobljima (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/67).

 

Članak 34.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima (Službeni glasnik Grada Zagreba 5/01)

 

Članak 2.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/03)

 

Članak 3.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/08)

 

Članak 3.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/12)

 

Članak 20.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o grobljima (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/13)

 

Članak 3.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.