Na temelju članka 41. točke 33. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18 i 3/20), Gradska skupština Grada Zagreba, na 34. sjednici, 25. lipnja 2020., donijela je

 

ZAKLJUČAK

o stavljanju izvan snage Zaključka o stavljanju izvan snage Zaključka o hitnoj isplati sredstava za javne potrebe u kulturi i pokrivanju troškova najma i materijalnih troškova prostora za rad

 

1. Zaključak o stavljanju izvan snage Zaključka o hitnoj isplati sredstava za javne potrebe u kulturi i pokrivanju troškova najma i materijalnih troškova prostora za rad (Službeni glasnik Grada Zagreba 12/20) stavlja se izvan snage.

 

2. Ovaj će zaključak biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 021-05/20-01/223

URBROJ: 251-01-03-20-2

Zagreb, 25. lipnja 2020.

Predsjednik

Gradske skupštine

prof. dr. sc. Drago Prgomet, v. r.