Grad Zagreb, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, što ga zastupa gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić, diplomirani politolog, kao poslodavac

Gradonačelnik Grada Zagreba, prema ovlastima ustanova kulture kojima je osnivač Grad Zagreb (u daljnjem tekstu: poslodavci)

i

Hrvatski sindikat djelatnika u kulturi te Nezavisni sindikat knjižničara Hrvatske

 

sklopili su dana 30. siječnja 2017.

 

II. DODATAK KOLEKTIVNOM UGOVORU

za zaposlene u ustanovama kulture Grada Zagreba

 

Članak 1.

 

U Kolektivnom ugovoru za zaposlene u ustanovama kulture Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/15 i 24/16, u daljnjem tekstu: Kolektivni ugovor) članak 39. mijenja se i glasi:

"Za odobreni broj zaposlenika kojima se plaća osigurava iz sredstava proračuna Grada Zagreba utvrđuje se osnovica za izračun osnovne mjesečne plaće u bruto iznosu od 3.725,00 kuna."

 

Članak 2.

 

U Kolektivnom ugovoru u članku 40. stavci 2. i 3. brišu se.

 

Članak 3.

 

Ugovorne strane sporazumno utvrđuju da se u 2017. neće primjenjivati odredbe Kolektivnog ugovora kojima se uređuje:

- pravo na pomoć u slučaju nastanka teške invalidnosti na radu radnika; nastanka teške invalidnosti radnika, djeteta ili supružnika radnika; za rođenje djeteta te za uklanjanje posljedica elementarne nepogode, utvrđene člankom 66. Kolektivnog ugovora,

- pravo na pomoć za operativne zahvate, liječenje, nabavu lijekova i ortopedskih pomagala, utvrđenu člankom 68. Kolektivnog ugovora.

 

Članak 4.

 

Ugovorne strane sporazumno utvrđuju da:

- regres za korištenje godišnjeg odmora iz članka 61. Kolektivnog ugovora, za 2017., iznosi 1.250,00 kuna;

- jednokratni dodatak - božićnica iz članka 78. Kolektivnog ugovora, za 2017. iznosi 1.250,00 kuna.

 

Članak 5.

 

Ugovorne strane sporazumno utvrđuju da u 2017. obitelj zaposlenika, u slučajevima smrti zaposlenika iz članka 64. Kolektivnog ugovora, ima pravo na pomoć u visini neoporezivog iznosa i troškove pogreba u visini stvarnih troškova pogreba, ali najviše do visine dviju prosječnih mjesečnih neto plaća isplaćenih po zaposleniku u gospodarstvu Grada Zagreba za razdoblje siječanj - kolovoz prethodne godine.

 

Članak 6.

 

Ugovorne strane sporazumno utvrđuju da u 2017. zaposleniku, u slučaju smrti supružnika, djeteta ili roditelja, očuha ili maćehe zaposlenika iz članka 65. Kolektivnog ugovora, pripada pravo na pomoć u visini neoporezivog iznosa.

 

Članak 7.

 

Ugovorne strane sporazumno utvrđuju da se zaposlenicima u 2017. jubilarna nagrada za navršenih 10, 15, 20, 25, 30, 35 i 40 godina neprekidnog rada kod poslodavca iz članka 76. Kolektivnog ugovora, isplaćuje u visini neoporezivih iznosa.

 

Članak 8.

 

Ugovorne strane su suglasne da se u slučaju boljeg ostvarivanja proračuna Grada Zagreba od planiranog za 2017. godinu otvore pregovori o ostvarivanju više razine prava.

 

Članak 9.

 

Ugovorne strane su suglasne da se ostala materijalna prava ostvaruju u skladu s odredbama Kolektivnog ugovora.

 

Članak 10.

 

Ovaj dodatak Kolektivnom ugovoru primjenjuje se od 1. siječnja 2017.

Ovaj dodatak Kolektivnom ugovoru bit će objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 612-01/16-001/164

URBROJ: 251-10-21/14-17-11

Zagreb, 30. siječnja 2017.

 

Za Grad Zagreb

gradonačelnik

Milan Bandić, dipl. politolog, v. r.

Za Hrvatski sindikat djelatnika u kulturi

glavna tajnica

Ljubica Pilić, v. r.

 

 

 

Za Nezavisni sindikat knjižničara Hrvatske

predsjednica

Asja Grgić, v. r