Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), članaka 107. i 108. Zakona o cestama (Narodne novine 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) i članka 38. točke 6. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09, 10/10, 4/13, 24/13 i 2/15), Gradska skupština Grada Zagreba, na 35. sjednici, 22. prosinca 2015., donijela je

 

PROGRAM

održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2016.

 

1. UVODNE ODREDBE

 

1.1. Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2016. (u daljnjem tekstu: Program), u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja, određuju se poslovi i radovi održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture kojima se osigurava obavljanje komunalnih djelatnosti:

- odvodnje atmosferskih voda,

- čišćenja javnih površina,

- održavanja javnih površina,

- održavanja nerazvrstanih cesta,

- održavanja groblja i krematorija,

- održavanja javne rasvjete.

1.2. Ovim se programom određuje opis i opseg poslova održavanja s procjenom troškova po pojedinim djelatnostima, iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja, vrijednosti planiranih radova i nositelja provedbe programa.

1.3. Program je izrađen u skladu s planiranim prihodima i primicima te utvrđenim rashodima i izdacima u Proračunu Grada Zagreba za 2016. i Programu radova na području prometa i komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu u 2016., a na temelju godišnjih operativnih planova i programa nositelja komunalnih djelatnosti u Gradu Zagrebu, za koje se sredstva osiguravaju u ovom programu.

 

2. SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA

 

2.1. Sredstva za financiranje radova iz Programa osigurat će se rasporedom proračunskih prihoda od komunalne naknade, dijela naknade za ceste te ostalih proračunskih sredstava.

2.2. Planirana sredstva za financiranje Programa u iznosu od ukupno 782.700.000,00 kuna rasporedit će se za obavljanje komunalnih djelatnosti:

 

Red.

broj

Vrsta komunalne djelatnosti

Program 2016.

3.1.

- odvodnje atmosferskih voda

18.000.000,00

3.2.

- čišćenja javnih površina

98.000.000,00

3.3.

- održavanja javnih površina

200.700.000,00

3.4.

- održavanja nerazvrstanih cesta

335.500.000,00

3.5.

- održavanja javne rasvjete i utrošak električne energije i plina

125.500.000,00

3.6.

- neraspoređena interventna sredstva

5.000.000,00

UKUPNO

782.700.000,000

 

Sredstva u iznosu od 5.000.000,00 kuna ne raspoređuju se po vrstama komunalnih djelatnosti, već se njima, kao neraspoređenim interventnim sredstvima, osigurava obavljanje poslova i radova u vezi s nepredviđenim događajima i postupanjem po nalozima komunalnog redarstva i inspekcija zaštite okoliša.

 

3. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

 

Na temelju planiranih sredstava za ostvarivanje programa u točki 2.1. i njihova rasporeda za obavljanje komunalnih djelatnosti sukladno točki 2.2. ovog programa, u nastavku se navode radovi održavanja komunalne infrastrukture u 2016., prema vrsti objekata i uređaja, s naznakom nositelja programa, te iskazom financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje poslova i radova u planiranom opsegu, odnosno standardu održavanja.

 

3.1. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

 

Pod odvodnjom atmosferskih voda, u smislu odredaba Zakona o vodama (Narodne novine 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14), Zakona o cestama (Narodne novine 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) i Odluke o nerazvrstanim cestama (Službeni glasnik Grada Zagreba 18/13, 16/14 i 25/15), podrazumijeva se odvodnja oborinskih onečišćenih (otpadnih) voda koje nastaju ispiranjem oborinama s površina prometnica, parkirališta ili drugih manipulativnih površina, postupno otapajući onečišćenja na navedenim površinama te otječu u sustave javne odvodnje ili izravno u površinske vode.

Pod objektima za odvodnju atmosferskih voda podrazumijevaju se, prema ovom programu, vodolovna grla (slivnici) i horizontalni sabirni kanali (tzv. "žablja usta") te spojni kanali i uređaji za odvodnju s javnih terasa.

Za održavanje objekata za odvodnju atmosferskih voda u 2016. Programom se planiraju sredstva u ukupnom iznosu od 18.000.000,00 kuna, kojima se planira obaviti sljedeće radove:

 

3.1.1. Čišćenje slivnika

Radi osiguranja kvalitetnog funkcioniranja odvodnje atmosferskih voda s javnih površina i nerazvrstanih cesta, potrebno je objekte za odvodnju atmosferskih voda održavati u stanju njihove funkcionalne sposobnosti, što pretpostavlja njihovo čišćenje i rekonstrukciju.

Na području Grada Zagreba planira se u sustav čišćenja u 2016. uključiti ukupno 54.000 komada slivnika. Da bi se osiguralo održavanje tih objekata u stanju funkcionalne sposobnosti, potrebno je svaki slivnik očistiti najmanje jednom godišnje, a određeni broj slivnika dva i više puta godišnje.

30.000

slivnika čisti se danju

2.000

slivnika čisti se danju otežano

20.000

slivnika čisti se noću

2.000

slivnika čisti se noću otežano

54.000

slivnika

Čišćenje slivnika se obavlja nakon prestanka zimskog režima održavanja prometnica zbog čega dolazi do pojačanog nanosa materijala (sipine), te u jesenskom periodu ponajprije uz ulice smještene u blizini drvoreda. Prioriteti se odnose na zone ZET-ovih linija, autobusnih i tramvajskih stajališta, glavnih gradskih prometnica i prilaza bolnicama, gdje se aktivnosti čišćenja provode kontinuirano tijekom čitave godine. Iz toga proizlazi da se dodatno obavlja još 5.000 čišćenja slivnika te je ukupno potrebno obaviti 59.000 čišćenja.

-

slivnici koji se čiste danju

39.000

x

161,14

=

6.284.460,00 kn

-

slivnici koji se čiste danju otežano

2.000

x

245,54

=

491.080,00 kn

-

slivnici koji se čiste noću

17.000

x

186,50

=

3.170.500,00 kn

-

slivnici koji se čiste noću otežano

1.000

x

290,82

=

290.820,00 kn

 

UKUPNO:

 

 

 

 

10.236.860,00 kn

(bez PDV-a)

Vrijednost planiranih radova u 2016. iznosi ukupno 12.796.075,00 kuna.

 

3.1.2. Rekonstrukcija slivnika

Prema prikupljenim podacima na području Grada Zagreba potrebno je dovesti u funkcionalno stanje oko 80 komada slivnika, odnosno rekonstruirati ih.

Cijena rekonstrukcije jednog slivnika, uključujući sanaciju asfalta, u prosjeku je oko 5.500,00 kuna.

80 x 5.500,00 kn = 440.000,00 kn (bez PDV-a)

Vrijednost planiranih radova u 2016. iznosi ukupno 550.000,00 kuna.

 

3.1.3. Čišćenje horizontalnih sabirnih kanala ("žablja usta")

Na javnim prometnim površinama u Gradu Zagrebu tijekom 2016., planira se čišćenje 8000 metara sabirnih kanala i čišćenje cca 800 komada pripadajućih taložnica za skupljanje i odvod atmosferskih voda i otpadnih voda pri pranju javnih prometnih površina, te čišćenje nataložene površinske nečistoće da se ne bi zagušila gradska kanalizacija.

- čišćenje sabirnih kanala

1,0 x 8. 000,00 x 50,00 kn = 400.000,00 kn

- čišćenje pripadajućih taložnika

1,0 x 800,00 x 430,00 kn = 344.000,00 kn

UKUPNO:

744.000,00 kn

(bez PDV-a)

Vrijednost planiranih radova u 2016. iznosi ukupno 930.000,00 kuna.

 

3.1.4. Čišćenje odvodnje terasa

Tijekom 2016. planira se čišćenje odvodnje terasa na 13 lokacija u Gradu Zagrebu. Planira se oko 100 sati strojnog čišćenja te ručno čišćenje:

- strojno čišćenje

100 x 722,00 kn = 72.200,00 kn

- kombinirano čišćenje (B. Magovca)

80 x 950,00 kn = 76.000,00 kn

UKUPNO:

148.200,00 kn

(bez PDV-a)

Vrijednost planiranih radova u 2016. iznosi ukupno 185.250,00 kuna.

 

3.1.5. Intervencije na internom sustavu odvodnje javnih ustanova

Tijekom 2016. planira se 50 intervencija na sustavu interne odvodnje javnih ustanova na području Grada Zagreba. Radovi se obračunavaju prema cijeni sata rada. Planira se oko 120 sati čišćenja:

120 x 722,00 kn =

86.640,00 kn

UKUPNO:

86.640,00 kn (bez PDV-a)

Vrijednost planiranih radova u 2016. iznosi ukupno 108.300,00 kuna.

 

3.1.6. Čišćenje linijskih rešetki

Tijekom 2016. planira se čišćenje cca 150 komada linijskih rešetki u podsljemenskoj zoni. Radovi se obračunavaju prema komadu čišćene linijske rešetke:

150 x 722,00 kn =

108.300,00 kn

UKUPNO:

108.300,00 kn (bez PDV-a)

Za navedene radove planiraju se sredstva u 2016. u ukupnom iznosu od 135.375,00 kuna.

 

3.1.7. Pregled i kontrola propusnosti slivnika i horizontalnih kanala

Tijekom 2016. planira se obilazak oko 59.000 slivnika i 10.000 m horizontalnih sabirnih kanala te pripadajućih taložnika jednom godišnje:

- slivnici

59.000

kom

x

4,00

kn

=

236.000,00 kn

- horizontalni sabirni kanali i taložnici

8 000

m

x

3,00

kn

=

24.000,00 kn

- linijske rešetke

150

kom

x

4,00

kn

=

600,00 kn

UKUPNO:

260.600,00 kn

(bez PDV-a)

Za navedene radove planiraju se sredstva u 2016. u ukupnom iznosu od 325.750,00 kuna.

 

3.1.8. Premještaj vozila "paukom"

Zbog građana koji parkiraju vozila na slivnike, iako su prethodno obaviješteni o vremenu čišćenja, potrebno je vozila premjestiti "paukom" te osigurati mjesto rada. Predviđa se čišćenje 3.000 slivnika uz upotrebu "pauka", što iznosi ukupno 29.110,00 kuna (bez PDV-a).

U 2016. planira se osigurati za ovu namjenu ukupno 36.387,50 kuna.

 

3.1.9. Izvanredno čišćenje pripadajuće mreže

Okolna mreža većih profila koja gravitira kolektorima, ukupne dužine oko 1.500 m, također se mora interventno očistiti. Planira se izvanredno čišćenje pripadajuće mreže većih profila cca 6.000 m, za koje radove se planira trošak od:

3.300,00 x 160,00 =

528.000,00 kn

UKUPNO:

528.000,00 kn (bez PDV-a)

U 2016. planira se osigurati za ove radove ukupno 660.000,00 kuna.

 

3.1.10. Pregled i kontrola propusnosti kućnih priključaka i rekonstrukcija prema potrebi

Tijekom 2016. predviđa se pregled, kontrola, čišćenje te prema potrebi rekonstrukcija kućnih priključaka. Za te radove planira se utrošak:

- pregled

350

x

2

x

5

=

3.500,00 kn

- čišćenje

 

 

75

x

722,00

=

54.150,00 kn

- rekonstrukcija po potrebi

12.000

x

5

 

 

=

60.000,00 kn

 

UKUPNO:

 

117.650,00 kn

(bez PDV-a)

Vrijednost planiranih radova u 2016. iznosi ukupno 147.062,50 kuna.

 

3.1.11. Održavanje klizišta

Na području Grada Zagreba ranijih godina sanirana su veća klizišta: Grmoščica, Črešnjevec, Gornja i Donja planina, Bijenik 22, Gudura, Vinobreška, deset većih klizišta na području Velikog potoka i oko dvadeset manjih klizišta.

Za sva klizišta, nakon sanacije, treba osigurati stalni nadzor i redovno održavanje.

U okviru radova održavanja klizišta provodi se obilazak i kontrola elemenata i građevina izvedenih sanacijom klizišta.

U 2016. planira se obilazak i kontrola svih elemenata i građevina izvedenih sanacijom klizišta. Elementi su: spojne cijevi između revizijskih okana, otvorene kanalice ili kanali pokriveni rešetkom i drenovi ako su prisutni.

Građevine su: ulijevne građevine u vodotoke ili vododerine, slivnici, taložnici, revizijska okna i potporna konstrukcija.

Klizište Črešnjevec ima zdence s crpljenjem vode i posebnu strojarsku, elektro i elektroničku opremu, zbog čega se održava po posebnom programu, koji obuhvaća obvezni tjedni obilazak s kontrolom elemenata i građevina i izradu mjesečnog izvješća. Planira se:

održavanje, obilasci, kontrola i izvješća

12

x

10.000,00

=

120.000,00 kn

UKUPNO:

120.000,00 kn

(bez PDV-a)

Za održavanje klizišta na području Grada Zagreba u 2016. ovim se programom planiraju sredstva u ukupnom iznosu od 150.000,00 kuna.

 

3.1.12. Zimska služba

Za održavanje pješačkih stuba i okolnih nogostupa u zimskom periodu u 2016. planira se izvesti sljedeće radove:

- obilazak i posipavanje solju

150.000

x

1,50

=

225.000,00 kn

- pripravnost ljudi i vozila

400

x

150,00

=

60.000,00 kn

- čišćenje i sakupljanje snijega

22.000

x

1,62

=

35.640,00 kn

UKUPNO:

320.640,00 kn

(bez PDV-a)

Za zimsku službu, komunalni dio, ovim se programom u 2016. planiraju sredstva u ukupnom iznosu od 400.800,00 kuna.

 

3.1.13. Održavanje odvodnje pothodnika

Za funkcioniranje odvodnje atmosferskih voda, uz održavanje uređaja za odvodnju, osim crpki i instalacija automatike, potrebno je redovno čistiti sustave sabirnih kanala, zaštitnih rešetki i bazene od smeća i taloga. Operativnim planom nije predviđeno investicijsko održavanje već sitni popravci, a programom je predviđeno redovno održavanje (obilasci, kontrola i izvješće) s aspekta odvodnje. Planirani troškovi održavanja uređaja za odvodnju pothodnika:

- redovno održavanje

500.000,00 kn

- potrošak električne energije

60.000,00 kn

- manji popravci

65.000,00 kn

UKUPNO:

625.000,00 kn

(bez PDV-a)

U 2016. planira se redovno održavanje uređaja za odvodnju na 25 lokacija pješačkih pothodnika u Gradu Zagrebu:

1. Al. Bologne - Vrapče

2. Al. Bologne - Stenjevec

3. Al. Bologne - Medpotoki sjever

4. Al. Bologne - Medpotoki jug

5. Al. Bologne - Gajnice

6. Al. Bologne - Dubravica

7. Al. Bologne - Prigornica

8. Al. Bologne - Podsused

9. Branimirova - Mlinar

10. Branimirova - Željezničar

11. Branimirova - Dinamo

12. Av. Dubrovnik - Savski Gaj

13. Av. Dubrovnik - Trnsko

14. Av. Dubrovnik - Sopot

15. Av. Dubrovnik - Središće

16. Zagrebačka av. - Omiška sjever

17. Zagrebačka av. - Omiška jug

18. Držićeva - Folnegovićevo

19. Držićeva - Petlja

20. Horvaćanska - Tavankutska

21. Horvaćanska - Dekanići

22. Selska - Gradišćanska

23. Sveučilišna avenija - Čazmanska

24. Sveučilišna avenija - Ul. L. Ružičke

25. Ul. Hrvatske bratske zajednice - fontane

Planirani troškovi održavanja uređaja za odvodnju pothodnika u 2016. iznose ukupno 781.250,00 kuna.

 

3.1.14. Održavanje odvodnje podvožnjaka

Atmosferske vode sa slivnog područja podvožnjaka skupljaju se u šahtovima i sabirnim kanalima, te distribuiraju do bazena u kojima se dalje tlačno pumpaju u sustav javne odvodnje. Planirani troškovi održavanja uređaja za odvodnju podvožnjaka:

- redovno održavanje

400.000,00 kn

- potrošak električne energije

45.000,00 kn

- manji popravci

30.000,00 kn

UKUPNO:

475.000,00 kn

(bez PDV-a)

Na području Grada Zagreba evidentirani su podvožnjaci s redovnim održavanjem uređaja za odvodnju na 9 lokacija:

1. Zagrebačka avenija - Savska

2. Zagrebačka avenija - Jankomir

3. Zagrebačka avenija - Škorpikova

4. Zagrebačka avenija - Savska Opatovina

5. Vrapče - Oranice

6. Zagrebačka - HŽ

7. Slavonska avenija - Ul. Hrvatske bratske zajednice

8. Selska - Gradišćanska

9. Čulinečka - Dubrava - HŽ

Planirani troškovi održavanja uređaja za odvodnju podvožnjaka u 2016. iznose ukupno 593.750,00 kuna.

 

3.1.15. Investicijsko održavanje crpnih stanica i pothodnika

U 2016. planiraju se radovi u vrijednosti od 160.000,00 kn (bez PDV-a), a ukupni troškovi održavanja crpnih stanica za odvodnju atmosferskih voda i pothodnika u 2016. iznose 200.000,00 kuna.

Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2016., za odvodnju atmosferskih voda i klizišta, planiraju se radovi u sveukupnoj vrijednosti:

 

Rekapitulacija:

 

3.1.

Odvodnja atmosferskih voda, klizišta

R. br.

Vrsta radova

Program 2016.

3.1.1.

Čišćenje slivnika

12.796.075,00

3.1.2.

Rekonstrukcija slivnika

550.000,00

3.1.3.

Čišćenje horizontalnih kanala

930.000,00

3.1.4.

Čišćenje i odvodnja terasa

185.250,00

3.1.5.

Intervencije na internom sustavu odvodnje javnih ustanova

108.300,00

3.1.6.

Čišćenje linijskih rešetki

135.375,00

3.1.7.

Pregled i kontrola propusnosti slivnika i horizontalnih kanala

325.750,00

3.1.8.

Premještaj vozila "paukom"

36.387,50

3.1.9.

Izvanredno čišćenje pripadajuće mreže

660.000,00

3.1.10.

Pregled i kontrola propusnosti i rekonstrukcija kućnih priključaka

147.062,50

3.1.11.

Održavanje klizišta

150.000,00

3.1.12.

Zimska služba

400.800,00

3.1.13.

Održavanje odvodnje pothodnika

781.250,00

3.1.14.

Održavanje odvodnje podvožnjaka

593.750,00

3.1.15.

Investicijsko održavanje

200.000,00

SVEUKUPNO

18.000.000,00

 

Objekte i uređaje za odvodnju atmosferskih voda održava društvo Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., koje će u skladu sa sredstvima predviđenim u ovom programu, izraditi svoj operativni plan održavanja objekata i uređaja za odvodnju atmosferskih voda u funkcionalnom stanju.

 

3.2. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

 

Pod čišćenjem javnih površina, u smislu odredaba Zakona o komunalnom gospodarstvu i Odluke o komunalnom redu (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/14, 16/14, 22/14 i 25/15), podrazumijeva se čišćenje cesta, trgova, javnih prolaza, javnih stuba, mostova, podvožnjaka, nadvožnjaka, pothodnika, parkirališta, pločnika, stajališta javnoga gradskog prijevoza i sličnih površina.

Čišćenje javnih prometnih površina obuhvaća metenje (ručno i strojno) i pranje (ručno i strojno), ovisno o vrsti i količini otpada koji je raznovrsnog podrijetla (stupnju onečišćenja) na javnim prometnim površinama. Ručno čišćenje obavljaju čistači ulica, a obuhvaća čišćenje javnih prometnih površina metlom i lopatom, pražnjenje košarica za otpatke, uklanjanje trave i lišća, posipavanje solju i čišćenje snijega u zimskim uvjetima, te uklanjanje sipine nakon obavljene zimske službe, a sastoji se od:

a) komunalnog otpada

- uličnog otpada (najčešće odbačenih kutija cigareta i šibica, opušaka, nagorjelih šibica i iskorištenih karata i ulaznica za kazališne, športske i ostale javne priredbe, odbačenih vrećica i papirnatih vrećica, hrane, odbačenih novina, tjednika i plakata - zidnih, reklamnih stupova),

- otpada iz vozila (otpada nakon skupljanja miješanog komunalnog otpada te nakon prijevoza tereta raznih vrsta i rukovanja njime - građevni materijal, živežne namirnice i slične robe, otrgnutih grana po kolnicima i nogostupima, razbacani otpad - oko spremnika za staklo, papir, plastiku i kontejnera za miješani komunalni otpad),

- onečišćenja iz atmosfere (prašine, pepela, čađe i ostalih tvari iz industrijskih dimnjaka, kućanstva te ispušnih cijevi motornih vozila),

- otpada nastalog trenjem vozila i kolnika (oštećenja gornjeg dijela kolnika, posebice teškim vozilima);

b) sezonskog otpada

- lišća,

- pijeska i sitnog kamena (zbog posipavanja javnih prometnih površina u zimskim uvjetima).

Čišćenje javnih prometnih površina obuhvaća i postavljanje i čišćenje košara za otpatke, urbane opreme u pješačkim zonama i prolazima, zbrinjavanje otpada iz kontejnera s posebno određenih lokacija te postavljanje i pražnjenje košarica za pseće fekalije.

Na području Grada evidentirano je oko 17.500.000 m2 javnih prometnih površina od kojih se čisti 12.215.000 m2 redovno, a interventno se čisti oko 5.285.000 m2 zbog pomanjkanja sredstava za njihovo uvrštenje u redoviti Program.

Vrijednost i opseg radova čišćenja javnih prometnih površina planira se u 2016. u iznosu od ukupno 98.000.000,00 kuna, kojima se planira obaviti sljedeće radove:

 

3.2.1. Čišćenje i pranje javnih prometnih površina

Čišćenje i pranje javnih prometnih površina, najčešće se obavlja sljedećim tehnologijama održavanja čistoće:

- ručno čišćenje,

- ekipni rad s komunalnim vozilom,

- strojno čišćenje,

- pranje.

 

a) Ručno čišćenje

Ručno čišćenje obavljaju čistači ulica, a obuhvaća čišćenje javnih prometnih površina metlom i lopatom, pražnjenje košarica za otpatke, posipavanje solju i čišćenje snijega u zimskim uvjetima te uklanjanje sipine nakon obavljene zimske službe. Dio čistača opremljen je mini vozilima namijenjenim za čišćenje perifernih dijelova naselja gdje su udaljenosti prevelike da bi radnik mogao odraditi program bez dodatne opreme.

Redovno čišćenje javnoprometnih površina planira se u 2016. sa 230 tehničkih dnevnih program.

b) Ekipni rad s komunalnim vozilom

Uz ručno čišćenje javnih prometnih površina primjenjuje se i tehnologija ekipnog rada. Ekipni rad se obavlja teretnim vozilima nosivosti do 3 500 kg s duplom kabinom. Ekipa se sastoji od vozača i četiri čistača, a ručno čiste periferne javnoprometne površine.

Na temelju raspoloživog broja komunalnih vozila - cestara i predvidivog broja dana čišćenja, u 2016. planira se utrošiti 47.625 radnih sati.

c) Strojno čišćenje

Strojno čišćenje javnih prometnih površina obavlja se suvremenim strojnim čistilicama. Čistilice se prema svom kapacitetu prostora za otpad dijele na male (do 2 m3), srednje (2-4 m3) i velike (preko 4 m3), a upotrebljavaju se ovisno o mjestima javnih prometnih površina.

Radom čistilica sa 11 tehničkih dnevnih programa rada u I. i III. smjeni planira se u 2016. očistiti 160.080.000 m2 javnih prometnih površina. Planira se smanjenje očišćenih površina zbog povećanih troškova razvrstavanja otpada s divljih deponija.

d) Deponiranje uličnog otpada

Otpad sakupljen čišćenjem javnih prometnih površina, deponirat će se na odlagališta otpada.

U 2016. planira se deponirati količinu od 3.500 t otpada. Planirana količina je manja zbog manjeg broja strojeva angažiranih na čišćenju.

e) Pranje javnih prometnih površina

Pranjem javnih prometnih površina postiže se veoma dobra kvaliteta i razmjerno velik radni učinak čišćenja. Peru se sve javne prometne površine gdje postoji infrastruktura odvodnje.

Pranje javnoprometnih površina prema operativnim planovima započinje 15. ožujka i traje do 15. studenoga. Ako vremenski uvjeti dopuštaju, sezona pranja traje i dulje nego što je planom predviđeno.

Pranje se obavlja tehnološkom vodom u prvoj i trećoj smjeni.

Na temelju raspoloživog broja i vrste autocisterni, broja ekipa, predvidivog broja dana i utvrđenog normativa pranja autocisternama, tijekom 2016. planira se sa 15 tehničkih dnevnih programa pranja oprati 184.744.000 m2. Predviđa se smanjenje programa pranja pa se smanjuju i oprane površine zbog manje financijskih sredstava kao i zbog povećanih troškova na razvrstavanju otpada s divljih deponija.

 

3.2.2. Postavljanje i održavanje košarica za otpatke

Tijekom 2016. planira se nabava 300 komada novih zidnih i samostojećih košarica s pepeljarom te postava, popravak i zamjena oštećenih košarica u količini od 800 komada. Grad Zagreb ugovorio je postavu košarica i s tvrtkom Dobra reklama pa se stoga predviđa da će biti potrebno postaviti i popraviti manji broj košarica.

 

3.2.3. Održavanje urbane opreme u pješačkoj zoni i prolazima

U ovo održavanje spada čišćenje, pranje i sušenje podloge te otprašivanje prolaza (Oktogon, Harmica, Prolaz Neboder, Marićev prolaz), održavanje, čišćenje, pranje, pražnjenje košarica i obavljanje zimske službe te javno pješačko kolne površine u dijelu Bakačeve, Cesarčeve, Kurelčeve i stare Vlaške, Trg maršala Tita (ispred Muzičke akademije i HNK).

Na Trgu bana Josipa Jelačića peru se mramorne klupe i postolja stupova i pere postolje sata. Prolaze čisti svakodnevno pet zaposlenika strojem.

 

3.2.4. Zbrinjavanje otpada s prigodnih sajmova i posebno određenih lokacija (romska naselja)

Tijekom godine za vrijeme blagdana (Uskrs, Božić i Nova godina), Grad Zagreb iznajmljuje javnoprometne površine za održavanje prigodnih sajmova. S tih i s posebno određenih lokacija u Gradu (Struge, Savica, Paruževina) tijekom 2016., planira se odvesti i deponirati komunalni otpad iz 220 kontejnera kapaciteta od 5,5 m3 i 10 m3.

 

3.2.5. Interventni radovi čišćenja i pranja te uklanjanje plakata

Tijekom 2016. planiraju se interventni pojačani radovi čišćenja i pranja javnih prometnih površina, uvjetovani održavanjem priredbi na javnim prostorima i potrebama veće uređenosti gradskih prostora (zbog posjeta stranih državnika, dočeka sportaša i sl.). Planiraju se povećani radovi i uklanjanje postavljenih plakata i ostaloga reklamnog materijala s javnoprometnih površina te postupanja po nalogu e-redara.

 

3.2.6. Sakupljanje i zbrinjavanje opasnog otpada

Opasni otpad s javnih površina uklanja se po dojavi nadležnih inspekcija, građana ili temeljem vlastitog opažanja. U tu je svrhu Podružnica Čistoća opremljena interventnim ekipama u vremenu od 0 do 24 sata.

 

3.2.7. Sanacija divljih deponija

Za uklanjanje divljih odlagališta s javnih površina u gradu, kao i za sanaciju površina onečišćenih nenadziranim odlaganjem otpada, planira se u 2016. utovar i odvoz 30.000 m3 te razvrstavanje i zbrinjavanje 7.000 t glomaznog otpada. Novi način odvoza glomaznog otpada iz kućanstva razlog je povećanja broja divljih deponija na području Grada Zagreba.

 

3.2.8. Skupljanje i zbrinjavanje psećih fekalija

Od 2009. u operativni plan rada uključeno je i postavljanje, pražnjenje i održavanje košarica te zbrinjavanje psećih fekalija tako da je do sada postavljeno 245 košarica na području Grada Zagreba, ovisno o potrebi pojedinih lokacija.

 

3.2.9. Čišćenje i odvoz snijega

Poslovi čišćenja i odvoza snijega obavljaju se prema prihvaćenom operativnom planu, koji obuhvaća sljedeće radove:

- raljenje snijega i posipavanje poledice u pješačkoj zoni 110.257 m2,

- čišćenje snijega i posipavanje javnih stuba, pješačkih nathodnika, prilaza stubama, invalidskih prilaza, stuba pothodnika, prilaza terasama, nogostupa i stuba terasa i prilaza bolnicama na 294 lokacije,

- dostava soli u sanduke za potrebe mjesnih odbora na 98 lokacija,

- dostava soli u vrećama za potrebe mjesnih odbora na 98 lokacija,

- dostava soli u sanduke za potrebe Podružnice Čistoća na 89 lokacija,

- utovar i odvoz snijega iz pješačke zone prema nalogu nadležnog tijela,

- nabava ekološkog sredstva za posipavanje.

 

3.2.10. Čišćenje novoizgrađenih i prigradskih naselja

Čišćenje novoizgrađenih, djelomično preuzetih i udaljenih prigradskih (ruralnih) naselja na graničnim područjima Zagreba s okolnim županijama, obavljat će se po ovom programu iz nerealiziranih sredstava (ušteda) na stavkama zimske službe i sanacije divljih deponija. Realizacija tih radova bit će teža s obzirom na smanjenje sredstava namijenjenih za održavanje komunalne infrastrukture za 2016. godinu.

Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2016., za čišćenje javnih površina planiraju se radovi u sveukupnoj vrijednosti, kako slijedi:

 

Rekapitulacija:

 

3.2.

Čišćenje javnih površina

R. br.

Vrsta radova

Program 2016.

3.2.1.

Čišćenje i pranje javnih prometnih površina

84.100.851,00

3.2.2.

Postavljanje i održavanje košarica za otpatke JPP

200.000,00

3.2.3.

Održavanje urbane opreme u pješačkoj zoni i prolazima

1.200.000,00

3.2.4.

Zbrinjavanje otpada s prigodnih sajmova i iz romskih naselja

400.000,00

3.2.5.

Interventni radovi čišćenja i pranja te uklanjanja plakata

500.000,00

3.2.6.

Sakupljanje i zbrinjavanje opasnog otpada

400.000,00

3.2.7.

Sanacija divljih deponija

7.199.149,00

3.2.8.

Skupljanje i zbrinjavanje psećih fekalija

100.000,00

3.2.9.

Čišćenje i odvoz snijega

3.700.000,00

3.2.10.

Čišćenje novoizgrađenih i prigradskih naselja

200.000,00

SVEUKUPNO

98.000.000,00

 

Javnoprometne površine u Gradu Zagrebu čisti Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Čistoća, osnovana za obavljanje komunalnih djelatnosti skupljanja i odvoza otpada, komunalnog otpada i čišćenje javnih površina, koja će na temelju planskih postavki ovog programa izraditi operativni plan čišćenja javnih površina s iskazom vrijednosti radova.

 

3.3. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

 

Pod održavanjem javnih površina, u smislu odredaba Zakona o komunalnom gospodarstvu i Odluke o komunalnom redu, podrazumijeva se održavanje javnih prometnih površina (trgovi, pločnici, javni prolazi, javne stube, prečaci, pješačke staze, šetališta, biciklističke trake i staze, pothodnici, podvožnjaci, mostovi i tuneli ako nisu sastavni dio nerazvrstane ceste), javnih zelenih površina (parkovi, park-šume, dječja igrališta, okoliši javnih uređenih zelenih površina oko objekata, uređene zelene površine uz ceste i prometnice, javni rekreacijski i sportski prostori, obale rijeka, jezera i potoka) te ostalih površina (površine uz sportske objekte, rekreacijske objekte i slično, objekte koji su namijenjeni za javne priredbe, otvorene tržnice, groblja, sajmišta, kolodvore i slične prostore).

Za održavanje javnih površina u 2016. Programom se planiraju sredstva u ukupnom iznosu od 200.700.000,00 kuna, koja će se rasporediti za namjene, kako slijedi:

 

3.3.1. Održavanje gradskih parkova i ostalih ozelenjenih površina

Pod održavanjem gradskih parkova i ostalih ozelenjenih površina podrazumijevaju se svi radovi njege krajobraza radi održavanja optimalnog rasta i razvoja u urbanim uvjetima poput radova čišćenja, košnje travnjaka, sakupljanja biorazgradivog i ostalog otpada, djelomične i potpune obnove devastiranih travnjaka, njege drveća u drvoredima, na pojedinačnim stablima i na skupinama stabala, njega ukrasnog grmlja (pojedinačnog, u sklopu, podrasta i živice), uspostave i njege sezonskih i trajnih cvjetnjaka, održavanje popločenih i sipinjenih površina, ispitivanje sigurnosti i funkcionalnosti i održavanje opreme na dječjim igralištima, fitosanitetska zaštita, zbrinjavanje biorazgradivog otpada i proizvodnja komposta i biljnog materijala za potrebe održavanja, deponiranje sakupljenog otpada, zaštite uređenih javnih ozelenjenih površina kao i održavanja elemenata zaštite, hitne intervencije na bilju uzrokovanih prometnim ili vremenskim nepogodama i ostali stručni poslovi potrebni za održavanje parkovnih i ostalih uređenih zelenih površina.

Na području Grada Zagreba evidentirano je 11.731.678 m2 ukupnih parkovnih površina, od kojih su travnate površine 10.551.902 m2 sa 512.585 komada raznog grmlja, 104.741 m živica, 67.621 m2 cvjetnjaka sezonskih i trajnih, 1.848 ukrasnih posuda, 579.238 m2 raznih staza, antitraumatskih podloga 48.011 m2, 3.624 sprava na dječjim igralištima, 5.080 koševa za smeće, 12.112 klupa,727 stolova, 26.597 mt zaštitnih ograda, 22.763 kom klamerica i stupića, 5.973 m2 pješčanika, 27.731 m2 uređenih površina u kazetama te 3.018.717 m2 neizgrađenoga građevinskog zemljišta koje je u korovištu.

Radovi održavanja gradskih parkova i ostalih ozelenjenih javnih površina obavljaju se prema operativnom planu razrađenom za tekuću godinu, a prema sljedećem standardu održavanja:

 

RADOVI NA BILJNIM ELEMENTIMA KRAJOBRAZA

-  ručno čišćenje javnih zelenih površina obavlja se tijekom cijele godine na svim površinama, a uklanjanje lišća obavlja se od listopada do ožujka,

-  održavanje i njega travnjaka započinje s početkom vegetacije, obavlja se kontinuirano, kosi se 1 - 2 puta mjesečno, a završava sa završetkom vegetacijske periode (obično krajem listopada); intenzitet košnje ovisi o kategorizaciji travnjaka od svakotjednih tzv. poravnavajućih košnji travnjaka u vegetaciji za najistaknutije parkovne površine do 4-5 košnji tijekom cijele vegetacije kod korovišnih površina,

-  njega drveća u gradskim parkovima i ostalim ozelenjenim površinama odvija se kontinuirano tijekom cijele godine (okopavanje, malčiranje zdjelica, svi oblici orezivanja, prignojavanje, fitosanitetska zaštita, zamjenske i nove sadnje stabala, zalijevanje i sl.); orezivanje i sadnja stabala su intenzivniji u periodu mirovanja vegetacije,

-  ukrasno grmlje održava se kontinuirano tijekom cijele godine; u periodu vegetacije obavlja se pljevljenje, okopavanje, zalijevanje, prorjeđivanje i orezivanje izboja, prignojavanje, fitosanitetska zaštita, uklanjanje preraslog grmlja, zamjenske sadnje, a u manjem opsegu i sadnje. U vrijeme mirovanja vegetacije obavlja se prorjeđivanje, uklanjanje, orezivanje i štihanje te u većem opsegu sadnje i zamjenske sadnje novog ukrasnog bilja,

-  održavanje živice: orezivanje se provodi od 1 do 4 puta godišnje ovisno o biljnoj vrsti živice i vremenskim prilikama tekuće godine, kontinuirano se obavljaju radovi popune i zamjene bilja u živicama, prignojavanje, fitosanitetska zaštita, zalijevanje, malčiranje i ostali radovi njege,

- sezonski i travni cvjetnjaci kao i bilje u ukrasnim posudama traže kontinuiranu njegu; sadnja sezonskih cvjetnjaka obavlja se dva puta godišnje: u mjesecu svibnju "ljetni cvijet" kada se sade jednogodišnje vrste (begonije, salvije, kadifice, vodenike i sl.), te u mjesecu listopadu "proljetni cvijet" kada se sade dvogodišnje i trajne vrste (maćuhice, tratinčice, lukovice raznog bilja). Formiranje i njega sezonskih i trajnih cvjetnjaka te njega bilja u ukrasnim posudama obavlja se kontinuirano, a ubraja radove poput prozvodnje bilja, pljevljenja, okopavanja, orezivanja, prignojavanja, uklanjanja preraslog i ocvalog bilja i sl.

 

RADOVI NA VRTNO-TEHNIČKIM ELEMENTIMA

-  parkovne staze (sipinjene i popločene površine) održavaju se kontinuirano tijekom cijele godine (čišćenje staza, popravak oštećenih dijelova staza); održavanje parkovnih staza u jesenskim i zimskim mjesecima manjeg je intenziteta radi vremenskih neprilika;

-  dječja igrališta održavaju se kontinuirano tijekom godine; tijekom posljednjih desetak godina ugrađuju se antitraumatske obloge ispod igrala prema raspoloživim sredstvima iz Programa održavanja. Igrala se održavaju u smislu njihove sigurnosti (zamjena igrala, zamjena oštećenih dijelova igrala, mali popravci poput podmazivanja ili zamjene vijaka, ličenje igrala). Također se vodi briga i o svim ostalim elementima dječjih igrališta u smislu njihove sigurnosti i funkcionalnosti u odnosu na korisnike (urbana oprema i zelenilo na dječjim igralištima);

-  za funkcioniranje sustava održavanja uspostavljena je proizvodnja bilja i aklimatizacija uvezenog bilja u dva rasadnika na području Grada Zagreba te nabava bilja koje je zastupljeno na parkovnim površinama, a koje nedostaje u sadašnjim rasadnicima;

-  sanacija neuređenih površina Grada Zagreba u smislu dovođenja neuređenih površina u sustav korovišta (površine najnižeg intenziteta održavanja), do konačnog uređenja površina prema budućoj namjeni;

-  održavanje urbane opreme u smislu zamjene dijelova, ličenja, sitnih popravaka, kao i novih ugradnji;

-  ostali radovi održavanja predviđeni Programom, a neophodni za funkcioniranje održavanja parkovnih površina: projektiranje, izvođenje i održavanje sustava za natapanje s troškovima potrošnje vode, zbrinjavanje biorazgradivog otpada, prijevoz i deponiranje otpada, zatvaranje prometnica i premještanje vozila prilikom intervencija na stablašicama, služba hitnih intervencija na bilju pri prometnim, vremenskim i drugim nepogodama, čišćenje snijega na parkovnim površinama.

Za održavanje gradskih parkova, travnjaka i drvoreda Programom se planiraju sredstva u ukupnom iznosu od 136.700.000,00 kuna.

U nastavku je opis planiranih radova održavanja javnih zelenih površina s iskazom financijskih sredstava potrebnih za realizaciju radova u 2016., kako slijedi:

 

3.3.1.

Održavanje gradskih parkova, travnjaka i drvoreda

 

R. br.

Vrsta radova

Program 2016.

1.

Čišćenje javnih zelenih površina

6.652.713,60

2.

Grabljanje lišća

2.874.836,30

3.

Održavanje i njega travnjaka

41.231.394,55

4.

Održavanje i njega drveća u parkovima i drvoredima

22.006.335,95

5.

Sadnja drveća

3.049.275,75

6.

Održavanje ukrasnog grmlja

5.455.555,13

7.

Održavanje živice

6.046.425,35

8.

Popuna uništene i zamjena dotrajale živice

98.055,00

9.

Proizvodnja biljnog materijala te podizanje sezonskih i trajnih cvjetnjaka

4.866.979,50

10.

Održavanje i njega sezonskih i trajnih cvjetnjaka

3.232.604,92

11.

Održavanje i njega bilja u ukrasnim posudama

462.764,90

12.

Održavanje sipinjenih i popločenih površina u parkovima i na dječjim igralištima

1.233.891,63

13.

Održavanje dječjih igrališta

1.676.131,44

14.

Popravak ili zamjena dotrajale i uništene opreme u parkovima i na dječjim igralištima

7.554.727,50

15.

Fitosanitetska zaštita

845.052,75

16.

Čišćenje snijega

1.472.312,80

17.

Košnja korova

5.063.009,35

18.

Fizička zaštita drvoreda i zelenih površina

404.031,50

19.

Rasadničarska proizvodnja za potrebe održavanja

1.083.032,07

20.

Strojno planiranje i uređenje neuređenih površina

212.202,30

21.

Utovar i prijevoz otpada

14.265.584,39

22.

Održavanje i popravak mehanizacije

1.260.887,40

23.

Čuvarska služba

19.044,00

24.

Zbrinjavanje zelenog otpada/lišće, trava, granje, božićna drvca/ te proizvodnja komposta

2.325.000,00

25.

Deponiranje otpada /ZGOS/

46.682,14

26.

Vađenje panjeva

805.894,38

27.

Malčiranje zdjelica stabala, cvjetnih gredica i grmlja

38.508,40

28.

Premještanje vozila za potrebe orezivanja drveća

20.000,00

29.

Zatvaranje prometnica za potrebe orezivanja

5.000,00

30.

Projektiranje, izvođenje, održavanje sustava za navodnjavanje i troškovi vode

412.867,50

31.

Hitne intervencije

297.842,00

32.

Čišćenje tramvajskih stajališta od snijega u zimskim uvjetima

1.681.357,50

 

UKUPNO

136.700.000,00

 

Gradske parkove i ostale javne ozelenjene površine na području Grada Zagreba održava Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Zrinjevac, koja će u skladu sa sredstvima planiranim ovim programom, izraditi operativni plan održavanja gradskih parkova i ostalih ozelenjenih površina u kojem će se detaljnije razraditi pojedini radovi održavanja javnih površina.

 

3.3.2. Perivoj Bundek

Održavanje perivoja Bundek obuhvaća održavanje zelenih površina travnjaka, livada, pokosa, šuma, internih komunikacija, plaža, igrališta za sport i rekreaciju, igrališta za djecu, vrtno-tehničke opreme, sanitarnih čvorova, vodenih površina za sport i rekreaciju, s ciljem da budu, u što je moguće većoj mjeri, u funkciji korisnika.

Perivoj Bundek se prostire na cca 55 ha, tom površinom obuhvaćen je i kopneni i vodeni dio. Površina kopnenog dijela Perivoja Bundek iznosi 444.000,00 m2, vodenih površina 56.000,00 m2 te dodatnih cca 350.000,00 m2 tzv. istočnog dijela. S obzirom na to da je Perivoj Bundek unazad nekoliko godina postao omiljeno mjesto okupljanja građana Grada Zagreba, te da se na njemu često odvijaju razne manifestacije, razina urednosti i čistoće objekta mora biti na visokoj razini.

Programom za održavanje javnih površina, objekata i uređaja Perivoja Bundek planiraju se u 2016. sredstva u ukupnom iznosu od 3.346.000,00 kuna.

Javne površine, objekte i uređaje za odmor, sport i rekreaciju u Perivoju Bundek održava Zagrebački holding d.o.o., koji će u skladu s planiranim sredstvima u ovom Programu, izraditi svoj operativni plan održavanja Perivoja Bundek.

 

3.3.3. Održavanje javnih objekata i uređaja

Pod održavanjem javnih objekata i uređaja podrazumijeva se održavanje u funkcionalnom stanju fontana, pješačke zone, poslovnih pothodnika, javnih sanitarnih čvorova, Gričkog topa, javnih dizala i podiznih platformi, bukobrana te javnog kupališta Diana.

U Gradu Zagrebu na redovitom godišnjem održavanju je 47 fontana, 2 pješačke zone, 4 poslovna pothodnika, 49 javnih sanitarnih čvorova (uključujući 22 prijenosne toaletne kabine), Grički top, 4 javna dizala i 33 podizne platforme, 1 bukobran te 1 javno kupalište. Potreban standard održavanja je da svi navedeni objekti budu u stanju funkcionalne ispravnosti.

Programom održavanja javnih objekata i uređaja za fontane predviđeno je redovito mjesečno i posebno godišnje održavanje te manji popravci uključujući hitne intervencije i izvanredna čišćenja. Na pojedinim fontanama, vrelima i vodoskocima nužna je temeljita građevinsko-instalaterska rekonstrukcija. Ovi će se zahvati realizirati postupno, tijekom ove i idućih godina programima gradnje komunalne infrastrukture.

Održavanje u pješačkoj zoni sastoji se od održavanja javne rasvjete u pet javnih prolaza (Marićev prolaz, Prolaz Neboder, Harmica, Oktogon i Trg maršala Tita - skulptura Igla), održavanja dijela urbane opreme na Trgu bana Josipa Jelačića i Trgu Eugena Kvaternika i isticanje zastava na osam lokacija s ukupno 82 gradska jarbola (Trg bana Josipa Jelačića 7 jarbola, Trg Eugena Kvaternika 5 jarbola, Ulica Hrvatske bratske zajednice kod fontana 22 jarbola, Ulica Hrvatske bratske zajednice kod podvožnjaka 20 jarbola, Avenija Većeslava Holjevca 10 jarbola, Trg kralja Tomislava 8 jarbola, Trg maršala Tita 6 jarbola i Trg žrtava fašizma 3 jarbola).

Na predmetnim lokacijama brine se o stalnom postavu državnih i gradskih zastava te podizanju zastava sukladno rješenjima nadležnog gradskog ureda. Isticanje zastava obavlja se za državne praznike i blagdane te po posebnom nalogu za razne manifestacije i prigode. Također se brine o redovitom održavanju urbane opreme (energetski šahtovi, kandelabri, ormarić-izlog s planom Zagreba, zaštitne ograde, drvene klupe i bine).

Zbog učestalog nagrđivanja grafitima objekata komunalne infrastrukture, oni se čiste sukladno prioritetima. Prioritet u čišćenju grafita imaju objekti koji se nalaze u centralnoj pješačkoj zoni.

Poslovni pothodnici Glavni kolodvor, Velesajam - Siget, Utrina - Zapruđe i Trg Eugena Kvaternika uređeni su kao podzemni pješački prolazi s uslužnim i trgovačkim sadržajima. S obzirom na to da se radi o najfrekventnijim gradskim lokacijama, njihovo funkcioniranje zahtijeva i pojačano održavanje čistoće i održavanje ugrađene opreme (toplinske stanice, ventilacije i klimatizacije, centralnog grijanja, sustava protupožarne zaštite, elektroagregata, rasvjete prolaza, videonadzora, crpne stanice za fekalnu odvodnju i dr.).

U sklopu ugovorenoga godišnjeg održavanja javnih sanitarnih čvorova, realiziraju se i neophodni popravci sanitarnih uređaja i opreme. Od 2008. ukinuta je naplata naknade za korištenje usluga u svim javnim sanitarnim čvorovima pod upravljanjem Gradskog stambeno-komunalnog gospodarstva d.o.o. U većini postojećih javnih sanitarnih čvorova nužna je temeljita obnova sa zamjenom sanitarnih uređaja i opreme te prilagođavanje važećim propisima i standardima. U sve javne sanitarne čvorove potrebno je omogućiti pristup i potrebnu opremu za osobe s tjelesnim invaliditetom. Obnove javnih sanitarnih čvorova u pravilu su veći investicijski zahvati te ih je potrebno realizirati Programom gradnje komunalne infrastrukture. Kao privremeno rješenje na više lokacija po nalozima nadležnog gradskog ureda postavljene su 22 prijenosne toaletne kabine (romska naselja III. Struge i Vrtni put, poligoni autoškola Borongaj, Prisavlje i Radgonska ulica, Jakuševac - Hrelić te na savskom nasipu kod mosta Slobode).

Kula Lotrščak s Gričkim topom je kulturno dobro - Povijesna urbana cjelina Grada Zagreba, upisana u Registar kulturnih dobara RH. Svakodnevno pucanje u podne iz topa je i gradska turistička atrakcija i predstavlja nematerijalnu kulturnu baštinu Grada Zagreba. U 2016. planiraju se sredstva za dobavu manevarskog streljiva, redovno održavanje, godišnji servis i tehnički pregled Gričkog topa.

Od 2011. na redovito održavanje preuzet je zid za zaštitu od buke na denivelaciji raskrižja Jadranske avenije i ulice Remetinečki gaj. U poslove redovitog održavanja spadaju i usluge kvartalnog obilaska protuzvučnih barijera radi praćenja stanja čelične konstrukcije s obzirom na eventualna oštećenja i koroziju, kontrola stanja zaštitnih panela i godišnje pranje bukobrana.

Provođenjem gradske strategije o skrbi za osobe s tjelesnim invaliditetom i važećih propisa za sprječavanje arhitektonsko-urbanističkih barijera, novi objekti komunalne infrastrukture sve više se opremaju dizalima i podiznim platformama. Na upravljanje i održavanje preuzete su ukupno 33 podizne platforme za osobe s invaliditetom u kolicima te četiri javna dizala od kojih koso dizalo u naselju Ksaver od listopada 2014. godine.

U okviru hitnih intervencija izvodit će se radovi sanacija i hitnih popravaka, kao i otklanjanja nedostataka na javnim površinama, javnim stubama, pješačkim prolazima i javnim objektima, sukladno osiguranim financijskim sredstvima.

Značajan financijski udio u održavanju javnih objekata i uređaja su režijski troškovi objedinjeni kao zasebna stavka radi provođenja postupaka javne nabave, a odnose se na potrošak električne energije, toplinske energije, vode, plina i TK usluga.

Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2016. za održavanje javnih objekata i uređaja planiraju se sredstva ukupnom iznosu od 17.000.000,00 kuna, i to za sljedeće javne objekte i uređaje:

 

3.3.3.

Održavanje javnih objekata i uređaja

 

R. br.

Vrsta objekta

Program 2016.

1.

Fontane

3.950.000,00

2.

Pješačka zona

950.000,00

3.

Poslovni pothodnici

1.650.000,00

4.

Javni WC-i

4.350.000,00

5.

Grički top

285.000,00

6.

Bukobran

120.000,00

7.

Dizala i podizne platforme

310.000,00

8.

Hitne intervencije

500.000,00

9.

Javno kupalište Diana

160.000,00

10.

Režijski troškovi

3.155.000,00

11.

Tehnička podrška i nadzor

1.570.000,00

UKUPNO

17.000.000,00

 

Planirane radove održavanja javnih objekata i uređaja u Gradu Zagrebu obavljat će Gradsko stambeno-komunalno gospodarstvo d.o.o., koja će u skladu s planiranim sredstvima u ovom programu, izraditi svoj operativni plan održavanja.

 

3.3.4. Održavanje Botaničkog vrta

Botanički vrt Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu zaštićeni je spomenik parkovne arhitekture, s bogatim sadržajem i visokovrijednim hortikulturnim oblikovanjem, koji je nastao krajem 19. stoljeća. Zemljište za Botanički vrt dala je gradska vlast pod uvjetom da bude pristupačan građanima Grada Zagreba.

Programom su obuhvaćeni radovi i sredstva koja su neophodna za kvalitetno održavanje Botaničkog vrta PMF-a da bi Vrt kroz godinu bio lijepo uređen i privlačan građanima Zagreba, ali i njihovim brojnim gostima koji ga također rado posjećuju i razgledavaju. Broj turista koji dolaze u Botanički vrt, iz godine u godinu se povećava, a prema podacima Turističke zajednice grada Zagreba Botanički vrt PMF-a je treća destinacija po broju posjetitelja-turista u Zagrebu.

Radi zaštite i održavanja prostora Botaničkog vrta, u 2016. planiraju se sljedeći radovi:

-  tekuće održavanje opreme u arboretumu (popravak i ličenje drvenih klupa, popravak i ličenje koševa za otpatke, izrada novih stalaka za informativno-edukacijske ploče, postavljanje novih označnih ploča na parcelama),

-  podmirenje režijskih troškova tekućeg održavanja Botaničkog vrta,

-  nabava materijala potrebnog za tekuće održavanje (staklo, daske, metalne šipke raznih profila, pleksiglas, potrošni materijal za održavanje vodovodne mreže i centralnog grijanja itd.),

-  nabava sredstava potrebnih za uzgoj biljaka (supstrati za sjetvu, pikiranje i uzgoj, treset, pijesak, silicijski pijesak, sredstva za prihranu bilja, stajski gnoj, sredstva za zaštitu bilja, lonci i kontejneri za uzgoj bilja, folije za zaštitu od mraza itd.),

-  tekuće održavanje i nabava goriva za postojeću mehanizaciju (kombi-vozilo, traktor, kosilice, motorne pile),

-  nadopunjavanje zbirke samoniklih biljaka (prikupljanje sjemenja i živih biljaka na području RH),

-  promidžbeno-edukacijski program (organizacija edukacijskih izložbi, radionica i predavanja, izrada i tisak publikacija i letaka),

-  zapošljavanje dvaju sezonskih radnika (vrtlara) zbog povećanog opsega posla u sezoni održavanja zbirke živih biljaka tijekom sezone (okopavanje, plijevljenje, zalijevanje, košnja),

-  usluge tekućeg održavanja (orezivanje, transport komposta, manipulativni radovi premještanja biljaka viličarem i sl.),

-  montiranje privremenog plastenika za smještaj zbirke tropskih biljaka za vrijeme radova na obnovi izložbenih staklenika.

Programom se planiraju sredstva za subvencioniranje radova održavanja Botaničkog vrta u iznosu od 5.000.000,00 kuna, koja će se osigurati iz ostalih proračunskih prihoda.

 

3.3.5. Održavanje groblja i krematorija

Programom se planiraju sredstva samo za održavanje grobnica znamenitih građana, o kojima se brine Grad Zagreb, a u tu svrhu u 2016. osigurana su sredstva u iznosu od 500.000,00 kuna.

Sredstva za redovno održavanje groblja i krematorija na području Grada Zagreba, ne planiraju se ovim programom, jer su ti radovi obuhvaćeni planom rada i programom Zagrebačkog holdinga d.o.o., Podružnice Gradska groblja.

 

3.3.6. Intervencije u prostoru

Intervencije u prostoru odnose se na održavanje komunalne infrastrukture i urbane opreme posebnih obilježja, a obuhvaćaju održavanje:

-     pješačkih prilaza,

-     pješačkih terasa,

-     pješačkih pothodnika,

-     gradskih jarbola,

-     mostova na vodotocima,

-     površina oko objekata javnog sadržaja,

-     pješačkih zona užega gradskog centra,

-     zajedničkih dijelova prolaza Importanne centra,

-     javnih satova,

-     spomenika po posebnom režimu odobrenom od Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode,

-     javnih zdenaca (potrošnja vode),

-     uklanjanje žvakaćih guma s pješačkih površina,

-     održavanje nadstrešnica,

-     zaštite javnih površina - postava arhitektonskih barijera,

-     usluge utvrđivanja javnih površina koje se nalaze u sustavu održavanja.

Programom za 2016. za intervencije u prostoru planiraju se sredstva u iznosu od ukupno 23.154.000,00 kuna.

Radove održavanja javnih objekata i uređaja te urbane opreme, osim podružnica Zagrebačkog holdinga d.o.o., obavljat će pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje takvih djelatnosti, na temelju provedenog postupka javne nabave.

 

3.3.7. Održavanje komunalne infrastrukture u zimskim uvjetima

Održavanje komunalne infrastrukture u zimskim uvjetima podrazumijeva čišćenje i odvoz snijega s pojedinih javnih prometnih površina (tzv. komunalni dio zimske službe), koji nije obuhvaćen planovima rada pojedinih nositelja održavanja, kao ni programima održavanja cesta u zimskim uvjetima.

Programom se za radove održavanja komunalne infrastrukture u zimskim uvjetima u 2016. planiraju sredstva u iznosu od ukupno 15.000.000,00 kuna.

Prema operativnim planovima, čišćenje i uklanjanje snijega obavlja se sa:

-  glavnih gradskih trgova,

-  tramvajskih stajališta,

-  autobusnih stajališta i ugibališta,

-  važnih pješačkih površina koje su bitne za osiguranje funkcioniranja javnih službi u zimskim uvjetima,

-  tramvajskih i autobusnih terminala.

Opseg i ukupni troškovi navedenih radova ovisit će o meteorološkim uvjetima u gradu Zagrebu u zimskom periodu.

Radove tzv. komunalnog dijela održavanja komunalne infrastrukture u zimskim uvjetima, osim podružnica Zagrebačkog holdinga d.o.o., obavljat će pravne i fizičke osobe na temelju provedenog postupka javne nabave.

Programom se za održavanje javnih površina u 2016., planiraju radovi u sveukupnoj vrijednosti:

 

Rekapitulacija:

 

3.3.

Održavanje javnih površina

R. br.

Vrsta radova

Program 2016.

3.3.1.

Održavanje gradskih parkova, travnjaka i drvoreda (Zrinjevac)

136.700.000,00

3.3.2.

Održavanje Perivoja Bundek

3.346.000,00

3.3.3.

Održavanje javnih objekata i uređaja (GSKG)

17.000.000,00

3.3.4.

Održavanje Botaničkog vrta

5.000.000,00

3.3.5.

Održavanje groblja i krematorija

500.000,00

3.3.6.

Intervencije u prostoru

23.154.000,00

3.3.7.

Održavanje komunalne infrastrukture u zimskim uvjetima

15.000.000,00

SVEUKUPNO

200.700.000,00

 

3.4. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

 

Održavanje nerazvrstanih cesta podrazumijeva poduzimanje aktivnosti kojima se kontinuirano osigurava nesmetano odvijanje prometa ili osiguranje stanja ceste na razini na kojoj je cesta ili objekt bio u trenutku stavljanja u promet.

Poslovi održavanja nerazvrstanih cesta u smislu Zakona o cestama jesu:

-  planiranje održavanja i mjera zaštite nerazvrstanih cesta i prometa na njima,

-  redovito i izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta,

-  ustupanje radova redovnog i izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta,

-  stručni nadzor i kontrola kakvoće ugrađenih materijala i izvedenih radova održavanja nerazvrstanih cesta,

-  osiguravanje uklanjanja oštećenih i napuštenih vozila i drugih stvari s nerazvrstane ceste,

-  ophodnja nerazvrstanih cesta.

Vrste, opseg i rokovi izvođenja radova održavanja nerazvrstanih cesta te kontrola i nadzor nad izvođenjem tih radova uređeni su Zakonom o cestama te Pravilnikom o održavanju cesta (Narodne novine 90/14), Odlukom o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste (Narodne novine 44/12), Odlukom o nerazvrstanim cestama (Službeni glasnik Grada Zagreba 18/13, 16/14 i 25/15) i Odlukom o komunalnom redu (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/14, 16/14, 22/14 i 25/15).

Održavanje nerazvrstanih cesta je skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom većeg dijela ili cijele godine na cestama, uključujući i sve objekte i instalacije, radi održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i sigurnosti prometa na njima.

Osnovni ciljevi održavanja i zaštite cesta su:

-  sprečavanje propadanja cesta,

-  omogućavanje sigurnog odvijanja prometa,

-  smanjivanje troškova korisnika dobrim stanjem cesta,

-  dovođenje ceste u projektirano stanje, uzimajući u obzir izmijenjene prometne potrebe,

-  zaštita ceste od korisnika i trećih osoba,

-  zaštita okoliša od štetnog utjecaja ceste i cestovnog prometa.

Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2016. za financiranje radova održavanja nerazvrstanih cesta u 2016. planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 335.500.000,00 kuna, koja će se rasporediti za:

 

3.4.

Održavanje nerazvrstanih cesta

R. br.

Vrsta radova

Program 2016.

3.4.1.

redovno održavanje

284.000.000,00

3.4.2.

izvanredno održavanje

18.500.000,00

3.4.3.

održavanje tramvajskih pruga u sastavu kolnika

10.000.000,00

3.4.4.

ostale obveze (vodopravna naknada, naknada za uporabu javnih cesta - trošak obrade, nadzori, tehnička dokumentacija i dr.)

7.000.000,00

3.4.5.

prenesene obveze iz 2015.

10.000.000,00

3.4.6.

baza podataka cesta i cestovnih objekata

6.000.000,00

SVEUKUPNO

335.500.000,00

 

3.4.1. Redovno održavanje

Sredstva za redovno održavanje nerazvrstanih cesta u ukupnom iznosu od 284.000.000,00 kuna, raspoređuju se prema programu, odnosno vrsti radova, na:

 

3.4.1.

Redovno održavanje

R. br.

Vrsta radova

Program 2016.

3.4.1.1.

ljetno

94.000.000,00

3.4.1.2.

zimsko

45.000.000,00

3.4.1.3.

asfalterski program

100.000.000,00

3.4.1.4.

pojačano održavanje

45.000.000,00

UKUPNO

284.000.000,00

 

3.4.1.1. Redovno održavanje u ljetnim uvjetima

Redovno ljetno održavanje obuhvaća skup mjera kojima se otklanjaju nedostaci, zamjenjuju i obnavljaju dotrajali elementi i osigurava tehnička ispravnost nerazvrstanih cesta i cestovnih objekata za sigurno odvijanje prometa na njima. U sklopu redovnog ljetnog održavanja obavlja se ophodnja nerazvrstanih cesta, asfaltiranjem se otklanjaju ulegnuća i udarne jame, održava se semaforski sustav, obnavlja se horizontalna i vertikalna signalizacija, čiste se otvoreni jarci uz ceste, dosipavaju se makadamski putovi i slično.

Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2016. za financiranje radova redovnog održavanja nerazvrstanih cesta u ljetnim uvjetima planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 94.000.000,00 kuna.

Planiranim sredstvima obavit će se sljedeći radovi:

- održavanje asfaltiranih cesta

50.000.000,00

- održavanje makadamskih cesta

12.000.000,00

- održavanje signalizacije

18.000.000,00

- održavanje semafora

10.000.000,00

- održavanje cestovnih objekata

3.000.000,00

- ophodnja cesta

1.000.000,00

Ukupno:

94.000.000,00

 

3.4.1.2. Redovno održavanje u zimskim uvjetima

Redovnim održavanjem u zimskim uvjetima osigurava se prohodnost cesta i odvijanje prometa po njima u vrijeme padanja snijega i stvaranja poledice. Radovi redovnog održavanja u zimskim uvjetima uključuju uređenje i održavanje baza zimske službe, pripravnost ekipa, rad ekipa, nabavu posipnih materijala, detaljno čišćenje i odvoz snijega i ostale radove (sustav za rano otkrivanje i dojavu poledice, obilježavanje koljem, izrada mješavine i rasoline, mobilne, radio i telefonske veze i rad nadzornog centra za praćenje izvršenja zadataka).

Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2016. za financiranje radova redovnog održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 45.000.000,00 kuna.

Planiranim sredstvima obavit će se sljedeći radovi:

- uređenje i održavanje baza zimske službe

4.500.000,00

- pripravnost ekipa

11.000.000,00

- rad ekipa

18.500.000,00

- nabava posipnih materijala

7.500.000,00

- detaljno čišćenje i odvoz snijega

500.000,00

- ostali radovi

3.000.000,00

Ukupno:

45.000.000,00

 

3.4.1.3. Redovno održavanje - asfalterski program

Asfalterski program obuhvaća uklanjanje dotrajalog asfaltnog zastora kolnika na nerazvrstanim cestama, prilagođavanje po visini poklopaca komunalnih instalacija i sanaciju podloge na pojedinim slabim mjestima ako se uoče nakon uklanjanja asfalta i presvlačenje novim asfaltom u punoj širini kolnika. Asfalterskim programom se produžuje eksploatacijski vijek prometnica u prosjeku za deset godina i omogućava viša razina uslužnosti korisnicima, a primjenjuje se na nerazvrstanim cestama gdje je kolnička konstrukcija (podloga) u relativno dobrom stanju dok se na površini asfalta nalazi veći broj oštećenja kao što su mrežaste pukotine i prijekopi.

Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2016. za financiranje radova asfalterskog programa planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 100.000.000,00 kuna.

Planiranim sredstvima realizirat će se asfaltiranje 80 km nerazvrstanih cesta.

Asfalterski program kao i svih dosadašnjih godina bit će određen nakon pregleda i utvrđivanja stanja cesta po isteku zimskih uvjeta.

 

3.4.1.4. Redovno - pojačano održavanje

Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2016. za financiranje radova pojačanog održavanja planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 45.000.000,00 kuna.

U nastavku je tabelarni prikaz pojačanog redovnog održavanja nerazvrstanih cesta u 2016. po gradskim četvrtima s iskazom planirane vrijednosti radova:

 

3.4.1.4

Redovno - pojačano održavanje

 

R. br.

Objekt ili uređaj

Program 2016.

1.

Gradska četvrt DONJI GRAD

 

 

Kačićeva-nogostup (od Ilice do Deželićeve)

350.000,00

 

Amruševa, južni nogostup

194.000,00

 

Mrazovićeva

400.000,00

 

Trg kralja Petra Svačića, južni dio (kolnik i nogostup)

330.000,00

 

UKUPNO:

1.274.000,00

2.

Gradska četvrt GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK

 

 

Zelengaj (od ulice Goljak do k.br. 31.)

900.000,00

 

Ul. Ivana Kukuljevića

1.200.000,00

 

UKUPNO:

2.100.000,00

3.

Gradska četvrt TRNJE

 

 

V. Trnjanski nasip

782.000,00

 

Mrežnička

550.000,00

 

Pračanska I.

350.000,00

 

Krivajska

475.000,00

 

UKUPNO:

2.157.000,00

4.

Gradska četvrt MAKSIMIR

 

 

Fratrovac

1.300.000,00

 

Albrechtova

1.150.000,00

 

Remetski kamenjak

450.000,00

 

UKUPNO:

2.900.000,00

5.

Gradska četvrt PEŠČENICA - ŽITNJAK

 

 

Livadarski put 24-26

730.000,00

 

Zapoljska ulica, nogostupi

580.000,00

 

Kosorova

1.515.000,00

 

Produžetak Borongajske (do Cerjanske)

1.330.000,00

 

UKUPNO:

4.155.000,00

6.

Gradska četvrt NOVI ZAGREB - ISTOK

 

 

Školski prilaz

700.000,00

 

Fancevljev prilaz

1.200.000,00

 

Potočnjakova

560.000,00

 

UKUPNO:

2.460.000,00

7.

Gradska četvrt NOVI ZAGREB - ZAPAD

 

 

Trokut XIV.

800.000,00

 

Perjasička (od Utinjske do Trokuta)

1.160.000,00

 

Ulica Remetinec

900.000,00

 

UKUPNO:

2.860.000,00

8.

Gradska četvrt TREŠNJEVKA - SJEVER

 

 

Nova cesta, od k.br. 135. - 135h

395.000,00

 

Voćarski put (od Prugine do Fallerovog šetališta)

320.000,00

 

Šarengradska

430.000,00

 

Ul. Vike Podgorske

395.000,00

 

Poljanička

700.000,00

 

Stubička - Premanturska (od Bersečke do Vitezićeve)

350.000,00

 

UKUPNO:

2.590.000,00

9.

Gradska četvrt TREŠNJEVKA - JUG

 

 

Marinska

210.000,00

 

Dugoratska

420.000,00

 

Otavička

362.500,00

 

Ul. Lovre Matačića

560.000,00

 

Ul. Bedricha Smetane

504.000,00

 

UKUPNO:

2.056.500,00

10.

Gradska četvrt ČRNOMEREC

 

 

Vidovčica

1.012.500,00

 

Fraterščica - zapadni nogostup

1.100.000,00

 

Ul. Frana Mažuranića

400.000,00

 

UKUPNO:

2.512.500,00

11.

Gradska četvrt GORNJA DUBRAVA

 

 

Topolovečka

1.037.500,00

 

Dravska

1.068.500,00

 

Oporovečki vinogradi

920.000,00

 

UKUPNO:

3.026.000,00

12.

Gradska četvrt DONJA DUBRAVA

 

 

Valunske ploče

658.000,00

 

I. Osječki zavoj

662.000,00

 

Ulica Stjepana Lacka

976.000,00

 

UKUPNO:

2.296.000,00

13.

Gradska četvrt STENJEVEC

 

 

Ul. Matije Divkovića (od Ul. J.Šižgorića do Tušilovićke)

515.000,00

 

Ul. Kreše Golika (od Škorpikove do Lončareve)

1.400.000,00

 

Čepelovački put

313.000,00

 

UKUPNO:

2.228.000,00

14.

Gradska četvrt PODSUSED - VRAPČE

 

 

Prigornica (od Aleje Bologne do Bukoščaka)

2.300.000,00

 

Vrapčanska draga

590.000,00

 

UKUPNO:

2.890.000,00

15.

Gradska četvrt PODSLJEME

 

 

Jelekovići

860.000,00

 

Vumelje

740.000,00

 

Vidovići

330.000,00

 

Krsišće

485.000,00

 

UKUPNO:

2.415.000,00

16.

Gradska četvrt SESVETE

 

 

Ulica ljubičica (od Zagrebačke do Ulice narcisa)

1.500.000,00

 

Kralji

1.100.000,00

 

Ulica kaktusa

1.810.000,00

 

Ulica ljiljana

650.000,00

 

UKUPNO:

5.060.000,00

17.

Gradska četvrt BREZOVICA

 

 

Balaški

720.000,00

 

Zeleni brijeg

600.000,00

 

Havidićka (od autobusnog okretišta do k.br. 71)

700.000,00

 

UKUPNO:

2.020.000,00

 

 

Rekapitulacija:

 

1.

Gradska četvrt DONJI GRAD

1.274.000,00

2.

Gradska četvrt GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK

2.100.000,00

3.

Gradska četvrt TRNJE

2.157.000,00

4.

Gradska četvrt MAKSIMIR

2.900.000,00

5.

Gradska četvrt PEŠČENICA - ŽITNJAK

4.155.000,00

6.

Gradska četvrt NOVI ZAGREB - ISTOK

2.460.000,00

7.

Gradska četvrt NOVI ZAGREB - ZAPAD

2.860.000,00

8.

Gradska četvrt TREŠNJEVKA - SJEVER

2.590.000,00

9.

Gradska četvrt TREŠNJEVKA - JUG

2.056.500,00

10.

Gradska četvrt ČRNOMEREC

2.512.500,00

11.

Gradska četvrt GORNJA DUBRAVA

3.026.000,00

12.

Gradska četvrt DONJA DUBRAVA

2.296.000,00

13.

Gradska četvrt STENJEVEC

2.228.000,00

14.

Gradska četvrt PODSUSED - VRAPČE

2.890.000,00

 15.

Gradska četvrt PODSLJEME

2.415.000,00

16.

Gradska četvrt SESVETE

5.060.000,00

17.

Gradska četvrt BREZOVICA

2.020.000,00

 

SVEUKUPNO:

45.000.000,00

 

Radove redovnog održavanja nerazvrstanih cesta u 2016. obavljat će Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Zagrebačke ceste, koja će u skladu sa sredstvima planiranim u ovom programu, izraditi operativne planove redovnog održavanja u ljetnim i zimskim uvjetima, te pojačanog održavanja i asfalterskog programa, s iskazom jediničnih mjera i jediničnih cijena za pojedine vrste radova, koje treba dostaviti na suglasnost gradskom upravnom tijelu nadležnom za ceste.

 

3.4.2. Izvanredno održavanje

Izvanredno održavanje cesta podrazumijeva povremene radove koji se obavljaju radi mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti, stabilnosti i trajnosti cesta i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa.

Planirana ulaganja u izvanredno održavanje cesta i objekata temelje se na zatečenom stanju ceste u vrijeme izrade plana utvrđenom redovnim, sezonskim i izvanrednim pregledima cesta, utvrđenoj razini prednosti održavanja cesta ovisno o vrsti ceste, namjeni ceste, prometnoj funkciji, obujmu i vrsti prometa, utvrđenim standardima održavanja ceste te raspoloživim sredstvima za ovu vrstu održavanja cesta.

Tijekom 2016. planiraju se ulaganja u izvanredno održavanje u ukupnom iznosu od 18.500.000,00 kuna, prema sljedećem prikazu:

 

3.4.2.

Izvanredno održavanje

R.br.

Vrsta radova

Program 2016.

1.

Zamjena prijelaznih naprava na mostovima i nadvožnjacima u Gradu Zagrebu

3.500.000,00

2.

Sanacija propusta i korita potoka u ulici Budenečki put

500.000,00

3.

Izvanredno održavanje Kranjčevićeve ulice

2.000.000,00

4.

Izvanredno održavanje Baštijanove ulice

1.800.000,00

5.

Sanacija propusta na području Grada Zagreba

1.800.000,00

6.

Građevinske intervencije radi osiguranja prohodnosti cesta

1.800.000,00

7.

Izvanredno održavanje Budakova - Hitrecova - Krešićeva

1.000.000,00

8.

Sanacija sjevernog stupa Podsusedskog mosta

3.200.000,00

9.

Izvanredno održavanje propusta Brezovička kod vodotoka Ograja

600.000,00

10.

Uređenje sjevernog prilaza Jadranskom mostu

1.000.000,00

11.

Sanacija ograde i potpornog zida u ulici Supleti

200.000,00

12.

Projekt izvanrednog održavanja Fonova Hanuševa

300.000,00

13.

Projekt izvanrednog održavanja križanja Zagrebačka cesta Zagrebačka avenija

250.000,00

14.

Projekt izvanrednog održavanja prometnih površina na Britanskom trgu

250.000,00

15.

Novelacija projekta izvanrednog održavanja križanja Ilica - Kustošijanska

150.000,00

16.

Novelacija projekta izgradnje križanja Ilica - Vatrogasna ulica

150.000,00

 

UKUPNO:

18.500.000,00

 

Na održavanju nerazvrstanih cesta prenesene obveze iz 2015. iznose 10.000.000,00 kuna, a ostvarene su na stavci Izvanrednog održavanja.

 

3.4.3. Održavanje tramvajskih pruga u sastavu kolnika

Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2016. za financiranje radova održavanja tramvajskih pruga koje se nalaze u sastavu kolnika planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 10.000.000,00 kuna.

 

3.4.4. Baza podataka cesta i cestovnih objekata - Izrada 2. faze

3.4.4.1. Snimanje stanja nerazvrstanih cesta II. i III. reda za izradu baze podataka nerazvrstanih cesta Grada Zagreba

Sukladno članku 107. Zakona o cestama, Grad Zagreb kao jedinica lokalne samouprave dužan je voditi bazu podataka o nerazvrstanim cestama na svome području.

Snimanjem stanja prometnica za izradu baze podataka nerazvrstanih cesta, Grad Zagreb kao jedinica lokalne samouprave, počeo je formirati jedinstvenu bazu podataka o nerazvrstanim cestama i cestovnim objektima na svome području. Do sada je raspisan natječaj te su prikupljene ponude za snimanje stanja nerazvrstanih cesta I. reda. U konačnici jedinstvena baza podataka treba voditi sve tehničke podatke u digitaliziranom obliku o nerazvrstanim cestama I., II. i III. reda i cestovnim objektima (mostovima, vijaduktima, propustima, tunelima itd.) na njima.

Snimanje stanja nerazvrstanih cesta II. i III. reda za izradu baze podataka nerazvrstanih cesta Grada Zagreba, omogućit će nastavak formiranja tehničkih podataka za 1582,63 km nerazvrstanih cesta II. reda, te jednog dijela nerazvrstanih cesta III. reda koje su još brojnije. U bazi podataka o nerazvrstanim cestama i cestovnim objektima vodit će se i ažurirati različiti moduli baze. Prioritetni modul je modul tehničke dokumentacije s obzirom na to da za njega postoje poznati tehnički parametri. Navedeni modul potrebno je informatički implementirati u bazu podataka koja će se uspostaviti.

 

3.4.4.2. Izrada geodetskih elaborata izvedenog stanja nerazvrstanih cesta I. i II. reda za katastar cesta i cestovnih objekata Grada Zagreba

Sukladno člancima 131., 132. i 133. Zakona o cestama, postojeći upisi u zemljišnim knjigama nerazvrstanih cesta u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, mijenjaju se po službenoj dužnosti upisom nerazvrstane ceste kao javnog dobra u općoj uporabi i neotuđivog vlasništva jedinice lokalne samouprave. Nerazvrstane ceste na području Grada Zagreba koje nisu upisane u zemljišne knjige ili u tim zemljišnim knjigama nije upisano njihovo stvarno stanje, upisivat će se po službenoj dužnosti na temelju prijavnog lista kojeg će nakon evidentiranja nerazvrstane ceste, odnosno njezina stvarnog stanja u katastru, zemljišnoknjižnom sudu po službenoj dužnosti dostavljati tijelo nadležno za katastar.

Nerazvrstane ceste izgrađene do stupanja na snagu Zakona o cestama, koje nisu evidentirane u katastru ili nije evidentirano njihovo stvarno stanje, evidentirat će se u katastru na temelju geodetskog elaborata izvedenog stanja nerazvrstane ceste, koji mora pribaviti i nadležnom tijelu za katastar dostaviti jedinica lokalne samouprave, odnosno pravna osoba ovlaštena upravljati nerazvrstanom cestom, sukladno zakonskim propisima i rješenju nadležnog zemljišnoknjižnog suda o provedbi prijavnog lista. Prijavni list za prethodnu provedbu u zemljišnoj knjizi zemljišnoknjižnom sudu po službenoj dužnosti, dostavljat će nadležni ured za katastar, na temelju pregledanog i potvrđenog geodetskog elaborata izvedenog stanja nerazvrstane ceste.

Za potrebe vođenja katastra cesta i cestovnih objekata nužno je izraditi niz geodetskih elaborata izvedenog stanja nerazvrstanih cesta I. i II. reda te tako evidentirati stvarno stanje na cestama Grada Zagreba. Sukladno tome, planirana aktivnost za 2016. je izrada geodetskih elaborata stvarnog stanja na preostalom dijelu nerazvrstanih cesta I. reda te na dijelu nerazvrstanih cesta II. reda.

Za izradu baze podataka cesta i cestovnih objekata (izrada 2. faze snimanja stanja nerazvrstanih cesta II. i III. reda za izradu baze podataka nerazvrstanih cesta Grada Zagreba i izrada geodetskih elaborata snimke stvarnog stanja nerazvrstanih cesta I. i II. reda za katastar cesta i cestovnih objekata Grada Zagreba) planira se u 2016. godini utrošiti iznos od 6.000.000,00 kuna.

 

3.4.4.

Baza podataka cesta i cestovnih objekata

R.br.

Vrsta radova

Program 2016.

1.

Izrada 2. faze snimanja stanja nerazvrstanih cesta II. i III. reda za izradu baze podataka nerazvrstanih cesta Grada Zagreba

3.000.000,00

2.

Izrada 2. faze geodetskih elaborata snimke stvarnog stanja nerazvrstanih cesta I. i II. reda za katastar cesta i cestovnih objekata Grada Zagreba

3.000.000,00

 

UKUPNO:

6.000.000,00

 

3.5. JAVNA RASVJETA

 

Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se zamjena ili otklanjanje nedostataka na objektima i uređajima javne rasvjete (izvori svjetlosti, predspojne naprave, armature, elektroormari i dr.) radi održavanja sustava u stanju funkcionalne ispravnosti, kao i za utrošak električne energije i plina za javnu rasvjetu.

Sustav javne rasvjete koji je potrebno održavati, zbog nove izgradnje, svake se godine povećava. Radi usklađivanja postojeće rasvjete sa Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (Narodne novine 114/11) povećani su troškovi održavanja, te se uz ugradnju kvalitetnih rasvjetnih elemenata pokušava godišnji porast troškova održavanja svesti u prihvatljive okvire. Zbog tarifnih uvjeta nadležnog distributera električne energije potrebno je pojačano provoditi kompenzaciju jalove energije.

U sustavu održavanja javne rasvjete trenutno ima evidentirano 395 vrsta glavnih potrošnih materijala. Da bi se povećala pouzdanost cijelog sustava, nastoji se ugradnjom kvalitetnog materijala postići potreban standard održavanja od najmanje 95 posto funkcionalnosti instaliranih izvora svjetlosti. Postignuti standard održavanja nastojat će se povećati i provođenjem mjera energetske učinkovitosti radi postizanja efekata uštede električne energije.

U Gradu Zagrebu evidentirano je oko 87.400 rasvjetnih mjesta s preko 114.800 izvora svjetlosti, podzemnom i nadzemnom elektroenergetskom mrežom, uređajima za mjerenje i upravljanje javnom rasvjetom. Postupno se uvode rasvjetna tijela u LED tehnologiji.

Gradski ured za katastar i geodetske poslove posjeduje prostorne podatke o objektima i uređajima javne rasvjete. U tijeku je postupna provjera prostornih podataka na području Grada, te je radi uvida u prostorne podatke o javnoj rasvjeti i upisa dodatnih atributnih podataka o karakteristikama elemenata javne rasvjete potrebno osigurati licenciju programa o prostornim podacima javne rasvjete u evidenciji Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove. Predviđa se i ispitivanje stupnja nagriženosti čeličnih stupova radi utvrđivanja njihova stanja.

U sustavu javne rasvjete instalirana snaga je 21 MW te se tijekom godine utroši 82.000 MWh električne energije. Instalirano je i 214 plinskih svjetiljaka kao ambijentalna rasvjeta Gornjeg grada.

Programom se planiraju sredstva za održavanje javne rasvjete i utrošak električne energije i plina u 2016. u ukupnom iznosu od 125.500.000,00 kuna.

U nastavku se iskazuju vrste radova održavanja javne rasvjete u 2016., s procjenom planiranih sredstava za njihovu realizaciju:

 

3.5.

Održavanje javne rasvjete i utrošak električne energije i plina

R. br.

Vrsta radova (usluga)

Program 2016.

1.

Utrošak energije (1.1. + 1.2.)

67.570.000,00

1.1.

Utrošak električne energije javne rasvjete

66.170.000,00

1.2.

Utrošak plina za plinsku javnu rasvjetu

1.400.000,00

2.

Održavanje javne rasvjete (2.1. + 2.2.)

57.930.000,00

2.1.

Održavanje električne javne rasvjete (zbroj pozicija od 2.1.1. do 2.1.11.)

56.150.000,00

2.1.1.

Redovno održavanje

40.962.923,88

2.1.2.

Stručni nadzor nad održavanjem javne rasvjete

220.000,00

2.1.3.

Nabava materijala za sustav javne rasvjete Grada Zagreba

12.000.000,00

2.1.4.

Skladištenje glavnoga potrošnog materijala - nositelj Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Robni terminali Zagreb

367.076,12

2.1.5.

Razvijanje i održavanje aplikacije za praćenje održavanja javne rasvjete

700.000,00

2.1.6.

Pozicioniranje elemenata javne rasvjete u prostoru

240.000,00

2.1.7.

Prilagodba i licencije programa VodGIS-JR o prostornim podacima javne rasvjete u evidenciji Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove

550.000,00

2.1.8.

Oprema za potrebe VodGIS-JR

250.000,00

2.1.9.

Ispitivanje stupnja nagriženosti čeličnih stupova javne rasvjete

240.000,00

2.1.10.

Zamjena stupova javne rasvjete i dotrajalih svjetiljaka novim ekološkim svjetiljkama

600.000,00

2.1.11.

Stručni nadzor nad zamjenom stupova javne rasvjete i dotrajalih svjetiljaka novim ekološkim svjetiljkama

20.000,00

2.2.

Održavanje plinske javne rasvjete

1.780.000,00

UKUPNO

125.500.000,00

 

3.6. NERASPOREĐENA INTERVENTNA SREDSTVA

 

Programom se, za interventne radove održavanja komunalne infrastrukture, koji nisu planirani ovim programom, planiraju sredstva u ukupnom iznosu od 5.000.000,00 kuna.

Navedena neraspoređena sredstva koristit će se za nepredviđene i slučajne događaje, postupanja po nalozima komunalnog redarstva, građevinske inspekcije, inspekcije zaštite okoliša, kao i za intervencije po primjedbama i prijedlozima građana.

 

4. ZAVRŠNE ODREDBE

 

4.1. Grad Zagreb izvršavat će svoje obveze održavanja komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti, sukladno ostvarenim prihodima za financiranje održavanja komunalne infrastrukture.

4.2. Upravna tijela Grada Zagreba, u nadležnosti kojih su djelatnosti komunalnog gospodarstva i prometa, sudjelovat će u provedbi ovog programa radi osiguravanja kvalitetnog obavljanja poslova održavanja komunalne infrastrukture i osiguravanja obavljanja komunalnih djelatnosti na načelima održivog razvoja i osiguranja javnosti rada.

4.3. Sredstva za provedbu ovog programa osiguravat će Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet za namjene određene Proračunom Grada Zagreba za 2016. i ovim programom, a prema načelima štednje i racionalnog korištenja sredstava.

4.4. U okviru sredstava za provedbu ovog programa dopuštena je preraspodjela utvrđenih sredstava između pojedinih rashoda i izdataka radi efikasnijeg i racionalnijeg ostvarivanja Programa i poboljšanja stanja u pojedinim komunalnim djelatnostima, uz odobrenje gradonačelnika Grada Zagreba, a sukladno Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2016.

4.5. Ovaj će program biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 021-05/15-01/299

URBROJ: 251-01-05-15-11

Zagreb, 22. prosinca 2015.

Predsjednik

Gradske skupštine

Darinko Kosor, v.r.