PRIJEDLOG

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11), članka 107. Zakona o cestama (Narodne novine 84/11) i članka 38. točke 6. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 02/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09 i 10/10), Gradska skupština Grada Zagreba, na 36. sjednici, 26. travnja 2012., donijela je

 

PROGRAM

održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2012.

 

1. UVODNE ODREDBE

 

1.1. Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2012. (u daljnjem tekstu: Program), u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja, određuju se poslovi i radovi održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture kojima se osigurava obavljanje komunalnih djelatnosti:

- odvodnje atmosferskih voda,

- čišćenja javnih površina,

- održavanja javnih površina,

- održavanja nerazvrstanih cesta,

- održavanja groblja i krematorija,

- održavanje javne rasvjete.

1.2. Ovim se programom određuje opis i opseg poslova održavanja s procjenom troškova po pojedinim komunalnim djelatnostima, iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja i vrijednosti planiranih radova te nositelji provedbe programa.

1.3. Program je izrađen u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja utvrđenima Proračunom Grada Zagreba za 2012. i Programom radova na području vodnog gospodarstva, prometa i komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu u 2012. (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/11), a na temelju godišnjih operativnih programa nositelja radova održavanja komunalne infrastrukture - podružnica Zagrebačkog holdinga d.o.o., osnovanih za obavljanje komunalnih djelatnosti.

 

2. SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA

 

2.1. Sredstva potrebna za financiranje radova iz Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2012. osigurat će se iz ostvarenog prihoda od komunalne naknade u planiranom iznosu od 650.000.000,00 kuna.

2.2. Planirana sredstva za financiranje Programa u iznosu od 650.000.000,00 kuna rasporedit će se za financiranje obavljanja komunalnih djelatnosti:

 

Red.

broj

Vrsta komunalne djelatnosti

Program 2012.

3.1.

- odvodnje atmosferskih voda

26.380.000,00

3.2.

- čišćenja javnih površina

119.000.000,00

3.3.

- održavanja javnih površina

233.580.000,00

3.4.

- održavanja nerazvrstanih cesta

133.660.370,37

3.5.

- održavanja javne rasvjete i utrošak električne energije i plina

127.379.629,63

3.6.

- neraspoređena interventna sredstva

10.000.000,00

 

UKUPNO:

650.000.000,00

 

Sredstva u iznosu od 10.000.000,00 kuna ne raspoređuju se po vrstama komunalnih djelatnosti, već se njima, kao neraspoređenim interventnim sredstvima, osigurava obavljanje poslova i radova u vezi s nepredviđenim događajima i postupanjem po nalozima komunalnog redarstva i inspekcija zaštite okoliša.

 

3. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

 

Na temelju planiranih sredstava za ostvarivanje Programa, u ukupnom iznosu od 650.000.000,00 kuna, i rasporeda ovih sredstava za obavljanje komunalnih djelatnosti određenih točkom 2.2. ovog programa, u nastavku se prikazuju poslovi i radovi održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2012., prema vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture, s naznakom nositelja programa, te iskazom financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje poslova i radova u planiranom opsegu, odnosno primjerenom standardu održavanja.

 

3.1. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

 

Pod odvodnjom atmosferskih (oborinskih) voda, u smislu odredaba Zakona o komunalnom gospodarstvu, Zakona o vodama (Narodne novine 153/09, 63/11 i 130/11), Odluke o naknadi za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje (Službeni glasnik Grada Zagreba 5/11 i 3/12) i Odluke o odvodnji otpadnih voda (Službeni glasnik Grada Zagreba 12/02, 23/03 i 1/08), te Zakona o cestama (Narodne novine 84/11) i Odluke o nerazvrstanim cestama (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/07, 1/08, 6/08 i 17/09), podrazumijeva se odvodnja atmosferskih (oborinskih) voda s obrađenih, odnosno nepropusnih površina mješovitom i razdjelnom javnom kanalizacijom u centralni uređaj za pročišćenje otpadnih voda i ispuštanje tih voda u rijeku Savu (prijamnik).

Pod objektima za odvodnju atmosferskih voda podrazumijevaju se, prema ovom programu, vodolovna grla (slivnici) i horizontalni sabirni kanali (tzv. "žablja usta") te spojni kanali i uređaji za odvodnju s javnih terasa.

Na području Grada Zagreba evidentirano je 54.000 slivnika.

Za održavanje objekata za odvodnju atmosferskih voda u 2012., Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2012., planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 26.380.000,00 kuna.

 

U nastavku je opis i opseg planiranih radova odvodnje atmosferskih voda s iskazom financijskih sredstava za realizaciju radova u 2012.

 

3.1.1. Čišćenje slivnika

 

Radi osiguranja kvalitetnog funkcioniranja odvodnje atmosferskih voda s javnih površina i nerazvrstanih cesta, potrebno je objekte za odvodnju atmosferskih voda održavati u stanju njihove funkcionalne sposobnosti, što pretpostavlja njihovo čišćenje i rekonstrukciju.

Na području Grada Zagreba planira se u sustav čišćenja u 2012. uključiti ukupno 54.000 kom slivnika.

S obzirom na tehnološke uvjete čišćenja, slivnici se čiste različito, i to:

 

30.000 slivnika

- danju

2.000 slivnika

- danju otežano

20.000 slivnika

- noću

2.000 slivnika

- noću otežano

UKUPNO:

54.000 komada

 

Da bi se osiguralo održavanje tih objekata u funkcionalnom stanju, potrebno je svaki slivnik očistiti najmanje jednom godišnje, a određeni broj slivnika dva i više puta godišnje.

Slivnici se čiste nakon zimskog perioda da bi se očistio naneseni talog od zimskih posipavanja. Uz ulice smještene kraj drvoreda potrebno ih je čistiti i u jesen, a u zonama ZET-ovih linija, autobusnih i tramvajskih stajališta, glavnih gradskih prometnica i prilaza bolnicama kontinuirano tijekom čitave godine. Iz navedenoga proizlazi da se dodatno čisti još 20.000 kom. slivnika te je ukupno potrebno obaviti 74.000 čišćenja, i to prema vrsti čišćenja:

 

- Čišćenje jednom godišnje:

 

a) slivnici koji se čiste danju

30.000 x 264,26

7.927.965,00

b) slivnici koji se čiste danju otežano

2.000 x 402,67

805.354,80

c) slivnici koji se čiste noću

20.000 x 305,85

6.117.036,00

d) slivnici koji se čiste noću otežano

2.000 x 476,94

953.889,60

 

UKUPNO:

15.804.245,40

 

Ponovljeno čišćenje slivnika u istoj godini ima manji obuhvat poslova te su jedinične cijene u visini 80% cijene prvog čišćenja.

 

- Čišćenje dva puta godišnje:

 

a) slivnici koji se čiste danju

12.000 x 211,41

2.536.948,80

b) slivnici koji se čiste danju otežano

1.000 x 322,13

322.141,92

c) slivnici koji se čiste noću

6.000 x 244,68

1.468.088,64

d) slivnici koji se čiste noću otežano

1.000 x 381,55

381.555,84

 

UKUPNO:

4.708.735,20

 

SVEUKUPNO:

20.512.980,60

 

3.1.2. Rekonstrukcija slivnika

 

Prema prikupljenim podacima na području Grada Zagreba potrebno je rekonstruirati oko 100 komada slivnika, koji su sada izvan funkcije.

Cijena rekonstrukcije jednog slivnika, uključujući sanaciju asfalta, iznosi u prosjeku oko 6.765,00 kn tako da bi cijena planiranih radova u 2012. iznosila ukupno 676.500,00 kuna.

UKUPNO: 100 x 6.765,00 = 676.500,00

 

3.1.3. Čišćenje horizontalnih sabirnih kanala ("žablja usta")

 

Na javnim prometnim površinama u Gradu Zagrebu tijekom 2012., planira se čišćenje 6.000 metara horizontalnih slivnih kanala i čišćenje 800 pripadajućih taložnica za skupljanje i odvod atmosferskih voda i otpadnih voda pri pranju javnih prometnih površina, kao i čišćenje nataložene površinske nečistoće da se ne bi zagušila gradska kanalizacija.

Vrijednost planiranih radova u 2012. iznosi ukupno 1.086.906,72 kuna.

 

6.000,00 x 79,95

479.700,00

800,00 x 759,00

607.206,72

UKUPNO:

1.086.906,72

 

3.1.4. Čišćenje horizontalne odvodnje terasa

 

Tijekom 2012. planira se čišćenje horizontalne odvodnje terasa na 13 lokacija u gradu Zagrebu. Radovi se obračunavaju prema cijeni sata rada, koja iznosi 888,06 kuna. Planira se oko 150 sati strojnog čišćenja, za što se planiraju sredstva u ukupnom iznosu od 133.209,00 kuna.

UKUPNO: 150 x 888,06 = 133.209,00 kn

 

3.1.5. Intervencije na internom sustavu odvodnje javnih ustanova

 

Tijekom 2012. planira se 50 intervencija na sustavu interne odvodnje javnih ustanova na području grada Zagreba. Radovi se obračunavaju prema cijeni sata rada, koja iznosi 888,06 kuna Planira se oko 150 sati čišćenja, za što se planiraju sredstva u ukupnom iznosu od 133.209,00 kuna.

UKUPNO: 150 x 888,06 = 133.209,00 kn

 

3.1.6. Čišćenje linijskih rešetki

 

Tijekom 2012. planira se čišćenje 150 linijskih rešetki u podsljemenskoj zoni. Radovi se obračunavaju prema količini i dužini očišćene linijske rešetke (5 m), a prema cijeni sata rada koja iznosi 264,26 kuna. Za navedene radove planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 198.199,12 kuna.

UKUPNO: 150 x 5 x 264,26 = 198.199,12 kn

 

3.1.7. Zbrinjavanje taloga iz slivnika

 

Za zbrinjavanje taloga iz slivnika u 2012. planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 546.120,00 kuna.

 

74.000,00 x 0,15 x 0,2

2.220

2.220,00 x 246

546.120,00

UKUPNO:

546.120,00

 

3.1.8. Pregled i kontrola propusnosti slivnika i horizontalnih kanala

 

Tijekom 2012. planira se obilazak oko 74.000 slivnika i 6.000 m horizontalnih sabirnih kanala te pripadajućih taložnika dva puta godišnje, za što se planiraju sredstva u ukupnom iznosu od 575.640,00 kuna.

 

- slivnici

74.000 kom x 7,38 kn

546.120,00 kn

- horizontalni sabirni kanali i taložnici

6.000 m x 4,92 kn

29.520,00 kn

 

UKUPNO:

575.640,00 kn

 

3.1.9. Premještaj vozila "paukom"

 

Zbog građana koji parkiraju vozila na slivnike, iako su prethodno obaviješteni o vremenu čišćenja, potrebno je vozila premjestiti "paukom" te osigurati mjesto rada.

U 2012. planira se čišćenje 6.000 slivnika uz upotrebu "pauka", a za tu namjenu bit će osigurano ukupno 61.053,47 kuna.

 

3.1.10. Izvanredno čišćenje pripadajuće mreže

 

Okolna mreža većih profila koja gravitira kolektorima, ukupne dužine oko 1.500 m, također se mora interventno očistiti. Godine 2012. za čišćenje pripadajuće mreže većih profila planira se ukupno 378.225,00 kuna.

 

UKUPNO: 1.500,00 x 252,15 = 378.225,00 kn

 

3.1.11. Pregled i kontrola propusnosti kućnih priključaka i rekonstrukcija prema potrebi

 

Tijekom 2012. predviđa se obilazak oko 500 kućnih priključaka radi kontrole propusnosti i ocjene je li potrebna rekonstrukcija. Za te radove planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 314.880,00 kuna.

- pregled

492,00 x 2 x 7

6.888,00 kn

- čišćenje

200 x 801,96

160.392,00 kn

- rekonstrukcija po potrebi

15 kom x 9.840,00

147.600,00 kn

 

UKUPNO:

314.880,00 kn

 

3.1.12. Održavanje klizišta

 

Na području Grada Zagreba ranijih godina, te u razdoblju od 2007. do 2011. sanirana su veća klizišta: Grmoščica, Črešnjevec, Gornja i Donja planina, Bijenik 22, Gudura, Vinobreška, deset većih klizišta na području Velikog potoka i oko dvadeset manjih klizišta.

Za sva klizišta, nakon sanacije, treba osigurati stalni nadzor i redovno održavanje.

U okviru radova održavanja klizišta provodi se obilazak i kontrola elemenata i građevina izvedenih sanacijom klizišta. U 2012. planira se pregled elemenata i građevina na 24 klizišta, a obilazak i izvještavanje na ostalim lokacijama.

Pregled elemenata i građevina obuhvaća

elemente:

- spojne cijevi između revizijskih okana,

- otvorene kanalice ili kanale pokrivene rešetkom,

- drenove ako su prisutni;

građevine:

- uljevne građevine u vodotoke ili vododerine,

- slivnike,

- taložnike,

- revizijska okna,

- potpornu konstrukciju;

troškove:

- utroška materijala,

- rada na čišćenju,

- električne energije,

- goriva i ulja,

- dojave,

- rezervnih dijelova i sl.

 

Za održavanje saniranih klizišta planiraju se radovi u vrijednosti:

- održavanje, obilasci kontrola i izvješća

12 x 20.295,00

243.540,00 kn

 

UKUPNO:

243.540,00 kn

 

Za održavanje klizišta na području Grada Zagreba u 2012. ovim se programom planiraju sredstva u ukupnom iznosu od 243.540,00 kuna.

 

3.1.13. Zimska služba

 

Za održavanje pješačkih stuba i okolnih nogostupa u zimskom periodu u 2012., planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 351.037,08 kuna, a kojima se planira izvesti sljedeće radove:

- ručno posipavanje stuba solju

118.000 x 1,09

129.174,60 kn

- rad radnika

200 x 57,60

11.520,18 kn

- usluga kamiona

200 x 216,76

43.352,58 kn

- pripravnost ljudi i vozila

500 x 238,53

119.266,95 kn

- čišćenje i skupljanje snijega

23.950 x 1,99

47.722,77 kn

 

UKUPNO:

351.037,08 kn

 

Na području grada Zagreba, iz ovih se sredstava održavaju i čiste sljedeće stube: Ivekovićeve, Aleksandrove, Schlosserove, Weberove, Tomićeve, Ljubinkovac, Gornji grad, Lovački rog, Zakmardijeve i Radićeva - Kamenita vrata.

 

3.1.14. Održavanje odvodnje pothodnika

 

Radi odvodnje atmosferskih voda, uz održavanje uređaja za odvodnju, osim crpki i instalacija automatike, potrebno je redovno čistiti sustave sabirnih kanala, zaštitne rešetke i bazene od smeća i taloga.

Po Programu održavanja u 2012. planira se redovno održavanje uređaja za odvodnju na 24 lokacije pješačkih pothodnika u gradu Zagrebu, i to:

 

Red. br.

PJEŠAČKI POTHODNICI

1.

Al. Bologne - Vrapče

2.

Al. Bologne - Stenjevec

3.

Al. Bologne - Medpotoki sjever

4.

Al. Bologne - Medpotoki jug

5.

Al. Bologne - Gajnice

6.

Al. Bologne - Dubravica

7.

Al. Bologne - Prigornica

8.

Al. Bologne - Podsused

9.

Branimirova - Mlinar

10.

Branimirova - Željezničar

11.

Branimirova - Dinamo

12.

Av. Dubrovnik - Savski Gaj

13.

Av. Dubrovnik - Trnsko

14.

Av. Dubrovnik - Sopot

15.

Av. Dubrovnik - Središće

16.

Zagrebačka av. - Omiška sjever

17.

Zagrebačka av. - Omiška jug

18.

Držićeva - Folnegovićevo

19.

Držićeva - petlja

20.

Horvaćanska - Tavankutska

21.

Horvaćanska - Dekanići

22.

Selska - Gradišćanska

23.

Sveučilišna avenija - Čazmanska

24.

Sveučilišna avenija - Ul. L. Ružičke

 

POTHODNICI (24)

Vrsta radova

Plan ostvarenja u 2012.

Redovito održavanje

393.600,00

Potrošak električne energije

73.800,00

Manji popravci

86.100,00

UKUPNO:

553.500,00

 

Planirani troškovi održavanja uređaja za odvodnju pothodnika u 2012. iznose ukupno 553.500,00 kuna.

 

3.1.15. Održavanje odvodnje podvožnjaka

 

Atmosferske vode sa slivnog područja podvožnjaka skupljaju se u šahtovima i sabirnim kanalima te distribuiraju do bazena u kojima se dalje tlačno pumpaju u gradski sustav odvodnje.

Na području grada Zagreba evidentirani su podvožnjaci s redovnim održavanjem uređaja za odvodnju na devet lokacija, i to:

 

Red. br.

PODVOŽNJACI

1.

Zagrebačka avenija - Savska

2.

Zagrebačka avenija - Jankomir

3.

Zagrebačka avenija - Škorpikova

4.

Zagrebačka avenija - Savska Opatovina

5.

Vrapče - Oranice

6.

Zagrebačka - HŽ

7.

Slavonska avenija - Ul. Hrvatske bratske zajednice

8.

Selska - Gradišćanska

9.

Čulinečka - Dubrava - HŽ

 

PODVOŽNJACI (9)

Vrsta radova

Plan ostvarenja u 2012.

Redovito održavanje

412.050,00

Potrošak električne energije

55.350,00

Manji popravci

36.900,00

UKUPNO:

504.300,00

 

Planirani troškovi održavanja uređaja za odvodnju podvožnjaka u 2012. iznose ukupno 504.300,00 kuna.

 

3.1.16. Održavanje odvodnje u garažama POS-a

 

Radi održavanja crpnih stanica za odvodnju atmosferskih voda u garažama izgrađenim sredstvima iz Programa društveno poticane stanogradnje, planiraju se sredstva za redovno održavanje garaža na pet lokacija:

 

Red. br.

garažE POS-a

1.

Ul. Francesca Tenchinija 8

2.

Ul. Drage Stipca 8

3.

Ul. Vlade Gotovca 21

4.

Ul. Ante Mike Tripala 8

5.

Ul. Ante Mike Tripala 16

 GARAŽE POS-a (5)

Vrsta radova

Plan ostvarenja u 2012.

Redovito održavanje

88.560,00

Potrošak električne energije

9.840,00

Manji popravci

12.300,00

UKUPNO:

110.700,00

 

U 2012. planirani troškovi redovnog održavanja uređaja za odvodnju garaža POS-a iznose ukupno 110.700,00 kuna.

 

Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2012. za odvodnju atmosferskih voda i klizišta planiraju se radovi u vrijednosti, kako slijedi:

 

Rekapitulacija:

 

3.1.

Odvodnja atmosferskih voda, klizišta

R. br.

Vrsta radova

Plan ostvarenja u 2012.

3.1.1.

Čišćenje slivnika

20.512.980,60

3.1.2.

Rekonstrukcija slivnika

676.500,00

3.1.3.

Čišćenje horizontalnih sabirnih kanala

1.086.906,72

3.1.4.

Čišćenje horizontalne odvodnje terasa

133.209,00

3.1.5.

Intervencije na internom sustavu odvodnje javnih ustanova

133.209,00

3.1.6.

Čišćenje linijskih rešetki

198.199,12

3.1.7.

Zbrinjavanje taloga iz slivnika

546.120,00

3.1.8.

Pregled i kontrola propusnosti slivnika i horizontalnih kanala

575.640,00

3.1.9.

Premještaj vozila "paukom"

61.053,47

3.1.10.

Izvanredno čišćenje pripadajuće mreže

378.225,00

3.1.11.

Pregled i kontrola propusnosti i rekonstrukcija kućnih priključaka

314.880,00

3.1.12.

Održavanje klizišta

243.540,00

3.1.13.

Zimska služba

351.037,08

3.1.14.

Održavanje odvodnje pothodnika

553.500,00

3.1.15.

Održavanje odvodnje podvožnjaka

504.300,00

3.1.16.

Održavanje odvodnje u garažama POS-a

110.700,00

UKUPNO:

26.380.000,00

 

Objekte i uređaje za odvodnju atmosferskih voda održava Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Vodoopskrba i odvodnja, koja je osnovana za obavljanje navedene komunalne djelatnosti, a koja će u skladu sa sredstvima predviđenim ovim programom, izraditi operativni plan održavanja objekata i uređaja za odvodnju atmosferskih voda.

 

3.2. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

 

Pod čišćenjem javnih površina, u smislu odredaba Zakona o komunalnom gospodarstvu i Odluke o komunalnom redu, podrazumijeva se čišćenje cesta, trgova, javnih prolaza, javnih stuba, mostova, podvožnjaka, nadvožnjaka, pothodnika, parkirališta, pločnika, stajališta javnoga gradskog prijevoza i sličnih površina.

Čišćenje javnih prometnih površina obuhvaća metenje (ručno i strojno) i pranje (ručno i strojno), ovisi o vrsti i količini otpada koji je raznovrsnog podrijetla (stupnju onečišćenja) na javnim prometnim površinama, a sastoji se od:

a) komunalnog otpada

- uličnog otpada (najčešće odbačenih kutija cigareta i šibica, opušaka, nagorjelih šibica i iskorištenih karata i ulaznica za kazališne, športske i ostale javne priredbe, te sličnih odbačenih predmeta),

- otpada iz vozila (otpada nakon skupljanja kućnog otpada te nakon prijevoza tereta raznih vrsta i rukovanja njime - građevni materijal, živežne namirnice i slične robe),

- onečišćenja iz atmosfere (prašine, pepela, čađe i ostalih tvari iz industrijskih dimnjaka, kućanstva te ispušnih cijevi motornih vozila),

- otpada nastalog trenjem vozila i kolnika (oštećenja gornjeg dijela kolnika, posebice teškim vozilima);

b) sezonskog otpada

- lišća,

- pijeska i sitnog kamena (zbog posipavanja javnih prometnih površina u zimskim uvjetima).

Čišćenje javnih prometnih površina obuhvaća i postavljanje i čišćenje košara za otpatke, urbane opreme u pješačkim zonama i prolazima, zbrinjavanje otpada iz kontejnera s posebno određenih lokacija, te postavljanje i pražnjenje košarica za pseće fekalije.

Na području Grada evidentirano je 17.234.852 m2 javnih prometnih površina koje bi se trebale čistiti. Za 2012. programom planirano čišćenje javnih površina obuhvaća površinu od 12.284.034 m². Razlika od 4.950.818 m² čisti se interventno, za što se koriste sredstva iz točke 3.3.1. u iznosu od 500.000,00 kuna te eventualno očekivana sredstva koja će ostati od čišćenja divljih deponija (točka 3.2.7.) i čišćenja i odvoza snijega (točka 3.2.9.).

Vrijednost i opseg radova čišćenja javnih prometnih površina planira se u skladu s raspoloživim sredstvima, koja u 2012. iznose ukupno 119.000.000,00 kuna. Prenesene obveze iz 2010. iznose 6.000.000,00 kuna te Program 2012. iznosi 113.000.000,00 kuna.

U nastavku je opis i opseg planiranih radova čišćenja javnih prometnih površina s iskazom financijskih sredstava potrebnih za realizaciju radova u 2012., kako slijedi:

 

3.2.1. Čišćenje i pranje javnih prometnih površina

 

Čišćenje i pranje javnih prometnih površina, najčešće se obavlja sljedećim tehnologijama održavanja čistoće:

- ručno čišćenje,

- ekipni rad s komunalnim vozilom,

- strojno čišćenje,

- pranje.

 

a) Ručno čišćenje

Ručno čišćenje obavljaju čistači ulica, a obuhvaća čišćenje javnih prometnih površina metlom i lopatom, pražnjenje košarica za otpatke, posipavanje solju i čišćenje snijega u zimskim uvjetima te uklanjanje sipine nakon obavljene zimske službe.

Redovno čišćenje javnoprometnih površina planira se u 2012. sa 243 tehnička programa ručnog čišćenja

 

b) Ekipni rad s komunalnim vozilom

Uz ručno čišćenje javnih prometnih površina primjenjuje se i tehnologija ekipnog rada. Ekipni rad se obavlja teretnim vozilima nosivosti do 3 500 kg s duplom kabinom. Ekipa se sastoji od vozača i četiri čistača, a ručno čiste periferne javnoprometne površine.

Na temelju raspoloživog broja komunalnih vozila - cestara i predvidivog broja dana čišćenja, u 2012. planira se utrošiti 47.490 radnih sati.

 

c) Strojno čišćenje

Strojno čišćenje javnih prometnih površina obavlja se suvremenim strojnim čistilicama. Čistilice se prema svom kapacitetu prostora za smeće dijele na male (do 2 m3), srednje (2-4 m3) i velike (preko 4 m3), a upotrebljavaju se ovisno o mjestima javnih prometnih površina.

Radom čistilica sa 16 tehničkih programa rada u I. i III. smjeni planira se u 2012. očistiti 246.636.000 m2 javnih prometnih površina.

 

d) Deponiranje uličnog otpada

Otpad sakupljen čišćenjem javnih prometnih površina, deponirat će se na odlagališta otpada.

U 2012. planira se deponirati količinu od 5.700 t otpada.

 

e) Pranje javnih prometnih površina

Pranjem javnih prometnih površina postiže se veoma dobra kvaliteta i razmjerno velik radni učinak čišćenja. Peru se svi kolnici i trgovi te svi zastori (asfaltne plohe) javnih prometnih površina.

Pranje javnoprometnih površina prema operativnim planovima započinje 15. ožujka i traje do 15. studenoga. Ako vremenski uvjeti dopuštaju, sezona pranja traje i dulje nego što je planom predviđeno.

Pranje se obavlja tehnološkom vodom u prvoj i trećoj smjeni.

Na temelju raspoloživog broja i vrste autocisterni, broja ekipa, predvidivog broja dana i utvrđenog normativa pranja autocisternama, tijekom 2012. planira se sa 18 tehničkih programa pranja oprati 225.756.000 m2.

 

3.2.2. Postavljanje i održavanje košarica za otpatke

 

Tijekom 2012. planira se nabava 1.800 komada novih zidnih i samostojećih košarica s pepeljarom te postava, popravak i zamjena oštećenih košarica u količini od 2.200 komada.

 

3.2.3. Održavanje urbane opreme u pješačkoj zoni i prolazima

 

U ovo održavanje spada čišćenje, pranje i sušenje podloge te oprašivanje prolaza (Oktogon, Harmica, Prolaz Neboder, Marićev prolaz).

Na Trgu bana Josipa Jelačića peru se mramorne klupe i postolja stupova, čiste se i poliraju košarice za otpad tipa "Plasa" i pere postolje sata. Prolaze čisti svakodnevno pet zaposlenika i pri tom se služe strojem Kärcher.

 

3.2.4. Zbrinjavanje otpada sa prigodnih sajmova i posebno određenih lokacija (romska naselja)

 

Tijekom godine za vrijeme blagdana (Uskrs, Božić i Nova godina), Grad Zagreb iznajmljuje javnoprometne površine za održavanje prigodnih sajmova. S tih i s posebno određenih lokacija u Gradu (Struge, Savica, Paruževina) tijekom 2012., planira se odvesti i deponirati komunalni otpad iz 279 kontejnera kapaciteta od 5,5 m3 i 10 m3.

 

3.2.5. Interventni radovi čišćenja i pranja te uklanjanje plakata

 

Tijekom 2012. planiraju se interventni pojačani radovi čišćenja i pranja javnih prometnih površina, uvjetovani održavanjem priredbi na javnim prostorima i potrebama veće uređenosti gradskih prostora (zbog posjeta stranih državnika i sl.). Planiraju se povećani radovi za oko 500.000 m2 i uklanjanje postavljenih plakata i ostaloga reklamnog materijala s javnoprometnih površina.

 

3.2.6. Primarna reciklaža i odlaganje štetnih tvari

 

Primarna reciklaža sustavom od cca 5.000 spremnika i 8 reciklažnih dvorišta omogućuje građanima odlaganje 19 vrsta otpada. Ambalažni karton sakuplja se trima vozilima, ambalažno staklo jednim vozilom, ambalažna plastika s jednim vozilom te papir s dvama vozilima.

Navedenim tehničkim sredstvima planira se u 2012. prikupiti oko 10.500 t korisnog otpada.

 

3.2.7. Sanacija divljih deponija

 

Za uklanjanje divljih odlagališta s javnih površina u gradu, kao i za sanaciju površina onečišćenih nenadziranim odlaganjem otpada, planira se u 2012. utovar i odvoz 15.350 m3 te deponiranje 7.500 t glomaznog otpada.

 

3.2.8. Skupljanje i zbrinjavanje psećih fekalija

 

Od 2009. u operativni plan rada uključeno je i postavljanje, pražnjenje i održavanje košarica te zbrinjavanje psećih fekalija. Uz već postavljenih 187 košarica predviđeno je postavljanje još oko dvadesetak novih košarica, tako da bi se praznilo ukupno 207 košarica na području grada Zagreba, ovisno o potrebi pojedinih lokacija.

 

3.2.9. Čišćenje i odvoz snijega

 

Poslovi čišćenja i odvoza snijega obavljaju se prema prihvaćenom operativnom planu, koji obuhvaća sljedeće radove:

-   raljenje snijega i posipavanje poledice u pješačkoj zoni 128.472 m2,

-   čišćenje snijega i posipavanje na pješačkim hodnicima, prilazima stubama, prilazima bolnicama na 68 lokacija,

-   čišćenje i posipavanje javnih stuba na187 lokacija,

-   razmještanje i popuna soli u sanducima - 126 komada za potrebe Zagrebačkog holdinga d.o.o - Podružnice Čistoća i gradskih četvrti, te 98 (lokacija) vreća za potrebe mjesne samouprave,

-   utovar i odvoz snijega iz pješačke zone,

-   nabava ekološkog sredstva za posipavanje.

 

3.2.10. Čišćenje novoizgrađenih i prigradskih naselja

 

Čišćenje novoizgrađenih i udaljenih prigradskih (ruralnih) naselja na graničnim područjima Zagreba s okolnim županijama, obavljat će se po ovom programu iz nerealiziranih sredstava (ušteda) na stavkama zimske službe i sanacije divljih deponija.

 

Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2012., za čišćenje javnih površina planiraju se radovi u vrijednosti kako slijedi:

 

Rekapitulacija:

 

3.2.

Čišćenje javnih površina

R. br.

Vrsta radova

Plan ostvarenja u 2012.

3.2.1.

Čišćenje i pranje javnih prometnih površina

95.700.000,00

3.2.2.

Postavljanje i održavanje košarica za otpatke JPP

900.000,00

3.2.3.

Održavanje urbane opreme u pješačkoj zoni i prolazima

900.000,00

3.2.4.

Zbrinjavanje otpada s prigodnih sajmova i iz romskih naselja

450.000,00

3.2.5.

Interventni radovi čišćenja i pranja

450.000,00

3.2.6.

Primarna reciklaža i odlaganje štetnih tvari

4.000.000,00

3.2.7.

Sanacija divljih deponija

4.500.000,00

3.2.8.

Skupljanje i zbrinjavanje psećih fekalija

600.000,00

3.2.9.

Čišćenje i odvoz snijega

5.000.000,00

3.2.10.

Čišćenje novoizgrađenih i prigradskih naselja

500.000,00

UKUPNO:

113.000.000,00

 

Prenesene obveze iz 2010. /II dio

6.000.000,00

SVEUKUPNO:

119.000.000,00

 

Javnoprometne površine u gradu Zagrebu čisti Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Čistoća, osnovana za obavljanje komunalnih djelatnosti skupljanja i odvoza smeća, komunalnog otpada i čišćenje javnih površina, koja će na temelju planskih postavki ovog programa izraditi operativni plan čišćenja javnih površina s iskazom vrijednosti radova.

 

3.3. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

 

Pod održavanjem javnih površina, u smislu odredaba Zakona o komunalnom gospodarstvu, Odluke o određivanju djelatnosti koje se smatraju komunalnim djelatnostima gradskog značenja i Odluke o komunalnom redu, podrazumijeva se održavanje javnih prometnih površina (trgovi, pločnici, javni prolazi, javne stube, prečaci, pješačke staze, šetališta, biciklističke trake i staze, pothodnici, podvožnjaci, mostovi i tuneli ako nisu sastavni dio nerazvrstane ceste) i javnih zelenih površina (parkovi, park-šume, drvoredi, živice, cvjetnjaci, travnjaci, skupine stabala ili pojedinačna stabla, dječja igrališta s pripadajućom opremom, javni rekreacijski i športski prostori, obale rijeka, jezera i potoka, zelene površine uz ceste i ulice ako nisu sastavni dio nerazvrstane ceste).

Za održavanje javnih površina Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2012. planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 233.580.000,00 kuna, koja će se rasporediti za namjene, kako slijedi:

 

3.3.1. Održavanje gradskih parkova, travnjaka i drvoreda

 

Pod održavanjem gradskih parkova, travnjaka i drvoreda, podrazumijeva se čišćenje, košenje i sakupljanje trave, sakupljanje lišća i smeća s javnih površina, obnova travnjaka, održavanje i njega drveća, održavanje i orezivanje ukrasnog grmlja i živice, održavanje i njega sezonskih i trajnih cvjetnjaka, održavanje popločenih i sipinjenih površina u parkovima, održavanje opreme na dječjim igralištima, fitosanitetska zaštita bilja, zbrinjavanje zelenog otpada i proizvodnja komposta te biljnog materijala za potrebe održavanja, deponiranje sakupljenog smeća, kao i ostali poslovi strukovno potrebni za održavanje javnog zelenila.

Na području grada Zagreba evidentirano je 11.402.219 m2 ukupnih parkovnih površina, od kojih su travnate površine 10.319.066 m2 s 495.561 komadom raznog grmlja, 96.703 mt živica, 64.730 m2 cvjetnjaka sezonskih i trajnih, 1.877 ukrasnih posuda, 568.964 m2 raznih staza, antitraumatskih podloga 29.933 m2, 3.241 sprava na dječjim igralištima, 4.735 koševa za smeće, 11.418 klupa, 651 stol, 21.295 mt zaštitnih ograda, 21.921 kom klamerica i stupića, 7.107 m2 pješčanika, 25.096 m2 uređenih površina u kazetama te 3.035.350 m2 neizgrađenoga građevinskog zemljišta koje je u korovištu.

Radovi održavanja javnih zelenih površina obavljaju se prema operativnom planu razrađenom po mjesecima za tekuću godinu, a prema sljedećem standardu održavanja:

-   ručno čišćenje javnih zelenih površina obavlja se svakodnevno na svim površinama; grabljanje lišća obavlja se od listopada do ožujka,

-   održavanje i njega travnjaka započinje s početkom vegetacije te se obavlja kontinuirano, kosi se 1 - 2 puta mjesečno, a završava sa završetkom vegetacijskog perioda (obično krajem listopada); korovišne površine iznimno se kose do 4 puta tijekom vegetacije,

-   održavanje i njega drveća u parkovima i drvoredima odvija se kontinuirano tijekom cijele godine (okopavanje, malčiranje zdjelica, svi oblici orezivanja, gnojidba, zaštita od štetnika i bolesti, zamjenske sadnje i nove sadnje stabala, zalijevanje i sl.), orezivanje i sadnja stabala su intenzivniji u periodu mirovanja vegetacije,

-   ukrasno grmlje održava se kontinuirano tijekom cijele godine. U periodu vegetacije obavlja se pljevljenje, okopavanje, orezivanje izboja, gnojidba, zaštita od bolesti i štetnika, a u manjem opsegu i sadnje. U vrijeme mirovanja vegetacije obavlja se orezivanje i štihanje te u većem opsegu sadnje i zamjenske sadnje novoga ukrasnog bilja,

-   održavanje živice: orezivanje se provodi 1 - 4 puta godišnje ovisno o vrsti i tekućoj godini, kontinuirano se obavljaju radovi popune i zamjene bilja u živicama, prignojavanje, zaštita, malčiranje i ostali radovi njege,

-   sezonski i travnati cvijetnjaci kao i bilje u ukrasnim posudama traže kontinuiranu njegu. Sadnja sezonskih cvjetnjaka obavlja se dva puta godišnje: u mjesecu svibnju "ljetni cvijet" kada se sade jednogodišnje vrste (begonije, salvije, tagetesi, vodenike), te u mjesecu listopadu "proljetni cvijet" kada se sade dvogodišnje (maćuhice, tratinčice, potočnice te lukovice). Sadnja, održavanje i njega sezonskih i trajnih cvjetnjaka, te njega bilja u ukrasnim posudama obavlja se kontinuirano što podrazumijeva proizvodnju bilja, pljevljenje, okopavanje, orezivanje, prignojavanje i sl.,

-   parkovne staze (sipinjene i popločene površine) održavaju se kontinuirano tijekom cijele godine (čišćenje staza, popravak oštećenih dijelova staza),

-   dječja se igrališta održavaju kontinuirano. Tijekom posljednjih godina ugrađuju se antitraumatske obloge ispod sprava za igru prema raspoloživim sredstvima iz Programa. Sprave za igru se održavaju u smislu njihove funkcionalnosti (zamjena sprava i oštećenih dijelova, mali popravci, bojanje sprava),

-   za funkcioniranje sustava održavanja uspostavljena je proizvodnja bilja u dva rasadnika na području Grada,

-   dio neuređenih površina Grada sanira se i sredstvima Programa,

-   ostali radovi održavanja predviđeni Programom, a neophodni za funkcioniranje održavanja parkovnih površina: projektiranje, izvođenje i održavanje sustava za navodnjavanje s troškovima vode, zbrinjavanje biorazgradivog otpada, prijevoz i deponiranje otpada, zatvaranje prometnica i premještanje vozila pri intervencijama na stablašicama, čišćenje snijega u parkovnim površinama.

Za održavanje gradskih parkova, travnjaka i drvoreda Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2012., planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 134.300.000,00 kuna, od čega će se za prenesene obveze iz 2010.(drugi dio dospjelog duga) utrošiti sredstva u iznosu od 9.000.000,00 kuna, a preostala sredstva u iznosu od 125.300.000,00 kuna utrošit će se za realizaciju radova u 2012.

U nastavku je opis planiranih radova održavanja javnih zelenih površina s iskazom financijskih sredstava potrebnih za realizaciju radova u 2012., kako slijedi:

 

Red. br.

Vrsta radova

Plan ostvarenja u 2012.

1.

Čišćenje javnih zelenih površina

5.755.926,40

2.

Grabljanje lišća

2.729.947,13

3.

Održavanje i njega travnjaka

40.786.072,27

4.

Održavanje i njega drveća u parkovima i drvoredima

17.439.327,40

5.

Sadnja drveća

2.653.112,00

6.

Održavanje ukrasnog grmlja

3.997.514,30

7.

Održavanje živice

5.255.828,50

8.

Popuna uništene i zamjena dotrajale živice

112.560,00

9.

Proizvodnja biljnog materijala te podizanje sezonskih i trajnih cvjetnjaka

5.641.469,00

10.

Održavanje i njega sezonskih i trajnih cvjetnjaka

3.122.896,00

11.

Održavanje i njega bilja u ukrasnim posudama

416.899,40

12.

Održavanje sipinjenih i popločenih površina u parkovima i dječjim igralištima

1.288.793,00

13.

Održavanje dječjih igrališta

1.986.898,90

14.

Popravak ili zamjena dotrajale i uništene opreme u parkovima i dječjim igralištima

6.070.000,00

15.

Fitosanitetska zaštita

1.299.888,00

16.

Čišćenje snijega

1.114.036,58

17.

Košnja korova

5.128.882,68

18.

Fizička zaštita drvoreda i zelenih površina

566.186,50

19.

Rasadničarska proizvodnja za potrebe održavanja

550.229,92

20.

Strojno planiranje i uređenje neuređenih površina

209.721,68

21.

Utovar i prijevoz otpada

12.694.915,20

22.

Održavanje i popravak mehanizacije

1.273.584,63

23.

Čuvarska služba

21.041,36

24.

Zbrinjavanje zelenog otpada / lišće, trava, granje, božićna drvca / te proizvodnja komposta

2.287.486,35

25.

Deponiranje otpada /ZGOS/

280.350,00

26.

Vađenje panjeva

610.000,00

27.

Malčiranje zdjelica stabala, cvjetnih gredica i grmlja

33.830,00

28.

Premještanje vozila za potrebe orezivanja drveća

31.707,00

29.

Zatvaranje prometnica za potrebe orezivanja

5.000,00

30.

Projektiranje, izvođenje, održavanje sustava za navodnjavanje i troškovi vode

370.950,00

31.

Hitne intervencije

280.924,80

32.

Čišćenje tramvajskih stajališta od snijega u zimskim uvjetima

1.284.021,00

 

UKUPNO:

125.300.000,00

 

Prenesene obaveze iz 2010./II dio:

9.000.000,00

 

SVEUKUPNO:

134.300.000,00

 

Nerealizirani dio sredstava (uštede) koje će se ostvariti na stavkama: 16. čišćenje snijega i 32. čišćenje tramvajskih stajališta od snijega u zimskim uvjetima, utrošit će se na uklanjanje tvrdih podloga i ugradnju antitraumatskih obloga na dječjim igralištima i na sanaciju pješačkih staza.

Gradske parkove i ostale javne ozelenjene površine na području grada Zagreba održava Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Zrinjevac, osnovana za obavljanje navedene komunalne djelatnosti, a koja će u skladu s sredstvima planiranim ovim programom, izraditi operativni plan održavanja gradskih parkova, travnjaka i drvoreda, u kojem će se detaljnije razraditi pojedini radovi održavanja javnih površina.

 

3.3.2. Održavanje RŠC Jarun i perivoja Bundek

 

Pod održavanjem javnih površina rekreacijskih športskih centara Jarun i perivoja Bundek, podrazumijeva se održavanje zelenih površina travnjaka, livada, pokosa, šuma, internih komunikacija, plaža, igrališta za šport i rekreaciju, igrališta za djecu, vrtno-tehničke opreme, sanitarnih čvorova, vodenih površina za šport i rekreaciju, sve s ciljem da centri budu, u što je moguće većoj mjeri, u funkciji korisnika.

Komunalno održavanje navedenog prostora obavlja tehnička služba Poslovne jedinice Jarun, koja se također brine o sigurnosti posjetitelja, objekata i materijalnih sredstava uz sudjelovanje zaštitarske, liječničke i spasilačke službe.

Na području Rekreacijsko-športskog centra Jarun evidentirano je: 808.480,00 m2 travnjaka, 166.484,00 m2 prometnih komunikacija, 32.670,00 m2 plaža, 70.540,00 m2 pokosa, 770.000,00 m2 vodenih površina, 19 vanjskih sanitarnih čvorova, 11 tuševa, nekoliko vrsta športskih i rekreativnih terena, u koje se ubraja regatna staza za veslanje i kajak, višeosjetilni park, te ostala infrastruktura potrebna za ostvarivanje zadane funkcije športsko rekreacijskog centra Jarun.

Na području perivoja Bundek evidentirano je: 8.000,00 m2 prometnih komunikacija, 2 dječja igrališta veličine cca 10.500,00 m2, 2 igrališta za odbojku na pijesku, 30.000,00 m2 plaža, 10 vanjskih sanitarnih čvorova sastavljenih od po 3 WC-a (M+Ž+INV), 9 tuševa, 10 blokova za roštiljanje s po 4 roštilja, gledalište-sunčalište veličine 2.250,00 m2, te ostala infrastruktura potrebna za ostvarivanje zadane funkcije ovoga multifunkcionalnoga gradskog perivoja.

Osim komunalnog održavanja prostora i infrastrukture RŠC Jarun i perivoja Bundek, tehnička služba Poslovne jedinice Jarun održava i javne površine Grada Zagreba u zimskim uvjetima i to: ZET-ova autobusna stajališta i terminale na sljedećim lokacijama:

-  Hrgovići - terminal Jarun,

-  Petrovaradinska, Jarnovićeva - Prilaz baruna Filipovića - terminal Prečko,

-  Špansko, Malešnica - terminal Špansko, terminal Samoborska Stenjevec, šetnica tržnica - terminal,

- Zagorska - Nova cesta - Magazinska - Ul. A. Žaje, Golikova, terminal Voltino,

-  Zagrebačka - Črnomerec - Prečko,

-  šetnica Hrvatskog sokola,

-  parkiralište ŠP Mladost.

 

Potreban i primjeren standard održavanja rekreacijskih športskih centara Jarun i Bundek sadržava:

-  održavanje zelenih površina koja uključuje košnju, sakupljanje lišća, njegu stabala, grmlja i drveća; orezivanje drveća, živica i grmlja; sadnja novoga biljnog materijala - drveća i cvjetnjaka, kao i njega postojećih,

-  održavanje višeosjetilnog parka podrazumijeva održavanje svih elemenata zelenila i vrtno-tehničke opreme,

-  čišćenje objekata, okoliša i plaža; uklanjanje otpada, deratizacija, dezinsekcija, dezinfekcija na svim prostorima,

-  održavanje vodenih površina s izmuljivanjem, sakupljanjem i manipulacijom vodenog korova u jezeru, na i oko jezera; održavanje dna jezera, poribljavanje, ispitivanja kvalitete vode prema postojećim propisima, financiranje međunarodnog programa Plave zastave (certificiranje),

-  održavanje objekata, opreme i komunalne infrastrukture - regatne staze, pontona, elektroinstalacija, obrtnički i građevinski radovi,

-  održavanje javnih površina u zimskim uvjetima - posipavanje solju,

-  čuvanje i zaštita sadržaja i objekata - kontinuirana i pri posebnim događanjima; zaštitarska služba, spasilačka služba, liječnički timovi i sl.

 

Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2012. za održavanje javnih površina, objekata i uređaja RŠC Jarun i perivoja Bundek planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 25.150.000,00 kuna.

 

U nastavku je opis i opseg planiranih radova održavanja RŠC Jarun i perivoja Bundek po pojedinim lokacijama s iskazom financijskih sredstava potrebnih za realizaciju radova u 2012., kako slijedi:

 

Red. broj

Vrsta radova

Plan ostvarenja u 2012.

1.

RŠC JARUN

 

1.1.

Održavanje zelenih površina

3.884.031,73

1.2.

Održavanje višeosjetilnog parka

357.645,73

1.3.

Čišćenje objekata, okoliša i plaža

4.570.432,54

1.4.

Održavanje vodenih površina

6.145.436,20

1.5.

Održavanje objekata, opreme i komunalne infrastrukture

1.084.296,46

1.6.

Održavanja javnih površina u zimskim uvjetima

1.280.085,10

1.7.

Čuvanje i zaštita sadržaja i objekata

3.303.040,42

 

Ukupno:

20.624.968,23

 

 

 

2.

PERIVOJ BUNDEK

 

2.1.

Čišćenje objekata, okoliša i plaža

2.663.877,44

2.2.

Održavanje objekata, opreme i komunalne infrastrukture

184.706,64

2.3.

Čuvanje i zaštita sadržaja i objekata

1.676.447,68

 

Ukupno:

4.525.031,77

 

SVEUKUPNO:

25.150.000,00

 

Objekte u rekreacijsko-športskim centrima Jarun i Bundek održava Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Upravljanje sportskim objektima, Poslovna jedinica Jarun, koja će u skladu s planiranim sredstvima u ovom programu, izraditi svoj operativni plan održavanja.

 

3.3.3. Održavanje javnih objekata i uređaja

 

Pod održavanjem javnih objekata i uređaja podrazumijeva se održavanje u funkcionalnom stanju fontana, vrela, vodoskoka, pješačkih zona, poslovnih pothodnika s poslovnim prostorima, javnih sanitarnih čvorova, Gričkog topa s topnikom, dizala i podiznih platformi, javnih stuba, pješačkih prolaza i javnih objekata, bukobrana te javnog kupališta Diana.

U Gradu Zagrebu na redovitom mjesečnom i posebnom godišnjem održavanju nalaze se 42 fontane, vrela i vodoskoka, 4 javna prolaza te urbana oprema Trga bana Josipa Jelačića i Kvaternikova trga, 4 poslovna pothodnika, 39 javnih sanitarnih čvorova (uključivo 12 prijenosnih ekotoaletnih kabina), 1 bukobran i 1 javno kupalište. Potreban standard održavanja je da svi navedeni objekti budu u stanju funkcionalne ispravnosti.

Na pojedinim fontanama, vrelima i vodoskocima nužna je temeljita građevinsko-instalaterska rekonstrukcija. Ovi će se zahvati realizirati postupno, tijekom ove i idućih godina programima gradnje komunalne infrastrukture.

Pješačka zona sastoji se od četiri javna gradska prolaza (Marićev prolaz, Prolaz Neboder, Harmica i Oktogon) za pješački promet kroz blokove zgrada koji su ujedno i poveznica prema glavnome gradskom trgu Trgu bana Josipa Jelačića. Graditeljski su kvalitetnije uređeniji i opremljeniji te stoga zahtjevniji za redovito održavanje javne rasvjete.

Redovito održavanje urbane opreme na Trgu bana Josipa Jelačića i Kvaternikovu trgu organizira se preko domarske službe. Domar se brine o stalnom postavu državnih i gradskih zastava te podizanju zastava sukladno rješenju nadležnih službi. Također se brine o redovitom održavanju urbane opreme (energetski šahtovi, jarboli, kandelabri, ormarić - izlog s planom Zagreba, zaštitne ograde, drvene klupe i bina).

Zbog učestalog nagrđivanja grafitima pročelja i zidova prolaza na javnim gradskim prostorima, potrebno je čišćenje grafita. Prioritet u čišćenju grafita imaju objekti koji se čiste po nalozima gradskih službi te objekti koji se nalaze u centralnoj pješačkoj zoni.

Poslovni pothodnici Glavni kolodvor, Velesajam - Siget, Utrina - Zapruđe i Kvaternikov trg uređeni su kao podzemni pješački prolazi s uslužnim i trgovačkim sadržajima. S obzirom na to da se radi o najfrekventnijim gradskim lokacijama, njihovo funkcioniranje zahtijeva i pojačano održavanje čistoće i održavanje ugrađene opreme (ventilacije i klimatizacije, centralnog grijanja, sustava protupožarne zaštite, elektroagregata, rasvjete prolaza, videonadzora, uređaja za prepumpavanje fekalne odvodnje i dr.).

U sklopu ugovorenoga godišnjeg održavanja javnih zahoda, realiziraju se i neophodni popravci sanitarnih uređaja i opreme. Od 2008. ukinuta je naplata naknade (dvije kune) za korištenje usluga toaletnih kabina u svim javnim sanitarnim čvorovima pod upravljanjem Podružnice Gradsko stambeno-komunalno gospodarstvo.

U većini postojećih javnih sanitarnih čvorova nužna je temeljita obnova sa zamjenom sanitarnih uređaja i opreme te prilagođavanje važećim propisima i standardima. U sve javne sanitarne čvorove potrebno je omogućiti pristup i potrebnu opremu za osobe s tjelesnim invaliditetom. Obnove javnih sanitarnih čvorova u pravilu su veći investicijski zahvati te ih je potrebno realizirati programima gradnje komunalne infrastrukture.

Kula Lotrščak s Gričkim topom je kulturno dobro - Povijesna urbana cjelina Grada Zagreba, upisana u Registar kulturnih dobara RH. Svakodnevno pucanje u podne iz topa je i gradska turistička atrakcija. U 2012. planiraju se sredstva za plaću topnika, nabavu streljiva, održavanje, godišnji servis i tehnički pregled Gričkog topa.

Od 2011. na redovito održavanje preuzet je zid za zaštitu od buke na denivelaciji raskrižja Jadranske avenije i ulice Remetinečki gaj.

Na upravljanje i održavanje preuzeto je ukupno 33 podiznih platformi za osobe u invalidskim kolicima, te tri javna dizala kao dijelova urbane opreme u sklopu Kvaternikova trga i pothodnika Sveučilišna aleja.

U okviru hitnih intervencija izvodit će se radovi sanacija i hitnih popravaka javnih stuba, pješačkih prolaza i javnih objekata sukladno osiguranim financijskim sredstvima.

Značajni financijski udio u održavanju javnih objekata i uređaja su režijski troškovi objedinjeni kao zasebna stavka radi provođenja postupaka nabave, a odnose se na potrošak električne energije, toplinske energije, vode, plina i TK usluga.

 

Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2012. za održavanje javnih objekata i uređaja planiraju se sredstva ukupnom iznosu od 20.000.000,00 kuna.

 

U nastavku je iskaz potrebnih financijskih sredstava za realizaciju radova održavanja javnih objekata i uređaja u 2012., po pojedinim vrstama:

 

Red. broj

Vrsta objekta

Plan ostvarenja u 2012.

1.

Fontane

3.400.000,00

2.

Pješačka zona

700.000,00

3.

Uređaji za odvodnju

0,00

4.

Poslovni pothodnici

1.800.000,00

5.

Javni WC-i

4.300.000,00

6.

Grički top

260.000,00

7.

Bukobran

90.000,00

8.

Dizala i podizne platforme

260.000,00

9.

Hitne intervencije

900.000,00

10.

Javno kupalište Diana

200.000,00

11.

Režijski troškovi

4.204.907,00

12.

Tehnička podrška i nadzor

1.442.000,00

 

UKUPNO:

17.556.907,00

 

Prenesene obveze iz 2011:

2.443.093,00

 

SVEUKUPNO:

20.000.000,00

 

Planirane radove održavanja javnih objekata i uređaja u gradu Zagrebu obavljat će Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Gradsko stambeno-komunalno gospodarstvo, koja će u skladu s planiranim sredstvima u ovom programu, izraditi svoj operativni plan održavanja.

 

3.3.4 Održavanja športskog centra Hipodrom Zagreb

 

Održavanje javnih površina športskog centra Hipodrom u Zagrebu obuhvaća održavanje u funkcionalnom stanju travnjaka, livada, natjecateljskih borilišta, internih komunikacija, vrtno-tehničke opreme, sanitarnih čvorova, konjičkih aktivnosti, natjecanja u konjičkim športovima, konjičkih priredbi, a sve stoga da centar s pratećim sadržajima bude, u što je moguće većoj mjeri, u funkciji građana.

Na području športskog centra Hipodrom evidentirano je 352.100,00 m2 zelenih površina, 42.000,00 m2 se odnosi na natjecateljske travnjake, oko 31.000,00 m2 na pješčane terene te ostalu infrastrukturu potrebnu za ostvarivanje zadane funkcije centra.

Za osiguranje primjerenog standarda održavanja objekata športskog centra Hipodrom Zagreb u funkcionalnom stanju, potrebni su sljedeći radovi:

-  uređenje zelenih površina i vanjskih natjecateljskih površina; košnja natjecateljskih travnjaka ukupne površine 42.000,00 m2 (kosi se 7 x god., potrebno ih je poravnavati pijeskom, nadosijavati, prignojavati te osigurati automatsko zalijevanje), ostalih travnjaka 352.100,00 m2 (kose se 6 x god.), radovi održavanja stabala i grmlja, uklanjanje korova i sl.,

-  održavanje tehničke ispravnosti objekta te održavanje tehničke ispravnosti ostale infrastrukture - čišćenje i održavanje objekata, čišćenje i održavanje štala i dvorane, tehničko održavanje ispravnosti objekata,

-  prehrana konja,

-  čišćenje svih površina objekata Hipodroma s obveznom provedbom sanitarnih mjera,

-  usluge čuvanja objekata - provođenje sigurnosnih mjera unutar Poslovne jedinice, osobito za vrijeme natjecanja,

-  organizacija i tehnička priprema provođenja športskog programa i aktivnosti unutar konjičkih športova za pet glavnih aktivnosti,

-  organizacija i tehnička priprema za treniranje i natjecanje u konjičkim športovima za četiri športske discipline koje se odvijaju u Poslovnoj jedinici, potrebno je osigurati tehničku ispravnost pratećih elemenata,

-  priprema, organizacija i provedba za ukupno devet konjičkih domaćih i međunarodnih priredbi.

 

Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2012. planiraju se sredstva za održavanje javnih površina, objekata i uređaja športskog centra Hipodrom Zagreb u ukupnom iznosu od 4.000.000,00 kuna.

 

U nastavku je opis i opseg planiranih radova održavanja Hipodroma Zagreb s iskazom potrebnih financijskih sredstava za realizaciju radova u 2012.:

 

Red.

broj.

Vrsta radova

Plan ostvarenja u 2012.

1.

Održavanje zelenih površina

1.174.949,08

2.

Održavanje otvorenih i zatvorenih sportskih površina

465.011,88

3.

Prehrana i smještaj konja

451.100,72

4.

Čišćenje otvorenih i zatvorenih sportskih površina

148.903,75

5.

Održavanje objekata

742.818,16

6.

Održavanje sportskih priredbi od posebnog značenja

142.066,47

7.

Opći troškovi

875.149,92

 

UKUPNO:

4.000.000,00

 

Zelene površine, objekte i natjecateljske terene održava Podružnica Upravljanje športskim objektima, Poslovna jedinica Hipodrom Zagreb, koja će, u skladu s planiranim sredstvima u ovom programu, izraditi svoje operativne planove.

 

3.3.5. Održavanje skijaških staza i terena na Sljemenu

 

Održavanje javnih površina, skijaških staza i terena na Sljemenu, obuhvaća uređenje travnjaka, livada i šuma te održavanje u funkcionalnom stanju internih komunikacija, skijaških trasa, vrtno-tehničke opreme, sanitarnih čvorova, vodene površine u funkciji zasnježenja terena, sustava naplate, sustava vučnica i žičara, kao i sustava rasvjete da bi centar s pratećim sadržajima bio, u što je moguće većoj mjeri, u funkciji korisnika.

Na području Poslovne jedinice Sljeme evidentirano je 256.100 m2 travnjaka, vodena retencija s izvorom potočne vode, ograda, odvodne kanalice, sustavi žičare, vučnice, zasnježenja, javne rasvjete te ostala infrastruktura potrebna za ostvarivanje zadane funkcije centra.

Za osiguranje primjerenog standarda održavanja skijaških staza i terena na Sljemenu, potrebno je obaviti sljedeće radove:

-  održavanje zelenih površina - košnja travnih površina (ručna 114.000 m2 i strojna 142.100 m2), održavanje stabala i grmlja,

-  sanacija poprečnih kanala - putova, skijaških staza, ograda, radovi čišćenja vodenih površina,

-  održavanje sustava naplate karata,

-  održavanje sustava žičara i vučnica,

-  održavanje sustava zasnježenja kapaciteta 4.750 m3 zapremine vode,

-  održavanje sustava javne rasvjete,

-  osiguranje imovine i ljudi, troškovi za gorsku službu spašavanja, komunalna i vodna naknada.

 

Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2012., za radove održavanja javnih površina, objekata, skijaških staza i terena na Sljemenu, planiraju se sredstva u iznosu od ukupno 4.500.000,00 kuna.

 

U nastavku je opis radova održavanja skijaških staza, objekata i terena na Sljemenu s iskazom potrebnih financijskih sredstava za realizaciju radova u 2012.:

 

Red.

broj

Vrsta radova

Plan ostvarenja u 2012.

1.

Održavanje skijaških terena

1.286.594,15

2.

Održavanje objekata, opreme i strojnog parka

2.649.573,85

3.

Opći troškovi

563.832,00

 

UKUPNO:

4.500.000,00

 

Skijaške staze i terene održava Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Upravljanje športskim objektima, Poslovna jedinica Sljeme - Medvednica, koja će u skladu s planiranim sredstvima iz ovog programa, izraditi svoj operativni plan održavanja.

 

3.3.6. Održavanje ŠRC Maksimirska naselja, šrc Svetice i TC Maksimir

 

Poslovna jedinica Maksimir obuhvaća održavanje pet objekata, i to: ŠRC Maksimirska naselja, ŠRC Svetice, TC Maksimir, ŠRC Grana Klaka i ŠRC Remete, a ovaj program održavanja obuhvaća održavanje ŠRC Maksimirska naselja, ŠRC Svetice i TC Maksimir.

ŠRC Svetice obuhvaća nogometno igralište, petnaest teniskih terena, objekt s kotlovnicom, fitness dvoranom, klupskim prostorijama, četiri svlačionice i ugostiteljskim objektom.

TC Maksimir ima dvadeset teniskih terena, dvoranu s četiri teniska terena, dvoranu za squash, dvije svlačionice i poslovni prostor.

ŠRC Maksimirska naselja ima sedam teniskih terena, upravnu zgradu sa svlačionicama.

Potrebno je još spomenuti polivalentne terene sa svim sadržajima, atletska borilišta, boćališta.

Za osiguranje primjerenog standarda navedenih športsko-rekreacijskih centara potrebno je obaviti sljedeće radove:

-  održavanje zelenih površina - košnju travnatih površina, održavanje i njegu drveća, orezivanje grmlja i živica,

-  čišćenje svih površina i objekata s obveznom provedbom sanitarnih mjera,

-  osnovno održavanje komunalnih objekata,

-  čuvanje i zaštita sadržaja i objekata.

 

Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2012. za održavanje ŠRC Maksimirska naselja, ŠRC Svetice i TC Maksimir, planiraju se sredstva u iznosu od ukupno 1.200.000,00 kuna.

 

U nastavku je opis radova održavanja ŠRC Maksimirska naselja, ŠRC Svetice i TC Maksimir po pojedinim lokacijama s iskazom financijskih sredstava potrebnih za realizaciju radova u 2012:

 

Red. broj

Vrsta radova

Plan ostvarenja u 2012.

1.

RŠC MAKSIMIRSKA NASELJA

 

1.1.

Održavanje zelenih površina

109.034,29

1.2.

Čišćenje objekata i okoliša s provedbom sanitarnih mjera

13.295,17

1.3.

Opći troškovi održavanja

6.610,02

 

UKUPNO:

128.939,48

2.

ŠRC SVETICE

 

2.1.

Čišćenje objekata i okoliša s provedbom sanitarnih mjera

4.904,01

2.2.

Opći troškovi održavanja

178.271,28

 

UKUPNO:

183.175,29

3.

TC MAKSIMIR

 

3.1.

Održavanje zelenih površina

375.121,45

3.2.

Čišćenje objekata i okoliša s provedbom sanitarnih mjera

246.106,44

3.3.

Opći troškovi održavanja

119.059,80

3.4.

Čuvanje i zaštita sadržaja i objekata

147.597,54

 

UKUPNO:

887.885,23

 

SVEUKUPNO:

1.200.000,00

 

ŠRC Maksimirska naselja, ŠRC Svetice i TC Maksimir održava Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Upravljanje športskim objektima, Poslovna Jedinica Maksimir, koja će u skladu s planiranim sredstvima iz ovog programa, izraditi svoj operativni plan održavanja.

 

3.3.7. Održavanje ŠP Mladost, ZP Mladost i Bazena Utrine

 

Športski park Mladost sadrži 14 teniskih terena ukupne površine 11.350 m2 i 54.900 m2 zelenih površina. Uz to sadrži polivalentne terene, atletska borilišta, boćališta i sve prateće objekte, te zimsko plivalište Mladost.

Bazen Utrine, osim bazena ima prateće objekte, dvoranu, trim-kabinet, svlačionice i druge sadržaje te 15.000 m2 okoliša.

Za osiguranje primjerenog standarda javnih površina, objekata i uređaja na navedenim lokacijama, potrebno je obaviti sljedeće radove:

-  održavanje zelenih površina - košnju travnatih površina, održavanje i njegu drveća, orezivanje grmlja i živica,

-  čišćenje svih površina objekata s obveznom provedbom sanitarnih mjera,

-  osnovno održavanje komunalnih objekata,

-  čuvanje i zaštitu sadržaja i objekata, spasilačka i liječnička služba.

 

Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2012. za održavanje Športskog parka Mladost, Bazena Utrine i Zimskog plivališta Mladost, planiraju se sredstva u iznosu od ukupno 2.250.000,00 kuna.

 

U nastavku je opis radova održavanja Športskog parka Mladost, Bazena Utrine i Zimskog plivališta Mladost po pojedinim lokacijama s iskazom financijskih sredstava potrebnih za realizaciju radova u 2012.:

 

Red. broj

Vrsta radova

Plan ostvarenja u 2012.

1.

ŠP MLADOST

 

1.1.

Održavanje zelenih površina

195.642,56

1.2.

Provedba sanitarnih mjera

44.834,73

1.3.

Održavanje bazenske tehnike

105.091,20

1.4.

Opći troškovi održavanja (zaštita objekata, spasilačke službe)

651.113,78

 

UKUPNO:

996.652,27

2.

BAZEN UTRINE

 

2.1.

Održavanje zelenih površina

19.464,77

2.2.

Provedba sanitarnih mjera

15.500,46

2.3.

Održavanje bazenske tehnike

122.803,20

2.4.

Opći troškovi održavanja (zaštita objekata, spasilačke službe)

617.388,90

 

UKUPNO:

775.157,33

3.

ZP MLADOST

 

3.1.

Održavanje zelenih površina

5.166,00

3.2.

Provedba sanitarnih mjera

13.506,63

3.3.

Održavanje bazenske tehnike

46.051,20

3.4.

Čuvanje i zaštita sadržaja i objekata

413.466,57

 

UKUPNO:

478.190,40

 

SVEUKUPNO:

2.250.000,00

 

Športski park Mladost, Bazen Utrine i Zimsko plivalište Mladost održava Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Upravljanje športskim objektima, Poslovna Jedinica Mladost, koja će u skladu s planiranim sredstvima u ovom programu, izraditi svoj operativni plan održavanja.

 

3.3.8. Održavanje Botaničkog vrta

 

Botanički vrt Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu zaštićeni je spomenik parkovne arhitekture, s bogatim sadržajem i visokovrijednim hortikulturnim oblikovanjem, koji je nastao krajem 19. stoljeća. Zemljište za Botanički vrt dala je gradska vlast pod uvjetom da bude pristupačan građanima Grada Zagreba.

Radi zaštite i održavanja prostora Botaničkog vrta, u 2012. planiraju se sljedeći radovi:

-   tekuće održavanje opreme u arboretumu (popravak i ličenje drvenih klupa, popravak i ličenje koševa za otpatke, izrada novih stalaka za informativno-edukacijske ploče),

-   tekuće održavanje javnog toaleta, kioska i mosta (ličenje zgrade i limenog krovišta, zamjena sanitarnih uređaja; ličenje drvenog kioska na glavnom ulazu, popravak podnih dasaka i ličenje drvenog mosta na jezercu),

-   podmirenje režijskih troškova tekućeg održavanja Botaničkog vrta,

-   uređenje staza u arboretumu (saniranje uleknuća nastalih nakon slijeganja tla na mjestima gdje su postavljene cijevi hidrantne mreže, oblikovanje rubova staza i nasipanje sipine),

-   ličenje bazena s fontanom na cvjetnom parteru,

-   čišćenje umjetnih jezera od nataloženog mulja (ispuštanje vode, uklanjanje mulja, presađivanje lopoča i lokvanja),

-   nabava materijala potrebnog za tekuće održavanje (staklo, daske, metalne šipke raznih profila, pleksiglas, potrošni materijal za održavanje vodovodne mreže i centralnog grijanja itd.),

-   nabava sredstava potrebnih za uzgoj biljaka (specijalni supstrati za sjetvu i pikiranje, supstrati za uzgoj sukulenata, treset, pijesak, silicijski pijesak, sredstva za prihranu bilja, stajski gnoj, sredstva za zaštitu bilja, lonci i kontejneri za uzgoj bilja, folije za zaštitu od mraza itd.),

-   tekuće održavanje i nabava goriva za postojeću mehanizaciju (kombi-vozilo, traktor, kosilice, motorne pile),

-   nadopunjavanje zbirke samoniklih biljaka (prikupljanje sjemenja i živih biljaka na području RH),

-   tiskanje publikacija (dotisak razglednica, CD-a i prospekta te izrada i tiskanje drugoga, proširenog izdanja Malog vodiča kroz Botanički vrt na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku),

-   organizacija i postavljanje izložbi u izložbenom paviljonu,

-   zapošljavanje dvaju sezonskih djelatnika (vrtlara) zbog povećanog opsega posla u sezoni održavanja zbirke živih biljaka tijekom sezone (okopavanje, pljevljenje, zalijevanje, košnja),

-   usluge tekućeg održavanja (orezivanje, rad s kompostom, manipulativni radovi s biljkama i sl.).

 

Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2012., planiraju se sredstva za subvencioniranje radova održavanja Botaničkog vrta u iznosu od 1.580.000,00 kuna.

 

3.3.9. Održavanje Parka Maksimir

 

Park Maksimir zaštićeni je objekt prirode i zaštićena spomenička cjelina.

Tijekom 2012. planiraju se radovi održavanja perivoja, jezera i potoka, objekata u parku i opreme parka, i to:

-   obnova Vidikovca,

-   uređenje pročelja i ulaznog trijema Vratareve kućice,

-   radovi na zaštiti drvene oplate Švicarske kuće,

-   obnova parkovne opreme (sustav za navodnjavanje - Mogila, Paviljon jeke, romantična klupica, kovana ograda u Dolini dalija),

-   pripremni radovi za studiju zaštite i obnove parka Maksimir,

-   obnova dječjih igrališta (izrada sfera i podloga na velikom dječjem igralištu),

-   održavanje skulptura i spomen-obilježja (Mogila, Obelisk i Napuljski ribar),

-   izrada i postava replika skulpture Žetelice,

-   održavanje objekata i poslovnih prostorija,

-   redovito održavanje (sjeverni dio parka),

-   održavanje male i velike pozornice,

-   održavanje opreme parka (klupe, koševi za otpatke, znakovlje, rampe, stupići...),

-   održavanje opreme dječjih igrališta,

-   održavanje hortikulturnih nasada (Dolina dalija, Livada akacija, Kameno i Lipovo sjedište, Vrt hortenzija i Ružičnjak),

-   čišćenje jezera i potoka kroz park,

-   čišćenje šumskih perivoja,

-   poribljavanje jezera,

-   organizacija priredbi i drugih događanja za posjetitelje parka,

-   izvođenje edukativnih programa i programa za posjetitelje,

-   tisak publikacija o parku,

-   cjelodnevna čuvarska služba.

 

Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2012., planiraju se sredstva za subvencioniranje radova održavanja Parka Maksimir u iznosu od 4.000.000,00 kuna.

 

3.3.10. Održavanje groblja i krematorija

 

Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2012. planiraju se sredstva samo za održavanje grobnica znamenitih građana, o kojima se treba brinuti Grad Zagreb, a za tu svrhu u 2012. osigurana su sredstva u iznosu od 600.000,00 kuna.

Sredstva za održavanje groblja i krematorija ne planiraju se ovim programom jer su ti radovi obuhvaćeni planom rada Zagrebačkog holdinga d.o.o., Podružnice Gradska groblja.

 

3.3.11. Intervencije u prostoru

 

Intervencije u prostoru odnose se na održavanje komunalne infrastrukture i urbane opreme posebnih obilježja, a obuhvaćaju održavanje:

-   pješačkih prilaza,

-   pješačkih terasa,

-   mostova na vodotocima,

-   površina oko objekata javnog sadržaja,

-   pješačkih zona užega gradskog centra,

-   zajedničkih dijelova prolaza Importanne centra,

-   javnih satova,

-   spomenika po posebnom režimu odobrenom od Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode,

-   javnih zdenaca (potrošnja vode),

-   uklanjanje žvakaćih guma s pješačkih površina,

-   održavanje nadstrešnica,

-   zaštite javnih površina - postava arhitektonskih barijera,

-   usluge utvrđivanja javnih površina koje se nalaze u sustavu održavanja.

 

Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2012., za intervencije u prostoru planiraju se sredstva u iznosu od 26.000.000,00 kuna.

Radove održavanja javnih objekata i uređaja te urbane opreme, osim podružnica Zagrebačkog holdinga d.o.o., obavljat će pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje te djelatnosti, na temelju provedenog postupka javne nabave.

 

3.3.12. Održavanje komunalne infrastrukture u zimskim uvjetima

 

Održavanje komunalne infrastrukture u zimskim uvjetima podrazumijeva čišćenje i odvoz snijega s pojedinih javnih prometnih površina (tzv. komunalni dio zimske službe), koji nije obuhvaćen planovima rada pojedinih nositelja održavanja, kao ni programima održavanja cesta u zimskim uvjetima.

Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2012. za radove održavanja komunalne infrastrukture u zimskim uvjetima, planiraju se sredstva u iznosu od ukupno 10.000.000,00 kuna.

Prema operativnim planovima, čišćenje i uklanjanje snijega obavlja se sa:

-   glavnih gradskih trgova,

-   tramvajskih stajališta,

-   autobusnih stajališta i ugibališta,

-   važnih pješačkih površina koje su bitne za osiguranje funkcioniranja javnih službi u zimskim uvjetima,

-   tramvajskih i autobusnih terminala i garaža.

Opseg i ukupni troškovi navedenih radova ovisit će o meteorološkim uvjetima u gradu Zagrebu u zimskom periodu.

 

Rekapitulacija:

 

3.3.

Održavanje javnih površina

R. br.

Vrsta radova

Plan ostvarenja u 2012.

3.3.1.

Održavanje gradskih parkova, travnjaka i drvoreda (Zrinjevac)

134.300.000,00

3.3.2.

Održavanje RŠC Jarun i perivoja Bundek

25.150.000,00

3.3.3.

Održavanje javnih objekata i uređaja (GSKG)

20.000.000,00

3.3.4.

Održavanje športskog centra Hipodrom Zagreb

4.000.000,00

3.3.5.

Održavanje skijaških staza i terena na Sljemenu

4.500.000,00

3.3.6.

Održavanje ŠRC Maksimirska naselja, šrc Svetice i TC Maksimir

1.200.000,00

3.3.7.

Održavanje ŠP Mladost, ZP Mladost i Bazena Utrine

2.250.000,00

3.3.8.

Održavanje Botaničkog vrta

1.580.000,00

3.3.9.

Održavanje Parka Maksimir

4.000.000,00

3.3.10.

Održavanje groblja i krematorija

600.000,00

3.3.11.

Intervencije u prostoru

26.000.000,00

3.3.12.

Održavanje komunalne infrastrukture u zimskim uvjetima

10.000.000,00

UKUPNO:

233.580.000,00

 

Radove tzv. komunalnog dijela održavanja komunalne infrastrukture u zimskim uvjetima, pored podružnica Zagrebačkog holdinga d.o.o., obavljat će pravne i fizičke osobe na temelju provedenog postupka javne nabave.

 

3.4. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

 

Novi Zakon o cestama (Narodne novine 84/11) u članku 98. definira nerazvrstane ceste kao ceste koje se koriste za promet vozilima i koje svatko može slobodno koristiti na način i pod uvjetima određenim Zakonom i drugim propisima, a koje nisu razvrstane kao javne ceste u smislu tog zakona, i to posebice:

-   ceste koje su na području gradova s više od 35.000 stanovnika te gradova koji su sjedišta županija bile razvrstane u javne ceste Odlukom o razvrstavanju javnih cesta u državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste (Narodne novine 17/10),

-   ceste koje povezuju naselja,

-   ceste koje povezuju područja unutar gradova i naselja,

-   terminali i okretišta vozila javnog prijevoza,

-   pristupne ceste do stambenih, poslovnih, gospodarskih i drugih građevina,

-   druge ceste na području naselja i gradova.

Istim je zakonom u stavku 2., određeno da nerazvrstane ceste (iz stavka 1. članka 98.) odlukom određuje ministar.

S obzirom na to da još nije donesena odluka (iz stavka 2.) i ostali provedbeni propisi, pravni status cesta na području Grada Zagreba ostaje neizmijenjen, te se primjenjuju gradske odluke kojima se regulira gradnja i održavanje nerazvrstanih cesta na dosadašnji način.

Prema Odluci o nerazvrstanim cestama (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/07, 1/08, 6/08 i 17/09) nerazvrstane ceste su ceste, gradske ulice, seoski, poljski i šumski putovi, parkirališta, javne garaže, terminali, okretišta vozila javnog prijevoza, pristupne ceste do industrijskih i drugih objekata koje se koriste za javni prijevoz i sve druge nerazvrstane javne prometne površine po kojima se odvija promet.

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine na cestama, uključujući i sve objekte i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima (redovno održavanje), kao i mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa (izvanredno održavanje).

Vrsta, opseg i rokovi izvođenja radova održavanja javnih cesta uređeni su Pravilnikom o održavanju i zaštiti javnih cesta (Narodne novine 25/98 i 162/98), a koji se primjenjuje i u Programu radova održavanja nerazvrstanih cesta u gradu Zagrebu. Sastavni dio tog pravilnika su standardi održavanja cesta kojima su određeni normativi utroška materijala, radni sati vozila, strojeva i radne snage za radove održavanja, a primjenom kojih se u punom opsegu osigurava trajno čuvanje građevinske, prometne i gospodarske vrijednosti ceste.

Radovi redovnog održavanja nerazvrstanih cesta obuhvaćaju:

-   čišćenje (kolnika, sustava za odvodnju, cestovnog zemljišta, opreme i dr.),

-   košnju trave i uklanjanje granja,

-   obnovu i izradu oznaka na kolniku,

-   popravak antikorozivne zaštite zaštitnih i drugih ograda,

-   popravak i zamjenu uređaja, opreme i prometne signalizacije na cesti,

-   uređenje sustava za odvodnju (jaraka, rigola, drenaža i drugo),

-   uređenje bankina (planiranje i poravnavanje),

-   uređenje i mjestimični popravci pokosa usjeka ili nasipa, potpornih i obloženih zidova,

-   mjestimični popravci betonskih pasica i rubnjaka,

-   popravci lokalnih oštećenja kolnika (udarnih jama, pojedinačnih i mrežastih pukotina, uzdužnih i poprečnih denivelacija, omekšanoga asfaltnog zastora, zaglađenih površina zastora, oštećenih rubova i razdjelnica betonskog kolnika),

-   hitni popravci i intervencije u svrhu osiguranja odvijanja prometa,

-   osiguranje prohodnosti cesta u zimskim uvjetima,

-   održavanje oznaka referentnog sustava označavanja cesta,

-   uređenje cestovnog zemljišta,

-   ostali radovi.

 

Pod održavanjem cesta u zimskim uvjetima podrazumijevaju se radovi neophodni za održavanje prohodnosti cesta i sigurnog odvijanja prometa za prometni režim u zimskim uvjetima, koji je određen posebnim propisima.

Radovi izvanrednog održavanja cesta obuhvaćaju:

-   obnavljanje i zamjenu kolničkih zastora,

-   ojačanje kolnika u svrhu obnove i povećanja nosivosti i kvalitete vožnje,

-   mjestimične popravke kolničke konstrukcije ceste u svrhu zaštite i povećanja nosivosti ceste,

-   poboljšanje sustava odvodnje ceste,

-   zamjenu, ugrađivanje nove i poboljšane vertikalne prometne signalizacije i opreme ceste (kilometarski smjerokazni stupići, zaštitne ograde i slično) na većim dijelovima ceste, saniranje odrona, popuzina i manjih klizišta,

-   ublažavanje nagiba pokosa i ostali radovi na zaštiti kosina od erozije,

-   sanaciju potpornih i obložnih zidova,

-   zaštitu ceste od podlokavanja,

-   uređenje zelenila u svrhu biološke zaštite ceste, ukrašavanja okoliša i zaštite od snježnih zapuha,

-   pojedinačne korekcije geometrijskih elemenata ceste (ublažavanje oštrih krivina, uređenje poprečnih nagiba, stajališta uz cestu i drugo), radi poboljšanja prometne sigurnosti,

-   uređenje raskrižja u istoj razini (oblikovanje, preglednost, ugradnja nove signalizacije i opreme) bez većih konstrukcijskih zahvata,

-   poboljšanje prometnih uvjeta uređenjem stajališta, odmorišta, pješačkih staza, prijelaza u naseljima, prijelaza preko željezničkih pruga u nivou,

-   obnovu i postavu instalacija, opreme i uređaja ceste;

a izvanredno održavanje objekata posebno obuhvaća:

-   zamjenu kolnika,

-   zamjenu hidroizolacije,

-   popravak ili zamjenu rasponske konstrukcije, stupova i upornjaka,

-   popravak ili zamjenu sustava za odvodnju,

-   popravak ili zamjenu ležajeva,

-   popravak ili zamjenu prijelaznih naprava,

-   uređenje prijelaza na nasip,

-   cjelovitu antikorozivnu zaštitu,

-   sanaciju i zaštitu betonskih površina,

-   zamjenu i obnovu propusta i mostova do 10 m raspona,

-   sanaciju tunelske obloge,

-   sanaciju i obnovu zidova.

 

Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2012., za održavanje nerazvrstanih cesta planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 115.000.00,00 kuna, i to prema vrsti održavanja:

 

Red.

broj

Vrsta radova

Plan ostvarenja u 2012.

3.4.1.

Redovno održavanje

 

 

Prenesene obveze iz 2010./II. dio

8.870.000,00

 

U ljetnim uvjetima

56.130.000,00

 

U zimskim uvjetima

15.000.000,00

 

UKUPNO:

80.000.000,00

3.4.2.

Izvanredno održavanje

 

 

izvanredno održavanje

52.660.370,37

 

stručni nadzor i geodetski radovi

1.000.000,00

 

UKUPNO:

35.000.000,00

 

SVEUKUPNO:

115.000.000,00

 

3.4.1. Redovno održavanje

 

Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2012., za redovno održavanje nerazvrstanih cesta planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 80.000.000,00 kuna, od čega je za prenesene obveze iz 2010. (plaćanje drugog dijela dospjelog duga iz 2010.) predviđeno 8.870.000,00 kuna, a za realizaciju radova u 2012. planiraju se utrošiti sredstva u iznosu 71.130.000,00 kuna, koja će se rasporediti po namjenama, kako slijedi:

 

Red. broj

Vrsta radova

Plan ostvarenja u 2012.

3.4.1.1.

Redovno održavanje u ljetnim uvjetima

 

- pregled cesta

700.000,00

- opće održavanje kolnika

1.500.000,00

- održavanje asfaltnog kolnika

16.130.000,00

- održavanje kolnika od kamenog materijala

15.187.000,00

- održavanje bankina

7.500.000,00

- održavanje usjeka, zasjeka i nasipa

2.500.000,00

- održavanje objekata za odvodnju

6.000.000,00

- održavanje opreme ceste

3.000.000,00

- košnja trave

1.800.000,00

- održavanje potpornih i obložnih zidova

1.000.000,00

 

UKUPNO:

55.317.000,00

 

Prenesene obveze iz 2011.:

813.000,00

 

SVUKUPNO:

56.130.000,00

3.4.1.2.

Redovno održavanje u zimskim uvjetima

 

- pripravnost ekipa

4.700.000,00

- rad ekipa

4.100.000,00

- materijal za posipavanje

2.000.000,00

- materijal za posipavanje javnih površina

2.000.000,00

- detaljno čišćenje

800.000,00

- uređenje i održavanje baza

900.000,00

- ostali troškovi

500.000,00

UKUPNO:

15.000.000,00

Prenesene obveze iz 2010./II. dio:

8.870.000,00

Prenesene obveze iz 2011.:

813.000,00

SVEUKUPNO:

80.000.000,00

 

3.4.2. Izvanredno održavanje

 

Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2012., za izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 53.660.370,37 kuna, od kojih će se za radove izvanrednog održavanja utrošiti 52.660.370,37 kuna, a za obavljanje stručnog nadzora i geodetskih radova 1.000.000,00 kuna.

 

Redni broj

Objekt ili uređaj

Plan ostvarenja u 2012.

A

 

1.

Gradska četvrt DONJI GRAD

 

1.

 Prolaz sestara Baković

 600.000,00

2.

Obrtnički prolaz

 500.000,00

 

UKUPNO:

1.100.000,00

2.

Gradska četvrt GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK

 

1.

Pavlinovićeva

800.000,00

2.

Suhinova

750.000,00

3.

Mlinarska (od Ul. Antuna Vrančića do ulice Ksaver)

1.100.000,00

 

UKUPNO:

2.650.000,00

3.

Gradska četvrt TRNJE

 

1.

Gruška

300.000,00

2.

Šumetička

550.000,00

3.

Ul. Frana Bošnjakovića

500.000,00

4.

Ul. Gaje Alage

450.000,00

5.

Ulica Pile

660.370,37

 

UKUPNO:

2.460.370,37

4.

Gradska četvrt MAKSIMIR

 

1.

Albrechtova

1.200.000,00

2.

Šeferova

400.000,00

3.

Odvojak Gornjeg Bukovca kod kbr.16

400.000,00

4.

Dobri dol (od Filipovićeve do Konzuma)

600.000,00

5.

Kušlanova (od Zvonimirove do Maksimirske)

600.000,00

 

UKUPNO:

3.200.000,00

5.

Gradska četvrt PEŠČENICA - ŽITNJAK

 

1.

Ivekovićeva s dijelom Ivanićgradske od I. Ferenščice do Ivekovićeve

1.000.000,00

2.

V. Resnik

800.000,00

3.

3. i 5. Kozari put

1.000.000,00

 

UKUPNO:

2.800.000,00

6.

Gradska četvrt NOVI ZAGREB - ISTOK

 

1.

Ostrogovićeva od Ul. SR Njemačke do Turinine

600.000,00

2.

Hrelićka

800.000,00

3.

Vankinina

200.000,00

4.

Ul. svetog Mateja (od Sarajevske do ambulante)

1.000.000,00

 

UKUPNO:

2.600.000,00

7.

Gradska četvrt NOVI ZAGREB - ZAPAD

 

1.

Ventilatorska od Hojnikove do Dolenica

500.000,00

2.

Horvatova (na zapad do pruge)

600.000,00

3.

Trnsko

1.000.000,00

 

UKUPNO:

2.100.000,00

8.

Gradska četvrt TREŠNJEVKA - SJEVER

 

1.

Sokolgradska

1.650.000,00

2.

Raška

650.000,00

3.

Jezerska

1.200.000,00

 

UKUPNO:

3.500.000,00

9.

Gradska četvrt TREŠNJEVKA - JUG

 

1.

Jarnovićeva

1.000.000,00

2.

Horvaćanski zavoj nogostup

250.000,00

3.

Ulica Jarun (od Ul. H. Würtha do crkve Sv. Mati Sslobode)

1.200.000,00

 

UKUPNO:

2.450.000,00

10.

Gradska četvrt ČRNOMEREC

 

1.

Prevoj

1.000.000,00

2.

Vinogradi

1.150.000,00

3.

Zatišje

1.400.000,00

 

UKUPNO:

3.550.000,00

11.

Gradska četvrt GORNJA DUBRAVA

 

1.

Srijemska

700.000,00

2.

Prijedorska - sjever

580.000,00

3.

Zavidovićka (od Ul. Hrv. proljeća do Križnog puta)

600.000,00

4.

Ul. Leopolda Mandića (od Ljubijske prema istoku)

1.000.000,00

5.

Sruki

600.000,00

6.

Stara Oporovečka (od Dankovečke do Aleje tišine)

1.500.000,00

 

UKUPNO:

4.980.000,00

12.

Gradska četvrt DONJA DUBRAVA

 

1.

Valpovačka (od Osječke do Vukovarske ulice)

400.000,00

2.

Gradinska

300.000,00

3.

Diljska (od Osječke do Vinodolske ulice)

300.000,00

4.

Ledenička

300.000,00

5.

Banjolska

400.000,00

6.

Južna ulica

1.000.000,00

 

UKUPNO:

2.700.000,00

13.

Gradska četvrt STENJEVEC

 

1.

Šipkovica

750.000,00

2.

Ul. Mije Goričkog

550.000,00

3.

Vladislavski put

300.000,00

4.

Ulica Špansko

800.000,00

 

UKUPNO:

2.400.000,00

14.

Gradska četvrt PODSUSED - VRAPČE

 

1.

Kožinčev breg

850.000,00

2.

Dvoriček

650.000,00

3.

Jagnjeđe (od Bolničke ceste do Jovinovačke ulice)

500.000,00

4.

Perjavica

1.000.000,00

 

UKUPNO:

3.000.000,00

15.

Gradska četvrt PODSLJEME

 

1.

Kamenarski brijeg

190.000,00

2.

Markuševečka Trnava

880.000,00

3.

Brežovanka

770.000,00

4.

Meducin - dio

420.000,00

5.

Ivlje

600.000,00

6.

Šestinska cesta (od Mlinova do crkve)

400.000,00

 

UKUPNO:

3.260.000,00

16.

Gradska četvrt SESVETE

 

1.

Rebro, Rebro I. i Rebro II.

2.200.000,00

2.

Ul. Petra Zoranića

1.000.000,00

3.

Ul. Dragutina Domjanića, Sesvetski Kraljevec

500.000,00

4.

Nova cesta, Jelkovec

1.000.000,00

 

UKUPNO:

4.700.000,00

17.

Gradska četvrt BREZOVICA

 

1.

Štrpet

2.000.000,00

2.

Horvati u Trpucima

1.000.000,00

3.

Tropoljka - Dugovica, Donji Dragonožec

1.000.000,00

 

UKUPNO:

4.000.000,00

 

 

 

 

REKAPITULACIJA

 

 

 

 

1.

Gradska četvrt DONJI GRAD

1.100.000,00

2.

Gradska četvrt GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK

2.650.000,00

3.

Gradska četvrt TRNJE

2.460.370,37

4.

Gradska četvrt MAKSIMIR

3.200.000,00

5.

Gradska četvrt PEŠČENICA - ŽITNJAK

2.800.000,00

6.

Gradska četvrt NOVI ZAGREB - ISTOK

2.600.000,00

7.

Gradska četvrt NOVI ZAGREB - ZAPAD

2.100.000,00

8.

Gradska četvrt TREŠNJEVKA - SJEVER

3.500.000,00

9.

Gradska četvrt TREŠNJEVKA - JUG

2.450.000,00

10.

Gradska četvrt ČRNOMEREC

3.550.000,00

11.

Gradska četvrt GORNJA DUBRAVA

4.980.000,00

12.

Gradska četvrt DONJA DUBRAVA

2.700.000,00

13.

Gradska četvrt STENJEVEC

2.400.000,00

14.

Gradska četvrt PODSUSED - VRAPČE

3.000.000,00

15.

Gradska četvrt PODSLJEME

3.260.000,00

16.

Gradska četvrt SESVETE

4.700.000,00

17.

Gradska četvrt BREZOVICA

4.000.000,00

Geodetske usluge, projektiranje i nadzor

1.000.000,00

Prenesene obveze:

1.210.000,00

 

SVEUKUPNO:

53.660.370,37

 

Radove održavanja nerazvrstanih cesta obavljat će Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Zagrebačke ceste, koja je osnovana za obavljanje te komunalne djelatnosti.

Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Zagrebačke ceste, izradit će operativne planove redovnog održavanja cesta u ljetnim i zimskim uvjetima, te izvanrednog (pojačanog) održavanja nerazvrstanih cesta s iskazom jediničnih mjera i jediničnih cijena za pojedine vrste radova.

 

3.5. JAVNA RASVJETA

 

Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se zamjena ili otklanjanje nedostataka na objektima i uređajima javne rasvjete (izvori svjetlosti, predspojne naprave, armature, elektroormari i dr.) radi održavanja sustava u stanju funkcionalne ispravnosti, kao i za utrošak električne energije i plina za javnu rasvjetu.

Sustav javne rasvjete koji je potrebno održavati, zbog nove izgradnje, svake se godine povećava. Radi usklađivanja postojeće rasvjete s novim Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja povećani su troškovi održavanja, te se uz ugradnju kvalitetnih rasvjetnih elemenata pokušava godišnji porast troškova održavanja svesti u prihvatljive okvire.

Zbog nove izgradnje i porasta broja rasvjetnih tijela, troškovi električne energije konstantno rastu. U sustavu održavanja javne rasvjete trenutno ima evidentirano 369 vrsta glavnih potrošnih materijala. Da bi se povećala pouzdanost cijelog sustava, nastoji se ugradnjom kvalitetnog materijala postići potreban standard održavanja od najmanje 95 posto funkcionalnosti instaliranih izvora svjetlosti. Postignuti standard održavanja nastojat će se povećati i provođenjem mjera energetske učinkovitosti radi postizanja efekata uštede električne energije.

U Gradu Zagrebu evidentirano je oko 81.600 rasvjetnih mjesta s preko 107.000 izvora svjetlosti, podzemnom i nadzemnom elektroenergetskom mrežom, uređajima za mjerenje i upravljanje javnom rasvjetom.

U sustavu javne rasvjete instalirana snaga je 22 MW, te se tijekom godine utroši 89.000 MWh električne energije. Instalirano je i 214 plinskih svjetiljaka kao ambijentalna rasvjeta Gornjeg grada.

 

Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2012., planiraju se sredstva za održavanje javne rasvjete i utrošak električne energije i plina, u ukupnom iznosu od 127.379.629,63 kuna.

 

U nastavku se iskazuju vrste radova održavanja javne rasvjete s procjenom planskih vrijednosti za realizaciju u 2012.:

 

3.5.

Održavanje javne rasvjete i utrošak električne energije i plina

R. br.

Vrsta radova (usluga)

Plan ostvarenja u 2012.

1.

Utrošak energije

85.720.000,00

1.1.

Električna energija

69.218.507,08

1.2.

Plin

1.482.856,00

1.3.

Prenesene obveze električna energija

14.781.492,92

1.4.

Prenesene obveze plin

237.144,00

2.

Održavanje javne rasvjete

41.659.629,63

2.1.

Održavanje električne javne rasvjete

 

2.1.1.

Redovno održavanje

22.374.629,63

2.2.

Održavanje plinske javne rasvjete

2.100.000,00

2.3.

Glavni potrošni materijal

 

2.3.1.

Nabava novog materijala

9.000.000,00

2.3.2.

Skladištenje glavnoga potrošnog materijala

85.000,00

2.3.3.

Prenesene obveze

5.000.000,00

2.4.

Kompenzacija jalove energije

1.500.000,00

2.5.

Razvijanje i održavanje aplikacije GOSJAR

600.000,00

2.6.

Pozicioniranje elemenata javne rasvjete u prostoru

1.000.000,00

UKUPNO:

127.379.629,63

 

3.6. NERASPOREĐENA INTERVENTNA SREDSTVA

 

Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2012. za interventne radove održavanja komunalne infrastrukture, koji nisu planirani ovim programom, planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 10.000.000,00 kuna.

Navedena neraspoređena sredstva koristit će se za nepredviđene i slučajne događaje, postupanja po nalozima komunalnog redarstva, građevinske inspekcije, inspekcije zaštite okoliša, kao i za intervencije po primjedbama i prijedlozima građana.

 

4. ZAVRŠNE ODREDBE

 

4.1. Grad Zagreb izvršavat će svoje obveze održavanja komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti, sukladno ostvarenim prihodima za financiranje održavanja komunalne infrastrukture.

 

4.2. Upravna tijela Grada Zagreba, u nadležnosti kojih su djelatnosti komunalnog gospodarstva, sudjelovat će u provedbi ovog programa radi osiguravanja kvalitetnog obavljanja poslova održavanja komunalne infrastrukture i osiguravanja obavljanja komunalnih djelatnosti na načelima održivog razvoja te osiguravanja javnosti rada.

 

4.3. Sredstva za provedbu ovog programa osiguravat će Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet za namjene određene Proračunom Grada Zagreba i ovim programom, a prema načelima štednje i racionalnog korištenja sredstava.

 

4.4. U okviru sredstava za provedbu ovog programa dopuštena je preraspodjela utvrđenih sredstava između pojedinih rashoda i izdataka radi efikasnijeg i racionalnijeg ostvarivanja Programa i poboljšanja stanja u pojedinim komunalnim djelatnostima, uz odobrenje gradonačelnika Grada Zagreba.

Preraspodjelom utvrđenih sredstava, pojedine stavke u Programu ne mogu se smanjiti za više od 10% planiranih sredstava, povećati za više od 15% planiranih sredstava niti se mogu dodavati nove stavke u Program.

Ako je neophodno smanjiti pojedine stavke za više od 10% planiranih sredstava, povećati pojedine stavke za više od 15% planiranih sredstava ili dodati nove stavke u Program, gradonačelnik Grada Zagreba predložit će izmjene i/ili dopune Programa.

Gradonačelnik Grada Zagreba dostavit će Gradskoj skupštini podatke o preraspodjelama iz stavka 1. ove točke u roku od 60 dana od dana izvršene preraspodjele.

 

4.5. Ovaj će program biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 021-05/12-01/234

URBROJ: 251-01-06-12-11

Zagreb, 26. travnja 2012.

Predsjednik

Gradske skupštine

Davor Bernardić, v.r.