Na temelju članka 56. stavka 1. točke 24. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09, 10/10, 4/13 i 24/13), gradonačelnik Grada Zagreba, 6. kolovoza 2014., donosi

 

ZAKLJUČAK

o osnivanju i imenovanju Radne skupine ZG Cycle Unit

 

1. Osniva se Radna skupina - ZG Cycle Unit za razvoj i implementaciju biciklističkog prometa i cikloturizma na području grada Zagreba (u daljnjem tekstu: Radna skupina).

 

2. Zadaće Radne skupine su:

- izrada operativnog plana za povećanje mobilnosti građana, organiziranje i koordiniranje provođenja aktivnosti za nadogradnju biciklističkog prometa u prometni sustav grada Zagreba, stvaranje nužnih uvjeta za učinkovit, održiv i ekološki sustav urbane mobilnosti te razvoj cikloturizma;

- koordinacija i organizacijska podrška te suradnja sa svim društvenim subjektima povezanim s urbanom mobilnošću;

- praćenje i kontrola pravodobnosti realizacije pojedinih aktivnosti i vođenje razvojnih projekata važnih za razvoj biciklističkog prometa i cikloturizma;

- informiranje javnosti o planiranim i poduzetim mjerama;

- suradnja sa Central Cycling Unit (za područje RH), kao i sa County Cycling Units i Lokal Cycling Units na područjima povezanim s Gradom Zagrebom.

 

3. Radna skupina sastoji se od predsjednika, zamjenice predsjednika, dvoje koordinatora i četrnaest članova.

 

4. U Radnu skupinu imenuju se:

- za predsjednika Radne skupine:

Milan Bandić, gradonačelnik,

 

- za zamjenika predsjednika Radne skupine:

Mirka Jozić, pročelnica Gradskog ureda za gospodarstvo, radi i poduzetništvo,

 

- za koordinatore Radne skupine:

Alan Ordulj, Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet,

Darinka Jug, Gradski ured za gospodarstvo, rad i poduzetništvo,

 

- za članove:

Željka Pavlović, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada,

Valerija Kelemen Pepeonik, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada,

Rafael Dropulić, Gradski ured za gospodarstvo, rad i poduzetništvo,

Jelena Završki, Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport,

Krešimir Miletić, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom,

Zdravka Vučkovac, Služba za mjesnu samoupravu,

Tomislav Ivanko, Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet,

Damir Hercigonja, Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet,

Saša Rakić, Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet,

Ivo Ladan, Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet,

Stipe Tutiš, Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode,

Bruna Jakšić, Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj,

Andreja Frkanec, Gradski ured za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada,

Miljenko Sedlar, Ured za programe i projekte Europske unije.

 

4. Na rad Radne skupine odgovarajuće se primjenjuju odredbe Poslovnika gradonačelnika Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/10).

 

5. Stručne, administrativne i tehničke poslove za Radnu skupinu obavljat će Gradski ured gospodarstvo, rad i poduzetništvo.

 

6. Ovaj će zaključak biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 306-02/14-01/19

URBROJ: 251-03-02-14-2

Zagreb, 6. kolovoza 2014.

Gradonačelnik

Grada Zagreba

Milan Bandić, dipl. politolog, v.r.