Na temelju članka 3. stavka 1. točke 3. i članka 16. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 41. točke 2. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16), Gradska skupština Grada Zagreba, na 49. sjednici, 16. veljače 2017., donijela je

 

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o prijevozu putnika u javnom prometu

 

Članak 1.

 

U Odluci o prijevozu putnika u javnom prometu (Službeni glasnik Grada Zagreba 20/13 i 25/13) u članku 8. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

"Gradsko upravno tijelo nadležno za promet posebnim aktom odobrava linije javnog prijevoza na kojima se obavlja prijevoz bicikala autobusima i stajališta za postavljanje i spuštanje bicikala, u vremenskom razdoblju od 1. ožujka do 1. studenoga."

 

Članak 2.

 

U članku 14. stavak 2. mijenja se i glasi:

"Na stajalištu mora biti istaknuta oznaka vrste prijevoza, naziv stajališta i izvadak iz voznog reda, a na stajalištu za postavljanje i spuštanje bicikala mora biti istaknuta i oznaka za prijevoz bicikala autobusima s uputama za korištenje nosača za bicikle."

 

Članak 3.

 

U članku 18. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

"Vozila koja obavljaju prijevoz bicikala moraju biti odgovarajuće označena slikama i uputama o korištenju nosača za bicikle."

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

 

Članak 4.

 

Iza članka 22. dodaje se članak 22.a koji glasi:

 

"Članak 22.a

Na autobuse kojima se obavlja prijevoz bicikala postavljaju se nosači za bicikle na stražnji dio autobusa sukladno posebnim propisima.

Na nosače za bicikle dopušteno je stavljati bicikle promjera kotača od 20" do 29" i gume širine do 3", osim tandem-bicikala, bicikala s električnim pogonom i slično."

 

Članak 5.

 

Iza članka 34. dodaje se članak 34.a koji glasi:

 

"Članak 34.a

Putnik koji se koristi uslugom prijevoza bicikala autobusom dužan je:

- obavijestiti vozača o postavljanju i spuštanju bicikla s nosača, prije i poslije postavljanja i spuštanja,

- postaviti bicikl na nosač za bicikle tako da se prednji kotač nalazi isključivo s desne strane uz rub kolnika, osim bicikla s blatobranima koji se postavlja s prednjim kotačem na lijevoj strani nosača za bicikle.

Putnik iz stavka 1. ovoga članka samostalno postavlja i spušta bicikl s nosača za bicikle te je odgovoran za štetu na biciklu i za štetu prema trećim osobama, odnosno za štetu na autobusu koja je nastala zbog nepravilnog postavljanja i spuštanja bicikla s nosača za bicikle.

Osoba mlađa od 14 godina smije se koristiti uslugom prijevoza bicikala autobusom samo u pratnji punoljetne osobe."

 

Članak 6.

 

U članku 35. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

"Gradonačelnik Grada Zagreba, na prijedlog nadležnoga gradskoga upravnoga tijela, može odrediti da je, u vrijeme blagdana i održavanja manifestacija, javni prijevoz besplatan."

 

Članak 7.

 

U članku 38. stavku 1. točki 2. riječi: "člancima 31. i 34." zamjenjuju se riječima: "člancima 31., 34. i 34.a".

 

Članak 8.

 

Autobusi na relaciji Mihaljevac - Sljeme supstituiraju prijevoz putnika žičarom dok se ne osiguraju prometno-tehnički uvjeti za registraciju linije javnog prijevoza, te mogu obavljati prijevoz bicikala.

Prijevoz iz stavka 1. ovoga članka obavlja se pod istim uvjetima i prema cijenama prijevoza utvrđenih tarifom iz članka 35. ove odluke.

 

Članak 9.

 

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 021-05/17-01/29

URBROJ: 251-01-05-17-5

Zagreb, 16. veljače 2017.

Predsjednik

Gradske skupštine

dr. sc. Andrija Mikulić, v. r.